Usnesení z ustavujícího I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 6. listopadu 2014

| 11.11.2014 |

Město Kroměříž

U S N E S E N Í
z ustavujícího I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 6. listopadu 2014

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í 

zprávu mandátového výboru o ověření platnosti volby členů Zastupitelstva města Kroměříže. 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

b e r e   n a   v ě d o m í 

složení slibu bez výhrady všemi přítomnými členy Zastupitelstva města Kroměříže. 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

upravený program   ustavujícího I. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže: 

1. Zahájení 

2. Ustanovení mandátového výboru

3. Ověření platnosti volby členů zastupitelstva města 

4. Složení slibu nově zvolených členů zastupitelstva města 

5. Určení zapisovatelky, určení sčitatele hlasů 

6. Schválení programu zastupitelstva města 

7. Projednání návrhu a schválení jednacího řádu zastupitelstva 

8. Určení  ověřovatelů zápisu

9. Volba volebního  a návrhového výboru, schválení mandátového výboru, zapisovatelky a sčitatele hlasů

10. Určení počtu uvolněných členů zastupitelstva města 

11. Určení počtu členů rady města 

12. Určení výborů zastupitelstva 

13. Určení počtu členů jednotlivých výborů

14. Určení funkcí,  pro které budou členové zastupitelstva města uvolněni

15. Volba starosty

16. Projev nově zvoleného starosty

17. Volba místostarostů

18. Volba rady města 

19. Volba předsedů výborů

-2-

20. Volba členů výborů

21. Určení pověřených  členů zastupitelstva k vykonávání občanských 
obřadů 

22. Organizační záležitosti

23. Interpelace zastupitelů

24. Diskuze

25. Závěr

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

upravený jednací řád Zastupitelstva města Kroměříže, podle předložené zprávy. 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

volební výbor, návrhový výbor a mandátový výbor, každý ve tříčlenném složení. 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

1.

volební výbor ve složení:
MUDr. Jarmila Číhalová – předsedkyně
RSDr. Vladimír Kenša – člen
Ing. Petr Hajný – člen

2.

návrhový výbor ve složení: 
MUDr. Richard Kreml – předseda
Ing. Blanka Šimůnková – členka
PhDr. Šárka Kašpárková – členka 

3.

mandátový výbor ve složení: 
JUDr. Karel Smíšek – předseda
Mgr. Petra Fečková – členka
Karel Holík – člen

-3-

4.

zapisovatelkou Annu Snídalovou

5.

sčitatelem hlasů  JUDr. Františka  Dočekala, Ph.D. 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

způsob hlasování při všech druzích voleb formou veřejného hlasování, tj. zvednutím ruky, na dnešním zasedání zastupitelstva, včetně hlasování v pořadí, v jakém byly návrhy předloženy.

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

počet uvolněných členů Zastupitelstva města Kroměříže  v počtu čtyři.

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

počet členů Rady města Kroměříže v počtu devět. 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z ř i z u j e 

následující výbory Zastupitelstva města Kroměříže: 

- finanční výbor
- kontrolní výbor
- výbor pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR
- výbor pro územní plánování

-4-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

počet členů ve zřízených výborech Zastupitelstva města Kroměříže takto: 

finanční výbor                         11 členů 
kontrolní výbor                                           7 členů 
výbor pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR 11 členů 
výbor pro územní plánování                 11 členů 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

funkce, pro které budou členové Zastupitelstva města Kroměříže uvolněni: 

- starosta města 
- místostarosta města (zastupující starostu  v době jeho nepřítomnosti v rozsahu     
  svěřené působnosti)
- místostarosta města
- předseda výboru pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z v o l i l o 

Mgr. Jaroslava Němce, starostou města Kroměříže, jako uvolněného člena Zastupitelstva města Kroměříže. 

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

počet místostarostů města Kroměříže v počtu tří, a to   dvou místostarostů města Kroměříže jako uvolněných a jednoho místostarosty města Kroměříže jako neuvolněného.

