Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 16. dubna 2015

| 22.04.2015 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z VI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 16. dubna 2015

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   části  pozemku   parc. č. 3744/48 - ostatní plocha,  o výměře cca 140 m2     v k. ú.   Kroměříž pro společnost Gais s. r. o., se sídlem  Velké náměstí 47, 767 01 Kroměříž    za   smluvní kupní    cenu  1.000 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického   práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   plynárenského zařízení s názvem „STL plynovod Domov  pro seniory Kroměříž - Vážany“,  společnosti RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem  za   smluvní kupní cenu  stanovenou dle Vyhlášky  ERÚ č. 195/2014 - o způsobu regulace cen v energetických odvětvích..,   splatnou  jednorázově   po podpisu kupní smlouvy.

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva   č. UZSVM/BKM/ 1466/2015 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a městem Kroměříž, týkající se  pozemku  parc. č. 604/119 - ostatní plocha,  v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy. 

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení  služebnosti inženýrských sítí odpovídající právu  strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování  inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva  o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí bude uzavřena   do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklad.  Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru  nemovitostí.

1.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku  ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. 

Stavba pod označením:   „Postoupky, příp. NN, Šebková“

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN včetně kabelového pilířku

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  3.200 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením:   „Vážany KM, kabel  NN z TS Polní, Šiška“  

Účel služebnosti : distribuční soustava - nové   kabelové vedení  NN včetně  kabelového pilířku

3.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  600 Kč    na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. 

Stavba pod označením:   „ KM, 3. Pluku - lokalita 10 RD, PMS“ 

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové   kabelové vedení  NN včetně  kabelového pilířku

4.

Pro Justiční akademii, se sídlem Masarykovo náměstí 183, 76701 Kroměříž jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  50 Kč/bm na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. 

Stavba pod označením:   „Propojení objektů Ministerstva spravedlnosti ČR v Kroměříži optickým kabelem“

Účel služebnosti: komunikační síť -  nové  podzemní   vedení  z HDPE trubek s optickými kabely

-3-

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva   č. UZSVM/BKM/ 1557/2015 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových      a městem Kroměříž, týkající se  pozemku  parc. č. 457/4 - ostatní plocha,  v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy. 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje    části  pozemku   parc. č. 2329/2 - zahrada,   o výměře  cca      150  m2    v k. ú.   Kroměříž. 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

poskytnutí dotace  města Kroměříže ve výši 38.000 Kč měsíčně,  pro   společnost Magic Bus, s. r. o., Skaštice 153, 767 01  Kroměříž,  na zajištění provozu linky č. 11 MHD v Kroměříži. 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

realizaci investiční akce Lutopecny - revitalizační rybník, na pozemcích ve vlastnictví města Kroměříže p. č. 1422 a p. č. 1424,  podle platné projektové dokumentace,  ve výši 1.110.000 Kč.

-4-

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže za rok 2014, podle předložené zprávy

u z a v í r á

Výzvu č. 2 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže - zóna Jihovýchod, dne 18. 5. 2015, podle předložené zprávy.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

poskytnutí dotací nad 50.000 Kč žadatelům v rámci dotačních titulů města Kroměříže - I. výzva:

 

Příjemce dotace

Dotace

1

Astras

500.000 Kč

2

MC Klubíčko

100.000 Kč

3

Oblastní charita Kroměříž

500.000 Kč

4

Pečovatelská služba Kroměříž

672.000 Kč

5

Atletický klub Kroměříž

170.000 Kč

6

Sportovní klub Dráček

  65.000 Kč

7

SK Hanácká Slavia

800.000 Kč

8

TJ Slavia Kroměříž

240.000 Kč

9

TJ Sokol Kroměříž

300.000 Kč

10

TJ Těšnovice

  90.000 Kč

a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí, podle předložené zprávy.

-5-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

       34,0 pol. 4116 projekt přeshraniční spolupráce  Ružomberok – KM
     585,0 pol. 2329 projekt přeshraniční spolupráce Ružomberok – KM
         1,0 pol. 4116 projekt Sociálních služeb města Kroměříže 
21.050,0 pol. 4122 provoz Sociálních služeb města Kroměříže
   - 119,0 pol. 2329 návrh dotace VPP
     119,0 pol. 4116 dotace VPP
     331,0 pol. 2324 přijatá vyúčtování energií 
___________________________________________________________________________ 
22.001,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů:

         1,0 pol. 5331 Sociální služby města Kroměříže – projekt
21.050,0 pol. 5331 Sociální služby města Kroměříže - provoz
       30,0 pol. 5493 neinvestiční transfery  obyvatelstvu – kastrace koček
       20,0 pol. 5169 kastrace koček
     900,0 pol. 6121 rekonstrukce střešního obvod. pláště – zimní stadion 
___________________________________________________________________________ 
22.001,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace: 
485.505,- příjmy celkem 
482.108,- výdaje celkem
    3.397,- saldo příjmů a výdajů
  - 3.397,- financování 

-6-

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z m o c ň u j e

Mgr. Jaroslava Němce - starostu města Kroměříže,   v souladu s platným zákonem  o obcích a platnými stanovami společnosti Biopas, spol. s r. o., se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, 767 01  Kroměříž, IČ: 469 60 511,  k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s r. o.,  dne 4. června 2015.

V případě, že se Mgr. Jaroslav Němec, z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit,  Zastupitelstvo města Kroměříže zmocňuje  Jiřího Kašíka - člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s r. o.,  dne 4. června 2015, v plném rozsahu. 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Jaroslav Němec

                                                             starosta města Kroměříže

 

   PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.                  Marek Šindler

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže