Usnesení z XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 22.02.2016 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 18. února 2016

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej    části  pozemku   parc. č. 2762/1 - ostatní plocha   o výměře cca 80 m2   v k. ú.   Kroměříž   pro manžele  xx  bytem J. 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  350 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej    části  pozemku   parc. č. 307/1 - vodní plocha   o výměře  cca 200 m2   v k. ú.  Drahlov u Jarohněvic    pro manžele xx,  bytem 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  200 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej    části  pozemku  parc. č. 964/5 - ostatní plocha   o výměře  cca 2 m2   v k. ú.   Kroměříž pro manžele xx,  bytem 767 01 Kroměříž za  smluvní kupní cenu  1.000 Kč/m²,   splatnou jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   id. 1/9  pozemků   parc. č. 727/2 - ostatní plocha   o výměře  658 m2   a  parc. č. 739/3 - ostatní plocha   o výměře 32 m2, oba v  k. ú.   Trojanovice    pro paní xx,  bytem 739 13  Kunčice pod Ondřejníkem  za smluvní kupní cenu  celkem 1.000  Kč,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  částí   pozemků    parc. č. 1075/3 - ostatní plocha    o výměře  cca 40 m2  a   parc. č. 3273/1 -  ostatní plocha    o výměře  cca 5 m2  v  k. ú.   Kroměříž.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání      

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje     pozemku    parc. č. 512 - orná půda   o výměře  2.342 m2    v  k. ú.   Miňůvky.

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání   

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemků  parc. č.  207/2 o výměře 1.468 m2 a  parc. č.  208      o výměře 414 m2, oba  trvalý travní porost  v  k. ú.  Postoupky.

-3-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   směny  části   pozemku   parc. č. 1104/3 - ostatní plocha   o výměře cca 63 m2   v k. ú.   Kroměříž,   ve vlastnictví města Kroměříže,   za  pozemky   parc. č. 1004/33 - ostatní plocha o výměře 52 m2 a  parc. č. 1004/35 - ostatní plocha o  výměře 11 m2 v k. ú. Kroměříž,  ve vlastnictví pana xx. 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí   pozemků  parc. č. 1578/29  - ostatní plocha o výměře  55 m2   a  parc. č. 1578/33 - ostatní plocha o výměře  24 m2  v k. ú. Kroměříž,   z vlastnictví  pana xx, bytem 767 01 Kroměříž, do vlastnictví města Kroměříže za smluvní kupní cenu  100 Kč/m2, t. j. celkem 7.900 Kč,  splatnou jednorázově  po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

r u š í

bod II.  v usnesení z IX. zasedání  Zastupitelstva  města Kroměříže konaného dne 3. září 2015, v plném znění.

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 9255/2015 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových   a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku  parc. č. 286/5 - ostatní plocha  v k. ú.  Postoupky.

-4-

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. UZSVM/BKM/9724/2015 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových   a  městem Kroměříž, týkající se  pozemků  parc. č. 268/7 a 268/11, oba ostatní plocha  v k. ú.  Kroměříž

b)

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 9731/2015 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových   a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku  parc. č. 268/13-  ostatní plocha v k. ú.  Kroměříž.

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,    nabytí   pozemků  parc. č.  1020/3  o výměře 1.241 m2, 1020/17 o výměře 70 m2, 1020/66 o výměře 74 m2, 1020/102 o výměře 163 m2 a 1020/103 o výměře 79 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž,    z vlastnictví  ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže,  formou bezúplatného převodu. 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu  v  bodě č.  VIII.,  odstavec  3.,   v usnesení z XXIV. zasedání  Zastupitelstva  města Kroměříže,  konaného dne 5. března 2009, týkající  se  budoucího prodeje bytové jednotky  č. 3274/13 a příslušných spoluvlastnických podílů  na společných částech domu  č. p. 3274  a na pozemcích stpč. 7722 a stpč. 7505, vše v k. ú. Kroměříž,  z paní xx  na paní xx, bytem  767 01 Kroměříž.

-5-

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

r u š í 

bod VII.  v usnesení z XI. zasedání  Zastupitelstva  města Kroměříže konaného dne 5. listopadu 2015, v plném znění

s c h v a l u j e

nabytí   pozemku parc. st.  č.  628/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 790 m2,  včetně budovy s č. pop. 505, parc. st. č. 628/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2, včetně garáže a  parc. st. č. 628/9 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 99 m2, včetně  budovy  bez č. pop., vše v k. ú. Kroměříž.   A dále pozemků parc. č.  3388 o výměře 1.257 m2,  parc. č.  3389/1 o výměře 1.073 m2, parc. č.  3390/1 o výměře 2.121 m2, parc. č.  3391 o výměře 265 m2, parc. č. 3392 o výměře 54 m2 a  parc. č.  5042 o výměře 490 m2, vše ostatní plochy  v k. ú. Kroměříž,   z vlastnictví ČR -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových   do  vlastnictví města Kroměříže,  za smluvní kupní cenu  23.030.000 Kč,   splatnou po podpisu kupní smlouvy,  ve třech splátkách takto:

a)
první splátka ve výši  7.678.000 Kč bude uhrazena  do  30. 3. 2016

b)
druhá  splátka ve výši 7.676.000 Kč bude uhrazena do 30. 6. 2017

c)
třetí  splátka ve výši 7.676.000 Kč  bude uhrazena do   30. 4. 2018

Současně s kupní smlouvou bude zřízeno  zástavní právo k nemovitým věcem  za účelem zajištění pohledávky  z titulu  nedoplatku  zbývající části kupní ceny a věcné právo ve prospěch prodávajícího, spočívající  v závazku kupujícího  nezcizit prodávané věci po dobu  trvání zástavního práva.

