Usnesení ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže

| 03.06.2015 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 28. května 2015

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemku parc.   č.  286/5 - ostatní plocha,  o výměře 60 m²  v k. ú. Postoupky   z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.   nabytí   pozemku parc.   č.  1578/2 - ostatní plocha,  o výměře 334 m²  a pozemků parc. st. č. 5429 - zastavěná plocha a nádvoří,       o výměře 86 m2 a st. č. 5430 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 30 m2 v k. ú. Kroměříž   z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu    ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

kupní cenu za  pozemek  parc.   č.  401 - ostatní plocha,  o výměře 417 m2 v k. ú. Kroměříž  ve vlastnictví ČR - Úřadu pro   zastupování  státu    ve  věcech   majetkových, která činí  celkem   138.300 Kč. 

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí   id. 8/20 pozemku parc.   č.  34  - zahrada,  o výměře 762 m²   v k. ú. Postoupky   z vlastnictví pana  xx, bytem 768 11 Chropyně,  do vlastnictví města Kroměříže formou darování. 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí   pozemků :
parc.   č.  248/19 - ostatní plocha, o výměře   1.669 m²  
parc.   č.  248/20 - ostatní plocha, o výměře      808 m²  
parc.   č.  249/3   - ostatní plocha, o výměře        69 m²  
parc.   č.  250/7   - ostatní plocha, o výměře      609 m²  
parc.   č.  250/17 - ostatní plocha, o výměře      244 m²  
parc.   č.  57/6    - orná půda, o výměře               40 m²  
parc.   č.  247/4  - ostatní plocha, o výměře         33 m²  
parc.   č.  247/13   - ostatní plocha, o výměře      12 m²  
parc.   č.  247/18  - ostatní plocha, o výměře       57 m²,      vše v k. ú. Kotojedy

a pozemku  parc. č.   870/467 - ostatní plocha, o výměře   8  m²  v k. ú. Kroměříž, 

z vlastnictví   Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín,  do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu v bodě XIII., část 1. v usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010  ve věci převodu   jednotek 3345/1 a 3345/10  a příslušejících podílů  z  paní xx, bytem 767 01 Kroměříž  na  xx bytem 767 01 Kroměříž.

-3-

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části    pozemku  parc.  č.  446/1 – zahrada, o  výměře  cca  1.815 m²   v k. ú. Kroměříž.

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje   části pozemku parc. č. 604/1 -  ostatní plocha,  o výměře cca 30 m² v k. ú.  Kroměříž.

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    pozemků   parc. č. 2869/4 - zahrada,  o výměře  74 m2      a parc. č. 2869/4 - zahrada,  o výměře  15 m2   v k. ú.   Kroměříž.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

1.

s c h v a l u j e

členství  města Kroměříže ve Svazu  měst  a obcí České  republiky,  podle předložené  zprávy s tím, že výše nákladů  spojená  s účastí  města Kroměříže v tomto  svazu  bude do  výše  60.000 Kč ročně.

2.

Rada města Kroměříže předloží členům Zastupitelstva města Kroměříže vyhodnocení přínosu členství města v organizacích jejichž je členem. 

-4-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odpis nedobytné pohledávky  ve výši 60.687,10 Kč u příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, podle předložené zprávy. 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dohody o splátkách pro paní xx ve věci splácení ručitelského závazku, podle předložené zprávy.

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání na základě změny nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 52/2015 Sb., 

s c h v a l u j e 

měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva města Kroměříže, s účinností od 1. června 2015, takto: 

člen rady  2.640  Kč
předseda výboru, předseda komise  2.433  Kč
člen výboru, člen komise  2.081  Kč
člen zastupitelstva     901  Kč
neuvolněný místostarosta 10.412  Kč

Při souběhu výkonu několika následujících funkcí (předseda výboru zastupitelstva, předseda komise rady, člen výboru zastupitelstva, člen komise rady) se poskytne odměna pouze za výkon jedné funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.

