Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 01.07.2015 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 25. června 2015

I. 

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

prodej   části  pozemku   parc. č. 1509/7 - ostatní plocha,   o výměře  cca 2 m2   v k. ú.   Kroměříž  pro společnost Areál    Spáčilova   KM   s. r. o., Jožky Silného 2349/4, 767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu 1.000 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva  do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemků parc.   č.  94/8 -  ostatní plocha, o výměře  451 m²  a parc.   č.  4557 -  ostatní plocha, o výměře  161 m²  v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje     pozemků   parc. č. 625/25 -  ostatní plocha, o výměře 161 m2   a parc. č. 704/5 - lesní pozemek, o výměře 902 m2  v k. ú.   Kroměříž. 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje,  ani  pronájmu,      pozemku   parc. č. 601/17 -  ostatní plocha,   o výměře 737 m2   v k. ú.   Kroměříž.    

-2-

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění záměru prodeje  pozemku  parc.  č.  299/3 - zahrada, o výměře  56 m²   v k. ú. Miňůvky.  

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

poskytnutí daru ve výši 40.000 Kč,  z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015,   Hasičskému záchrannému sboru Zlínského kraje,  za účelem zlepšení pracovních podmínek a vybavení příslušníků Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, stanice Kroměříž

2.

uzavření darovací smlouvy s příkazem mezi městem Kroměříž jako dárcem a Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje jako obdarovaným, podle předložené zprávy. 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

poskytnutí  dotace  ve výši 24.000 Kč na nákup evakuačních  plachet pro  Oblastní  charitu Kroměříž 

2.

uzavření  veřejnoprávní  smlouvy   o  poskytnutí  neinvestiční  dotace z  rozpočtu  města Kroměříže, podle předložené  zprávy.

-3-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání  

v y d á v á 

směrnici  č. 1/2015 Pravidla pro  fungování  a financování  osadních  výborů města Kroměříže,  s účinností  od 1. července 2015, podle předložené zprávy.

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku pro Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o.,  z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015,  do výše  471.900 Kč,  na opravu havarijního stavu kopilitové stěny zimního  stadionu v Kroměříži.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u je

účetní závěrku města Kroměříže k 31.12.2014 za účetní období od 1. 1. 2014 do 31.12.2014, podle předložené zprávy.  

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

závěrečný účet města Kroměříže za rok 2014, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření - bez výhrad, podle předložené zprávy. 

-4-

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů: 
         74,0 pol. 411 dotace veřejně prospěšné práce
       - 74,0 pol. 232 návrh dotace veřejně prospěšné práce
         65,0 pol. 411 dotace na činnost odb. lesního hospodáře a melior. dřeviny 
       252,0 pol. 411 dotace projekty prevence kriminality
     - 252,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality
  - 4.200,0 pol. 232 návrh dotace sociálně právní ochrana dětí 
    5.160,0 pol. 411 dotace sociálně právní ochrana dětí 
- 16.000,0 pol. 232 návrh dotace snížení energetické náročnosti 
č. p. 533 a 534
  19.050,0 pol. 232 návrh dotace snížení energetické náročnosti ZŠ Oskol
___________________________________________________________________________ 
    4.075,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů: 
        710,0 pol. 501-2 platy sociálně právní ochrana dětí (SPOD)
        178,0 pol. 503 sociální zabezpečení SPOD
          72,0 pol. 503 zdravotní pojištění SPOD
          65,0 pol. 521 odborný lesní hospodář a meliorační dřeviny 
          10,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže (retro kuchyňka)
          40,0 pol. 504, 516 společné setkání rodáků Těšnovic
          24,0 pol. 522 Oblastní charita Kroměříž (evakuační plachty)
        432,0 pol. 532 dopravní obslužnost
        100,0 pol. 516 spoluúčast města na akcích 
   26.635,0 pol. 612 snížení energetické náročnosti ZŠ Oskol  
 - 20.000,0 pol. 612 snížení energetické náročnosti budov č. p. 533 a 534
        472,0 pol. 533 Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o., oprava kopilitové 
stěny zimního stadionu 
   - 4.663,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdaje
___________________________________________________________________________
     4.075,0 výdaje celkem 

c)

rekapitulace: 
495.920,- příjmy celkem
492.523,- výdaje celkem
    3.397,- saldo příjmů a výdajů 
  - 3.397,- financování 

-5-

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prověření  této žádosti  na změnu  Územního plánu  města  Kroměříže  při pořizování  nového Územního plánu Kroměříž

1)  

xx,  767 01  Kroměříž,
zařazení  pozemku  parc. č. 1534/3  umístěného  v  k.ú.  Kroměříž  do  ploch  individuální   rekreace (RI návrh).

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

r o z h o d l o 

o pořízení Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž, z vlastního podnětu,    v souladu   s  § 62  odstavec 2   písmeno b)   zákona  č. 183/2006 Sb.,  o  územním  plánování   a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen  „stavební zákon“)

u k l á d á

Městskému úřadu Kroměříž, stavebnímu úřadu, oddělení územního plánování a státní památkové péče, zpracovat zadání Regulačního plánu Městské památkové rezervace Kroměříž, v rozsahu, který mu ukládá stavební zákon a prováděcí vyhlášky v jejich platném znění.

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření partnerské smlouvy mezi městem Kroměříž a slovenským městem Ružomberok, podle předložené zprávy.

-6-

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Jaroslav Němec

starosta města Kroměříže

 

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže