Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 18. prosince 2014

| 31.12.2014 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 18. prosince 2014

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej  části  pozemku   parc. č. 601/86 - ostatní plocha  o výměře cca 120 m2  v k. ú.   Kroměříž pro manžele  J.  a Ing. M.   R., bytem    767 01 Kroměříž za   smluvní kupní cenu   350 Kč/m², splatnou  jednorázově   do 30  dnů   od  podpisu kupní smlouvy   před vkladem  vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady žadatelů.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

prodej   pozemku   parc. č. 2747/136 - ostatní plocha, o výměře 76 m2  v k. ú.   Kroměříž  pro paní M. H., bytem 767 01  Kroměříž  za   smluvní kupní cenu 350 Kč/m²,  t. j. celkem 26.600 Kč, splatnou  jednorázově   do 30 dnů   od  podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

nabytí  id. 1/20   pozemků parc.   č.  133 -  vodní plocha, o výměře  1.358 m²  a parc.   č.  134 - orná půda,  o výměře  147 m²  v k. ú. Kroměříž   z  vlastnictví paní Z. V. bytem  767 01 Kroměříž, do majetku města Kroměříže.  

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1  k  plánovací smlouvě ze dne 13. 8. 2013   mezi městem Kroměříž a Ing. T.  a Ing. Bc.  M. P., bytem  767 01 Kroměříž  a F. a E. H.,  bytem 767 01 Kroměříž,   podle  předložené zprávy. 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e 

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 3148/2 - ostatní plocha, o výměře  cca 40 m2     v k. ú.   Kroměříž. 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 2771/7 - ostatní plocha, o výměře  cca 95 m2   v k. ú.   Kroměříž.  

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje  pozemku   parc. č. 1/2 - ostatní plocha, o výměře  265 m2   v  k. ú.   Těšnovice.

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje     pozemků   parc. č. 625/25 -  ostatní plocha, o výměře 161 m2   a parc. č.  704/5 - lesní pozemek, o výměře 902 m2,  vše  v k. ú.   Kroměříž.  

-3-

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

změnu  definiční čáry mezi ulicemi Na Kopečku a  Na Sladovnách tak, aby byla totožná s hranicí pozemků parc. č. 3092/1 a parc. č. 3095 v k. ú. Kroměříž.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva   č. UZSVM/BKM/ 5452/2014 - BKMM   mezi   ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových  a  městem Kroměříž, týkající se  pozemku  parc. č. 601/17- ostatní plocha,  v k. ú. Kroměříž, podle předložené zprávy. 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemku parc.   č.  105 -  ostatní plocha, o výměře 2.567 m²   v k. ú. Kotojedy   z vlastnictví ČR - Úřadu  pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže za cenu podle znaleckého posudku v místě a čase obvyklou. 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

nabytí pozemků parc. č. 3/5 - ostatní plocha, o výměře 42 m2, pozemku parc. č. 3/6 - ostatní plocha, o výměře 5 m2 a pozemku parc. č. 19/3 - ostatní plocha, o výměře 7 m2,  vše v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví pana Ing. J. P., bytem  768 24  Hulín za smluvní kupní cenu 1.000 Kč/m2, navrženou Ing. J. P., bytem 768 24 Hulín, splatnou jednorázově po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. 

-4-

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

zřízení  služebnosti inženýrských sítí odpovídající právu  strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování  inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva  o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí bude uzavřena   do 30  dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady.  Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru  nemovitostí.

1.
Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku  ve výši 1.600 Kč            na dobu určitou, a to po dobu existence stavby 
Stavba pod označením:   „Drahlov, rozš. DS - lok. 7 RD, B G Proink“  
Účel služebnosti : distribuční soustava - nové kabelové vedení NN 
2.
Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  500 Kč            na dobu určitou, a to po dobu existence stavby 
Stavba pod označením:   „Kroměříž , Erben. Nábřeží - kabelová smyčka NN“  
Účel služebnosti: distribuční soustava - nové   kabelové vedení  NN s pilířkem
3. 
Pro O2 Czech Republic,  a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, jako oprávněného    ze služebnosti,   úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši 560 Kč        na dobu určitou, a to po dobu existence stavby 
Stavba pod označením:   „11010-047370,RVDSL3M-E02-KM-KROM264-OK“
Účel služebnosti: podzemní vedení veřejné komunikační sítě  
4.
Pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  95 Kč/m2 na dobu určitou, a to po dobu existence stavby 
Stavba pod označením:   „REKO SKAO Kotojedy“ 
Účel služebnosti: zřízení a provozování plynárenského  zařízení
5.
Pro UMABEL SE, se sídlem   Pasička 279, 760 01 Zlín  jako oprávněného    ze služebnosti,   úplatně   za jednorázovou náhradu  ve výši 46.150 Kč   na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.
Stavba pod označením:   „Napojení UMABEL SE  na optickou síť, Kroměříž“ 
Účel služebnosti: podzemní vedení veřejné komunikační sítě

-5-

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

jednací řád finančního výboru Zastupitelstva města Kroměříže, podle předložené zprávy. 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 3/2014 o místních poplatcích, podle předložené zprávy. 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže  po projednání 

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje  číslo: D/1611/2014/KH, pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kroměříž,  ve výši 20.200 Kč,  na výdaje spojené s činností této jednotky, podle předložené zprávy. 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

podporu akce „Reko hřiště s UT“ připravované k realizaci SK Hanácká Slavia Kroměříž, o. s., Obvodová 3607, městem Kroměříž a nezávazný příslib spoluúčasti ze strany města v maximální výši  620.455 Kč + DPH, podle předložené zprávy. 

XVIII. 

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

odměnu pro  Mgr. Radka Vondráčka  - neuvolněného místostarostu města Kroměříže, v celkové výši 10.059 Kč měsíčně, podle předložené zprávy,  s účinností od 19. prosince 2014.

-6-

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

n e s c h v a l u j e

poskytnutí finanční dotace z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015  ve výši 36.000 Kč měsíčně pro společnost Magic Bus, s. r. o.,  na zajištění provozu MHD linky č. 9

u k l á d á 

panu Marku Šindlerovi – místostarostovi města Kroměříže, projednat  s vedením společností Kroměřížské technické služby, s. r. o. a KRODOS BUS, a.s., možnosti  zajíždění autobusových linek do Bílan, Trávníka - Trávnických Zahrádek a dalších místních částí města Kroměříže. 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 (uvedené údaje v tis. Kč):

na straně příjmů:

    1.245,0 pol. 422 dotace nástupní plocha před Květnou zahradou
    1.498,0 pol. 422 dotace Expozice Karla Kryla
    2.147,0 pol. 422 dotace informační systém
    1.445,0 pol. 411 dotace Zvýšení kvality řízení
    2.030,0 pol. 411 dotace provoz sociálních služeb
         20.0 pol. 412 dotace SDH 
       648,0 pol. 412 dotace projekty škol
         22,0 pol. 412 dotace Rok české hudby
         15,0 pol. 232 finanční dar – JUDr. Havlíček (zeleň)
         20,0 pol. 211 příjmy z vlastní činnosti – odbor kultury
     - 348,0 pol. 232 návrh  dotace prevence kriminality
     - 222,0 pol. 232 návrh dotace přeshraniční spolupráce 
    9.300,0 pol. 232 návrh dotace IPRM
    9.094,0 pol. 421 dotace IPRM – Slovan
       716,0 pol. 411 dotace program regenerace MPR
     - 203,0 pol. 232 návrh dotace programu regenerace
- 46.900,0 pol. 232 návrh dotace skládka Lutopecny
  29.830,0 pol. 421 dotace skládka Lutopecny
         21,0 pol. 411 dotace rozvoj plánování sociálních služeb
  - 2.411,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce stromořadí
    2.259,0 pol. 411 dotace rekonstrukce stromořadí
     - 566,0 pol. 232 návrh dotace VPP