Poplatníkem daně  z nabytí nemovitých věcí  bude město Kroměříž. 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

A) 
předložení žádostí o dotaci na projekty:
1) Výměna výtahů v domově pro seniory - U Moravy Kroměříž
2) Výměna výtahů v domově pro seniory - Vážany Kroměříž

B) 
předfinancování projektů „Výměna výtahů v domově pro seniory - U Moravy Kroměříž" a  „Výměna výtahů v domově pro seniory - Vážany Kroměříž" ve výši 5.000.000 Kč, podle předložené zprávy.

-6-

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

realizaci projektů prevence kriminality ve městě Kroměříži pro rok 2016, včetně finančního podílu města Kroměříže a záměr se v tomto programu dlouhodobě angažovat.

1. Kroměříž - Asistenti prevence kriminality
2. Kroměříž - Digitalizace MKMS

1. Kroměříž - Asistenti prevence kriminality
celková cena-            588.000 Kč
požadovaná dotace- 510.000 Kč
podíl obce-                  78.000 Kč

2. Kroměříž - Digitalizace MKMS
celková cena-            241.000 Kč
požadovaná dotace- 186.000 Kč
podíl obce-                  55.000 Kč

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

finanční podporu  pro rok 2017 ve výši 18.000 Kč k rozvojovému záměru podanému dne 12. ledna 2016  Střediskem   raná péče Educo Zlín z. s., Třída Tomáše Bati 385, Zlín.  Finanční částka ve výši 18.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 pouze v případě, bude-li rozvojový záměr, podle předložené zprávy, zařazen do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017. 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zařadit do rozpočtu města Kroměříže  pro rok 2017 finanční podporu ve výši 30.000 Kč  k rozvojovému záměru pro 2017, který byl podán dne 21. ledna 2016 Oblastní charitou Kroměříž - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, Ztracená 63, Kroměříž.  Finanční částka ve výši 30.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 pouze v případě, bude-li rozvojový záměr, podle předložené zprávy, zařazen do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017.

-7-

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

zařadit do rozpočtu města Kroměříže  finanční podporu pro rok 2017 ve výši 50.000 Kč  k rozvojovému záměru pro 2017, který byl podán dne 11. ledna 2016  Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, Kroměříž. Finanční částka ve výši 50.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 pouze v případě, bude-li rozvojový záměr, podle předložené zprávy, zařazen do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017.

XXI.

Zastupitelstvo  města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zařadit do rozpočtu města Kroměříže  finanční podporu pro rok 2017 ve výši 50.000 Kč  k rozvojovému záměru pro 2017, který byl podán dne 11. ledna 2016  Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, Kroměříž. Finanční částka ve výši 50.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 pouze v případě, bude-li rozvojový záměr, podle předložené zprávy, zařazen do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017.

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zařadit do rozpočtu města Kroměříže  finanční podporu pro rok 2017 ve výši 50.000 Kč  k rozvojovému záměru pro 2017, který byl podán dne 11. ledna 2016  Sociálními službami města Kroměříže, p. o., Riegrovo nám. 159, Kroměříž. Finanční částka ve výši 50.000 Kč bude zařazena do rozpočtu města Kroměříže pro rok 2017 pouze v případě, bude-li rozvojový záměr, podle předložené zprávy, zařazen do Akčního plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro rok 2017.

-8-

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.
níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 (uvedené údaje v tis. Kč): 

a)

na straně příjmů: 
- 2.350,0 pol. 232 návrh dotace pěstounská péče
  2.304,0 pol. 411 dotace pěstounská péče 
  2.244,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven 
  4.600,0 pol. 112 daň z příjmů za obec 
     510,0 pol. 232 návrh neinvestiční dotace prevence kriminality
     186,0 pol. 232 návrh investiční dotace prevence kriminality
  5.177,0 pol. 121 daň DPH
  3.000,0 pol. 112 daň z příjmů právnických osob 
  1.000,0 pol. 111 daň ze závislé činnosti

16.671,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů: 
     122,0 pol. 549 pěstounská péče
  2.244,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – regionální funkce
         4,0 pol. 536 daň z příjmů Správa majetku města Kroměříže
  4.600,0 pol. 536 daň z příjmů za obec
  1.100,0 pol. 536 daň z převodu, vč. daně z nemovitostí
- 1.600,0 pol. 612 rozšíření průjezdního profilu – odbor rozvoje 
  1.600,0 pol. 612 rozšíření průjezdního profilu – odbor správy majetku města 
a služeb  
       60,0     pol. 516 výstava České památky v Paříži 2016
       50,0 pol. 522 Aeroklub – provozní náklady 
     588,0 pol. 501-519 program prevence kriminality – asistenti PK 
     241,0 pol. 612 prevence kriminality – digitalizace MKMS
     106,0 pol. 516 J. D. Production – reportáže z Kroměříži 
  7.678,0 pol. 612 nabytí pozemků a nemovitostí

16.793,0 výdaje celkem 

c)

financování: 
      122,0 zapojení dotačních účtů pěstounské péče 

-9-

d)

rekapitulace: 
příjmy celkem: 458.934,0
výdaje celkem: 498.303,0
saldo příjmů a výdajů: - 39.369,0
financování:  39.369,0

2.

uzavření veřejnoprávní smlouvy  o poskytnutí  účelové neinvestiční dotace ve výši 50.000 Kč mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž a Aeroklubem Kroměříž, IČ:  181 90 235, Na Hrázi 1148/6, 767 01  Kroměříž, na provozní náklady příjemce, podle předložené zprávy.

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení stříbrné pamětní medaile Mgr. Miroslavu Pilátovi u příležitosti životního jubilea za celoživotní přínos městu Kroměříži. 

XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení Ceny města Kroměříže za rok 2015 MUDr. Evě Novákové.

XXVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže