Usnesení z XXXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 9. října 2014

| 17.10.2014 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í 

z XXXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 9. října 2014

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej  části    pozemku      parc. č. 2089/31 - ostatní plocha,  o výměře cca 210 m2   v k. ú.   Kroměříž     pro společnost  KTS, s. r. o., se sídlem  Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž  a prodej  části    pozemku      parc. č. 2089/31 - ostatní plocha,  o výměře cca 210 m2   v k. ú.   Kroměříž pro  společnost  Biopas, spol. s r. o., se sídlem  Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, za smluvní kupní cenu  400 Kč/m²,   splatnou jednorázově  do 30 dnů   od podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického  práva     do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)    

prodej části  pozemku   parc. č. 2747/140 - ostatní plocha, o výměře cca 38 m2  v k. ú.   Kroměříž    pro manžele V. a B. Č., bytem  767 01 Kroměříž   za   smluvní kupní cenu  350  Kč/m²,   splatnou jednorázově  do 30 dnů    od podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického  práva  do katastru nemovitostí. 

b)

prodej části  pozemku   parc. č. 2747/140 - ostatní plocha, o výměře cca 38 m2  v k. ú.   Kroměříž pro manžele L. a V. Š.,   bytem  767 01 Kroměříž  za   smluvní kupní cenu  350  Kč/m²,   splatnou jednorázově  do 30 dnů  od podpisu kupní smlouvy  před vkladem  vlastnického  práva  do katastru nemovitostí. 

Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

-2-

                                                                                  III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směnu  části pozemku   parc. č. 3103/1, podle nového geometrického plánu č. 6518-146/2014 označené jako parc. st. č. 8387 - zastavěná plocha, o výměře 1 m2  ve vlastnictví města Kroměříže   za část pozemku parc. st. č. 531, podle nového geometrického plánu č. 6518-146/2014   označené jako parc. č. 5172  - ostatní plocha,  o výměře 1 m2     ve vlastnictví      id. 1/6 V. P.,  767 01 Kroměříž a id. 5/6 B. Š., bytem 767 01 Kroměříž,  vše  v k. ú.   Kroměříž.

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání 

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemků parc.   č.  3178/17 -  ostatní plocha, o výměře  48 m²  a parc.   č.  3178/18 -  ostatní plocha,  o výměře  75 m², oba      v k. ú. Kroměříž,    z vlastnictví ČR - Úřadu   pro zastupování státu ve věcech majetkových,   do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

V.

 Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

 s c h v a l u j e

nabytí   části    pozemku     parc. st. č.  2835 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře cca 2.036 m²  v k. ú. Kroměříž  z vlastnictví id. 681/2658  manželů J. a M. G., oba bytem  767 01 Kroměříž,   id. 655/2658 J. K., bytem  767 01 Kroměříž,  id. 661/2658  Mgr. J. D., bytem 767 01 Kroměříž, id. 661/2658  Ing. D. S.,  bytem 767 01 Kroměříž   za  celkovou  smluvní kupní cenu  500  Kč,   splatnou jednorázově  do 30 dnů  po vkladu vlastnického  práva do katastru nemovitostí.

-3-

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,   nabytí   pozemků parc.   č.  94/8 -  ostatní plocha,  o výměře  451 m²  a parc.   č.  4557 -  ostatní plocha, o výměře  161 m², oba  v k. ú. Kroměříž,   z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 1292/1 - lesní pozemek,  o výměře cca 65 m2 v k. ú. Kroměříž.

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění    záměru   prodeje   části  pozemku   parc. č. 3744/48 - ostatní plocha,  o výměře cca 140 m2 v k. ú.   Kroměříž. 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě XI. v usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 15. listopadu 2012, ve věci převodu  nebytové jednotky 3338/14 a příslušejících podílů z Mgr. L. P., bytem   Havlíčkova 3338, 767 01 Kroměříž    na pana  P. H., bytem  767 01 Kroměříž.

-4-

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení  služebnosti inženýrských sítí odpovídající právu  strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování  inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva   o smlouvě budoucí s tím, že smlouva  o zřízení služebnosti inženýrských sítí bude uzavřena   do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy

o zřízení služebnosti do katastru  nemovitostí.

1.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku  ve výši 500 Kč            na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením:   „Kroměříž, Kaplanova - kabel NN, Aktimo “

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  2.000 Kč            na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením:   „Kroměříž, Dolnozahradská-kabel NN, zahrádky“  

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové   kabelové vedení  NN

3.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  1.000 Kč            na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením:   „Kroměříž, Hulínská - kabel NN, Panteleimon“  

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové   kabelové vedení  NN

4.

Pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  1.719 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením:   „Přeložka STL plynovodu v rámci stavby Dálnice D1 Kojetín"

Kroměříž západ“

Účel služebnosti: zřízení a provozování plynárenského  zařízení

5.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice  jako oprávněnou  ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši  500 Kč  na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením:   „Hradisko, příp. NN, Spáčilová“ 

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové   kabelové vedení  NN

 -5-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. XXI. . z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. května 2014 takto:

1.

přidělení dotace z Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014

Měšťanský dům č. p. 39, č. p.  40 na Velkém náměstí v Kroměříži

36.000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110 na Velkém náměstí v Kroměříži

425.000 Kč

Měšťanské domy č. p. 114 a bez čísla popisného na Prusinovského ulici v Kroměříži

233.000 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

22.000 Kč

2.

dofinancování  Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014 z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014,  takto: 

Měšťanský dům č. p.39, č. p.  40 na Velkém náměstí v Kroměříži

15.000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110 na Velkém náměstí v Kroměříži

110.000 Kč

Měšťanské domy č. p. 114 a bez čísla popisného na Prusinovského ulici v Kroměříži 

272.424 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

5.000 Kč

-6-

                                                                            XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2015,  jak je uvedeno níže, včetně jeho financování.

Objekty v majetku fyzických   celkové náklady  st. podpora  příspěvek města

nebo právnických osob:           (vše v tis. Kč)

Velké náměstí č.p. 39,40                  180                   90                  18

Velké náměstí č.p. 46                      664                 332                  67

Velké náměstí č.p. 47                      376                 188                  38

Velké náměstí č.p. 48                      477                 238                  48

Vodní ulice č.p. 81                           742                 371                  74

Riegrovo nám. č.p. 141                   270                 135                  27

Moravcova ulice č.p. 259             1.560                 780                156

 

Objekt v majetku města:

Prusinovského ulice č.p. 114         1.320                660                660

Prusinovského ulice bez č. pop.

Velké náměstí 115

 

Objekty v majetku církve

Chrám sv. Mořice                          2.800               1.400                280

Kostel sv. Jana Křtitele                 2.716               1.358                272

Dům č.p. 150, 165 (fara)                   300                  150                  30

 

Celková suma                                11.405              5.702             1.670

 

XIII.

Zastupitelstvo  města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení dotací v rámci  mimo řádného dotačního titulu, podle předložené zprávy.

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y h l a š u j e

dotační tituly města Kroměříže pro rok 2015, podle předložené zprávy.

-7- 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Zastupitelstvu města Kroměříže schválit níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014: (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů:

   - 434,0         pol. 232           návrh dotace VPP

     434,0          pol. 411           dotace VPP

     100,0          pol. 411           dotace na činnost OLH, meliorační dřeviny

- 1.200,0         pol. 232           návrh dotace modernizace výtahů

  1.280,0          pol. 421           dotace modernizace výtahů

- 5.615,0         pol. 232           návrh dotace IVVS

  4.513,0          pol. 421           dotace IVVS

11.628,0          pol. 411           dotace provoz sociálních služeb

     635,0          pol. 411           volby do zastupitelstva

  2.247,0          pol. 121           daňové příjmy DPH

- 2.000,0         pol. 135           odvod výtěžku z provozování loterií – platby VHP