-7-

       566,0 pol. 411 dotace VPP
       428,0 pol. 232 návrh dotace biokoridor Barborka 
- 12.000,0 pol. 232 návrh dotace zateplení ZŠ Zachar
  19.503,0 pol. 422 dotace zateplení ZŠ Zachar
       186,0 pol. 411 dotace OLH, meliorační dřeviny
  - 4.600,0 pol. 232 návrh dotace Revitalizace Slovanského náměstí 
    4.691,0 pol. 422 dotace Revitalizace Slovanského náměstí
    - 270,0 pol. 232 návrh dotace – systematická práce SPOD
      595,0 pol. 411 dotace – systematická práce SPOD
__________________________________________________________________
      159,0 příjmy celkem

b)
na straně výdajů: 
        648,0 pol. 533 projekty škol
          36,0 pol. 521 regenerace MPR Velké náměstí 40
        400,0 pol. 521 regenerace MPR Velké náměstí 110
          22,0 pol. 522 regenerace MPR kostel sv. Jana Křtitele
 - 18.800,0 pol. 612 rekultivace skládky Lutopecny
            3,0 pol. 501-2 rozvoj plánování sociálních služeb
            2,0 pol. 503 projekty – rozvoj plánování sociálních služeb
          17,0 pol. 513 rozvoj plánování sociálních služeb
        450,0 pol. 516 Biokoridor Barborka 
   10.100,0 pol. 612 zateplení ZŠ Zachar 
        186,0 pol. 521 OLH meliorační dřeviny
        520,0 pol. 516 projekt SPOD
     2.030,0 pol  533 Sociální služby města Kroměříže
          20,0 pol. 516 služby – kultura
          20,0 pol. 513 vybavení SDH
          31,0 pol. 501-2 volby do EP
            3,0 pol. 503 volby EP
            4,0 pol. 513 volby EP
          - 3,0 pol. 515 volby EP
        269,0 pol. 516 volby EP
            8,0 pol. 517 volby EP
          41,0 pol. 501-2 volby do zastupitelstva 
          14,0 pol. 503 volby do zastupitelstva 
        225,0 pol. 516 volby do zastupitelstva
          10,0 pol. 517 volby do zastupitelstva 
     3.903,0 pol. 590 rezerva na nerozpočtované výdaje 
______________________________________________________  
        159,0 výdaje celkem 

c)
rekapitulace:
508.392,- příjmy celkem
520.965,- výdaje celkem
- 12.573,- saldo příjmů a výdajů
  12.573,- financování

-8-

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e 

rozpočet města Kroměříže na rok 2015 (uvedené údaje v tis.Kč), podle předložené zprávy, rekapitulace:

449.903,- příjmy celkem
446.506,- výdaje celkem
    3.397,-   saldo příjmů a výdajů
  - 3.397,-   financování

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže, podle předložené zprávy. 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

jednací řád výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci městské památkové rezervace a tvorbu regulačního plánu městské památkové rezervace, podle předložené upravené zprávy.

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

jednací řád výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro územní plánování, podle předložené zprávy. 

-9-

XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

petici proti  zdražení vstupného do Květné zahrady v Kroměříži a informace o aktivitách Klubu UNESCO Kroměříž v této záležitosti 

v y z ý v á 

Národní památkový ústav a Ministerstvo kultury ČR k zahájení jednání o revizi  nastavení  ceny vstupného do Květné zahrady v Kroměříži za účasti Mgr. Jaroslava Němce – starosty města Kroměříže a signatářů petice,  Klubu UNESCO a Zastupitelstva města Kroměříže s cílem zajištění dostupnosti Květné zahrady v Kroměříži co nejširší skupině obyvatel 

p o v ě ř u j e

Mgr. Jaroslava Němce – starostu města Kroměříže a MUDr. Olgu Sehnalovou, MBA – členku Zastupitelstva města účastí na jednání s Národním památkovým ústavem a Ministerstvem kultury ČR ve věci revize  nastavení ceny  vstupného do Květné zahrady v Kroměříži. 

XXVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže. 


Mgr. Jaroslav Němec
        starosta města Kroměříže

  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 
místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže