Usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. května 2014

| 06.06.2014 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. května 2014

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 888 - orná půda o výměře 3.769 m² v k. ú. Kroměříž.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej částí pozemku parc. č. 257/1 - ostatní plocha o výměře 2 x cca 38 m² v k. ú. Kroměříž pro Svornost, stavební bytové družstvo, se sídlem Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž, za smluvní kupní cenu 700 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího. Jako kompenzace vzniklé újmy na ploše zeleně bude provedena na náklady kupujícího výsadba čtyř stromů, včetně následné péče.

 

III.

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 2353/23 - ostatní plocha o výměře 282 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost Frajt s. r. o., se sídlem Chropyňská 2848, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 400 Kč/m², t. j. celkem 112.800 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

 

 

 

 

 

 

-2-

 

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí pozemků parc. č. 412/2 - orná půda o výměře 14.202 m², parc. č. 412/4 - ostatní plocha o výměře 1.650 m² a parc. č. 412/5 - zahrada o výměře 475 m², vše v k. ú. Trávník, z vlastnictví Mgr. J. Š. bytem Ostrov u Macochy, za smluvní kupní cenu 30 Kč/m2, splatnou jednorázově po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, nabytí pozemku parc. č. 604/119 - ostatní plocha, o výměře 740 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

v bodě č. V. v usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 7. března část „..... a parc. č. 401 o výměře 417 m², .....“

s c h v a l u j e

nabytí pozemku parc. č. 401 - ostatní plocha o výměře 417 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

-3-

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě XIII. v usnesení z XLIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, konaného dne 19. 10. 2006, a to:

v části 2. b): místo „..... pro paní K. M., bytem Kotojedská, 767 01 Kroměříž .....“ bude uvedeno „..... pro pana J. D., bytem 767 01 Kroměříž .....“

a v části 2 d): místo „..... pro paní M. U., bytem Kotojedská, 767 01 Kroměříž .....“ bude uvedeno „..... pro paní D. S., bytem 767 01 Kroměříž .....“

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě III. v usnesení z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 28. ledna 2010, takto:

místo „.....a to id. 4/6 pro paní J. K., id. 1/6 pro T. K. a id. 1/6 pro M. K., všichni .....“

bude uvedeno „..... pro pana O. T. .....“

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 395/1 o výměře cca 125 m², parc. č. 395/6 o výměře 40 m² a parc. č. 395/7 o výměře 52 m², vše ostatní plocha v k. ú. Postoupky.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 101/1 - ostatní plocha o výměře cca 100 m² v k. ú. Postoupky.

-4-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3296/6 - ostatní plocha, o výměře cca 28 m² v k. ú. Kroměříž

u k l á d á

odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž prověřit možnost zřízení dalších garáží v této lokalitě.

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/343 - ostatní plocha o výměře cca 40 m² v k. ú. Kroměříž.

 

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 641/17 - orná půda o celkové výměře 2.212 m² v k. ú. Kroměříž za cenu, která nebude nižší než 1.000 Kč/m². Z pozemku bude oddělena část o výměře cca 60 m² u pozemku parc. č. 3228/12 a parc. č. 3227/7 za účelem vybudování komunikace a inženýrských sítí.

 

 

XIV.

 

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření plánovací smlouvy „Příjezdová komunikace k trafostanici“ mezi městem Kroměříž a Realitní společností Zvonek, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3935, 767 01 Kroměříž, podle předložené zprávy.

 

-5-

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrských sítí odpovídající právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby. Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí.

1.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.350 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž, Hráza-kabel NN, Wachal“

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž, Hanácké náměstí- kab. pilíř SR, PMS“

Účel služebnosti: distribuční soustava - nový pilíř NN

3.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 3.200 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kotojedy - kabel VN, NN - 1. etapa“

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN, VN a kabelový pilíř

4.

Pro Kamax-Metal s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3057, 76701 Kroměříž jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Přípojka kabelového vedení NN, kanalizace a vodovodu“

Účel služebnosti: podzemní kabelové vedení NN, kanalizační a vodovodní přípojka

5.

Pro Ing. J. V., CSc., bytem 767 01 Kroměříž jako oprávněného ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Přípojka kabelového vedení NN, STL plynovodu, kanalizace

a vodovodu“

Účel služebnosti: podzemní kabelové vedení NN, kanalizační přípojka, vodovodní

přípojka a přípojka STL plynu

 

-6-

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti stezky a cesty k tíži pozemků parc. č. 625/54, parc. č. 625/66, parc. č. 625/67, vše ostatní plochy, ostatní komunikace v k. ú. Kroměříž, kdy povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník uvedených pozemků

1.

pro společnost Kamax- Metal s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3057, 76701 Kroměříž jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu neurčitou

2.

pro Ing. J. V., CSc., , 767 01 Kroměříž jako oprávněného ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu neurčitou.

Oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatek za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí.

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

závěrečný účet města Kroměříže za rok 2013, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013, a to bez výhrad, podle předložené zprávy.

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

účetní závěrku města Kroměříže k 31. 12. 2013 za účetní období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013, podle předložené zprávy.

