Usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 27. června 2013

| 11.07.2013 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 27. června 2013

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 1172/13 - ostatní plocha o výměře 1.228 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost Ortika a. s., se sídlem Vrchlického 848, 768 24 Hulín za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

nabytí pozemků parc. č. 641/1 - orná půda o výměře 3.911 m² a parc. č. 3227/11 - orná půda o výměře 43 m², oba v k. ú. Kroměříž z vlastnictví id. ½ M. P., bytem Prostějov a id. ½ F. T., bytem Illmitz, Rakousko za jimi navrhovanou smluvní kupní cenu 700 Kč/m².

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., nabytí pozemku parc. č. 400 - ostatní plocha o výměře 263 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

bod č. IV. v usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 15. listopadu 2012, v plném znění

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 996 na pozemku parc. st. č. 2391 a pozemků parc. st. č. 2391 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m² a parc. č. 1484/6 - zahrada o výměře 465 m², vše v k. ú. Kroměříž na ulici Rostislavova za cenu, která nebude nižší než 1.276.400 Kč.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 577/1 - ostatní plocha o výměře cca 25 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 655/4 - trvalý travní porost o výměře cca 220 m² a parc. č. 657/1 - ostatní plocha o výměře cca 20 m² , oba v k. ú. Vážany u Kroměříže.

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 245/1 - orná půda o výměře 670 m² v k. ú. Drahlov u Jarohněvic.

-3-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemku parc. č. 2769/1- ostatní plocha o výměře cca 75 m² a cca 100 m² v k. ú. Kroměříž.

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 967/42 - ostatní plocha o výměře cca 15 m² v k. ú. Kroměříž.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 3161/25 v domě č. pop. 3161 postaveném na pozemku parc. st. č. 5053/1 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 134/3313 na společných částech domu č. pop. 3161, to vše v k. ú. Kroměříž na ulici Tovačovského.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 641/13 - orná půda o celkové výměře 2.054 m² v k. ú. Kroměříž za cenu, která nebude nižší než 500 Kč/m².

 

-4-

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

plánovací smlouvu k zajištění vybudování technické infrastruktury pro plánovanou výstavbu rodinných domů - Rezidence Čápka Kroměříž, mezi společností TOMA rezidenční Kroměříž, s. r. o. se sídlem tř. T. Bati 1566, 765 02 Otrokovice a městem Kroměříž, dle předložené zprávy.

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Plánovací smlouvu - Zborovská, ve znění dle předložené zprávy.

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Dohodu o společném postupu při přípravě a realizaci stavby: „Silnice II/367: Kroměříž – Kotojedy“ č. 51/13, ve znění dle předložené zprávy.

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a příspěvkovou organizací MŠ Kroměříž, Mánesova 3880, IČ: 70995567 se sídlem Mánesova 3880, 767 01 Kroměříž, na movité věci, dle přílohy u předložené zprávy.

 

 

-5-

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady. Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Plynovodní přípojka č. 2101326 - Miňůvky

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka k RD

2.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Plynovodní přípojka č. 158788 - Miňůvky

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka k RD

3.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 3.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Těšnovice - kabel NN, 2 RD

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

4.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Postoupky, přel. NN, Nasco

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

5.

Pro Justiční akademii, se sídlem Masarykovo náměstí 183, 767 01 Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši částku ve výši 50 Kč/bm, t. j. celkem 75.790 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Propojení objektů Justiční akademie, Kroměříž

Účel věcného břemene: veřejná komunikační síť - nové podzemní vedení z HDPE trubek s optickým kabelem

-6-

6.

Pro KmNet s. r. o., se sídlem Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž jako oprávněného z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši částku ve výši 50 Kč/bm, na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Výstavba datové optické sítě - sídl. Oskol Kroměříž

Účel věcného břemene: veřejná komunikační síť - nové podzemní vedení z HDPE trubek s optickým kabelem

7.

Pro manžele M. a K. M. , bytem Kroměříž jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Přípojka vody a kanalizace k RD, Hradisko – M.

Účel věcného břemene: přípojky vody a kanalizace k RD manželů M. na parc. č. 1200/2 v Hradisku.

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

 

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/BKM/4537/2013 - BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se pozemku parc. č. 250/2 - ostatní plocha v k. ú. Kotojedy.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

finanční pomoc z rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 níže uvedeným městům a obcím, které byly postiženy ničivými povodněmi v roce 2013:

Lety u Prahy - částka 25.000 Kč

Obec Hořín (Litoměřicko) - částka 25.000 Kč

Obec Vrbno (Mělnicko) - částka 25.000 Kč

Bechyně - částka 25.000 Kč

 

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení finančních prostředků jednotlivým žadatelům v rámci II. výzvy dotačních titulů města Kroměříže pro rok 2013, dle předložené zprávy.

-7-

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje ve výši 160.000 Kč na zajištění provozu dětského dopravního hřiště v roce 2013, dle předložené zprávy.

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vstup města Kroměříže do zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty, dle předložené zprávy s tím, že výše nákladů spojená s účasti města Kroměříže v tomto sdružení bude do výše 10.000 Kč ročně

p o v ě ř u j e

Mgr. Pavla Motyčku k zastupování města Kroměříže v orgánech sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty.

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013

(uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

15,0 pol. 232 přijaté dary k 750. výročí

2.600,0 pol. 214 podíl na HV Biopas

516,0 pol. 412 projekty ZŠ

128,0 pol. 411 dotace prevence kriminality

- 128,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality

204,0 pol. 411 dotace – rozvoj plánování soc. služeb

- 204,0 pol. 232 návrh dotace rozvoj plánování soc. služeb

2.520,0 pol. 232 návrh dotace projekt zvýšení kvality řízení II

160,0 pol. 411 dotace VPP

132,0 pol. 411 činnost odborného lesního hospodáře

14,0 pol. 411 meliorace

11,0 pol. 411 knihovna 21. století

- 210,0 pol. 232 návrh dotace finančního vypořádání

210,0 pol. 222 finanční vypořádání

5.968,0 příjmy celkem

-8-

b)

na straně výdajů:

- 40,0 pol. 517 oprava oken č. p. 520

40,0 pol. 517 oprava kanalizace č. p. 520

334,0 pol. 501 projekt zvýšení kvality řízení II

219,0 pol. 502 projekt zvýšení kvality řízení II

188,0 pol. 503 projekt zvýšení kvality řízení II

165,0 pol. 513 projekt zvýšení kvality řízení II

1.850,0 pol. 516 projekt zvýšení kvality řízení II

209,0 pol. 517 projekt zvýšení kvality řízení II

15,0 pol. 516 nákup ostatních služeb kultura

516,0 pol. 533 projekty škol

160,0 pol. 501 platy zaměstnanců VPP

11,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – knihovna 21. století

750,0 pol. 533 Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. oprava stěny

250,0 pol. 635 Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. vyvíječ páry

101,0 pol. 517 oprava odstavných ploch pře MŠ Gorkého

160,0 pol. 612 čekárna gen. Svobody

10,0 pol. 522 Asociace měst pro cyklisty

100,0 pol. 532 povodňová pomoc obcím

470,0 pol. 517 oprava chodníku Soudní ul.

7,0 pol. 517 značení havarijní stav dům č. p. 129

132,0 pol. 521 činnost odborného lesního hospodáře

14,0 pol. 521 meliorace

170,0 pol. 620 KTS, s. r. o. – veřejné hodiny

74,0 pol. 620 KTS, s. r. o. – optimalizace spotřeby VO

235,0 pol. 522 příspěvek na provoz KROK o. p. s.

4,0 pol. 522 Charita sv. Anežky Otrokovice

50,0 pol. 516 posudky oddělení dopravy

120,0 pol. 513-7 oprava hřiště K. Rudého

1.100,0 pol. 516 zimní údržba Kroměříž

100,0 pol. 516 zimní údržba místní části

7.514,0 výdaje celkem

c)

financování:

1.546,0 zapojení přebytku běžných účtů

d)

rekapitulace:

příjmy celkem: 411.376,-

výdaje celkem: 396.689,-

saldo příjmů a výdajů 14.687,-

financování -14.687,-

-9-

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o řešení obchvatu v rámci projednání změny č. 5B Územního plánu města Kroměříže, dle předložené zprávy.

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o pořizování změny č. 6 Územního plánu města Kroměříže, dle předložené zprávy.

XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prověření této žádosti na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1)

L. N., Kroměříž,

zařazení pozemku parc. č. 481/6 umístěného v k.ú. Kroměříž do ploch hromadných garáží (DG stav).

XXVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

záměr zveřejňování daňových dokladů, které mají vazbu na rozpočet města Kroměříže, na webových stránkách města Kroměříže, předložený Mgr. Pavlem Motyčkou s tím, že Rada města Kroměříže projedná a předloží na zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané 29. srpna 2013 vypracovaný návrh zveřejňování daňových dokladů, v souladu s platnou legislativou.

-10-

XXVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Radka Lehkoživa, z funkce předsedy osadního výboru v Kotojedech

j m e n u j e

Zdeňka Dvořáka, předsedou osadního výboru v Kotojedech

s c h v a l u j e

Pavla Štefana, Kotojedy 105, Kroměříž jako dalšího člena osadního výboru v Kotojedech.

XXVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města Kroměříže

MUDr. Jarmila Číhalová                              Marek Šindler
uvolněná členka Rady města Kroměříže  uvolněný člen Rady města Kroměříže