Usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. ledna 2015

| 02.02.2015 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž 

U S N E S E N Í

z III. zasedání  Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. ledna 2015

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

směnu pozemků    parc. č. 503 - zahrada,  o výměře 215 m2 a parc. č. 504/2 – zahrada, o výměře 144 m2, oba v k. ú.   Vážany u Kroměříže   ve vlastnictví města Kroměříže za id. ¾ pozemku parc. č. 438/2 - ostatní plocha, o výměře  132 m2 v k. ú. Vážany    u Kroměříže ve vlastnictví paní R. P., bytem  150 00 Praha 5.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení  služebnosti inženýrských sítí odpovídající právu  strpění užívání částí pozemků   pro účely zřízení a provozování  inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady.

Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí.

1.

Pro E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku  ve výši 1.200 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením:   „Postoupky, příp. NN, Krákorová“   

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN včetně kabelového pilířku

-2-

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením:   „Trávnické zahrádky - kab. příp. Machalová“

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové   kabelové vedení  NN včetně  kabelového pilířku

3.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby 

Stavba pod označením:   „Trávnické zahrádky - kab. smyčka NN, Zavadilík“ 

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové   kabelové vedení  NN včetně  kabelového pilířku

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

realizaci Projektů prevence kriminality ve městě Kroměříži pro rok 2015, včetně finančního podílu města Kroměříže a záměr se v tomto programu dlouhodobě angažovat

1. Kroměříž - Asistenti prevence kriminality 

celková cena - 306.000 Kč

požadovaná dotace - 252.000 Kč

podíl obce - 54.000 Kč   

2. Kroměříž - Rozšíření MKMS včetně integrace s PCO

celková cena - 540.000 Kč

požadovaná dotace - 350.000 Kč

podíl obce - 190.000 Kč

-3-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření, v rozpočtu města Kroměříže  na rok 2015,  pro odbor školství a sociální péče

a)

ve výši 3.000 Kč, na zakoupení 1 kusu permanentky Via Artis pro Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, příspěvkovou organizaci

b)

ve výši 10.000 Kč na věcné dary pro vítěze soutěží žáků základních škol 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

                                                                                   Mgr. Jaroslav Němec

                                                                                starosta města Kroměříže

     PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.      Marek Šindler 

místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže