Usnesení z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 4. dubna 2013

| 22.04.2013 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 4. dubna 2013

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 665/46 - orná půda o výměře 7.202 m² v k. ú. Kroměříž.

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

prodej domu č. pop. 1413 na pozemku parc. st. č. 1260 a pozemků parc. st. č. 1260 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 196 m² a parc. č. 434/5- zahrada o výměře 114 m², vše v k. ú. Kroměříž na ulici Kojetínská.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 1178 - orná půda o výměře cca 1.052 m² v k. ú. Postoupky pro pana M. H., bytem Kroměříž za smluvní kupní cenu 400 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 625/75 - ostatní plocha o výměře 66 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost Kamax - metal, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3057, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 300 Kč/m², t. j. celkem 19.800 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 604/37 - zahrada o výměře cca 75 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele A. a Ing. I. N., bytem Kroměříž za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

nabytí části pozemku parc. č. 1020/244 - ostatní plocha o výměře cca 27 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou, stanovenou znaleckým posudkem.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 486/1 - trvalý travní porost o výměře cca 1.000 m² v k. ú. Trávník.

 

-3-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb. Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady. Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 3.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: NTL plynovod a přípojky 2 RD, Kroměříž - Horní Zahrady

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - NTL plynovod a přípojky

2.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 20 Kč/m délky trasy na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: STL plynovod a přípojky 31 RD, Kroměříž - Postoupky

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovod a přípojky

3.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.370 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: ZTV pro výstavbu RD v obci Trávník- STL plynovod

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovod

4.

Pro S E L F servis, spol. s r. o. , se sídlem Pálavské nám. 11, 628 00 Brno jako oprávněného z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 50 Kč/m délky trasy na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Optické propojení objektů v Kroměříži, oblast nám. Míru - 1. máje - Kollárova

Účel věcného břemene : veřejná komunikační síť - pokračování trasy optických kabelů

-4-

5.

Pro ČD - Telematika a. s. , se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč/m délky trasy na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kroměříž, Čelakovského- spojka ČDT

Účel věcného břemene: veřejná komunikační síť - nové podzemní vedení HDPE trubek + optický kabel

6.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Trávník - kabel NN, Caha

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

n e s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrickém plánu. Povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků.

Pro Internethome, s. r. o. , se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 00 Praha 4 - Michle jako oprávněnou z věcného břemene.

Stavba pod označením: Projekt na umístění optické technologie veřejné telekomunikační sítě.

Účel věcného břemene: veřejná komunikační síť - nové podzemní vedení z HDPE trubek s optickým kabelem, včetně síťových rozvaděčů.

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 ve výši 750.000 Kč, v souvislosti s ukončením činnosti Správy majetku města Kroměříže, p. o.

-5-

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

realizaci projektu „Revitalizace Slovanského náměstí v Kroměříži“ a zajištění financování tohoto projektu v objemu 18 mil. Kč v průběhu jeho realizace až do jeho finančního vypořádání

b)

finanční spoluúčast města Kroměříž na tomto projektu ve výši min. 30 % (tj. 5,4 mil. Kč) z celkových způsobilých výdajů projektu, včetně krytí nezpůsobilých výdajů projektu po dobu realizace projektu

c)

každoroční zajištění finančních prostředků v rozpočtu města na krytí provozních nákladů projektu, a to po dobu minimálně 5 let od finančního ukončení projektu, tj. po dobu jeho udržitelnosti.

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizaci a dofinancování projektů ve výši 30 %:

A) Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě s rozpočtem 2.637.940 Kč

(30 % = 791.382 Kč)

B) Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou s rozpočtem 9.983.958 Kč

(30 % = 2.995.188 Kč)

-6-

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

harmonogram realizace „Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě" na období 2013 - 2015 a jeho dofinancování ve výši vlastního podílu 54.000 Kč v roce 2013, 737.382 Kč v roce 2014. Dále zařadit do rozpočtu města Kroměříže v letech 2013 – 2015 následovně:

2013 - 180.000 Kč

2014 - 2.457.940 Kč

a zajištění provozu projektem realizovaných investic po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let od ukončení finanční realizace projektu ve výši 45.000 Kč ročně.

b)

harmonogram realizace projektu „Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou" na období 2013 - 2015 a jeho dofinancování ve výši vlastního podílu 92.160 Kč v roce 2013, 2.003.027 Kč v roce 2014, 900.000 Kč v roce 2015. Dále zařadit do rozpočtu města Kroměříže v letech 2013 - 2015 následovně:

2013 - 307.200 Kč

2014 - 6.676.758 Kč

2015 - 3.000.000 Kč

a zajištění provozu projektem realizovaných investic po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let od ukončení finanční realizace projektu ve výši 60.000 Kč ročně.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

navýšení rozpočtu projektu „Informační varovný a výstražný systém" o částku 338.770 Kč s DPH v souvislosti s pořízením výkonnějšího diesel agregátu.

