Usnesení z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 7. listopadu 2013

| 15.11.2013 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 7. listopadu 2013

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej budovy trafostanice bez čísla popisného na pozemku parc. st. č. 6501 a pozemku parc. st. č. 6501 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 31 m², vše v k. ú. Kroměříž pro E.ON Distribuce, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, za cenu podle znaleckého posudku o ceně nemovitostí č. 1565-63/2013, vypracovaném znalcem v oboru ekonomika a stavebnictví Ing. Vítězslavem Hlaváčkem, celkem za 91.190 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/BKM/5937/2013- BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se pozemku parc. č. 3116/2 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž.

 

 

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/BKM/6196/2013- BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se id. 1/6 pozemku parc. č. 1668/14 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž.

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

využití předkupního práva k pozemkům parc. č. 667/7 - orná půda o výměře 68 m², parc. č. 667/36 - orná půda o výměře 8.522 m², parc. č. 667/78 - orná půda o výměře 78 m², parc. č. 670/3 - zastavěná plocha o výměře 287 m², parc. č. 670/6 - ostatní plocha o výměře 320 m², parc. č. 670/8 - ostatní plocha o výměře 2 m², parc. č. 670/16 - ostatní plocha o výměře 850 m², parc. č. 672/3 - zahrada o výměře 555 m², vše v k. ú. Vážany u Kroměříže, ve vlastnictví id. 1/2 pana F. Z., bytem 767 01 Kroměříž a id. 1/2 města Kroměříže za cenu 50 Kč/m² a zároveň nabytí těchto nemovitostí do vlastnictví města Kroměříže.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: „Kroměříž, Skopalíkova - úprava kab. NN“

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 5.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: „Kroměříž, Koperníkova , obnova skříní NN“

Účel věcného břemene: distribuční soustava - obnova el. skříní včetně dopojení podzemního vedení NN

 

-3-

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

doplňující informace v souvislosti s předkupním právem založeném smlouvou o zřízení věcného předkupního práva na budovu č. pop. 337 na pozemku st. p. č. 763 a na budovu č. pop. 431 na pozemku st. p. č. 1142, vše v k. ú. Kroměříž obsažené v příloze č. 1.

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odůvodnění veřejné zakázky a zahájení zadávacího řízení na realizaci projektu „Rekultivace skládky Lutopecny“, významná veřejná zakázka - otevřené podlimitní řízení, dle předložené zprávy.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2014, jak je uvedeno níže, včetně jeho financování.

Objekty v majetku fyzických celkové náklady st. podpora příspěvek města

nebo právnických osob: (vše v tis. Kč)

Velké náměstí č.p. 40 150 75 15

Velké náměstí č.p. 47 376 188 38

Velké náměstí č.p. 110 1 348 674 135

Objekt v majetku města:

Prusinovského ulice č.p. 114 605 302 303

Objekty v majetku církve:

Chrám sv. Mořice 19.514 9.757 1.951

Kostel sv. Jana Křtitele 2.716 1.358 272

Kostel sv. Jana Křtitele 48 24 5

Dům č.p. 150, 165 (fara) 6.965 3.483 697

Celková suma 31.722 15.861 3.414

-4-

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y h l a š u j e

dotační tituly města Kroměříže pro rok 2014, dle předložené zprávy.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje, číslo: D/1517/2013/KH, ve výši 14.000 Kč, pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kroměříž, dle předložené zprávy.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje číslo: D/1771/2013/KH, ve výši 86.113 Kč, pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kroměříž, dle předložené zprávy.

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vzdání se práva k pohledávce č.j. 09714/03 ve výši 62.655 Kč, dle předložené zprávy.

-5-

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

100,0 pol. 232 náhrady pohřebné

1.619,0 pol. 135 odvod výtěžku z provozování loterií

770,0 pol. 411 dotace VPP

727,0 pol. 411 dotace volby

301,0 pol. 411 dotace rozvoj plánování sociálních služeb

- 253,0 pol. 232 návrh dotace rozvoj plánování sociálních služeb

1.685,0 pol. 411 dotace zvýšení kvality řízení I

40,0 pol. 412 dotace Stoptime

- 1.600,0 pol. 232 návrh dotace Zvýšení kvality řízení I

4,0 pol. 411 dotace pěstounská péče

3.393,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

770,0 pol. 501 platy VPP

1.000,0 pol. 516 zimní údržba

100,0 pol. 516 zimní údržba v místních částech

4,0 pol. 516 pěstounská péče

727,0 pol. 501-517 volby do Parlamentu ČR

- 1.500,0 pol. 517 oprava mostu Na Hrázi

190,0 pol. 516 projekční a inž. činnost k opravám vozovek a mostů

400,0 pol. 517 živičné práce

261,0 pol. 517 oprava chodníku Soudní ul.

110,0 pol. 517 oprava chodníků Nitranská ul.

49,0 pol. 516 projekční a inž. činnost k opravám chodníků

150.0 pol. 516 služby veřejného osvětlení

50,0 pol. 519 pohřby zesnulých

390,0 pol. 516 odpadové hospodářství v místních částech

80,0 pol. 522 příspěvek na provoz KROK

30,0 pol. 522 poradenské centrum pro neslyšící – provoz

40,0 pol. 533 Dům kultury v Kroměříži Stoptime

1.500,0 pol. 533 Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o.

120,0 pol. 522 Oblastní charita – azyl. dům pro ženy a matky s dětmi

- 50,0 pol. 635 Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. – vyvíječ páry

22,0 pol. 513 inventář místní část Kotojedy

50,0 pol. 533 SzmK, p. o. – obslužné práce k vyvíječi páry

4.493,0 výdaje celkem

-6-

c)

financování:

1.100,0 zapojení zůstatku BÚ

d)

rekapitulace:

příjmy celkem: 401.760,0

výdaje celkem: 382.367,0

saldo příjmů a výdajů: 19.393,0

financování: - 19.393,0

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

k o n s t a t u j e

ověření ve smyslu ustanovení § 54 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 6A Územního plánu města Kroměříže není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů, a stanoviskem krajského úřadu

b e r e n a v ě d o m í

že námitky k návrhu změny č. 6A Územního plánu města Kroměříže nebyly podány

v y d á v á

ve smyslu ustanovení § 6 odstavce 5 písmeno c) stavebního zákona za použití ustanovení § 54 odstavce 2 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 16 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, opatření obecné povahy - změnu č. 6A Územního plánu města Kroměříže.

 

-7-

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prověření žádosti pana J. P., bytem 767 01 Kroměříž, na změnu Územního plánu města Kroměříže u nemovitosti umístěné na ulici Rostislavova č.p. 996 v k. ú. Kroměříž v plochách ulic, veřejných prostranství a komunikací (návrh).

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý   MUDr. Jarmila Číhalová
místostarosta     uvolněná členka RMK