Usnesení XXXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 27. února 2014

| 04.03.2014 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 27. února 2014

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku, případně jeho části, parc. č. 1627/1- orná půda o celkové výměře 668 m² v k. ú. Kroměříž.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1400/3 - ostatní plocha o výměře 114 m² v k. ú. Kroměříž.

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u k l á d á

odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž zajistit vypracování znaleckého posudku pozemků: parc. č. 412/2 - orná půda o výměře 14.202 m², parc. č. 412/4 - ostatní plocha o výměře 1.650 m² a parc. č. 412/5 - zahrada o výměře 475 m², vše v k. ú. Trávník.

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže p projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., nabytí pozemku parc. č. 601/17 - ostatní plocha o výměře 737 m² v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu.

-2-

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě I. v usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 28. června 2012, v části týkající se zřízení věcných břemen takto:

Součástí kupní smlouvy bude i zřízení služebnosti stezky a cesty přes výše uvedené pozemky pro vlastníky pozemků parc. č. 1790/9, 1790/11, 1790/12, 1790/8 a 1790/3 jako oprávněné ze služebnosti, kdy povinným ze služebnosti bude společnost Kružík s. r. o.

 

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrských sítí odpovídající právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí.

1.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 3.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: „Kotojedy - kabel NN - 2 RD“

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: „Kroměříž, Kojetínská - lokalita 6 zahrad“

Účel služebnosti: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

 

 

-3-

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

 

žádost společnosti Pavelka ČR, a. s. Kroměříž, ve věci prodeje pozemků, nebo jejich částí, v k. ú. Vážany u Kroměříže, o odklad projednání této žádosti do doby předložení studie, dle přílohy u předložené zprávy.

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

přidělení dotace z Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014:

Měšťanský dům č. p. 40 na Velkém náměstí v Kroměříži

50.000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110 na Velkém náměstí v Kroměříži

451.000 Kč

Měšťanské domy č. p. 114 a bez čísla popisného na Prusinovského ulici v Kroměříži

203.000 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

16.000 Kč

2.

dofinancování Programu regenerace MPR Kroměříž v roce 2014 z rozpočtu města Kroměříže na rok 2014, takto:

Měšťanský dům č. p. 40 na Velkém náměstí v Kroměříži

15.000 Kč

Měšťanský dům č. p. 110 na Velkém náměstí v Kroměříži

135.000 Kč

Měšťanské domy č. p. 114 a bez čísla popisného na Prusinovského ulici v Kroměříži

402.000 Kč

Kostel sv. Jana Křtitele v Kroměříži

5.000 Kč

-4-

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizaci Projektů prevence kriminality, včetně finančního podílu města Kroměříže a záměr se v tomto programu dlouhodobě angažovat:

1.

Kroměříž - Digitalizace a rozšíření MKMS

celková cena - cca 426.000 Kč

požadovaná dotace - 319.000 Kč

podíl obce - 107.000 Kč

2.

Kroměříž - Vzdělávání strážníků 2014

celkový cena - cca 81.000 Kč

požadovaná dotace - 66.000 Kč

podíl obce - 15.000 Kč

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže za rok 2013, dle předložené zprávy.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení dotací žadatelům v rámci I. výzvy dotačních titulů města Kroměříže pro rok 2014, dle předložené zprávy.

-5-

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

- 34.700,0 pol. 232 návrh dotace na výkon státní správy

34.630,0 pol. 411 dotace na výkon státní správy

2.225,0 pol. 412 dotace regionální funkce knihoven

2.304,0 pol. 411 dotace pěstounské péče

- 4.600,0 pol. 232 návrh dotace nástupní plocha před Květnou zahradou

- 97,0 pol. 232 návrh dotace Program regenerace MPR

950,0 pol. 232 ostatní příjmy vratka KTS

385,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality

2.347,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce stromořadí

500,0 pol. 136 správní poplatky

570,0 pol. 232 návrh finančního vypořádání

6.018,0 pol. 121 DPH

500,0 pol. 111 samostatná výdělečná činnost

2.575,0 pol. 112 právnické osoby

________________________________________________________________________

13.607,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

215,0 pol. 517 oprava zídky Riegrovo nám. 176

9,0 pol. 533 Sociální služby Uherské Hradiště

4,0 pol. 533 Sociální služby Pačlavice

15,0 pol. 522 Sdružení ochrany spotřebitele

66,0 pol. 516 MP školení v rámci projektu prevence kriminality

15,0 pol. 517 MP projekt prevence kriminality

426,0 pol. 612 MP prevence kriminality

10,0 pol. 549 okamžitá pomoc v nouzi

61,0 pol. 521 příspěvek m-ark, projekt Olomouc region Card

14,0 pol. 521 Kroměřížská nemocnice, a. s.

2.225,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – reg. funkce knihoven

1.960,0 pol. 516 rekonstrukce stromořadí

300,0 pol. 611 webové stránky

5,0 pol. 522 kostel sv. J. Křtitele, Program regenerace MPR

15,0 pol. 521 Velké nám. 40, Program regenerace MPR

135,0 pol. 521 Velké nám. 110, Program regenerace MPR

12,0 pol. 502 projekt přeshraniční spolupráce

142,0 pol. 513 projekt přeshraniční spolupráce

-6-

691,0 pol. 501 pěstounská péče

174,0 pol. 503 pěstounská péče – sociální pojištění

62,0 pol. 503 pěstounská péče – zdravotní pojištění

180,0 pol. 513 pěstounská péče – materiál

130,0 pol. 515 pěstounská péče – energie

1.324,0 pol. 516 pěstounská péče – služby

42,0 pol. 517 pěstounská péče – ostatní nákupy

538,0 pol. 549 pěstounská péče – neinvestiční transfery

57,0 pol. 517 leasing SPOD

3.925,0 pol. 517 výměna oken ZŠ Zachar

- 3.300,0 pol. 612 nástupní plocha před Květnou zahradou

510,0 pol. 517-612 aplikace rozpočet + finanční kontrola vč. implementace

modul rozklikávací rozpočet 50,-

modul finanční řízení 135,-

modul finanční kontrola 95,-

modul samoobslužný pokladní automat 60,-

implementace modulů 170,-

________________________________________________________________________

9.962,0 výdaje celkem

c)

financování:

úvěr - 20.000,0

zapojení zůstatku BÚ 14.500,0

zapojení fondů 225,0

zapojení projektových účtů 1.630,0

d)

rekapitulace:

příjmy celkem 490.768,0

výdaje celkem 503.341,0

saldo příjmů a výdajů - 12.573,0

financování 12.573,0

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

statistiku činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2013, dle předložené zprávy.

-7-

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s aktualizací záplavového území a stanovením aktivní zóny toku Moštěnka na katastrálních územích Zlínského kraje, a to Bílany, Kroměříž, Miňůvky, dle předložené zprávy.

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý    MUDr. Jarmila Číhalová
místostarosta      uvolněná členka RMK