Usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. ledna 2014

| 10.02.2014 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. ledna 2014

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 893/5 - orná půda o výměře cca 50 m² v k. ú. Kroměříž.

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2747/142 - ostatní plocha o výměře cca 232 m² v k. ú. Kroměříž.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

 

v usnesení č. VII. z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 30. května 2013 část ukládá

u k l á d á

Mgr. Pavlu Motyčkovi předložit projekt Komunitního centra v budově č. pop. 476/1 na Hanáckém náměstí v Kroměříži na XXXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané dne 10. dubna 2014.

 

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení služebnosti inženýrských sítí odpovídající právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným ze služebnosti je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení služebnosti inženýrských sítí bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení služebnosti do katastru nemovitostí.

1.

Pro RWE Gas Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Rodinný dům č. p. 184 s přípojkami inženýrských sítí

Kroměříž - Těšnovice

Účel služebnosti: plynárenského zařízení - STL plynovodní přípojka

2.

Pro Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 jako oprávněnou ze služebnosti, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „RVDSL3M-Z- E02-KM-KROM264-POD"

Účel služebnosti: distribuční soustava - podzemní kabelové vedení NN

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zpracování studie ekonomické náročnosti Kreativního centra na Hanáckém náměstí v Kroměříži

u k l á d á

vedoucímu odboru rozvoje města Městského úřadu Kroměříž zadat zpracování studie ekonomické náročnosti Kreativního centra na Hanáckém náměstí v Kroměříži s termínem zpracování do 15. března 2014.

-3-

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 ve výši 13.993 Kč, jako finanční příspěvek pro Kroměřížskou nemocnici, a. s. - Transfuzní a hematologické oddělení, na nákup tiskárny čárových kódů.

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejňování rozpočtu města Kroměříže na webových stránkách města Kroměříže, od 2. pololetí roku 2014, ve formě rozklikávacího rozpočtu.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý    MUDr. Jarmila Číhalová
místostarosta      uvolněná členka RMK