Usnesení z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. května 2013

| 17.06.2013 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. května 2013

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směnu pozemků podle nového geometrického plánu č. 326-102/2012 ze dne 5. 3. 2013 označených jako parc. č. 492 o výměře 2 m² a parc. č. 493 o výměře 6 m², oba ostatní plocha v k. ú. Těšnovice, ve vlastnictví manželů J. a V. Š., bytem Trávník, 767 01 Kroměříž, za pozemek parc. st. č. 10/6 - zastavěná plocha o výměře 3 m² v k. ú. Těšnovice, ve vlastnictví města Kroměříže.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí id. 1/6 pozemku parc. č. 1668/14 - ostatní plocha, o výměře 79 m² v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1172/7 - ostatní plocha, o výměře 747 m² a parc. č. 1172/2 - orná půda, o výměře 715 m², vše v k. ú. Kroměříž.

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě XI. v usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 15. listopadu 2012 v prvním odstavci takto: místo „pro P. V. (dříve K.), bytem Havlíčkova, Kroměříž“ na „..... pro manžele Ing. B. a H. K., oba bytem Havlíčkova, Kroměříž”.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady. Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 250 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Prodloužení NTL plynovodu a plynovodní přípojky Kroměříž (Skopalíkova)

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - NTL plynovod a přípojky

2.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Plynovodní přípojka č. 2101584 - Trávník

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka k RD

3.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba po d označením: Plynovodní přípojka č. 2101543 - Kroměříž (Skalky)

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka k RD

-3-

4.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Plynovodní přípojka č. 2101977- Kroměříž (Legionářů )

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka k RD

5.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Plynovodní přípojka č. 2101370- Kroměříž (Jabloňová)

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka k RD

-3-

6.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Plynovodní přípojka č. 2101036 - Kroměříž (Generála Klapálka)

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka k RD

7.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Plynovodní přípojka č. 2101032, 2101350 - Trávník

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojky k RD

8.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Plynovodní přípojka č. 2101048 - Těšnovice

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka k RD

9.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Plynovodní přípojka č. 1005593 - Bílany

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka k RD

10.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Plynovodní přípojka, RD Bílany 31

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka k RD

-4-

11.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: STL plynovodní přípojka pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 693/179- Vážany u Kroměříže

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka k RD

12.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Plynovodní přípojka č. 158006, 157218 - Vážany u Kroměříže

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojky k RD

13.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Plynovodní přípojka č. 2104029,158428, 158425 (Gen. Bočka, Gen. Klapálka )

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojky k RD

14.

Pro InterCora, spol. s r. o., se sídlem Lochotínská 18, 301 00 Plzeň jako oprávněnou z věcného břemene, kdy povinným jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: STL plynovodní přípojka - obchodní centrum II Kroměříž, objekt A

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovodní přípojka k Obchodnímu centru II Kroměříž

15.

Pro Internethome, s. r. o., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 - Michle jako oprávněnou z věcného břemene úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 50 Kč za každý běžný metr délky trasy na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Projekt na umístění optické technologie veřejné telekomunikační sítě

Účel věcného břemene: veřejná komunikační síť - nové podzemní vedení z HDPE trubek s optickým kabelem, včetně síťových rozvaděčů

16.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 6.250 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Kojetínská - lokalita 6 zahrad

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

-5-

17.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Pekelce- kabel NN, DKH Group

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

18.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kroměříž, Legionářů- kabel NN, GAIS

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

19.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Kojetínská - kab. smyčka, Králová

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

20.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Trávnické zahrady, kabel NN-6RD

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

21.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž,Žižkova-kabel NN, Korbélyi

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

 

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření darovací smlouvy mezi městem Kroměříž a příspěvkovou organizací Knihovna Kroměřížska, IČ: 000 91 120, se sídlem Slovanské nám. 3920, 767 01 Kroměříž, na movité věci, dle přílohy u předložené zprávy.

 

-6-

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. VI. z XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. prosince 2011

p o v ě ř u j e

Mgr. Pavla Motyčku - člena Zastupitelstva města Kroměříže, koordinací procesu tvorby projektu komunitního centra v budově č. pop. 476/1 na Hanáckém náměstí v Kroměříži.

u k l á d á

Mgr. Pavlu Motyčkovi předložit na první zasedání Zastupitelstva města Kroměříž konané v roce 2014 projekt na zpracování komunitního centra

ž á d á

Mgr. Pavla Motyčku, aby na zasedání Zastupitelstva města Kroměříže průběžně informoval formou zprávy členy Zastupitelstva města Kroměříže o postupu projektu Komunitního centra, budovy č. pop. 476/1 na Hanáckém náměstí v Kroměříži.

