Usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 02.12.2015 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 26. listopadu 2015

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v al u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části pozemku     parc. č. 893/5 - orná půda o výměře cca 50 m²    v k. ú.   Kroměříž.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 3297/9 - ostatní plocha   o výměře cca 286 m2   v k. ú.   Kroměříž.  

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej     částí    pozemků   parc. č. 420/1 o výměře cca  14 m2,  parc. č. 3096/2 o výměře  cca  10 m2, vše ostatní plocha     v k. ú.   Kroměříž    pro manžele    xx, bytem  767 01 Kroměříž za   smluvní kupní cenu 700 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících. 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí  veřejného osvětlení  vybudovaného  v rámci stavby  ZTV pro výstavbu RD v obci Trávník na pozemku parc. č. 184/2 v k. ú. Trávník  z vlastnictví společnosti STRABIS Group s. r. o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha 3,   za  celkovou  smluvní kupní cenu  1.000 Kč  včetně DPH, splatnou po podpisu kupní smlouvy. 

-2-

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/ 7722/2015 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a městem Kroměříž, týkající se  pozemku  parc. č. 234/3 - ostatní plocha  v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy. 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami  č. UZSVM/BKM/7691/2015 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových   a městem Kroměříž, týkající se  pozemku  parc. č. 1578/2 - ostatní plocha  v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy. 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 2/2015, o místních poplatcích, podle předložené zprávy. 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) 
návratnou finanční výpomoc z rozpočtu města Kroměříže ve výši 250.000 Kč  pro Fond ohrožených dětí, pobočku v Kroměříži, Havlíčkova 3286/121A, s termínem pro navrácení poskytnutých finančních prostředků do 31. 12. 2015

b) 
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu města Kroměříže (uzavřené dle §159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) na částku 250.000 Kč pro Fond ohrožených dětí, pobočku v Kroměříži, Havlíčkova 3286/121A.

-3-

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:
  - 754,0 pol. 2329 návrh dotace rekonstrukce zeleně
    660,0 pol. 4213-6 rekonstrukce zeleně
 6.760,0 pol. 4122 dotace – provoz Sociálních služeb města Kroměříže
    250,0 pol. 2420 splátka půjčky Fond ohrožených dětí
      16,0 pol. 4122 dotace SDH
 2.136,0 pol. 1121 daň z příjmu – právnické osoby
      40,0 pol. 4122 dotace Hudba v zahradách a zámku
  - 151,0 pol. 2324 návrh dotace VPP
    202,0 pol. 4116 dotace VPP
____________________________________________________________________ 
 9.159,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:
 6.760,0 pol. 5336 Sociální služby města Kroměříže – provoz
    250,0 pol. 5622 Fond ohrožených dětí –návratná fin. výpomoc 
      16,0 pol. 513 vybavení SDH
 2.093,0 pol. 5901 rezerva na nerozpočtované výdaje 
      40,0 pol. 5169 Hudba v zahradách a zámku
_________________________________________________________________ 
 9.159,0 výdaje celkem 

c)

rekapitulace: 
524.792,- příjmy celkem
521.395,- výdaje celkem
    3.397,- saldo příjmů a výdajů
  - 3.397,- financování 

-4-

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

r u š í 

ke dni 31. prosinci 2015 subjekt - právnickou osobu - Správa majetku města Kroměříže, příspěvková organizace, IČ: 00380831, se sídlem Riegrovo náměstí 149/33, Kroměříž

u k l á d á

Radě města Kroměříže a  tajemnici Městského  úřadu Kroměříž  zajistit  všechna právní jednání se zrušením příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže související,   včetně příslušných zveřejnění v obchodním rejstříku a příslušných hlášení institucím

u k l á d á

Radě města Kroměříže, aby ve spolupráci s příslušnými odpovědnými osobami zajistila  inventuru pohledávek příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže,  jejich ekonomické vyhodnocení, a schválila:

a)

vzdání se práva k nedobytným pohledávkám a předání seznamu těchto pohledávek k evidenci městu Kroměříž

b)

převedení ostatních pohledávek  klasickou právní cestou (odprodejem za jejich poměrnou část) subjektu Kroměřížské technické služby, s. r. o., a to do 31. prosince 2015

u k l á d á 

Radě města Kroměříže, aby ve spolupráci s příslušnými odpovědnými osobami zajistila inventuru ostatního majetku příspěvkové organizace v zákonných lhůtách a předložila o tom zprávu Zastupitelstvu města Kroměříže. 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zařadit dokončenou investici „Dorozumívací systém pro Domov pro seniory U Kašny v Kroměříži“ do majetku Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace, podle předložené zprávy. 

-5-

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

změnu využití účelové dotace poskytnuté Domu kultury v Kroměříži, příspěvkové organizaci,  ve výši 220.000 Kč. Finanční prostředky budou využity na úhradu programu čtyřdenního vánočního jarmarku konaného ve dnech 19. prosince  - 23.  prosince  2015.

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

sloučení Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace, IČ 709 95 567, s Mateřskou školou, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkovou organizací, IČ 709 95 583, s účinností od 1. ledna 2016

b)

jako přejímající organizaci Mateřskou školu Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkovou organizaci, IČ 709 95 567, na kterou s účinností od 1. ledna 2016 přecházejí veškerá práva, závazky a majetek Mateřské školy Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace

c)

Dodatek č. 6 ke zřizovací listině Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace

d) 

výmaz Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3766, příspěvkové organizace, IČ 709 95 583 z rejstříku škol a školských zařízení 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

uzavření smlouvy  o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje  číslo: D/1886/2015/KH pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kroměříž ve výši 16.000 Kč,  na výdaje spojené s činností této jednotky, podle předložené zprávy. 

-6-

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže na pořízení vybavení k ochraně sbírkových předmětů Arcibiskupského zámku v Kroměříži. 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e  n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

 

   PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.                Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže