Usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 10.11.2015 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 5. listopadu 2015

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

prodej     pozemku   parc. č. 197 - orná půda   o výměře 610 m2   v k. ú.   Miňůvky  pro  pana  xx, bytem Bezměrov ,     767 01 Kroměříž  za  kupujícím navrhovanou  celkovou smluvní kupní cenu 100.000 Kč.  

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej     pozemku   parc.  č. 299/3 - zahrada o výměře  56 m²   v k. ú. Miňůvky  pro  manžele   xx,  Kotojedská, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  500 Kč/m²,  t. j. celkem 28.000 Kč, splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

směnu  částí   pozemku   parc. č. 327 - vodní plocha     v k. ú.   Drahlov u Jarohněvic, podle nového geometrického plánu č. 134-165/2015 ze dne 19. 8. 2015 označených jako pozemky parc. č. 327/2 - vodní plocha o výměře 158 m2 a parc. č. 327/3 - vodní plocha o výměře         46 m2  ve vlastnictví paní xx,  bytem   Jarohněvice, 768 01 Kroměříž  za části pozemků  parc. č. 248 - trvalý travní porost a parc. č. 245/1- orná půda,  oba  v k. ú. Drahlov u Jarohněvic, podle nového geometrického plánu č. 134-165/2015 ze dne 19. 8. 2015 označených jako pozemky parc. č.  248/2 - trvalý travní porost o výměře  30 m2 a parc. č. 245/3 - orná půda o výměře 174 m2 ve vlastnictví města Kroměříže.

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku   parc. č. 3131/2 - ostatní plocha   o výměře 296 m2   v k. ú.   Kroměříž.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 1525/13  - zahrada o výměře  cca      50 m2   v k. ú.   Kroměříž.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí  účelové komunikace  na pozemcích parc. č.  1566/24, parc. č. 1582/115 a parc. č. 3137/5, vše v k. ú. Kroměříž, vybudované v rámci stavby  „Bytový dům Z1 Kroměříž, Dolní Zahrady- SO 02 Komunikace a zpevněné plochy“  z vlastnictví společnosti DZ  Immobiliare  s. r. o., se sídlem Velké náměstí 47, 767 01 Kroměříž   za  celkovou  smluvní kupní cenu  1.000 Kč + DPH. 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí   pozemku parc. st.  č.  628/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 790 m2,  včetně budovy s č. pop. 505, parc. st. č. 628/8 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 212 m2, včetně garáže a  parc. st. č. 628/9 -  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 99 m2, včetně  budovy  bez č. pop., vše v k. ú. Kroměříž.   A dále pozemků parc. č.  3388 o výměře 1.257 m2,  parc. č.  3389/1 o výměře 1.073 m2, parc. č.  3390/1 o výměře 2.121 m2, parc. č.  3391 o výměře 265 m2, parc. č.  3392 o výměře 54 m2 a  parc. č.  5042 o výměře 490 m2, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví ČR -  Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

-3-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

změnu v bodě III. v  usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne  1. října  2015  týkající se  jednorázové náhrady  takto:

 místo „.....za jednorázovou náhradu ve výši 21.200 Kč + DPH…..“  bude uvedeno „.....za jednorázovou náhradu ve výši 37.312 Kč + DPH..…“

2.

uzavření smlouvy  o zřízení služebnosti mezi městem Kroměříž a Povodím Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská  932/11, Veveří, 602 00 Brno, podle předložené zprávy.

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

plánovací smlouvu na akci „Kroměříž - řadové domy“   mezi společností PMS Reality a. s., Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice a městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu na akci  „Komunitní bydlení“   mezi společností OKC, s. r. o., se sídlem Jožky Silného 2349, 767 01 Kroměříž  a městem Kroměříž, podle předložené zprávy.

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

podání přihlášky městem Kroměříž do výběrového řízení na prodej  pozemku parc. č. 1534/2 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00  Praha 2,  do majetku města Kroměříže. 

-4-

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2015 s paní xx,  bytem  Vodní, Kroměříž podle předložené zprávy.

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2015 s manželi xx , bytem Riegrovo nám., Kroměříž, podle předložené zprávy.

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2015 s Římskokatolickou farností Panny Marie Kroměříž, Riegrovo nám. č. p. 165, Kroměříž,  podle předložené zprávy.

-5-

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže p projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová patření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů: 

  - 7.962,0 pol. 232 návrh dotace rekultivace skládky Lutopecny
    8.264,0 pol. 421 rekultivace skládky Lutopecny
- 17.600,0 pol. 232 návrh dotace IPRM revitalizace zeleně
  16.746,0 pol. 421 IPRM revitalizace zeleně
       185,0 pol. 232 dotace mikroprojekt
     - 188,0 pol. 232 návrh dotace mikroprojekt Kroměříž - Ružomberok 
       248,0 pol. 411 dotace Zvýšení kvality řízení I.
    1.013,0 pol. 411 dotace projekty škol
       338,0 pol. 411 dotace projekty SsmK
     - 890,0 pol. 232 systematická práce SPOD
       756,0 pol. 411 systematická práce SPOD
         64,0 pol. 411 odborný lesní hospodář
         44,0 pol. 411 dotace pěstouni
       106,0 pol. 232 příjem Ekokom
       532,0 pol. 214 dividendy VAK
       529,0 pol. 214 podíl na HV Biopas
       214,0 pol. 135 odvod výtěžku z provozování loterií – platby VHP
      -  19,0 pol. 232 návrh dotace VPP
         19,0 pol. 411 dotace VPP
____________________________________________________________________ 
    2.399,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů: 

       106,0 pol. 590 vratka Ekokom
         64,0 pol. 521 odborný lesní hospodář
    1.013,0 pol 533 projekty škol
       338,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže - projekty
       751,0 pol. 632,0 projekt „Reko hřiště s UT“ SK Hanácká Slavia Kroměříž
                  (schváleno na II. zasedání ZMK)
         44,0 pol. 549 pěstounská péče 
         18,0 pol. 516 pasportizace kotelen MŠ
           5,0 pol. 522 Svaz tělesně postižených
         60,0 pol. 516 Katalog lidové architektury 
__________________________________________________________________________        
    2.399,0 výdaje celkem 

-6-

c)

rekapitulace: 

515.633,- příjmy celkem
512.236,- výdaje celkem
    3.397,- saldo příjmů a výdajů
  - 3.397,- financování 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu města Kroměříže (uzavřené dle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) s SK Hanácká Slavia Kroměříž, pro projekt „Reko hřiště s UT", podle předložené zprávy. 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

          Mgr. Jaroslav Němec

                                                                    starosta města Kroměříže

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže