Usnesení z IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 26. února 2015

| 02.03.2015 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

ze IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného  26. února 2015

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej domu č. pop. 1413 na pozemku parc. st. č. 1260 a pozemků parc. st. č. 1260 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 196 m² a parc. č. 434/5 - zahrada, o výměře 114 m², vše v k. ú. Kroměříž   na ulici Kojetínská,    pro paní P. M., bytem Břest         768 23 Břest    za celkovou smluvní kupní cenu 1.650.000 Kč splatnou  do sedmi dnů  po podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva  do katastru nemovitostí. 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

nabytí pozemků:

-   parc. č. 27/2 - ostatní plocha,  o výměře 142 m2  z vlastnictví manželů A. a B. Z. bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/3 - ostatní plocha,  o výměře 65 m2  z vlastnictví manželů M. a L. S.,  bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/4 - ostatní plocha,  o výměře 65 m2  z vlastnictví manželů Ing. S.  a D. N., bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/5 - ostatní plocha,  o výměře 42 m2  z vlastnictví manželů Ing. S.  a D. N., bytem Postoupky , 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/6 - ostatní plocha,  o výměře 39 m2  z vlastnictví pana L. K., bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/7 - ostatní plocha,  o výměře 60 m2  z vlastnictví pana L. K., bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/8 - ostatní plocha,  o výměře 31 m2  z vlastnictví pana M. H., bytem  272 01 Kladno

-   parc. č. 27/9 - ostatní plocha,  o výměře 31 m2  z vlastnictví id. 1/10  F. N., bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž, id. 1/10 D.  Š., bytem  700 30 Ostrava, id. 1/10  A.  N., bytem 768 02 Soběsuky, id. 6/10 J. O., bytem  767 01 Kroměříž a id. 1/10 J.  M., bytem 768 61 Bystřice pod Hostýnem

-2-

-   parc. č. 27/10 - ostatní plocha,  o výměře 26 m2  z vlastnictví pana J. Z., bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/11 - ostatní plocha,  o výměře 61 m2  z vlastnictví id. 11/28 pana V. K. a id. 17/28 paní Z. K., oba bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/12 - ostatní plocha,  o výměře 27 m2  z vlastnictví id. 3/20  M. H., bytem Měrůtky, 767 01  Kroměříž,  id. 3/20  J. P., bytem 794 01 Krnov, id. 8/20 S.  J., bytem 767 11 Chropyně, id. 3/20 L. V., bytem 768 21 Kvasice a id. 3/20 L. P. , bytem 794 01 Krnov

-   parc. č. 27/13 - ostatní plocha,  o výměře 29 m2  z vlastnictví pana M. S.,  bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/14 - ostatní plocha,  o výměře 29 m2  z vlastnictví paní V. S., bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž

-   parc. č. 27/15 - ostatní plocha,  o výměře 27 m2  z vlastnictví id. ½ J. B., bytem 767 01 Kroměříž, id. 1/8 R. N., bytem Postoupky , 767 01 Kroměříž, id. 1/8 K. B., bytem  767 01 Kroměříž, id. 1/8 J. B., bytem Postoupky , 767 01 Kroměříž a id. 1/8 P. B., bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž 

-   parc. č. 27/16 - ostatní plocha  o výměře 66 m2  z vlastnictví pana L. T., bytem 760 01 Zlín

-   parc. č. 26/2 - ostatní plocha,  o výměře 11 m2  z vlastnictví paní  V. S., bytem Postoupky, 767 01 Kroměříž,

vše v k. ú. Postoupky,   do vlastnictví města Kroměříže,  za  účelem vybudování komunikace, za  smluvní kupní cenu  100 Kč/m²,   splatnou  jednorázově   po   podpisu kupní smlouvy  po vkladu  vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  části   pozemku   parc. č. 2353/15 - ostatní plocha,   o výměře  cca 280 m2   v k. ú.   Kroměříž.  

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění    záměru   prodeje   části   pozemku   parc. č. 3179/7 - ostatní plocha,   o výměře  cca 24 m2     v k. ú.   Kroměříž.    

-3-

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 3744/5 - ostatní plocha,  o výměře cca 50 m2     v k. ú.   Kroměříž.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění    záměru   prodeje     pozemku   parc. č. 2372 - ostatní plocha,   o výměře  235 m2     v k. ú.   Kroměříž.  

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u  j e 

změnu v bodě V., odst. 1 v usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 19. listopadu  2009  ve věci prodeje   bytové jednotky 3270/10 a příslušejících podílů  a jednotky 3270/2 - garáže a  příslušejících podílů,  z  paní M. B., bytem , 767 01 Kroměříž na manžele Mgr. M.  a R. P., oba bytem  767 01 Kroměříž.

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení  služebnosti inženýrských sítí odpovídající právu  strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování  inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva  o smlouvě budoucí s tím, že smlouva    o zřízení služebnosti inženýrských sítí bude uzavřena   do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

-4- 

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru  nemovitostí.

1.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku  ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby 

Stavba pod označením:   „Kroměříž - Tomečkova - kabel. smyčka, Křemenek“   

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN včetně kabelového pilířku

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby 

Stavba pod označením:   „Kroměříž - Generála Píky-lokalita 12 RD, PMS“  

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové   kabelové vedení  NN včetně  kabelového pilířku

3.

Pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem   jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby 

Stavba pod označením:   „Plynová kotelna vč. fasádního komína přiléhající k byt. domu Spáčilova 3065-3072 v Kroměříži“ 

Účel služebnosti: plynárenské zařízení - přeložka a přípojka  NTL vedení

4.

Pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem   jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby 

Stavba pod označením:   „Plynová kotelna  byt. domu Spáčilova 3073-3080 v Kroměříži“

Účel služebnosti: plynárenské zařízení - přeložka a přípojka  NTL vedení

5.

Pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem   jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby 

Stavba pod označením:   „NTL přípojka plynu pro RD na parc. č. 1045/2 v k. ú. Bílany“

Účel služebnosti:  plynárenské zařízení - nová NTL přípojka  pro RD

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

předfinancování projektu 113D31300-7707 „Dorozumívací systém pro Domov pro seniory U Kašny v Kroměříži“ ve výši 1.310.000 Kč, podle předložené zprávy.

-5-

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

povolení splátkového kalendáře, podle předložené zprávy.

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci XLIV. výzvy Operačního programu Životní prostředí na Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Oskol v Kroměříži, podle varianty 1, podle předložené zprávy.

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů:

- 2.500,0 pol. 232 návrh dotace pěstounská péče
  2.512,0 pol. 411 dotace pěstounská péče
     194,0 pol. 412 dotace ZŠ Sýpky – projekt rovné příležitosti
     198,0 pol. 412 dotace ZŠ Zachar – projekt rovné příležitosti
- 1.600,0 pol. 232 návrh dotace IPRM revitalizace zeleně
     602,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality
     301,0 pol. 232 návrh finančního vypořádání 
     980,0 pol. 232 návrh dotace dorozumívací systém pro Domov pro seniory 
       37,0 pol. 232 návrh dotace Min. dopravy – centrální registr vozidel 
     330,0 pol. 212 odvod PO – Sociální služby města Kroměříže
  1.900,0 pol. 232 návrh dotace Starý pivovar – expozice K. Kryla
     967,0 pol. 232 návrh dotace informační systém

_____________________

3.921,0 příjmy celkem

-6-

b)

na straně výdajů: 

       15,0 pol. 522 Sdružení pro ochranu spotřebitele – poradna
       10,0 pol. 522 Asociace měst pro cyklisty
     600,0 pol. 612 motorgenerátor městské policie 
- 4.500,0 pol. 612 snížení energetické náročnosti ZŠ Zachar
- 2.100,0 pol. 612 IPRM – revitalizace zeleně
     500.0 pol. 522 návrh podílu na dofinancování projektu – zámecká 
obrazárna 
  4.800,0 pol. 612 konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž
     306,0 pol. 601-7 projekty prevence kriminality
     540,0 pol. 612 projekty prevence kriminality
         3,0 pol. 516 permanentka Via Artis pro  SVČ Šipka
       10,0 pol. 519 věcné dary soutěže žáků základních škol
     750,0 pol. 612 obnova vozového parku (MP + oddělení sociální péče)
   - 185,0 pol. 517 nájemné za nájmem s právem koupě
     392,0 pol. 533 projekty škol
       37,0 pol. 513 skenery – centrální registr vozidel   
  1.310,0 pol. 612 dorozumívací systém Domov pro seniory U Kašny 
  1.433,0 pol. 501-549 zapojení zůstatku dotace pěstounské péče

__________ 

  3.921,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

453.824,- příjmy celkem
450.427,- výdaje celkem
    3.397,- saldo příjmů a výdajů
  - 3.397,- financování

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

prověření této žádosti na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1.

L. B., Ing. K.B.,767 01  Kroměříž, zařazení pozemku parc. č. 155/1 umístěného v k. ú. Těšnovice,   do ploch venkovského bydlení (BV návrh).

-7-

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže, jako majoritní akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., po projednání 

n a v r h u j e

představenstvu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,  zařadit na pořad jednání Řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. konané 21. dubna 2015:

a)

v bodě 8 programu odvolání  Ing. Tomáše Mozoly a Eduarda Sedláře členů dozorčí rady, kterým končí čtyřleté funkční období dnem 23. 5. 2015, z důvodu jednotného funkčního období pro všechny členy orgánů společnosti. 

b)

v bodě 9 programu volbu členů představenstva a dozorčí rady:

pro volbu  členů představenstva: 


P.č.

Jméno a příjmení

Narozen

Funkce

1.

Mgr. Jaroslav Němec

25. 3. 1966

starosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

2.

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

29. 7. 1974

místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

3.

Mgr. Radek Vondráček

30. 12. 1973

místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

4.

Ing. Věra Sigmundová

9.  9. 1975

starostka  města Chropyně, zástupce minoritního akcionáře

5.

 

Ing. Ladislav Lejsal

7. 12. 1958

ředitel společnosti

6.

Marek Šindler

14.  5. 1965

místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

7.

Mgr. Pavel Horák

4. 1.  1961

starosta města Morkovice - Slížany, zástupce minoritního akcionáře

a

pro volbu členů dozorčí rady:

P.č.

Jméno a příjmení

Narozen

Funkce

1.

MUDr. Richard Kreml

6. 10. 1970

zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

2.

MUDr. Vojtěch Škrabal

17.  5. 1961

zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

3.

Bc. Libor Kalousek

17. 5. 1971

zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

4.

Jaromír Kunc

17. 9.  1958

starosta obce Zborovice, zástupce minoritního akcionáře

5.

Miroslav Štěpánek

23. 4. 1980

starosta obce Dřínov, zástupce minoritního akcionáře

6.

Karel Holík 

15.  9. 1974

zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

-8-

z m o c ň u j e

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými Stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská  3666, Kroměříž JUDr. Karla Smíška - člena Zastupitelstva města Kroměříže,  k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., dne 21. dubna 2015, v plném rozsahu.

V případě, že se JUDr. Karel Smíšek  z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo  města Kroměříže zmocňuje  RSDr. Vladimíra Kenšu  - člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování  města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. dne 21. dubna 2015, a to také v plném rozsahu

u k l á d á 

zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 21. dubna 2015 hlasovat: 

a)

v bodě 8 programu pro odvolání  Ing. Tomáše Mozoly a Eduarda Sedláře, členů dozorčí rady, kterým končí čtyřleté funkční období dnem 23. 5. 2015, z důvodu jednotného funkčního období pro všechny členy orgánů společnosti

b)

v bodě 9 programu  volba  členů představenstva a dozorčí rady:

pro volbu  členů představenstva:

P.č.

Jméno a příjmení

Narozen

Funkce

1.

Mgr. Jaroslav Němec

25. 3. 1966

starosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

2.

PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.

29. 7. 1974

místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

3.

Mgr. Radek Vondráček

30. 12. 1973

místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

4.

Ing. Věra Sigmundová

9. 9. 1975

starostka  města Chropyně, zástupce minoritního akcionáře

5.

Ing. Ladislav Lejsal

7.  12. 1958

ředitel společnosti

 

6.

Marek Šindler

14.  5. 1965

místostarosta města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

7.

Mgr. Pavel Horák

4. 1.  1961

starosta města Morkovice - Slížany, zástupce minoritního akcionáře

 -9- 

pro volbu členů dozorčí rady:

P.č.

Jméno a příjmení

Narozen

Funkce

1.

MUDr. Richard Kreml

6. 10. 1970

zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

2.

MUDr. Vojtěch Škrabal

17.  5. 1961

zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

3.

Bc. Libor Kalousek

17. 5. 1971

zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

4.

Jaromír Kunc

17.  9.  1958

starosta obce Zborovice, zástupce minoritního akcionáře

5.

Miroslav Štěpánek

23.  4. 1980

starosta obce Dřínov, zástupce minoritního akcionáře

6.

Karel Holík

15.  9. 1974

zastupitel města Kroměříže, zástupce majoritního akcionáře

d)

pro schválení všech dalších bodů Řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 21. dubna 2015, podle předložené pozvánky 

e)

v případě, že některý z akcionářů  zúčastněných na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., prosadí  hlasování o jakémkoliv jiném bodu, než který je uveden na předložené pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

XV.

Zastupitelstvo  města Kroměříže po projednání  

s c h v a l u j e 

podporu investičního záměru pro rok 2015 pro Aeroklub Kroměříž, Na Hrázi 1148/6, 767 01 Kroměříž, v programu Sport - Program č. 133510, vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, na obnovu a modernizaci letadel ve vlastnictví Aeroklubu Kroměříž, určených pro výcvik juniorů a mládeže.

-10-

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

1.

statistiku činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2014, podle předložené zprávy

2.

zprávu Policie ČR, obvodního oddělení Kroměříž,  o bezpečnostní situaci v městě Kroměříži a okolí za období od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014, podle předložené zprávy. 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 


     Mgr. Jaroslav Němec

starosta města Kroměříže


  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.                                 Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže                      místostarosta města Kroměříže