Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 25. března 2015

| 01.04.2015 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 25. března 2015

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí    pozemku    parc. č. 466/2  -  trvalý  travní  porost, o výměře 360 m2  v   k. ú  Vážany u Kroměříže, z vlastnictví pana   Z. Z., bytem  768 24  Hulín   do vlastnictví města Kroměříže   za  smluvní kupní cenu  230 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   po   podpisu kupní smlouvy  po vkladu  vlastnického  práva  do katastru nemovitostí. 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení  služebnosti inženýrských sítí odpovídající právu  strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování  inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady.    

Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru  nemovitostí.

1.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku  ve výši 1500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby. 

Stavba pod označením:   „Kroměříž, soudní - kabel NN, Důrasová“   

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN včetně kabelového pilířku

2.

Pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem   jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby 

Stavba pod označením:   „STL plynovodní přípojka  pro RD na parc. st. č. 37 v k. ú. Těšnovice“

Účel služebnosti:  zřízení a provozování plynárenského  zařízení

-2-

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

přidělení dotace  udělené Ministerstvem kultury ČR a v souladu s Programem  regenerace MPR Kroměříž v roce 2015:

a)

Měšťanský dům č. p. 81, Vodní ulice v Kroměříži
261.000 Kč

b)

Měšťanský dům č. p. 114, radnice, Kroměříž
271.000 Kč

c)

Měšťanský dům č. p. 141, Riegrovo nám., Kroměříž
108.000 Kč

d)

Dům č. p. 150, 165, Riegrovo  nám., Kroměříž
120.000 Kč

2.

dofinancování Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2015 z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015, takto:

a)

Měšťanský dům č. p. 81, Vodní ulice v Kroměříži

74.200 Kč 

b)

Měšťanský dům č. p. 114, radnice, Kroměříž
0, Kč 

c)

Měšťanský dům č. p. 141, Riegrovo nám., Kroměříž
27.000 Kč 

d)

Dům č. p. 150, 165, Riegrovo  nám., Kroměříž
60.000 Kč 

-3-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

dodatek ke smlouvě o úvěru č. 1979/13/5626, uzavřené mezi Československou obchodní bankou, a .s., Praha a Kroměřížskými technickými službami, s. r. o., Kroměříž,  v souladu s usnesením  č. XI. z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaném 3. října 2013, na základě prohlášení ručitele ve smyslu ustanovení § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), ve znění změn a doplňků, podle předložené zprávy.  

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

a)

účast města Kroměříže v projektu Podpora iniciativ mládeže ve Zlínském kraji

b)

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015  ve výši 40 000 Kč pro SPEKTRUM - Krajskou radu dětí a mládeže Zlínského kraje, Nábřeží 599, Zlín – Prštné,  na zabezpečení mládežnických iniciativ v rámci projektu Podpora iniciativ mládeže ve Zlínském kraji.

-4-

VI.

Rada města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

2.239,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven
   610,0 pol. 411 systematická práce SPOD
 - 610,0 pol. 232 návrh dotace systematická práce SPOD
   318,0 pol. 411 dotace VPP
 - 318,0 pol. 232 návrh dotace VPP
     37,0 pol. 411 dotace centrální registr vozidel
   - 37,0 pol. 232 návrh dotace centrální registr vozidel
   760,0 pol. 232 návrh dotace programu regenerace MPR
   810,0 pol. 232 návrh dotace Nástupní plocha před Květnou zahradou 
   900,0 pol. 232 návrh dotace revitalizace Slovanského náměstí 
   181,0 pol. 411 projekt sociálních služeb
       6,0 pol. 411 dotace volby Honětice 
4.784,0 pol. 112 daň z příjmů právnických osob za obce
________________________________________________________________________ 
9.680,0 příjmy celkem 

b)

na straně výdajů: 

2.239,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – regionální funkce
   181,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže – projekt
       6,0 pol. 501-7 volby Honětice
     40,0 pol. 516-522 Spektrum-krajská rada dětí a mládeže Zlínského kraje 
     10.0 pol. 522 OS pro záchranu barokního hřbitova Střílky
   335,0 pol. 549 Program regenerace MPR dům č. pop. 81
   135,0 pol. 549 Program regenerace MPR, dům č. pop. 141
   180,0 pol. 522 Program regenerace MPR, schody domů č. pop. 150, 165
1.320,0 pol. 612 Program regenerace MPR č. pop. 114
   450,0 pol. 517 restaurátorské práce kašna Velké náměstí
4.784,0 pol. 536 daň z příjmů právnických osob za obce 
_________________________________________________________________________ 
9.680,0 výdaje celkem  

c)

rekapitulace:
příjmy celkem: 463.504,0
výdaje celkem: 460.107,0
saldo příjmů a výdajů:    3.397,0 
financování:           - 3.397,0

-5-

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

u r č u j e

s účinností od 25. března 2015 složení osadních výborů v místních částech města Kroměříže

v o l í  

předsedy osadních výborů v místních částech města Kroměříže:

Bílany 

Marek Motalík      -     předseda
Ing. Petr Přecechtěl
Ing.  Roman  Apolenář

Drahlov

Stanislav Vraník  -      předseda 
Jan Zdražil 
Miroslav Melčák

Hradisko

Dan Suchomel   -      předseda
Mgr. Ivana Šilhánková 
Mgr. Pavel Netušil

Kotojedy

Zdeněk Dvořák
Pavel Štefan
Radomil Lehkoživ
Zbyněk Zavadil
Petr Hasoň

Postoupky

Mgr. Martin Krčál  -     předseda
Alena Dočkalová
Vlastimil Rybka st.,
Vlastimil Rybka ml., 
Olga Vašáková
František Zapletal
Aleš Strážnický

Těšnovice

Josef Jelšík    -     předseda 
Dagmar Brázdilová
Václav Ševčík
Mgr. Veronika Škrabalová
Lenka Hanzlíková
Milena Linhartová
Lucie Chytilová
Ing. Jiří Hýža
Lubor Letfus
Martin Barták
Eduard Řezníček

Trávník

Lubomír Bocheza     -      předseda
David Zabloudil 
Ing. Pavel Kadlčík
Radek Brázdilík
Ing. Radek Foukal
Hana Muchová
Jindřich Novák
Jan  Zapletal
Sylva Sýkorová

Vážany 

Petr Drábek předseda 
Alena Kolářová
Mgr. Marie Kyšnerová
Soňa Štěbrová
MUDr. Richard Kreml
Ing. Tomáš Vávra
Zdeněk Hedvíček
Marie Plevková

Zlámanka  

Petr Daněk   -     předseda
Jaroslav Stratil
Ing. Michaela Procházková
Martin David
Leoš Minařík

Funkční období všech osadních výborů je čtyřleté. 

-7-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e

Mgr. Radka Vondráčka, místostarostu města Kroměříže a poslance Parlamentu ČR, jednat na příslušném ministerstvu a požádat  o poskytnutí mimořádné dotace na výkon státní správy v souvislosti s náklady na odstranění ekologických škod ve Skašticích. 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

udělení pamětní medaile města Kroměříže:

Ivu Rudolfovi, Kroměříž
Oldřichu Dřímalovi, Kroměříž
Jiřímu Košaříkovi, Kroměříž,

za 50 dárcovství krve.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 

 

Mgr. Jaroslav Němec

            starosta města Kroměříže

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.                    Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže           místostarosta města Kroměříže