  1.300,0          pol. 112           daňové příjmy samostatná výdělečná činnost

  1.040,0          pol. 112           daňové příjmy právnické osoby

12.000,0          pol. 232           návrh dotace zateplení ZŠ Zachar

- 7.000,0         pol. 212           odvody příspěvkových organizací SsmK

- 2.300,0         pol. 232           návrh dotace Zvýšení kvality řízení

  2.550,0          pol. 411           dotace Zvýšení kvality řízení

     250,0          pol. 411           dotace – O krok blíže k transformaci

  1.950,0          pol. 214           podíl na HV Biopas

21.378,0          příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

     100,0          pol. 521           činnost OLH, meliorační dřeviny

11.628,0          pol. 533           Sociální služby města Kroměříže

- 3.920,0         pol. 517           výměna oken ZŠ Zachar

  3.920,0          pol. 612           výměna oken ZŠ Zachar

     635,0          pol. 501-519   volby do zastupitelstva

     260,0          pol. 501           platy zaměstnanců

       55,0          pol. 501           platy zaměstnanců MP

   - 315,0         pol. 501           platy VPP

     390,0          pol. 533           dům kultury, provoz expozice Karla Kryla

   - 250,0         pol. 612           projektová dokumentace

     250,0          pol. 612           kanalizace Těšnovice

     125,0          pol. 516           projekt propagace Kroměřížska

- 1.200,0         pol. 612           Dům kultury v Kroměříži

  1.200,0          pol. 635           Dům kultury v Kroměříži

-8-

15.000,0          pol. 612           zateplení ZŠ Zachar

- 7.000,0         pol. 533           příspěvek Sociální služby města Kroměříže

     250,0          pol. 533           Sociální služby města Kroměříže – projekty

     200,0          pol. 516           rekultivace skládky Vážany

       50,0          pol. 516           zakoupení permanentek Via Artis pro potřebu ZŠ a MŠ

250,0          pol. 513-612   exp. K. Kryla (poutač bezpečnostní pokladna, exp. náplň)

   - 250,0         pol. 612           expozice K. Kryla, vybavení

21.378,0          výdaje celkem

c)

rekapitulace :

508.233,0                   příjmy celkem

520.806,0                   výdaje celkem

- 12.573,0                   saldo příjmů a výdajů

  12.573,0                   financování

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR mezi městem Kroměříž a Státním fondem životního prostředí ČR na akci „Snížení energetické náročnosti objektu základní školy Zachar v Kroměříži“, podle předložené zprávy.

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

splatnost odměn neuvolněných členů zastupitelstva města tak, že v případě skončení a následně nového volebního období zastupitelstva města, poskytuje se poslední schválená odměna neuvolněných členů zastupitelstva města v následujícím volebním období vždy od ustavujícího zasedání zastupitelstva města, v případě členů rady města, nebude-li rada zvolena na ustavujícím zasedání zastupitelstva, od zvolení rady města.

-9-

                                                                          XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění domů navržených do Programu regenerace MPR Kroměříž v letech 2013 - 2017 o níže uvedené objekty:

- č. pop.   45, Velké náměstí

- č. pop. 259, Moravcova ulice

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže s účinností od 1. listopadu  2014 takto:

H. Předmět činnosti

1. Hlavní činnost:

a) provozování, údržba, rozvoj a pronájem tělovýchovných a sportovních zařízení:

- koupaliště Bajda, Na Sladovnách, Kroměříž

- zimní stadion, Obvodová 3474, Kroměříž

- krytý plavecký bazén, Obvodová 3965, Kroměříž

- tělocvična, Kotojedská 2590, Kroměříž

a dalších zařízení v majetku města Kroměříže, která budou svěřena do výpůjčky

b) provozování a organizování sportovních a tělovýchovných služeb včetně výuky v oblasti plaveckých sportů pro školská zařízení a jiné subjekty

c) provozování solárií a sauny v rámci provozoven svěřených do výpůjčky

d) provozování služeb souvisejících s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení včetně pronájmu spotřebitelského vybavení

e) výroba tepelné energie pro vlastní potřebu včetně vytápění pronajatých prostor, nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie  s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

 

2. Doplňková činnost

a) obchodní a zprostředkovatelská činnost a další služby v rozsahu volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona“

b) hostinská činnost

c) prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin

-10- 

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

                                                                                             Mgr. Daniela Hebnarová

           starostka města Kroměříže

 

                 Mgr. Miloš Malý                                               MUDr. Jarmila Číhalová   

    místostarosta města Kroměříže                       uvolněná členka Rady města Kroměříže