Usnesení z XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 28. srpna 2014

| 08.09.2014 |


Dokumenty ke stažení


U S N E S E N Í

z XXXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 28. srpna 2014

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 641/17 - orná půda, o celkové výměře 2.212 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost TRASKO, a. s., se sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov za smluvní kupní cenu 1.000 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Z pozemku budou odděleny části o výměře cca 60 m², a to u hranic s pozemky parc. č. 3228/12 a parc. č. 3227/7, za účelem vybudování komunikace a inženýrských sítí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 244/1 - ostatní plocha, o výměře cca 16 m² v k. ú. Kotojedy pro společnost E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice za smluvní kupní cenu podle znaleckého posudku č. 1657-46/2014 vypracovaném Ing. V. H., znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví, 950 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě V. v usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 19. listopadu 2009 ve věci prodeje bytové jednotky 3270/10 a příslušejících podílů a jednotky 3270/2 - garáže, včetně příslušejících podílů, z pana Z. B. na M. B., oba bytem Talichova, Kroměříž.

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zrušení věcného břemene mezi městem Kroměříž a paní M. K. a paní E. K., jako oprávněnými z věcného břemene - služebnosti, stezky a cesty k pozemku parc. č. 88/3 v k. ú. Kroměříž na základě smlouvy o zřízení věcného břemene ze dne 15. 2. 2007.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 619/2 – zahrada, o výměře 2.158 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 395/3 - ostatní plocha, o výměře 33 m² v k. ú. Postoupky.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 245- ostatní plocha, o výměře cca 250 m2 v k. ú. Hradisko.

-3-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrských sítí odpovídající právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí.

1.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 7.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Vážany, Osvoboditelů, kab. NN“

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Vážany u KM, sloup místo konzoly, Hložková“

Účel služebnosti: distribuční soustava - nový sloup NN

3.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž, Tomečkova - kabel NN, Bartošová“

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

4.

Pro vlastníka pozemku parc. č. 1104/52 v k. ú. Kroměříž jako oprávněného ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „OC Rejdiště - SO 202 - venkovní dešťová kanalizace“

Účel služebnosti: venkovní dešťová kanalizace

5.

Pro vlastníka pozemku parc. č. 1104/52 v k. ú. Kroměříž jako oprávněného ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 900 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „OC Rejdiště - SO 202 - SO 211 - přípojka vody“

Účel služebnosti: přípojka vody

-4-

6.

Pro vlastníka pozemku parc. č. 1104/52 v k. ú. Kroměříž jako oprávněného ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 3.300 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „OC Rejdiště - SO 221 - přípojka plynu“

Účel služebnosti: přípojka plynu

7.

Pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž

jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „OC Rejdiště - SO 209 Přeložka kanalizace“

Účel služebnosti: přeložka venkovní kanalizace DN 800

8.

Pro Telefonicu O2 Czech Republic a. s. , se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „OC Rejdiště - SO 241 Přípojka SLP“

Účel služebnosti: přípojka komunikačního vedení

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci, mimo řádné dotační tituly, Středomoravskému sdružení orientačních sportů, pro konání 19. Akademického mistrovství světa v orientačním běhu v roce 2014 ve výši 15.000 Kč na závod Velká cena Kroměříže v orientačním sprintu.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 130.000 Kč na zajištění provozu a správy dětského dopravního hřiště v Kroměříži v roce 2014, podle předložené zprávy.

 

-5-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

-300,0 pol. 411 dotace Domu kultury v Kroměříži

64,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce stromořadí

-1.457,0 pol. 232 návrh dotace VPP

157,0 pol. 411 dotace VPP

160,0 pol. 411 dotace DK v Kroměříži – podpora památek UNESCO

-160,0 pol. 411 dotace DK v Kroměříži – podpora památek UNESCO

-570,0 pol. 232 návrh finančního vypořádání

570,0 pol. 222 finanční vypořádání 2013

-37,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality

37,0 pol. 411 dotace prevence kriminality

77,0 pol. 411 dotace na činnost OLH, meliorační dřeviny

-15,0 pol. 411 Stop time

-1.877,0 pol. 232 návrh dotace SPOD

2.285,0 pol. 411 dotace SPOD

270,0 pol. 232 návrh dotace projekt Systematická práce SPOD

840,0 pol. 411 dotace projekt Systematická práce SPOD

96,0 pol. 411 pěstounská péče

100,0 pol. 411 dotace Kroměřížské hudební léto

130,0 pol. 412 dotace dětské dopravní hřiště

38,0 pol. 411 dotace koncert k Roku české hudby

-11.900,0 pol. 232 návrh dotace IPRM revitalizace zeleně

-450,0 pol. 232 návrh dotace IPRM modernizace výtahů

-5.000,0 pol. 232 návrh dotace revitalizace Slovanského náměstí

-5.060,0 pol. 232 návrh dotace expozice K. Kryla

2.658,0 pol. 422 expozice K. Kryla

-2.900,0 pol. 232 návrh dotace informační systém

-1.250.0 pol. 232 návrh dotace veřejná plocha Podzámecká zahrada

-5.200,0 pol. 232 návrh dotace nástupní plocha před Květnou zahradou

3.000,0 pol. 422 expozice nástupní plocha před Květnou zahradou

73,0 pol. 211 příjmy – kultura

16.0 pol. 232 finanční dar - kultura

2.223,0 pol. 214 dividendy VAK

661,0 pol. 121 DPH___________________________________________

-22.721,0 příjmy celkem

-6-

b)

na straně výdajů:

