Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 3. září 2015

| 08.09.2015 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž 

U S N E S E N Í

z IX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 3. září 2015

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po pojednání 

n e s c h v a l u j e

nabytí objektu  dešťové kanalizace, vybudované     v rámci stavby  inženýrských sítí pro sídliště rodinných domů - Zborovská III, Kroměříž,  z vlastnictví společnosti MATVE spol. s r. o., se sídlem Veselská 724, 687 24 Uherský Ostroh  za  celkovou  smluvní kupní cenu  1.000 Kč,   podle  předložené zprávy. 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

prodej   části  pozemku   parc.  č. 2089/50 -  ostatní plocha o výměře cca 25 m2   v k. ú.   Kroměříž  pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice   za   smluvní kupní cenu  1.000  Kč/m²,   splatnou  jednorázově     do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího. Kupující bude seznámen s tím, že při následné stavbě nesmí dojít k poškození stromů rostoucích na pozemku, ani jejich kořenového systému. 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí    částí  pozemku   parc. č. 1697/6 - ostatní plocha o výměře cca 7 m2 a parc. č. 1697/7 -  ostatní plocha o výměře cca 20 m2   v k. ú.   Kroměříž  z vlastnictví id. 1/7  xx bytem  Praha -Klánovice,  id. 1/7 xx, bytem 101 00 Praha  - Vinohrady, id. 1/7  xx, bytem  769 01 Holešov, id. 2/7 xx bytem  190 14 Praha - Klánovice a id. 2/7 xx, bytem  615 00 Brno, za smluvní kupní cenu  300 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   po vkladu  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího. 

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

bezúplatný  převod   pozemků:

a)

parc. č. 248/21 - ostatní plocha, ostatní komunikace  o výměře 23 m2 k. ú. Kotojedy

b)

parc. č. 3188/18- ostatní plocha, jiná plocha  o výměře 27 m2 
parc. č. 3188/19- ostatní plocha, silnice   o výměře   8 m2 
parc. č. 3188/20- ostatní plocha, silnice   o výměře 10 m2 
parc. č. 3235/5  - ostatní plocha, silnice   o výměře 30 m2 ,            
vše v k. ú.   Kroměříž

c)

parc. č. 327/6  - ostatní plocha, silnice   o výměře     21 m2 
parc. č. 399/9  - ostatní plocha, silnice   o výměře     14 m2 
parc. č. 399/12  - ostatní plocha, silnice   o výměře     3 m2 
parc. č. 399/13  - ostatní plocha, silnice   o výměře 216 m2 
parc. č. 399/14  - ostatní plocha, silnice   o výměře     2 m2 
parc. č. 440/2    - ostatní plocha, silnice   o výměře    28 m2, 
vše v k. ú. Těšnovice

d)

parc. č. 276/4    - ostatní plocha, silnice   o výměře 14 m2 
parc. č. 276/23  - ostatní plocha, silnice   o výměře 15 m2 
parc. č. 276/26  - ostatní plocha, silnice   o výměře 18 m2, 
vše v k. ú. Zlámanka, z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění    záměru   prodeje     části pozemku   parc. č. 455 -  ostatní plocha, o výměře cca 100 m2   v k. ú.   Těšnovice.

-3-

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku   parc. č. 1433/2 - ostatní plocha   o výměře 140 m2   v k. ú.   Zlámanka.  

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku   parc. č. 1400/4 - orná půda  o výměře 2.837 m2   v k. ú.   Kroměříž.     

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č.  625/19 - ostatní plocha   o výměře cca 20 m2   v k. ú.   Kroměříž.

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemku   parc. č. 3382/9 - ostatní plocha   o výměře 47 m2   v k. ú.   Kroměříž.  

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

výsledky jednání v možnosti nabytí pozemků v katastrálním území Kroměříž, podle předložené zprávy.

-4-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 140.000 Kč na zajištění provozu a správy dětského dopravního hřiště v Kroměříži v roce 2015, podle předložené zprávy. 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zařazení dofinancování akce „Úprava školní zahrady-polyfunkční hřiště parc. č. 228, k. ú. Bílany“ do rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 ve výši 1.800 tis. Kč.

