Usnesení z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 19. prosince 2013

| 27.12.2013 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 19. prosince 2013

I.

 

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy MV - 97426-1/KAP-2013 o nabytí movitých věcí z vlastnictví ČR - Ministerstva vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7, specifikovaných v příloze, dle předložené zprávy.

 

 

 

II.

 

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí pozemků parc. č. 94/1 - zahrada o výměře 32 m², parc. č. 94/38 - ostatní plocha o výměře 212 m² a parc. č. 966/2- ostatní plocha o výměře 67 m², vše v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví id. 1/7 paní K. C., bytem Praha - Dejvice, id. 3/7 MUDr. V. Č. Š. bytem Praha – Řepy, a id. 3/7 Ing. K. C., bytem Praha - Dejvice, za kupní cenu dle znaleckého posudku 159.440 Kč, splatnou jednorázově po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí pozemku parc. č. 309 - ostatní plocha o výměře 145 m² z vlastnictví id. ½ paní L. K., bytem Frýdek Místek a id. ½ pana J. Z., bytem Nový Jičín, za smluvní kupní cenu 200 Kč/m², splatnou jednorázově po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

 

 

 

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/BKM/ 7012/2013/1 - BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se pozemku parc. č. 1020/244 - ostatní plocha o výměře 27 m² v k. ú. Kroměříž.

 

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 332/2 - ostatní plocha, o výměře 1.017 m² v k. ú. Kroměříž.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1031/2 - ostatní plocha o výměře 919 m² a parc. č. 1037/1 - orná půda o výměře 6.885 m² v k. ú. Kroměříž.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě č. III. v usnesení z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 3. 10. 2013, týkající se výměry pozemku takto: místo „ ... o výměře cca 37 m².." bude uvedeno „ ... o výměře cca 60 m² ..."

 

-3-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady.Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž, TS T8 Centrálka a VN"

Účel věcného břemene: distribuční soustava - podzemní kabelové vedení NN a VN

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 5.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž, VN a TS T 135 Splávek"

Účel věcného břemene: distribuční soustava - podzemní kabelové vedení NN a výměna sloupu NN

3.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž, Za zim. stadionem - kabel NN"

Účel věcného břemene: distribuční soustava - podzemní kabelové vedení NN

4.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž, T 87 Rybalkovy kas., obnova"

Účel věcného břemene: distribuční soustava - podzemní kabelové vedení VN a výměna sloupu VN

-4-

5.

Pro RWE Gas Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 6.200 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Přeložka středotlakého plynovodu a přeložka elektrických

kabelů sítě NN pro technologické objekty VTL RS Kroměříž, Kotojedy a pro SKAO

Kroměříž, Kotojedy"

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přemístění STL plynovodu a NN kabelů pro VTL RS a pro SKAO Kotojedy

6.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 600 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž, obnova kab. VN 30 SPOFA"

Účel věcného břemene: distribuční soustava - podzemní kabelové vedení VN

7.

Pro RWE Gas Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „STL plynovodní přípojka pro RD č. 4407 na ul. Žižkova v Kroměříži"

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovodní přípojka

8.

Pro ČR - Ministerstvo vnitra a ČD - Telematika, se sídlem Pernerova 2819, 130 00 Praha 3 jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 536 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Připojení objektu PČR Kroměříž na optickou síť ČDT - II. etapa"

Účel věcného břemene: komunikační síť -chráničky HDPE pro optický kabel

9.

Pro Internethome, s. r. o. , se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4- Michle jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 96.700 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Projekt na umístění optické technologie veřejné telekomunikační sítě"

Účel věcného břemene: komunikační síť -chráničky HDPE pro optický kabel

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro Nohejbalový klub Bajda Kroměříž ve výši 31.000 Kč, k žádosti č. 215/05/13.

 

-5-

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro Skupinu historického šermu Biskupští manové z Kroměříže o. s., ve výši 21.000 Kč, k žádosti č. 216/05/13.

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

zajištění předfinancování projektu „Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži" ve výši 70 % (tj. 11,34 mil. Kč) z rozpočtu města Kroměříž

b)

finanční spoluúčast města Kroměříž na tomto projektu ve výši min. 30 % (tj. 4,86 mil. Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu

c)

krytí nezpůsobilých výdajů projektu po dobu realizace projektu, v aktuální výši 10 tis. Kč

d)

každoroční zajištění finančních prostředků v rozpočtu města na krytí provozních nákladů projektu ve výši 144 tis. Kč, a to po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po dobu jeho udržitelnosti

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2012, dle předložené zprávy.

s o u h l a s í

s novým zněním Stanov dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO, dle předložené zprávy.

-6-

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

- 5.000,0 pol. 212 odvody PO – Sociální služby města Kroměříže

- 3.136,0 pol. 232 návrh dotace e-government

564,0 pol. 411 dotace e-government

2.572,0 pol. 421 dotace e-government

- 714,0 pol. 232 návrh dotace okna radnice

714,0 pol. 412 dotace program MPR – okna radnice

241,0 pol. 411 dotace OLH, meliorace

- 1.260,0 pol. 232 návrh dotace zvýšení kvality řízení II.

