Usnesení z XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 24. dubna 2014

| 30.04.2014 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 24. dubna 2014

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. XVI. z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. dubna 2014, v plném znění

z m o c ň u j e

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, Kojetínská 3666, Kroměříž Ing. Věru Knapkovou, BA, členku Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 29. dubna 2014 v plném rozsahu, mimo kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč, série A, číslo 000042.

V případě, že se Ing. Věra Knapková, BA, z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo města Kroměříže zmocňuje Ing. Jana Žárského, člena Zastupitelstva města Kroměříže k zastupování města Kroměříže na výše uvedené valné hromadě ve výše uvedeném rozsahu.

V případě, že ani tento zástupce nebude moci město Kroměříž na výše uvedené Řádné valné hromadě zastupovat, pověřuje Zastupitelstvo města Kroměříže k zastupování města Kroměříže na výše uvedené Řádné valné hromadě Ing. Jaroslava Adamíka, člena Zastupitelstva města Kroměříže ve výše uvedeném rozsahu.

zmocňuje

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, Kojetínská 3666, Kroměříž advokáta z advokátní kanceláře PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 92 392, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 29. dubna 2014 v plném rozsahu vyplývající z kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč, série A, číslo 000042.

-2-

ukládá

Ing. Věře Knapkové, BA, člence Zastupitelstva města Kroměříže, případně Ing. Janu Žárskému, členu Zastupitelstva města Kroměříže, případně Ing. Jaroslavu Adamíkovi, členu Zastupitelstva města Kroměříže a advokátovi z advokátní kanceláře PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 92 392, jako zástupcům města Kroměříže, v rámci účasti na jednání Řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s., která se bude konat dne 29. dubna 2014, aby hlasovali takto:

k bodu 5 pozvánky:

proti vyplacení dividend společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

k bodu 7 pozvánky:

proti schválení návrhu na rozdělení zisku a odsouhlasení výplaty dividend

k bodu 8 pozvánky:

uplatnit protinávrh na odložení hlasování o schválení změny stanov společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. na další valnou hromadu společnosti

k bodu 10 pozvánky

proti převodu akcií

k bodu 11 pozvánky

proti převodu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., ve vlastnictví města Holešov, města Chropyně, města Bystřice pod Hostýnem, obce Kvasice, města Hulín a obce Bezměrov na společnost Česká infrastrukturní, a. s., společnost Energo IPT s. r. o., nebo jiný subjekt, který není obec, která má obdobné zájmy jako město Kroměříž.

V ostatních bodech programu jednání Zastupitelstvo města Kroměříže pověřuje souhlasit.

u k l á d á

1.

Mgr. Daniele Hebnarové, starostce města Kroměříže, po projednání Radou města Kroměříže, v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy města Kroměříže, zajistit poradenské služby, zejména právní služby, jejichž předmětem bude zajištění veškerých právních jednání spojených s výkonem akcionářských práv města Kroměříže ve společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

2.

Mgr. Daniele Hebnarové, starostce města Kroměříže, jednat se zástupci obcí, jež vlastní akcie společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., o budoucí spolupráci.

-3-

3.

Mgr. Daniele Hebnarové, starostce města Kroměříže, požádat společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., za akcionáře město Kroměříž, o svolání Řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., v nejbližším možném termínu, nejpozději do 9. června 2014

b y l o s e z n á m e n o a b e r e n a v ě d o m í

právní stanovisko zpracované přední českou advokátní kanceláří PRK Partners s. r. o. advokátní kancelář, se sídlem Jáchymova 26/2, Praha 1, PSČ: 110 00, IČO: 266 92 392, k problematice převodu akcií společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., ve vlastnictví některých obcí, na společnost Česká infrastrukturní, a. s. ze dne 23. dubna 2014.

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, pro paní L. S., na rehabilitační pobyt v Klim-Therapy, pro její dceru A. S.

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý                             Marek Šindler
místostarosta města Kroměříže  uvolněný člen Rady města Kroměříže