-7-

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizaci programů prevence kriminality na rok 2013, včetně přidělení potřebných finančních prostředků, a záměr se v tomto programu dlouhodobě angažovat v souladu s Plánem prevence kriminality města Kroměříže pro období 2012 až 2015.

1.

Kroměříž - Digitalizace MKMS

Celková cena - cca 229.900 Kč

Požadovaná dotace - 174.000 Kč

Podíl obce - 55.900 Kč

2.

Kroměříž - Odborný seminář - kamerové systémy ve městech

Celková cena - cca 88.000 Kč

Požadovaná dotace - 64.000 Kč

Podíl obce - 24.000 Kč

3.

Kroměříž - Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA

Celková cena - cca 87.000 Kč

Požadovaná dotace - 64.000 Kč

Podíl obce - 23.000 Kč

 

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

předložení žádosti do dotačního řízení na Ministerstvo kultury ČR na podporu regionálních kulturních tradic v roce 2013- vydání publikace „UMĚLECKÉ PAMÁTKY KROMĚŘÍŽE/ PRŮVODCE"

b)

rozpočtové opatření k dofinancování částky potřebné na vydání publikace ve výši min. 30 % ceny.

-8-

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2013 ve městě Kroměříži, včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže:

Památky v majetku fyzických osob:

Měšťanský dům č.p. 106, Velké náměstí

Částka celkem 400 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 160 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 40 000 Kč

Příspěvek vlastníka 200 000 Kč

Měšťanský dům č.p. 124, Riegrovo náměstí

Částka celkem 78 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 31 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 8 000 Kč

Příspěvek vlastníka 39 000 Kč

Měšťanský dům č.p. 232, Tylova ulice

Částka celkem 150 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 60 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 15 000 Kč

Příspěvek vlastníka 75 000 Kč

Památky v majetku obce:

Měšťanský dům bez č.p., Prusinovského ulice

Částka celkem 604 907 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 249 000 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 355 907 Kč

Měšťanský dům č.p. 114, Prusinovského ulice

Částka celkem 552 318 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 228 000 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 324 318 Kč

Měšťanský dům č.p. 115, Velké náměstí

Částka celkem 575 083 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 237 000 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 338 083 Kč

-9-

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 (uvedené údaje v tis. Kč)

a)

na straně příjmů:

473,0 pol. 232 přijaté soudní a nekapitálové náhrady

430,0 pol. 232 příjem Ekokom

-286,0 pol. 232 návrh dotace okna radnice

457,0 pol. 232 návrh dotace rozvoj plánování sociálních služeb

140,0 pol. 211 prodej knihy o Kroměříži

100,0 pol. 211 příjmy z vlastní činnosti

426,0 pol. 412 projekty škol

_________________________________________________________

1.740,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

535,0 pol. 502 rozvoj plánování sociálních služeb

28,0 pol. 503 rozvoj plánování sociálních služeb

26,0 pol. 513 rozvoj plánování sociálních služeb

140,0 pol. 519 dotisk knihy o Kroměříži

40,0 pol. 513 razící souprava (mince)

426,0 pol. 533 projekty škol

1.732,0 pol. 517 oprava oken radnice

-2.200,0 pol. 612 výměna oken radnice

63,0 pol. 521-549 program regenerace, podíl města

750,0 pol. 533 SmmK náklady spojené s ukončením činnosti

_______________________________________________________________

1.740,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

příjmy celkem: 401.950,0

výdaje celkem: 385.717,0

saldo příjmů a výdajů: 16.233,0

financování: -16.233,0

 

 

-10-

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prověření této žádosti na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1)

I. K., Kroměříž,

zařazení pozemku parc. č. 378/1 umístěného v k. ú. Trávník do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh).

 

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z m o c ň u j e

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž Ing. Věru Knapkovou, BA, členku Rady města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. dne 23. dubna 2013, v plném rozsahu.

V případě, že se Ing. Věra Knapková, BA, z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo města Kroměříže zmocňuje Ing. Jana Žárského, člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 23. dubna 2013, a to také v plném rozsahu

u k l á d á

zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 23. dubna 2013 hlasovat pro:

a)

schválení všech bodů Řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 23. dubna 2013

b)

v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu než, který je uveden na pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

 

-11-

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

 

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý MUDr. Jarmila Číhalová
místostarosta    uvolněná členka RMK