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

dotaci pro HK Kroměříž o. s. a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí, podle předložené zprávy 

Seznam návrhů dotací  nad  50.000 Kč  žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže 

Příjemce dotace Číslo žádosti Dotace ve výši 
HK Kroměříž       161/02/15/2 100.000 Kč
Celkem         100.000 Kč

-5-

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:
        575,0 pol. 411 dotace veřejně prospěšné práce
      - 575,0 pol. 232 návrh dotace veřejně prospěšné práce
          65,0 pol. 412 dotace projekty škol
          56,0 pol. 411 dotace odb. lesní hospodář, lesní osnovy
        - 84,0 pol. 411 dotace pěstounská péče
        601,0 pol. 222 finanční vypořádání 2014
      - 601,0 pol. 232 návrh finančního vypořádání 
        188,0 pol. 232 návrh dotace mikroprojekt KM – Ružomberok 
   14.749,0 pol. 421 rekultivace skládky Lutopecny
 - 14.749,0 pol. 232 návrh dotace rekultivace skládky Lutopecny 
   14.033,0 pol. 412 dotace provoz sociálních služeb
     1.319,0 pol. 411 dotace projekty škol
     1.871,0 pol. 411 dotace rekonstrukce zeleně
   - 1.871,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce zeleně
      1.647,0 pol. 422 dotace Starý pivovar – expozice K. Kryla
   - 1.900,0 pol. 232 návrh dotace Starý pivovar
        933,0 pol. 411 dotace na výkon sociální práce
        140,0 pol. 412 dotace na dětské dopravní hřiště
     1.187,0 pol. 422 dotace Nástupní plocha před Květnou zahradou 
      - 810,0 pol. 232 návrh dotace Nástupní plocha před Květnou zahradou 
     1.519,0 pol. 422 dotace Informační systém v Kroměříži
     - 967,0   pol. 232 návrh dotace informační systém 
_______________________________________________________________________ 
  17.326,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů: 
    - 120.0 pol. 533 MŠ s právní subjektivitou 
      120,0 pol. 635 schodolez ZŠ Zachar
      697,0 pol. 501 výkon sociální práce
      174,0 pol. 503 sociální pojištění – výkon soc. práce
        62,0 pol. 503 zdravotní pojištění – výkon soc. práce
      100,0 pol. 501 pěstounská péče 
          9,0 pol. 503 zdravotní pojištění – pěstounská péče
        25,0 pol. 503 sociální pojištění – pěstounská péče 
        69,0 pol. 590 vratka Eko-Kom
    - 218,0 pol. 549 pěstounská péče

-6-

      - 78,0 pol. 501 projekt systematické práce SPOD
        65,0 pol. 516 projekt systematické práce SPOD
        13,0 pol. 513 projekt systematické práce SPOD
        90,0 pol. 612 dorozumívací systém – Dům pro seniory
   1.384,0 pol. 533 projekty škol
 14.033,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže – provoz
        56,0 pol. 521 odborný lesní hospodář, lesní osnovy 
          4,0 pol. 533 Dům sociálních služeb Návojná 
   1.400,0 pol. 612 projekt IPRM – zóna jihovýchod 
 - 1.400,0 pol. 612 snížení energetické náročnosti ZŠ Oskol
      140,0 pol. 521 provoz dětského dopravního hřiště
      391,0 pol. 635 Sportovní zařízení města Kroměříže – zařízení Eltrick –
    - 300,0 pol. 516 digitalizace archivu
      300,0 pol. 612 vybavení pro digitalizaci archivu
    - 192,0 pol. 517 programové vybavení MěÚ
   192,0 pol. 612 programové vybavení MěÚ
     10,0 pol. 533 Gymnázium Kroměříž – metodické centrum
      300,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdaje 
_____________________________________________________________
 17.326,0 výdaje celkem 

c)

rekapitulace:


příjmy celkem:        

513.246,0
výdaje celkem:         509.849,0
saldo příjmů a výdajů:    3.397,0
financování  - 3.397,0 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

u s t a n o v u j e

1.

PhDr. Pavla Motyčku, Ph.D.,  odpovědným politikem pro MA21

2.

Mgr. Viliama Staňka koordinátorem MA21

-7-

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

zadání Územního plánu Kroměříž podle přílohy č. 1, podle předložené zprávy

b e r e   n a   v ě d o m í

vyhodnocení  požadavků  dotčených orgánů,  krajského úřadu,  podnětů sousedních obcí 
a  připomínek  uplatněných  při  projednání  návrhu  zadání  Územního  plánu  Kroměříž 
podle přílohy č. 2, podle předložené zprávy. 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže