Usnesení z XXXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 26. června 2014

| 03.07.2014 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 26. června 2014

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 2769/111 - ostatní plocha, o výměře 107 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele V. a M. Š., bytem 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², t. j. celkem 37.450 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc. č. 665/20 - orná půda, o výměře 322 m², parc. č. 665/28 - orná půda, o výměře 57 m², části pozemku parc. č. 665/46 - orná půda, o výměře cca 970 m² a parc. č. 704/9 - lesní pozemek, o výměře 127 m², vše v k. ú. Kroměříž pro Ing. J. V., CSc., bytem 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku parc. č. 665/46 v k. ú. Kroměříž bude provedeno na náklady kupujícího.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 5023/2 - ostatní plocha, o výměře cca 10 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele Ing. J. a M. Z., bytem 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 700 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

 

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 1484/6 – zahrada, o výměře cca 285 m² v k. ú. Kroměříž.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

prodej domu č. pop. 1413 na pozemku parc. st. č. 1260 a pozemků parc. st. č. 1260 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 196 m² a parc. č. 434/5 – zahrada, o výměře 114 m², vše v k. ú. Kroměříž na ulici Kojetínská pro pana E. O., 768 24 Hulín, za celkovou smluvní kupní cenu 1.650.000 Kč, splatnou v měsíčních splátkách 165 x 10.000 Kč před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě XI. v usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 15. listopadu 2012 ve věci převodu nebytové jednotky 3338/8 a příslušejících podílů z Ing. M. S. a Mgr. R: S., oba bytem 767 01 Kroměříž na Ing. I. Z. Mgr. R. Z., oba bytem 767 01 Kroměříž.

 

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě XI. v usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 15. listopadu 2012 ve věci převodu nebytové jednotky 3338/11 a příslušejících podílů z Ing. E. J., bytem 768 24 Hulín na Ing. M. G., 382 41 Kaplice.

 

 

 

 

-3-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě XIII. v usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 29. dubna 2010 ve věci převodu bytové jednotky 3345/8 a příslušejících podílů z J. a Z. V., bytem 767 01 Kroměříž na manžele M. a M. M, oba bytem 768 02 Zdounky.

 

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 395/4 - ostatní plocha, o výměře 40 m2 v k. ú. Postoupky.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 825/6 - ovocný sad, o výměře cca 120 m² v k. ú. Zlámanka.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 3178/13 - ostatní plocha, o výměře cca 4 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost RWE Gasnet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, za smluvní kupní cenu 700 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

-4-

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrských sítí odpovídající právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady.

Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí.

1.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž - Dolnozahradská, kabel NN, Pinďák“

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kotojedy - kabel smyčka NN, Klopan“

Účel služebnosti : distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

3.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž - Soudní - kabel NN, Perutík“

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

4.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 4.300 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Těšnovice-kabel NN, Lendel“

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

5.

Pro KmNet s. r. o. , se sídlem Kaplanova 1780/1D, 76701 Kroměříž jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 50 Kč za každý metr běžný na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Metropolitní optická síť KmNet Kroměříž“

Účel služebnosti: telekomunikační sítě - nové optické vedení

-5-

6.

Pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 200 Kč pro potrubí dn 225PE; 190 Kč pro potrubí dn 110PE; 188 Kč pro potrubí dn 90PE; 183 Kč pro potrubí dn 32PE na pozemcích ostatní plocha - ostatní komunikace; 140 Kč pro potrubí dn 225PE na pozemku ostatní plocha - manipulační plocha, za každý započatý metr, na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Reko MS Kroměříž, Brandlova + 2“; č. stavby 7700070062 /

SPP 1.84200418.2221“ “

Účel služebnosti: plynárenské zařízení - nové STL vedení

7.

Pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 50 Kč za každý metr běžný na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Reko MS Kroměříž - Stoličkova +1/7700070405“

Účel služebnosti: plynárenské zařízení - nové STL vedení

8.

Pro RWE GasNet, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 50 Kč za každý metr běžný na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Reko MS Kroměříž - Tomkova+2 / 7700070430“

Účel služebnosti: plynárenské zařízení - nové STL vedení

9.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Postoupky , příp. NN, Mareš“

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

závazek poskytnout z rozpočtu města Kroměříže na rok 2015 finanční prostředky ve výši 4.800.000 Kč s DPH, nutné pro předfinancování projektu „Výzva 22 - Konsolidace IT Města Kroměříže“, z čehož bude 85 % refundováno z eventuálně přiděleného projektu a dále finanční prostředky v maximální výší 250.000 Kč s DPH, ročně, na zajištění udržitelnosti projektu „Výzva 22 - Konsolidace IT Města Kroměříže“ po dobu 5 let od finančního ukončení projektu, tedy pro roky 2015 až 2019.

-5-

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení dotací nad 10.000 Kč včetně, žadatelům v rámci II. výzvy dotačních titulů města Kroměříže pro rok 2014, dle předložené zprávy.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů:

748,0 pol. 412 dotace „Škola pro radost“

11.628,0 pol. 411 dotace provoz sociálních služeb

350,0 pol. 221, 222 náklady řízení, sankční platby

211,0 pol. 211 věcná břemena

___________________________________________________

12.937,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

748,0 pol. 533 projekty škol

11.628,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže – provoz

61,0 pol. 612 hladinové čidlo

500,0 pol. 533 Dům kultury v Kroměříži – provoz

_____________________________________________________________

12.937,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

509.576,0 příjmy celkem

522.149,0 výdaje celkem

- 12.573,0 saldo příjmů a výdajů

12.573,0 financování

 

-7-

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b y l o s e z n á m e n o

s komparací stávajících stanov společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., a návrhu nových stanov společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., který byl předložen představenstvem společnosti, komparace byla vypracována advokátní kanceláří PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář. Obsahem komparace byl také komentář a doporučení k jednotlivým bodům současných a navrhovaných stanov společnosti.

s o u h l a s í

s tím, že veškeré materiální návrhy ke znění stanov předloženém představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. musely být předloženy v přiměřené lhůtě před konáním třetí valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., aby mělo představenstvo společnosti prostor k návrhu zaujmout stanovisko a informovat o něm ostatní akcionáře. Vzhledem k rozsahu návrhů považujeme lhůtu 14 dní za bezpečnou.

s c h v a l u j e

uplatnění návrhů akcionáře k bodu 3 programu jednání třetí Řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., která je naplánována na 30. června 2014, které byly podány v zastoupení města Kroměříže dne 16. červba 2014 a obsahují návrhy ke znění stanov předloženém představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

z m o c ň u j e

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, Kojetínská 3666, Kroměříž RSDr. Vladimíra Kenšu, člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na 3. Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 30. června 2014 v plném rozsahu, mimo kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč, série A, číslo 000042.

V případě, že se RSDr. Vladimír Kenša z jakéhokoliv důvodu této 3. Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo města Kroměříže zmocňuje PhDr. Šárku Kašpárkovou, členku Zastupitelstva města Kroměříže k zastupování města Kroměříže na výše uvedené Řádné valné hromadě ve výše uvedeném rozsahu.

V případě, že ani tento zástupce nebude moci město Kroměříž na výše uvedené Řádné valné hromadě zastupovat, pověřuje Zastupitelstvo města Kroměříže k zastupování města Kroměříže na výše uvedené Řádné valné hromadě Mgr. Jitku Dvořákovou, členku Zastupitelstva města Kroměříže, ve výše uvedeném rozsahu.

-8-

z m o c ň u j e

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, Kojetínská 3666, Kroměříž advokáta z advokátní kanceláře PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 92 392, k zastupování města Kroměříže na 3. Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 30. června 2014 v plném rozsahu vyplývající z kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč, série A, číslo 000042.

u k l á d á

RSDr. Vladimíru Kenšovi, členovi Zastupitelstva města Kroměříže, případně PhDr. Šárce Kašpárkové, člence Zastupitelstva města Kroměříže, případně Mgr. Jitce Dvořákové, člence Zastupitelstva města Kroměříže a advokátovi z advokátní kanceláře PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 92 392, jako zástupcům města Kroměříže, v rámci účasti na jednání Řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., která se bude konat dne 30. června 2014, aby hlasovali takto:

k bodu 3 pozvánky:

- proti změně stanov společnosti ve znění navrhovaném představenstvem společnosti

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

- proti protinávrhům či návrhům k tomuto bodu pozvánky podaným jinými subjekty

než městem Kroměříž, vyjma návrhu podaného městem Morkovice – Slížany

- pro návrhy k tomuto bodu pořadu třetí valné hromady, které byly předloženy městem

Kroměříž 16. června 2014

- v případě, že nebude ani jeden návrh města Kroměříže schválen, hlasovat pro přijetí

návrhu změny stanov podané městem Morkovice – Slížany

k bodu 4 pozvánky:

- pro výplatu dividendy, podílu na zisku akcionářů

- pro výplatu tantiém členů představenstva a dozorčí rady

V ostatních bodech programu jednání Zastupitelstvo města Kroměříže pověřuje souhlasit.

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Plán sociálních služeb pro ORP Kroměříž na období 2015 – 2017, podle předložené zprávy.

-9-

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s t a n o v u j e

dle zákona o obcích, v platném znění, počet členů Zastupitelstva města Kroměříže pro volební období 2014 - 2018 v počtu 27 členů.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý                             MUDr. Jarmila Číhalová
místostarosta města Kroměříže   uvolněná členka Rady města Kroměříže