Usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 23.12.2015 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 17. prosince 2015

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 252/1 - ostatní  plocha   o výměře  cca 200 m2   v k. ú.   Těšnovice

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej     pozemku     parc. č. 3140/1 - ostatní plocha   o  výměře 488 m2   v k. ú.   Kroměříž    pro společnost Kružík s. r. o.,  se sídlem  Veleslavínova  2357, 767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  400 Kč/m²,   t. j. celkem 195.200 Kč,  splatnou  jednorázově   do 30 dnů od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži  části pozemku    stpč.  607  s budovou č. pop. 517 v katastrálním území Kroměříž  pro účely zřízení a provozování  nového bodu kamerového systému, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení  pro město Kroměříž jako oprávněného    ze služebnosti,  kdy obtíženým ze služebnosti je Justiční akademie, se sídlem Masarykovo náměstí 183, 767 01 Kroměříž jako  vlastník pozemku, úplatně  za jednorázovou náhradu  ve výši  1.000 Kč   na dobu neurčitou. Oprávněný  se zavazuje, že uhradí náklady s vyhotovením geometrického plánu  a  správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení  služebnosti inženýrské sítě   do katastru  nemovitostí.

-2-

IV. 

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dohody o narovnání mezi městem Kroměříž  a Povodím Moravy, s. p. IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno za užívání části pozemku parc. č. 1420 - vodní plocha v k. ú. Lutopecny o výměře 212 m2, podle přiložené zprávy.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí  budovy  s č. pop. 3607 -  objektu  občanské vybavenosti postaveném  na   pozemku stpč. 6210  a  budovy bez č. pop. -  objektu  občanské vybavenosti postaveném  na   pozemku  stpč. 6211, vše v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví společnosti Rovina Group a. s., se sídlem Kroměřížská 134, 768 24  Hulín do vlastnictví  města Kroměříže,  za celkovou  kupní cenu 7.000.000 Kč, za podmínek podle nabídky, podle předložené zprávy. 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zaplacení částky ve výši 40.000  Kč  xx  bytem Kroměříž,  jako náhradu za dvě výlepové plochy v jeho vlastnictví, které byly odstraněny z Bezručova parku a ze Slovanského náměstí v Kroměříži. 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)
Program města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016, podle upravené předložené zprávy

b) 
zveřejnění Programu města Kroměříže pro poskytování dotací na rok 2016, podle předložené zprávy.

-3-

VIII. 

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč): 

a)

na straně příjmů: 

          44,0 pol. 4116 pěstounská péče
        126,0 pol. 4116 činnost OLH, meliorační dřeviny
        205,0 pol. 4116 dotace VPP
          50,0 pol. 4116 biokoridor Barborka 
          89,0 pol. 2329 ostatní příjmy – kultura vyúčtování projektu 2014
     4.000,0 pol. 2122 odvody příspěvkových organizací – Sociální služby města Kroměříže
      - 350,0 pol. 2329 návrh dotace prevence kriminality
        350,0 pol. 4216 prevence kriminality
      - 980,0 pol. 2329 návrh dotace dorozumívací systém – Domov pro seniory
        980,0 pol. 41-2 dorozumívací systém – domov  pro seniory
 - 19.050,0 pol. 2329 návrh dotace ZŠ Oskol- snížení energetické  náročnosti 
   18.402,0 pol. 41-2 snížení energetické náročnosti ZŠ Oskol 
        - 50,0 pol. 4122 dotace na dětské dopravní hřiště
      - 499,0 pol. 4116 projekt  Zvýšení kvality řízení II. 
      - 283,0 pol. 4116 projekt systematické práce SPOD
        519,0 pol. 232 vyúčtování energií 
___________________________________________________________________________ 
     3.553,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů:

     4.000,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže, provoz
        126,0 pol. 522 činnost OLH, meliorační dřeviny 
          89,0 pol. 516 ostatní služby kultura a cestovní ruch
     7.000,0 pol. 612 nemovitosti v areálu SK Hanácká Slavia
   - 7.000,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdaje 
      - 224,0 pol. 501 projekt systematické práce SPOD
        - 59,0 pol. 503 projekt systematické práce SPOD
         184,0 pol. 536 vratka – Zvýšení kvality řízení II
      - 500,0 pol. 516 Zvýšení kvality řízení II
      - 183,0 pol. 513 zvýšení kvality řízení II
        - 25,0 pol. 522 grantový systém
           25,0 pol. 522 Český svaz chovatelů poštovních holubů
         120,0 pol. 522 Azylový dům pro matky s dětmi 
         472,0 pol. 513 zařízení telefonní ústředny
       - 472,0 pol. 612 telefonní ústředna
___________________________________________________________________ 
     3.553,0 výdaje celkem

-4-

c)

rekapitulace:

528.345,0 příjmy celkem
524.948,0 výdaje celkem
    3.397,0 saldo příjmů a výdajů
   -3.397,0 financování 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

rozpočet města Kroměříže na rok 2016  v celkové výši (uvedené údaje v tis Kč):

Třída I.     Daňových příjmů 332.990,-      
Třída II.   Nedaňových příjmů  73.586,-
Třída III.  Kapitálových příjmů       500,-
Třída IV.  Přijatých transferů   35.187,-

Příjmy celkem                                   442.263,-
Třída V. Běžné výdaje 413.996,-  
Třída VI. Kapitálové výdaje   67.514,-              
Výdaje celkem 481.510,-
Saldo příjmů a výdajů - 39.247,-      
Financování    39.247,-

2.

rozpočtový výhled města Kroměříže na roky 2017 - 2019 dle přílohy č. 1  (uvedené údaje v tis Kč), podle předložené zprávy 

3.

soustavu závazných ukazatelů výdajové části rozpočtu specifikovaných v příloze č. 2 (uvedené údaje v tis Kč), podle předložené zprávy 

4.

poskytnutí transferu vč. uzavření veřejnoprávní smlouvy s těmito žadateli (uvedené údaje v tis Kč):

   600,- Astras, o. p. s. se sídlem Kroměříž, Purkyňova 702/3
   800,- Oblastní charita Kroměříž se sídlem Kroměříž, Ztracená 63
   800,- Pečovatelská služba Kroměříž, o.p.s. se sídlem Kroměříž, Nitranská 4091/11
   120,- Atletický klub Kroměříž, z. s. se sídlem Kroměříž, Vrchlického 2899/31
   280,- TJ Sokol Kroměříž , se sídlem Kroměříž, 1.máje 214
1.000,- SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s. se sídlem Kroměříž, Obvodová 3607/19  

-5-

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření veřejnoprávní smlouvy  na provoz Azylového domu pro ženy a matky s dětmi, Havlíčkova 2995, Kroměříž na úhradu faktur za vodné a stočné ve výši 120.000 Kč,  podle předložené zprávy. 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Jaroslav Němec

                                                            starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže