Usnesení z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. srpna 2013

| 20.09.2013 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. srpna 2013

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí nemovitostí z vlastnictví Tělovýchovné jednoty Slavia Kroměříž, se sídlem Kotojedská 2590, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže formou darování. A to budovy občanské vybavenosti s č. pop. 2590 postavené na pozemku parc. st. č. 636 a pozemků parc. st. č. 636 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3.162 m², parc. č. 989/1 - ostatní plocha o výměře 2.224 m², parc. č. 989/41 - ostatní plocha o výměře 140 m², parc. č. 989/42 - ostatní plocha o výměře 243 m², parc. č. 989/44 - ostatní plocha o výměře 44 m², parc. č. 989/46 - ostatní plocha o výměře 16 m², parc. č. 989/47 - ostatní plocha o výměře 4 m², parc. č. 989/49 - ostatní plocha o výměře 168 m², parc. č. 989/51 - ostatní plocha o výměře 192 m², parc. č. 989/53 - ostatní plocha o výměře 42 m², parc. č. 989/54 - ostatní plocha o výměře 3 m², parc. č. 989/55 - ostatní plocha o výměře 129 m², parc. č. 989/56 - ostatní plocha o výměře 15 m², parc. č. 989/57 - ostatní plocha o výměře 19 m², parc. č. 989/59 - ostatní plocha o výměře 24 m², parc. č. 990/1 - ostatní plocha o výměře 438 m², parc. č. 116/6 - vodní plocha o výměře 1.135 m², parc. st. č. 6315/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m², parc. st. č. 6315/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m², parc. st. č. 6316 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m², vše v k. ú. Kroměříž.

Město Kroměříž převezme závazky vyplývající z nájemních smluv k těmto nemovitostem.

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BKM/4686/2013- BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se pozemku parc. č. 1075/2 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž.

 

-2-

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

bod č. VI. v usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 4. dubna 2013, v plném znění

s c h v a l u j e

nabytí části pozemku parc. č. 1020/244 - ostatní plocha o výměře cca 27 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem.

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 2 k darovací smlouvě mezi Domem kultury v Kroměříži, se sídlem Tovačovského 2828, 767 01 Kroměříž a městem Kroměříž ze dne 20. prosince 2012, kterým město Kroměříž daruje movitý majetek dle přílohy u předložené zprávy.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zrušení předkupního práva založeného kupní smlouvou ze dne 18. září 2003 jako věcné právo na budovu č. p. 2788 na pozemku parc. st. č. 6270 a na pozemek parc. st. č. 6270, vše v k. ú. Kroměříž, ve vlastnictví Podnikatelského inkubátoru Kroměříž, spol. s r. o.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě XI. v usnesení XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 29. dubna 2010 ve věci převodu jednotky č. 3269/16 - garáže, z MUDr. H. M. na Mgr. R. H., oba bytem Kroměříž.

-3-

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajícího právu strpění užívání části pozemků pro účely zřízení a provozování podzemního vedení veřejné komunikační sítě , spočívající v umístění ochranných trubek s optickým kabelem, právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení, a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v projektové dokumentaci stavby pod označením: „Metropolitní síť města Kroměříže“ pro město Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene.

Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby. Vyhotovení geometrických plánů bude provedeno na náklady města Kroměříže.

Povinným z věcného břemene jsou tito vlastníci dotčených nemovitostí:

1.

Justiční akademie se sídlem Masarykovo náměstí 183, 767 01 Kroměříž, věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 50 Kč/bm na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

2.

Zlínský kraj se sídlem třída T. Bati 21, 761 90 Zlín, věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

3.

Palmer Capital Central European Properties, a. s. se sídlem třída Na Žertvách 2196/34, 180 00 Praha 8, věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázovou náhradu ve výši 1.500 Kč/bm na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

bod č. XI. v usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 27. června 2013, v plném znění.

-4-

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení, a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Plynovodní přípojka č. 161973 - Kroměříž

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka k RD

2.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Plynovodní přípojka č. 2103195 - Kroměříž

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka k RD

3.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 600 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Hradisko, příp. NN, Polášek

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

4.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kroměříž, Třasoňova, kab. NN, Tkadlečková

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN a přípojkový pilíř

5.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kroměříž, Na Hrázi- kab. smyčka NN, 2 o.m.

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nová kabelová smyčka NN a přípojkový pilíř

-5-

6.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Těšnovice - kab. smyčka NN, Holubář

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nová kabelová smyčka NN a přípojkový pilíř

7.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.800 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Postoupky, příp. NN, Klaper

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN a přípojkový pilíř

8.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 6.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Vážany, Osvoboditelů, kab. NN

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN, kabelová skříň, výměna betonového sloupu

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dofinancování nově vzniklých nezpůsobilých výdajů za stavební objekt SO 05 „Schodiště, pěšina“, v rámci projektu „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě“, ve výši vlastního podílu 78.650 Kč s DPH v roce 2014.

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

odstoupení od projektu „ZŠ Zachar - zateplení obvodového pláště“

2.

výměnu oken na objektu učebnového bloku ZŠ Zachar, dle předložené zprávy.

-6-

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy č. 57/13 mezi městem Kroměříž a společností Vodovody a kanalizace Kroměříž a. s., na odběr vody z hydrantu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Kroměříž, dle předložené zprávy.

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

závazek dofinancovat realizaci mikroprojektu „Kroměříž - Ružomberok, města UNESCO a lidové kultury“, předloženého v rámci Fondu mikroprojektů, OP Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 – 2013, v předpokládané výši 2.997 EUR v letech 2013 – 2014.

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí pro projekt Rekonstrukce a založení vybraných prvků zeleně města Kroměříže a závazek dofinancovat realizaci tohoto projektu v letech 2014 - 2015 v částce 961.250 Kč.

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpis pohledávek:

1.

vedené pod rozhodnutím soudního exekutora č.j. 164 EX 54912-37 ve výši 35.000 Kč, z důvodu úmrtí bez zanechání dědiců

2.

vedené pod rozhodnutím Okresního soudu v Kroměříži č.j. Nd 317/2012 ve výši 28.000 Kč, z důvodů úmrtí bez zanechání dědiců.

-7-

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

- 7.500,0 pol. 232 návrh dotace zateplení ZŠ Zachar

- 12.750,0 pol. 232 návrh dotace IPRM

- 1.260,0 pol. 232 návrh dotace zvýšení kvality řízení II

1.260,0 pol. 411 dotace zvýšení kvality řízení II

573,0 pol. 412 projekty škol

80,0 pol. 412 dotace dopravní hřiště

211,0 pol. 411 projekt Sociálních služeb

569,0 pol. 411 dotace VPP

1.188,0 pol. 411 dotace pěstounská péče

- 17.629,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

50,0 pol. 549 finanční příspěvek – narození trojčat (výbava pro děti)

450,0 pol. 612 oplocení SVČ Šipka

237,0 pol. 513-612 hrací prvky dětská hřiště

680,0 pol. 517 oprava kanalizací

120,0 pol. 612 koupaliště Bajda

940,0 pol. 612 MŠ Mánesova, fasáda + střecha

- 285,0 pol. 612 MŠ Mánesova, oplocení hřiště

- 11.270,0 pol. 612 Zachar zateplení

5.000,0 pol. 517 výměna oken ZŠ Zachar

440,0 pol. 612 hřiště Rákosníček

1.000,0 pol. 612 rekultivace skládky Horní Zahrady

1.000,0 pol. 612 projektová dokumentace

- 13.000,0 pol. 612 revitalizace Slovanského náměstí

- 13.000,0 pol. 612 IPRM revitalizace sídliště Slovan

216,0 pol. 517 projekt e-government

234,0 pol. 612 projekt e-government

80,0 pol. 521 dotace na úhradu nákladů provozu dopravního hřiště

573,0 pol. 533 projekty škol

211,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže –projekty

750,0 pol. 517 likvidace havárie Zdounky

320,0 pol. 522 TJ Slavia, provoz

25,0 pol. 533 Dům kultury Kroměříž, zajištění zastřešení pódia

6,0 pol. 522 o. s. Agility Kroměříž

600,0 pol. 612 dopravní prostředky

1.188,0 pol. 501–549 pěstounská péče__________________________________

- 23.435,0 výdaje celkem

-8-

c)

financování:

- 20.000,0 úvěr

14.194,0 zapojení zůstatku BÚ

d)

rekapitulace:

příjmy celkem: 393.747,0

výdaje celkem: 373.254,0

saldo příjmů a výdajů: 20.493,0

financování: - 20.493,0

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

doplnění domů navržených do Programu regenerace MPR Kroměříž v letech 2013 - 2017 o níže uvedené objekty:

- č. pop. 8, ulice Pilařova

- č. pop. 40, Velké náměstí

- č. pop. 126, Kovářská ulice - Riegrovo náměstí

 

 

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prověření této žádosti na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1)

RS Trucks, s. r. o., Moravní č. p. 1636, 765 02 Otrokovice,

zařazení pozemků parc. č. 693/117, 693/118, 693/119, 693/120, 693/121, 693/122, 693/123, parc. č. 693/124 a parc. č. 693/125 umístěných v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh) a do ploch ulic, veřejných prostranství a místních komunikací (stav).

-9-

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o pořizování změny č. 6A Územního plánu města Kroměříže.

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 4/2013 „Požární řád města Kroměříže“, dle předložené zprávy.

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení Ceny města Kroměříže v roce 2013 panu Mgr. Antonínu Lukášovi

u d ě l u j e

stříbrnou pamětní medaili města Kroměříže + knihu Kroměříž historické město a jeho památky

1. Markétě Pilátové

2. doc. Dr. Ing. Jaroslavu Benadovi, CSc.

3. Petru Uličnému

 

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejňování daňových dokladů, které mají vazbu na rozpočet města Kroměříže, na webových stránkách města Kroměříže, za podmínek dle předložené zprávy.

-10-

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý                            MUDr. Jarmila Číhalová
místostarosta města Kroměříž   uvolněná členka Rady města Kroměříže