Usnesení z XIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 08.02.2016 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z  XIV. zasedání  Zastupitelstva města Kroměříže konaného 28. ledna 2016

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

r u š í 

v bodě XV.  v usnesení z XIV. zasedání  Zastupitelstva  města Kroměříže konaného dne 29. ledna 2004, odstavec 2.

s c h v a l u j e

nabytí  části pozemku parc. č. 587/3 - zahrada o výměře cca 25 m2 v k. ú. Vážany u Kroměříže  z vlastnictví  id. ½ xx, bytem  767 01 Kroměříž  a id. ½ xx,  bytem  Obvodová,  767 01 Kroměříž  do vlastnictví města Kroměříže za smluvní kupní cenu 175 Kč/m2, splatnou   po vkladu  vlastnického práva  do katastru nemovitostí. 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v bodě  III.  v usnesení z VII. zasedání  Zastupitelstva  města Kroměříže konaného dne 28. května 2015, týkající se kupní ceny takto: místo : „…, která činí  celkem 138.300 Kč“ bude uvedeno „……, která činí  celkem 147.500 Kč“. 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1. 

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů: 

0,0 příjmy celkem 

-2-

b)

na straně výdajů: 

- 429,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdaje 
  100,0 pol. 633 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 
  289,0 pol. 522 Divadelní spolek Kroměříž (energie, nájem Klubu Starý 
pivovar)
   40,0 pol. 549 Ing. Kuchař – dohoda o narovnání 
________________________________________________________________________ 
     0,0 výdaje celkem  

c)

rekapitulace:

442.263,- příjmy celkem
481.510,- výdaje celkem
- 39247,- saldo příjmů a výdajů
  39247,- financování

2.

uzavření veřejnoprávních smluv:

a)

mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž a Divadelním spolkem Kroměříž, se sídlem Postoupky 20, 767 01  Kroměříž, IČ: 270 35 018,  o poskytnutí účelové dotace ve výši 289.000 Kč na zaplacení nájmu, energií, vodného a stočného Klubu Starý pivovar, podle předložené zprávy

b)

mezi městem Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01  Kroměříž a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje, se sídlem Přílucká 213, 760 01  Zlín, IČ: 708 87 306, o poskytnutí účelové investiční dotace ve výši 100.000 Kč na pořízení běžeckého trenažeru, podle předložené zprávy.

-3-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

prověření těchto žádostí  na změnu  Územního plánu města Kroměříže  při pořizování  nového Územního plánu Kroměříž:

1)  

xx, 767 01  Kroměříž,
zařazení  pozemku  parc. č.  137/1  umístěného  v  k.ú.  Kroměříž  do  ploch všeobecného  bydlení (BO návrh).

2) 

xx, Tovačovského č.p. 3187/18, 767 01  Kroměříž,   za Svěřenecký fond Hvězda,
zařazení  pozemků  parc. č. 170,  171, 172,  173, 174,  175/1, 175/2,  175/3, 175/4,  175/5,           parc. č. 175/6,  175/7,  175/8,  175/9,  175/10,  175/11,  175/12,  175/13,  175/14,  175/15,  
parc. č. 175/17,  176, 177,  178, 179,  180, 181,  182, 183,  184, 185,  186, 187,  188, 189,   parc. č. 190, 191, 192, 193,  194, 195, 196,  197, 198, 199,  200, 201, 202,  203, 204, 205,   parc. č. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 a parc. č. 214  umístěných v k. ú. Kotojedy  do ploch venkovského bydlení (BV návrh).

3) 

xx, 767 01  Kroměříž,

xx, 767 01  Kroměříž,

zařazení pozemků parc. č. 1409/2, 1409/4, 1409/5, 1409/6  a parc. č. 1430/18  umístěných v k. ú. Kroměříž do smíšených ploch výroby a služeb (SV návrh).  

4)

xx, 767 01  Kroměříž,
xx, 767 01  Kroměříž,
zařazení pozemků parc. č. 3791/3 a parc. č. 1116/8  umístěných v k.ú. Kroměříž  do ploch  rekreace a sportu (RS návrh).

5) 

KS Holding s. r. o., Újezd č. p. 450/40, Malá Strana, 118 00  Praha 1,  
doručovací adresa: xx, 767 01  Kroměříž,
zařazení  pozemku  parc.  č.  3791/2  umístěného  v  k.ú.  Kroměříž  do  smíšených  ploch       obchodu a služeb (SO návrh). 

6)

xx, 768 24  Hulín,
xx, 767 01  Kroměříž,
zařazení  pozemku  parc. č. 1630/2  umístěného  v k.ú. Kroměříž  do ploch  venkovského       bydlení (BV návrh).  

-4-

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM Kroměříže - zóna Jihovýchod, podle předložené zprávy.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z m o c ň u j e

Mgr. Petra Sedláčka, nar. 4. září 1966, bytem Spáčilova 3447/50, 767 01  Kroměříž k účasti na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Ztracená 61, Kroměříž, které se bude konat  dne 28. ledna 2016,   k připomínkování návrhu nových stanov. 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e 

nominaci   MUDr. Evy Novákové za město Kroměříž v anketě Osobnost roku 2015 ve Zlínském kraji. 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

 

   PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.               Marek Šindler 

 místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže