Usnesení z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. dubna 2014

| 16.04.2014 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 10. dubna 2014

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku st. parc. č. 937/4 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 5 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele A. V. Š , bytem 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 700 Kč/m², t. j. celkem 3.500 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., nabytí pozemku parc. č. 457/4 - ostatní plocha, o výměře 153 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu.

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., nabytí pozemku parc. č. 3202/18 - ostatní plocha, o výměře 9 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 76190 Zlín do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu.

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků st. parc. č. 694/3 o výměře 42 m², st. parc. č. 694/6 o výměře 121 m² a st. parc. č. 694/7 o výměře 425 m², vše zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví ČR - Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje.

-2-

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u je

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a smlouvu o zřízení věcného práva č. UZSVM/BKM/ 1453/2014 - BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se id. 1/4 pozemku parc. č. 438/2 - ostatní plocha o výměře 132 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. UZSVM/BKM/ 1959/2014 - BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se pozemků parc. č. 234/9, parc. č. 234/10, parc. č. 234/11, parc. č. 3116/3, parc. č. 3358/1 a 3358/2, vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž.

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebností inženýrských sítí odpovídající právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady.

Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí.

-3-

1.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Bílany-kabel NN, Dlouhá"

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN a kabelový pilířek

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž, Legionářů - kab. smyčka NN, Michalík"

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

3.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž, Nerudova- přel. kab. NN- ELPIK"

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

4.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením : „Trávník- příp. NN- Smolinka "

Účel služebnosti : distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

5.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž, VN a TS T 135 Splávek"

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

6.

Pro pana M. H., bytem 767 01 Kroměříž jako oprávněného ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Výstavba rodinného domu Těšnovice, parc. č. 240/4"

Účel služebnosti: zřízení a provozování přípojky vody pro novostavbu RD na parc. č. 240/9 v k. ú. Těšnovice

 

-4-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

přidělení dotace z Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014, takto:

Měšťanský dům č. p. 40 na Velkém náměstí v Kroměříži

36.000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110 na Velkém náměstí v Kroměříži

445.000 Kč

Měšťanské domy č. p. 114 a bez čísla popisného na Prusinovského ulici v Kroměříži

223.000 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

16.000 Kč

2.

dofinancování Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014 z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, takto:

Měšťanský dům č. p. 40 na Velkém náměstí v Kroměříži

15.000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110 na Velkém náměstí v Kroměříži

110.000 Kč

Měšťanské domy č. p. 114 a bez čísla popisného na Prusinovského ulici v Kroměříži

282.424 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

5.000 Kč

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 ve výši 1.250.000 Kč, bez DPH, na opravu havarijního stavu jižní a severní stěny obvodového pláště budovy zimního stadionu v Kroměříži.

-5-

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou studii ekonomické náročnosti Kreativního centra v Kroměříži v budově č. pop. 476/1 na Hanáckém náměstí v Kroměříži

u k l á d á

Mgr. Pavlu Motyčkovi, Ph.D., dopracování návrhu na provoz Kreativního centra, a to doložit vyjádření jednotlivých subjektů o zajištění finančního krytí provozu Kreativního centra, v termínu do 5. června 2014.

 

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Otevřené brány" na léta 2015- 2018, na kterém se budou podílet Římskokatolická farnost sv. Mořice v Kroměříži, Zlínský kraj a město Kroměříž

b)

smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Otevřené brány" na léta 2015- 2018, na kterém se budou podílet Římskokatolická farnost Panny Marie Kroměříž, Zlínský kraj a město Kroměříž.

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o podporu na projekt „ZŠ Zachar - zateplení obvodového pláště" v rámci XL. výzvy Operačního programu Životní prostředí.

-6-

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014:

a)

na straně příjmů

298,0 pol. 412 projekty škol

291,0 pol. 411 rozvoj plánování sociálních služeb

48,0 pol. 411 pěstounská péče

1.527,0 pol. 112 právnické osoby za obce

-1.923,0 pol. 232 návrh dotace SPOD

1.923,0 pol. 411 dotace SPOD

300,0 pol. 411 dotace akce DK

222,0 pol. 232 návrh dotace Přeshraniční spolupráce

250,0 pol. 136 správní poplatky

1.550,0 pol. 411 dotace úřadu práce VPP____________

4.486,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

1.527,0 pol. 536 daň právnických osob za obce

265,0 pol. 502 rozvoj plánování sociálních služeb

20,0 pol. 503 rozvoj plánování sociálních služeb

20,0 pol. 502 mikroprojekt přeshraniční spolupráce

73,0 pol. 516 mikroprojekt přeshraniční spolupráce

20,0 pol. 504 mikroprojekt přeshraniční spolupráce

3,0 pol. 515 mikroprojekt přeshraniční spolupráce

36,0 pol. 517 mikroprojekt přeshraniční spolupráce

110,0 pol. 513 mikroprojekt přeshraniční spolupráce

6,0 pol. 513 rozvoj plánování sociálních služeb

298,0 pol. 533 ZŠ Zachar, projekt inkluzivní výuka

48,0 pol. 516 pěstounská péče

300,0 pol. 533 DK – Arsfilm, Movie music

-300,0 pol. 533 MŠ s právní subjektivitou

50,0 pol. 533 ZŠ s právní subjektivitou

250,0 pol. 635 ZŠ s právní subjektivitou

10,0 pol. 522 Asociace měst pro cyklisty

-1.740,0 pol. 516 zimní údržba

1.000,0 pol. 516 čištění komunikací

500,0 pol. 516 dokončení rekultivace skládky Vážany

240,0 pol. 517 oprava zdi u dětského hřiště Mánesova

250,0 pol. 517 předtisk. příprava publikace Umělecké památky Kroměříže

1.500,0 pol. 612 oprava zimního stadionu______________________________

4.486,0 výdaje celkem

-7-

c)

rekapitulace:

495.254,- příjmy celkem

507.827,- výdaje celkem

- 12.573,- saldo příjmů a výdajů

12.573,- financování

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříže:

1)

J. P. 767 01 Kroměříž

Ing. J. K., 767 01 Kroměříž, zástupci majitelů pozemků

zařazení pozemků parc. č. 693/3, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 693/10, 693/11, 693/12, 693/13, parc. č. 693/14, 693/15, 693/16, 693/17, 693/18, 693/19, 693/20, 693/21, 693/22, 693/23, parc. č. 693/24, 693/25, 693/26, 693/27, 693/30, 693/31, 693/32, 693/33, 693/46, 693/47, parc. č. 693/48 a parc. č. 693/51 umístěných v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch individuální rekreace (RI návrh).

2)

L. V., 767 01 Kroměříž

Z. Z. Postoupky 767 01 Kroměříž

zařazení pozemku parc. č. 2776/1 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh), popřípadě do ploch individuální rekreace (RI návrh).

3)

L. B. 768 12 Rataje

zařazení pozemků parc. č. 1589/5 a st. parc. č. 7248 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch individuální rekreace (RI návrh), popřípadě do ploch venkovského bydlení (BV návrh).

4)

Lenka Žůrková, U Rejdiště č. p. 3791/17, 767 01 Kroměříž

zařazení pozemku parc. č. 655/1 umístěného v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch individuálního bydlení (BI návrh), popřípadě do ploch individuální rekreace (RI návrh).

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

paní Marii Plevkovou, bytem Požárníků 316/16, 767 01 Kroměříž, jako dalšího člena osadního výboru ve Vážanech.

-8-

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z m o c ň u j e

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž Ing. Věru Knapkovou, BA, členku Rady města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 29. dubna 2014, v plném rozsahu.

V případě, že se Ing. Věra Knapková, BA, z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo města Kroměříže zmocňuje Ing. Jana Žárského, člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 29. dubna 2014, a to také v plném rozsahu

u k l á d á

starostce města Kroměříže svolat na 24. dubna 2014 zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, které po projednání konkrétně stanoví, jak bude hlasovat zástupce města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., 29. dubna 2014, zvláště pak k problematice dané body 10. a 11. pozvánky na Řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý     MUDr. Jarmila Číhalová
místostarosta       uvolněná členka RMK