1.224,0 pol. 501-2 SPOD

300,0 pol. 503 soc. pojištění SPOD

100,0 pol. 503 zdrav. pojištění SPOD

620,0 pol. 501-2 dotace projekt Systematická práce SPOD

105,0 pol. 503 dotace povinné soc. zabezpečení projekt SPOD

35,0 pol. 503 dotace povinné zdr. pojištění projekt SPOD

160,0 pol. 513 dotace projekt SPOD

190,0 pol. 516 dotace nákup služeb projekt SPOD

89,0 pol. 516 projekt ostatních služeb, kultura

109,0 pol. 513 vybavení SDH

103,0 pol. 516 projekt rekonstrukce stromořadí

100,0 pol. 516 posudky, oddělení dopravy

38,0 pol. 517 koncert k Roku české hudby

-50,0 pol. 517 kultura, mezinárodní kontakty

50,0 pol. 517 spoluúčast města na akcích

10,0 pol. 549 finanční dar – narozeniny trojčat

2,0 pol. 549 odškodnění úraz

430,0 pol. 620 přípl. mimo základní kapitál KTS – VO Za Zámeckou

zahradou

-300,0 pol. 533 Dům kultury – Arsfilm, Movie music

77,0 pol. 521 činnost OLH, meliorační dřeviny

112,0 pol. 517 oprava betonových zídek u knihovny

96,0 pol. 501-517 dotace pěstounská péče

130,0 pol. 521 provoz dětského dopravního hřiště

-15,0 pol. 533 Dům kultury – Stop time

100,0 pol. 533 Dům kulutry – dotace Kroměřížské hudební léto

1.000,0 pol. 612 IPRM revitalizace sídliště Slovan

-10.000,0 pol. 612 IPRM revitalizace zeleně

-650,0 pol. 612 IPRM modernizace výtahů

-4.850,0 pol. 612 revitalizace Slovanského náměstí

38,0 pol. 612 koupaliště Bajda

-500,0 pol. 612 výměna kotlů

-5.600,0 pol. 612 expozice K. Kryla

-1.000,0 pol. 612 informační systém

-2.395,0 pol. 612 veřejná plocha Podzámecká zahrada

200,0 pol. 517-612 nástupní plocha před Květnou zahradou

-140,0 pol. 612 hřiště Rákosníček

-4.900,0 pol. 612 okružní křižovatka Kotojedy

3.690,0 pol. 612 okružní křižovatka Kotojedy

1.510,0 pol. 517 okružní křižovatka Kotojedy – mlýnský náhon

-500,0 pol. 612 Slovan, kotelna

61,0 pol. 517 výměna oken ZŠ Zachar

-800,0 pol. 612 průjezdní profil U Rejdiště – Mánesova

680,0 pol. 516 sečení trávy

120,0 pol. 517 oprava povrchu vozovky Vejvanovského - tržiště

-2.500,0 pol. 612 odkanalizování Trávnické Zahrádky___________________

-22.721,0 výdaje celkem

-7-

c)

rekapitulace:

486.855,- příjmy celkem

499.428,- výdaje celkem

-12.573,- saldo příjmů a výdajů

12.573,- financování

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

závěrečný účet spolu se Zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2013, podle předložené zprávy.

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříže:

1)

PMS Reality, a. s., Pivovarská č. p. 261, 788 33 Hanušovice,

zastoupena na základě plné moci Line, spol. s r. o.,

zařazení pozemku parc. č. 890/18 umístěného v k. ú. Kroměříž, do smíšených ploch obchodu a služeb (SO stav)

2)

Ing. J. D., Ing. M. Š., Mgr. Y Š., 767 01 Kroměříž,

zařazení pozemků parc. č. st. 8006/1 a parc. č. st. 8006/2 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR stav)

3)

Ing. R. K., 767 01 Kroměříž,

zařazení pozemků parc. č. 904/1, 904/4, 904/5, 904/12, 904/15, 904/16 a parc. č. 904/21 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh)

4)

V. J., 760 01 Zlín,

zařazení pozemku parc. č. 345/1 umístěného v k. ú. Trávník, do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh).

-8-

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

 

a)

udělení čestného občanství města Kroměříže paní Sylviane Brazillier (1922), Chateaudun, za rozvoj partnerských vztahů mezi městem Kroměříž a městem Chateaudun

b)

udělení Ceny města Kroměříže 2014 paní Sylviane Brazillier (1922), Chateaudun, za rozvoj partnerských vztahů mezi městem Kroměříž a městem Chateaudun.

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zajištění a poskytnutí právní ochrany, tj. právních služeb odpovídající odborné úrovně včetně jejich úhrady, pro členy Zastupitelstva města Kroměříže ve volebním období 2010 - 2014 v případě jednání směřujících proti jejich osobě, ať již v rovině občanskoprávní či trestněprávní, v souvislosti se společností Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ: 494 51 871, či s jejími akcionáři v záležitostech týkajících se období let: 2010 - 2014 vč. jejich případné návaznosti do dalších časových období. Právní ochrana dle věty předchozí se týká výhradně jednání členů Zastupitelstva města Kroměříže v souladu s platnými usneseními zastupitelstva v daném volebním období.

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý                             MUDr. Jarmila Číhalová
místostarosta města Kroměříže  uvolněná členka Rady města Kroměříže