-7-

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 (uvedené údaje v tis.Kč):

a)

na straně příjmů:

1.173,0 pol. 411 dotace e-government

- 1.150,0 pol. 232 návrh dotace e-government

40,0 pol. 411 dotace Stop time

66,0 pol. 411 dotace na činnost OLH

15,0 pol. 411 dotace SsmK – o krok blíže k transformaci

52,0 pol. 411 dotace pěstounská péče

610,0 pol. 411 volby EU

706,0 pol. 232 refundace sanace Zdounky

- 1.500,0 pol. 214 dividendy VAK

20,0 pol. 411 dotace pro seniory

1.353,0 pol. 121 DPH__________________________________

1.385,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

10,0 pol. 549 příspěvek rehabilitační pobyt v Klim-Therapy

22,0 pol. 516-517 plavba s Českým rozhlasem

500,0 pol. 502 volby EU

7,0 pol. 503 volby EU

2,0 pol. 503 volby EU

20,0 pol. 513 volby EU

10,0 pol. 513 volby EU

71,0 pol. 516 volby EU

50,0 pol. 533 Muzeum Kroměřížska – výstava Arabela

40,0 pol. 533 Dům kultury – Stop time

66,0 pol. 521 činnost OLH

52,0 pol. 501-49 pěstouni

15,0 pol. 533 SsmK – projekty

20,0 pol. 516 projekty seniorů

500,0 pol. 516 právní služby – problematika VAK___________

1.385,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

496.639 příjmy celkem

509.212 výdaje celkem

-12.573 saldo příjmů a výdajů

12.573 financování

-8-

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

odstoupení od projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě“

b)

podání žádosti o ukončení Smlouvy o poskytnutí dotace na individuální projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava č. ÚRR D-2013/0145/OKP

c)

předání projektu, tj. předání schválených projektových dokumentací, územního rozhodnutí a stavebního povolení partnerovi projektu Národnímu památkovému ústavu.

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. VIII. z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. dubna 2014 takto:

1.

přidělení dotace z Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014, takto:

Měšťanský dům č. p. 39 a č. p. 40 na Velkém náměstí v Kroměříži

36.000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110 na Velkém náměstí v Kroměříži

445.000 Kč

Měšťanské domy č. p. 114 a bez čísla popisného na Prusinovského ulici v Kroměříži

223.000 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

16.000 Kč

2.

dofinancování Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014 z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, takto:

Měšťanský dům č. p. 39 a č. p. 40 na Velkém náměstí v Kroměříži

15.000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110 na Velkém náměstí v Kroměříži

110.000 Kč

Měšťanské domy č. p. 114 a bez čísla popisného na Prusinovského ulici v Kroměříži

282.424 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

5.000 Kč

-9-

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z m o c ň u j e

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., se sídlem Kroměříž, Kojetínská 3666, PSČ 767 11, IČO 494 51 871, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 1147 (dále jen „Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s.“), Ing. Jaroslava Adamíka, člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., která se bude konat dne 3. června 2014, v plném rozsahu.

V případě, že se Ing. Jaroslav Adamík, z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo města Kroměříže zmocňuje PhDr. Šárku Kašpárkovou, členku Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na výše uvedené Řádné valné hromadě ve výše uvedeném rozsahu.

V případě, že ani PhDr. Šárka Kašpárková nebude moci město Kroměříž na výše uvedené Řádné valné hromadě zastupovat, Zastupitelstvo města Kroměříže zmocňuje MUDr. Richarda Kremla, člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na výše uvedené Řádné valné hromadě ve výše uvedeném rozsahu.

u k l á d á

Ing. Jaroslavu Adamíkovi, členu Zastupitelstva města Kroměříže, případně PhDr. Šárce Kašpárkové, člence Zastupitelstva města Kroměříže, případně MUDr. Richardu Kremlovi, členu Zastupitelstva města Kroměříže, jako zástupcům města Kroměříže, v rámci účasti na jednání Řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., která se bude konat dne 3. června 2014, aby hlasovali takto:

k bodu 3 pozvánky:

neudělit souhlas s převodem celkem 258.005 ks akcií ve vlastnictví města Holešov, města Chropyně, města Bystřice pod Hostýnem, obce Kvasice, města Hulín a obce Bezměrov na společnost Česká infrastrukturní, a. s., ve smyslu Žádosti o vyslovení souhlasu s převodem akcií ze dne 9. dubna 2014, která byla podána společnosti Česká infrastrukturní, a. s.

V ostatních bodech programu jednání uvedených na zveřejněné Pozvánce na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., Zastupitelstvo města Kroměříže pověřuje souhlasit.

u k l á d á

Mgr. Daniele Hebnarové, starostce města Kroměříže, aby nechala prověřit Stanovy společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s, advokátní kanceláří PRK Partners s. r. o., Praha.

-10-

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z m o c ň u j e

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Biopas, spol. s r. o., se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČ: 469 60 511, Mgr. Danielu Hebnarovou - starostku města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s r. o. dne 4. června 2014.

V případě, že se Mgr. Daniela Hebnarová, z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, zmocňuje Zastupitelstvo města Kroměříže Mgr. Miloše Malého - místostarostu města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Biopas, spol. s r. o., v plném rozsahu.

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

MUDr. Jarmila Číhalová                             Marek Šindler
uvolněná členka Rady města Kroměříže  uvolněný člen Rady města Kroměříže