-5-

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

     - 76,0 pol. 4116 dotace pěstounské péče
         6,0 pol. 4116 dotace biblioterapeutické setkávání
     145,0 pol. 4116 dotace VPP
     767,0 pol. 4116 dotace Zvýšení kvality řízení II. 
       67,0 pol. 4116 dotace na činnost odborného lesního hospodáře (OLH)
   - 145,0 pol. 2324 návrh dotace VPP
  1.900,0 pol. 1355 odvody z loterií
  6.289,0 pol. 4213-6 dotace skládka Lutopecny
- 6.289,0 pol. 2324 návrh dotace rekultivace skládky Lutopecny 
  1.500,0 pol. 311 příjmy z prodeje majetku
  1.421,0 pol. 2142 podíl na HV Biopas
     755,0 pol. 2324 přijatá vyúčtování energií 
  6.340,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů: 

  1.110,0 pol. 612 revitalizační rybník Lutopecny
     300,0 pol. 533 Dům kultury – hudba v zahradách a zámku
   - 300,0 pol. 533 Dům kultury - Kroměřížský letní open-air
       76,0 pol. 516 projekt Rodinné pasy 
       20,0 pol. 533 Muzeum Kroměřížska, konference, spoluúčast 
     - 20,0 pol. 517 spoluúčast města na akcích
     500,0 pol. 533 ZŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ
         6,0 pol. 533 projekt biblioterapeutické setkávání 
     - 76,0 pol. 549 pěstounská péče 
       67,0 pol. 522 činnost OLH
  1.600,0 pol. 517 chodníky Obvodová
  1.700,0 pol. 517 chodníky v areálu MŠ Zachar
     800,0 pol. 517 chodníky Rumunská
       90,0 pol. 513 dětské hřiště Vážany – Lesní
       77,0 pol. 516 dětské hřiště Vážany – Lesní 
     300,0 pol. 517 oprava střechy ZŠ Slovan
   - 873,0 pol. 612 rekonstrukce a modernizace podlah ZŠ Sýpky
     873,0 pol. 517 opravy podlah ZŠ Sýpky

-6-

   - 298,0 pol. 612 rekonstrukce terasy MŠ Kollárova 
     298,0 pol. 533 oprava terasy MŠ Kollárova 
     930,0 pol. 516 studie, posudky odboru rozvoje 
   - 930,0 pol. 612 projektová dokumentace
       30,0 pol. 536 sankční platby UHOS
       60,0 pol. 522 Svaz měst a obcí – členský poplatek 
  6.340,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace 
491.845,- příjmy celkem
488.448,- výdaje celkem
    3.397,- saldo příjmů a výdajů 
  - 3.397,- financování

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á 

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 1/2015  o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem.

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

u r č u j e

Mgr. Jaroslava Němce, starostu města Kroměříže, členem zastupitelstva pro spolupráci   s pořizovatelem Územního plánu Kroměříž a územně plánovací dokumentace.

-7-

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávy o činnosti výboru ZMK pro územní plánování, podle předložené zprávy

u k l á d á 

odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž prověřit možnost nabytí pozemků v k. ú. Kroměříž, do majetku města Kroměříže:

1.

4948 – 5.014 m2
4949 -       20 m2
4950 – 1.415 m2
4951 -       31 m2
4952 -       72 m2
5111 -     663 m2
5112 -     594 m2
5113 -       20 m2
5114 -     279 m2
5115 -     658 m2
5116 -     118 m2
5117 -  1.382 m2
5118 -       73 m2
5119  -    200 m2
5120  -      86 m2
5121     - 237 m2, 
z majetku ZLS bytové domy a. s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín

2.

3389/2 - 965 m2
3390/2 - 157 m2
3390/3 -     6 m2
5145 -    627 m2 , 
z majetku I.S. FOND, spol. s r.o., Malý Val 1586, 76701 Kroměříž
termín: schůze RMK 24. srpna 2015 

-8-

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prověření  těchto žádostí  na změnu  Územního plánu města Kroměříže  při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1) 

L - STAM, s. r. o., Pačlavice č. p. 197, 768 34  Pačlavice,
zařazení  pozemku  parc. č. 1061  umístěného  v k. ú. Bílany,  do smíšených ploch  výroby        a služeb (SV stav)

2) 

xx, 767 01  Kroměříž,
zařazení  pozemku   parc. č.  409  umístěného  v  k. ú.  Kroměříž,  do  ploch  všeobecného         bydlení (BO stav)

3) 

SZP Těšnovice, a. s., Těšnovice č. p. 153, 767 01  Kroměříž,
zařazení pozemků parc. č. 210/1, 211 a parc. č. 212 umístěných v k. ú. Těšnovice do ploch zemědělské výroby (PZ návrh)

4) 

xx,  767 01  Kroměříž,
zařazení  pozemku  parc. č.  2507/2  umístěného  v k. ú.  Kroměříž,  do ploch  individuální rekreace (RI stav)

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í 

závěrečný účet spolu se Zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2014, podle předložené zprávy. 

-9-

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

   PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.        Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže