Usnesení z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 3. října 2013

| 10.10.2013 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 3. října 2013

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

 

prodej části pozemku parc. č. 2747/15 - ostatní plocha o výměře cca 35 m² v k. ú. Kroměříž pro Bc. O. L., bytem 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude vyhotoveno na náklady kupujícího.

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

 

směnu pozemku parc. č. 641/17 - orná půda o výměře 2.212 m² v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví Ing. E. K., bytem 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže, za pozemek parc. č. 641/13 - orná půda o výměře 2.054 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví manželů Ing. E. K., bytem u 767 01 Kroměříž a Ing. L. K., bytem 687 06 Velehrad.

Podmínkou uvedené směny je i převzetí závazků vyplývajících z nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 641/13 v k. ú. Kroměříž.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

 

nabytí části pozemku parc. č. 1020/43 - ostatní plocha o výměře cca 37 m² v k. ú. Kroměříž na ulici Talichova z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

nabytí pozemku parc. č. 3112/1 - ostatní plocha o výměře 2.376 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 - ostatní plocha o výměře cca 23 m² v k. ú. Kroměříž.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 276/2 - vodní plocha o výměře 303 m² v k. ú. Kotojedy.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 245/1 - orná půda o výměře 670 m² v k. ú. Drahlov u Jarohněvic.

-3-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e v y u ž í v á

předkupního práva založeného smlouvou o zřízení věcného předkupního práva ze dne 23. 12. 2011 na budovu č. p. 337 na pozemku stpč. 763 a na budovu č. p. 431 na pozemku stpč. 1142, vše v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví Střední školy podnikatelské a Vyšší odborné školy, s. r. o., se sídlem Tovačovského 337, Kroměříž za cenu 12.200.000 Kč

u k l á d á

Radě města Kroměříže projednat a předložit Zastupitelstvu města Kroměříže doplňující informace v souvislosti s předkupním právem založeném smlouvou o zřízení věcného předkupního práva na budovu č. p. 337 na pozemku stpč. 763 a na budovu č. p. 431 na pozemku stpč. 1142, vše v k. ú. Kroměříž.

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž, obnova TS, Pivovar“

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN a VN

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž, Koperníkova - úprava NN, Kalinová

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

-4-

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

 

dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti dle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou, mezi Zlínským krajem a městem Kroměříž takto: od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2014 na částku 85 Kč/obyvatel a od 1. ledna 2015 na částku 100 Kč/obyvatel, jako podíl města na zajištění dopravní obslužnosti na území Zlínského kraje veřejnou autobusovou linkovou dopravou, dle předložené zprávy.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí ručení pro úvěr Kroměřížských technických služeb, s. r. o., na základě Prohlášení ručitele, v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 písm.d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení) ve výši 3.600.000 Kč, dle předložené zprávy.

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 50.000 Kč, pro Římskokatolickou farnost ve Zlámance, na stavební práce v souvislosti s odstraněním statické poruchy kostela ve Zlámance.

2.

zařazení částky ve výši 50.000 Kč do rozpočtu města Kroměříže na rok 2014 pro Římskokatolickou farnost ve Zlámance, na stavební práce v souvislosti s odstraněním statické poruchy kostela ve Zlámance.

 

 

 

 

 

 

-5-

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

273,0 pol. 221 sankční platby – ostatní

228,0 pol. 214 dividendy VAK Kroměříž, a. s.

592,0 pol. 136 správní poplatky

65,0 pol. 411 dotace činnost odborného lesního hospodáře

1.177,0 pol. 412 dotace projekty škol

281,0 pol. 411 dotace projekty Sociálních služeb

80,0 pol. 412 dotace dopravní hřiště

170,0 pol. 411 průvodce KM 750 let

8,0 pol. 411 pěstounská péče

- 177,0 pol. 232 návrh dotace SPOD

1.923,0 pol. 411 dotace SPOD____________________________

4.620,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

65,0 pol. 521 činnost odborného lesního hospodáře

8,0 pol. 516 pěstounská péče

300,0 pol. 513 průvodce KM 750 let

25,0 pol. 513 ochranné a výcvikové pomůcky MP

22,0 pol. 513 inventář místní část Bílany

18,0 pol. 513 dveře operačního střediska MP

18,0 pol. 516 zdravotní prohlídky MP

71,0 pol. 517 opravy udržování MP

55.0 pol. 517 leasing auta (dotace SPOD)

149,0 pol. 533 Dům kultury (mimoř. náklady podium, hromosvod oprava)

1.177,0 pol. 533 projekty škol

281,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže projekty

80,0 pol. 521 dotace na úhradu nákladů provozu dopravního hřiště

50,0 pol. 522 Římskokatolická farnost Zlámanka – oprava kostela

950,0 pol. 620 nákup slavnostního osvětlení – KTS, s. r. o. – ostatní fondy

400,0 pol. 516 montáž, demontáž slavnostního osvětlení

45,0 pol. 517 zastřešení podia

50,0 pol. 517 poplatek – prezentace města na Pražském hradě

2,0 pol. 533 Sociální služby Návojná

54,0 pol. 612 orientační radarový měřič

400,0 pol. 612 platební automat

400,0 pol. 513 vybavení (dotace SPOD)_______________________________

4.620,0 výdaje celkem

-6-

c)

rekapitulace

příjmy celkem: 398.367,0

výdaje celkem: 377.874,0

saldo příjmů a výdajů: 20.493,0

financování: - 20.493,0

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odstoupení od projektu „ZŠ Zachar - zateplení obvodového pláště“ v rámci programu Zelená úsporám.

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o mí

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

MUDr. Jarmila Číhalová                             Marek Šindler
uvolněná členka Rady města Kroměříže  uvolněný člen Rady města Kroměříže