-5-

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z v o l i l o 

PhDr. Pavla Motyčku, Ph.D., místostarostou  města Kroměříže, zastupující  starostu v době jeho nepřítomnosti v rozsahu svěřené působnosti, jako uvolněného člena Zastupitelstva města Kroměříže 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z v o l i l o 

Marka Šindlera, místostarostou města Kroměříže, jako uvolněného člena Zastupitelstva města Kroměříže. 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z v o l i l o 

Mgr. Radka Vondráčka, místostarostou města Kroměříže, jako neuvolněného člena Zastupitelstva města Kroměříže. 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

způsob hlasování o dalších neuvolněných členech Rady města Kroměříže, souhrnně.

 -6-

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z v o l i l o

tyto neuvolněné členy Rady města Kroměříže:

Mgr. Petra Fečková
Ing. Petr Hajný
Karel Holík 
Jiří Kašík 
JUDr. Karel Smíšek

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z v o l i l o

Ing. Petra Hajného, neuvolněným předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Kroměříže.

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z v o l i l o 

Ing. Filipa Zubíka, neuvolněným předsedou kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže.

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z v o l i l o 

Ing. Jana Slaninu, uvolněným předsedou  výboru pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR. 

-7-

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z v o l i l o

PhDr. Pavla  Motyčku, Ph.D., předsedou výboru pro územní plánování.  

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

způsob hlasování o volbě  neuvolněných členů výborů Zastupitelstva města Kroměříže, souhrnně. 

XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z v o l i l o 

tyto neuvolněné členy finančního výboru Zastupitelstva města Kroměříže:

Ing. Pavel Bobek
Ing. Miroslav Spáčil
Jiří Kašík
Karel Petráš
Karel Holík
Ing. Věra Nováková
Bc. Jan Talafant, MSc.
Mgr. Daniela Hebnarová
Ing. Jaroslav Adamík
MUDr. Jarmila Číhalová 

-8-

XXVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z v o l i l o 

tyto neuvolněné členy kontrolního  výboru Zastupitelstva města Kroměříže:

Jaroslav Stojaník 
Ing. Jan Žárský
Mgr. Kamila Dudová
Mgr. Martin Bsonek
Karel Malenovský
Ing. Miroslav Bohatý 

XXVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

z v o l i l o 

tyto neuvolněné členy výboru Zastupitelstva města Kroměříže  pro regeneraci MPR a tvorbu regulačního plánu MPR: 

Ing. Vladimír Opatrný
Ing. Rudolf Kolář
MUDr. Tomáš Třasoň
Vít Pořízek 
Bc. Jana Štěpánová
Jozef Lehotský
Ing. Blanka Šimůnková
RSDr. Vladimír Kenša 
PhDr. Šárka Kašpárková
Mgr. Jiří Dočkálek 

-9-

XXVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z v o l i l o 

tyto neuvolněné členy výboru Zastupitelstva města Kroměříže  pro územní plánování:

Bc. Libor Kalousek
Mgr. Tomáš Opatrný
Ing. Vladimír Baďura 
Ing. Kamila Orsavová
Mgr. Miloš Malý
Ing. Jan Slanina
RSDr. Jaroslav Procházka 
Ing. Aleš Opravil
Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. 
MVDr. Ivan Popelka

XXIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

p o v ě ř u j e

členy Zastupitelstva města Kroměříže k provádění občanských obřadů.

XXX.

Zastupitelstvo měst Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pro členy Zastupitelstva města Kroměříže právo používání závěsného odznaku se státním znakem České republiky při uzavírání občanských sňatků, při vítání dětí do občanského života a při dalších významných příležitostech. 

 

Mgr. Jaroslav Němec
starosta města Kroměříže


  PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D.   Marek Šindler 
místostarosta města Kroměříže   místostarosta města Kroměříže