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

roční účetní závěrku města Kroměříže k 31. 12. 2012 za účetní období od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012.

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

závěrečný účet města Kroměříže za rok 2012 bez výhrad, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2012

b e r e n a v ě d o m í

přijatá opatření, dle předložené zprávy.

-7-

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2013, ve výši 500.000 Kč Správě majetku města Kroměříže k překlenutí nesouladu příjmů a výdajů organizace.

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Radě města Kroměříže projednat zveřejňování daňových dokladů, které mají vazbu na rozpočet města Kroměříže, na webových stránkách města Kroměříže, na schůzi Rady města Kroměříže, včetně stanovisek odborníků na obchodní právo

u k l á d á

Radě města Kroměříže předložit zprávu týkající se zveřejňování daňových dokladů na XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže.

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Program regenerace MPR pro rok 2013 následovně:

 

Památky v majetku fyzických osob:

Měšťanský dům č. p. 106, Velké náměstí

Částka celkem 400 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 160 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 40 000 Kč

Příspěvek vlastníka 200 000 Kč

Měšťanský dům č. p. 124, Riegrovo náměstí

Částka celkem 78 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 31 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 8 000 Kč

Příspěvek vlastníka 39 000 Kč

-8-

Měšťanský dům č. p. 232, Tylova ulice

Částka celkem 150 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 60 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 15 000 Kč

Příspěvek vlastníka 75 000 Kč

Památky v majetku obce:

Měšťanský dům bez č. p., Prusinovského ulice

Částka celkem 604 907 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 249 000 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 355 907 Kč

Měšťanský dům č. p. 114, Prusinovského ulice

Částka celkem 537 208 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 228 000 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 309 208 Kč

Měšťanský dům č. p. 115, Velké náměstí

Částka celkem 575 083 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 237 000 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 338 083 Kč

 

XIII.

Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 (uvedené údaje v tis.Kč):

a)

na straně příjmů:

2.037,0 pol. 112 právnické osoby za obce

50,0 pol. 412 dotace Dny slovanské kultury

1.923,0 pol. 411 dotace SPOD

- 1.923,0 pol. 232 návrh dotace SPOD

760,0 pol. 411 dotace pěstounská péče

611,0 pol. 214 dividendy VAK

___________________________________________________________________________

3.458,0 příjmy celkem

-9-

b)

na straně výdajů:

2.037,0 pol. 536 daň z příjmů právnických osob za obce

760,0 pol. 511-549 pěstounská péče

68,0 pol. 502 projekt prevence kriminality

- 68,0 pol. 516 nákup ostatních služeb MP vč. projektů

50,0 pol. 533 Dům kultury v Kroměříži – Dny slovanské kultury

15,0 pol. 522 Sdružení ochrany spotřebitele

41,0 pol. 517 havarijní stav dům č. p. 129 Masarykovo nám.

40,0 pol. 521 spoluúčast pojištění Wolfův splávek

5,0 pol. 542 spoluúčast úraz

500,0 pol. 590 rezerva k překlenutí nesouladu příjmů a výdajů SmmK

10,0 pol. 522 o. s. pro záchranu barokního hřbitova Střílky

___________________________________________________________________________

3.458,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

příjmy celkem: 405.408,0

výdaje celkem: 389.175,0

saldo příjmů a výdajů: 16.233,0

financování: - 16.233,0

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

a)

Kroměřížský tolar stříbrný paní M. H., dirigentce pěveckého sboru Moravan Kroměříž

b)

Kroměřížský tolar stříbrný panu A. H., dirigentu pěveckého sboru Moravan Kroměříž

c)

Kroměřížský tolar zlatý panu J. O., vedoucímu RAUČ Kroměříž

d)

stříbrnou medaili s motivem Karla Mináře panu P. D., zasloužilému trenérovi T. J. Sokol Kroměříž

 

-10-

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

členy správní a dozorčí rady Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s. pro období následujících tří let takto:

správní rada:

Marek Šindler

Mgr. Petr Sedláček

Mgr. Jiří Pánek

dozorčí rada:

Mgr. Daniela Hebnarová

Lambert Hanzal

Mgr. Pavel Zrna

-10-

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý Marek Šindler
místostarosta města Kroměříže uvolněný člen Rady města Kroměříže