1.260,0 pol. 411 dotace zvýšení kvality řízení II.

106,0 pol. 412 dotace SDH

- 174,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality

174,0 pol. 421 dotace prevence kriminality

- 75,0 pol. 214 podíl na HV Biopas

400,0 pol. 232 ostatní příjmy – vyúčtování energií

20,0 pol. 232 přijaté dary

178,0 pol. 211 příjmy z vlastní činnosti

1.497,0 pol. 135 odvod výtěžků z provozování loterií

- 2.633,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

- 5.000,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže

- 950,0 pol. 620 KTS, s. r. o. – vánoční osvětlení

241,0 pol. 521 OLH, meliorace

106,0 pol. 513-7 SDH

2.300,0 pol. 635 Sportovní zařízení města Kroměříže

400,0 pol. 522 SK Hanácká Slavia Kroměříž

30,0 pol. 502 OOV MP – prevence kriminality

30,0 pol. 522 Biskupští manové z Kroměříže

18,0 pol. 516 MP zdravotní prohlídky – očkování

6,0 pol. 517 opravy udržování MP

18,0 pol. 517 nájemné MP

168,0 pol. 516 nákup ostatních služeb odbor kultury

- 2.633,0 výdaje celkem

-7-

rekapitulace:

příjmy celkem: 399.127,-

výdaje celkem: 379.734,-

saldo příjmů a výdajů 19.393,-

financování - 19.393,-

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet města Kroměříže na rok 2014 (uvedené údaje v tis. Kč)

rekapitulace:

příjmy celkem: 477.161,-

výdaje celkem: 493.379,-

saldo příjmů a výdajů: - 16.218,-

financování: 16.218,-

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtový výhled města Kroměříže na období 2015 – 2016.

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prověření této žádosti na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříže:

1) – L. B., Rataje

zařazení pozemků parc. č. 1589/5 a st. parc. č. 7248 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch venkovského bydlení (BV návrh).

-8-

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

možnost vypuštění vedení obchvatu města Kroměříže silnicí II/432 z Generelu dopravy Zlínského kraje a ze Zásad územního rozvoje Zlínského kraje.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže s účinností, od 1. ledna 2014, takto:

H. Předmět činnosti

1. Hlavní činnost:

a) provozování, údržba, rozvoj a pronájem tělovýchovných a sportovních zařízení:

- koupaliště Bajda, Na Sladovnách, Kroměříž

- zimní stadion, Obvodová 3474, Kroměříž

- krytý plavecký bazén, Obvodová 3965, Kroměříž

- tělocvična, Kotojedská 2590, Kroměříž

a dalších zařízení v majetku města Kroměříže, která budou svěřena do výpůjčky

b) provozování a organizování sportovních a tělovýchovných služeb včetně výuky v oblasti plaveckých sportů pro školská zařízení a jiné subjekty

c) provozování solárií a sauny v rámci provozoven svěřených do výpůjčky

d) provozování služeb souvisejících s provozem tělovýchovných a sportovních zařízení včetně pronájmu spotřebitelského vybavení

e) výroba tepelné energie pro vlastní potřebu včetně vytápění pronajatých prostor, nepodléhající licenci realizované ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW

2. Doplňková činnost

a) obchodní a zprostředkovatelská činnost a další služby v rozsahu volné živnosti „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách l až 3 živnostenského zákona"

-9-

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti výboru pro regeneraci MPR a rozvoj města za rok 2013, dle předložené zprávy.

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v o l í

v souladu se zákonem č. 6/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, níže jmenované do funkce přísedícího soudce Okresního soudu v Kroměříži na volební období 2014 - 2018:

1. Pavel Bjaček

2. Milan Čala

3. Věra Čermáková

4. Mgr. Jitka Dvořáková

5. PhDr. Viera Horáková

6. Zdeňka Hrbeková

7. Ivan Jüptner

8. Jaroslava Krejčiříková

9. Jaromír Láník

10. Ing. Marcela Netopilová

11. Jaroslav Škrabal

12. Ing. František Tichý, CSc.

13. Bc. Jiří Vrtaník

14. Vladimíra Vrzalová

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Mgr. Pavla Motyčku, Ph.D., prováděním občanských obřadů

s c h v a l u j e

právo používání závěsného odznaku se státním znakem České republiky při uzavírání občanských sňatků, při vítání dětí do občanského života a při dalších významných příležitostech, pro Mgr. Pavla Motyčku, Ph.D. - člena Zastupitelstva města Kroměříže.

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Koncepci rodinné politiky města Kroměříže, dle předložené zprávy.

 

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý MUDr.      Jarmila Číhalová

místostarosta                   uvolněná členka RMK