Usnesení z XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 7. března 2013

| 19.03.2013 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 7. března 2013

I.

 

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

 

prodej pozemků parc. č. 1138/1 o výměře 198.567 m² a parc. č. 1138/76 o výměře 4.042 m², oba lesní pozemky v k. ú. Bařice pro Ing. A. S, bytem Vlkoš za celkovou smluvní kupní cenu 1.200.000 Kč.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směnu pozemků parc. č. 1280/97 o výměře 107 m² a parc. č. 1280/99 o výměře 425 m², vše ostatní plocha v k. ú. Zlámanka, ve vlastnictví pana S. P., bytem Kroměříž za pozemky parc. č. 1233/2 - ostatní plocha o výměře 191 m², parc. č. 1280/16 - orná půda o výměře 273 m² a parc. č. 438/10 - orná půda o výměře 16 m2 , vše v k. ú. Zlámanka, ve vlastnictví města Kroměříže.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 308 - ostatní plocha o výměře 136 m² v k. ú. Postoupky z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu.

 

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

 

zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí uvedené stavby.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávněný na vlastní náklady. Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

Pro JMP Net, s.r . o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 24.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kabelová přípojka NN pro RS a SKAO Kotojedy

Účel věcného břemene: nová kabelová přípojka NN pro RS a SKAO v Kotojedech

n e s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník pozemků.

Pro S E L F servis, spol. s r. o. , se sídlem Pálavské nám. 11, 628 00 Brno jako oprávněného z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 20 Kč za každý běžný metr délky trasy na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Optické propojení objektů v Kroměříži, oblast nám. Míru - 1. máje - Kollárova

Účel věcného břemene: pokračování trasy optických kabelů v Kroměříži, a to od nám. Míru dále do ulic 1.máje, Vrchlického, Kollárovy, Slovanského nám., Sokolovské a Jiráskovy ulice.

 

-3-

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 356/1 o výměře 678 m² a parc. č. 401 o výměře 417 m², oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 90/2 - zahrada o výměře 127 m² v k. ú. Trávník.

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3089/1 - ostatní plocha o výměře cca 169 m² v k. ú. Kroměříž.

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y h l a š u j e

Výzvu č. 5 města Kroměříže k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže - zóna Jihovýchod, opatření 2.1 Rekonstrukce bytových domů, s platností od 1. dubna 2013 do 17. května 2013, dle předložené zprávy.

 

 

 

 

 

-4-

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení žádosti o dotaci v rámci výzvy do ROP SM (oblast podpory 2.2.1 Fyzická revitalizace území) a její dofinancování ve výši min. 30 %.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže za rok 2012, dle předložené zprávy.

 

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci I. výzvy dotačních titulů města Kroměříže pro rok 2013, dle předložené zprávy s tím, že finanční prostředky získané ze sázkových her budou použity pro podporu mládežnického sportu.

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

harmonogram realizace projektu „Informační systém v Kroměříži - městě památek UNESCO" a jeho dofinancování ve výši vlastního podílu 85.500 Kč v roce 2013, 1.026.960 Kč v roce 2014, 483.000,90 Kč v roce 2015. Dále zařadit do rozpočtu města Kroměříže v letech 2013 - 2015 následovně:

2013 - 285.000 Kč

2014 - 3.423.200 Kč

2015 - 1.609.999,90 Kč

a zajištění provozu projektem realizovaných investic po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let od ukončení finanční realizace projektu. ve výši 10.000 Kč ročně.

-5-

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

harmonogram realizace projektu „Starý pivovar - expozice Karla Kryla" na období 2013 - 2015 a jeho dofinancování ve výši vlastního podílu 246.000 Kč v roce 2013, 4.812.378 Kč (včetně neuznatelných nákladů) v roce 2014 a 1.329.000 Kč v roce 2015. Dále zařadit do rozpočtu města Kroměříže v letech 2013 - 2015 následovně:

2013 - 820.000 Kč

2014 - 9.491.258 Kč

2015 - 4.430.000 Kč

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 1/2013, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 6/2000, kterou se stanovuje návštěvní řád biocentra Hráza, dle předložené zprávy.

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 2/2013, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříž č. 4/2012, o místních poplatcích, dle předložené zprávy.

 

-6-

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2013 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

594,0 pol. 232 přijaté soudní náhrady

302,0 pol. 232 návrh dotace prevence kriminality

210,0 pol. 232 dotace škola hrou

2.226,0 pol. 412 regionální funkce knihoven

458,0 pol. 412 dotace škola hrou

________________________________________________

3.790,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

6,0 pol. 502 projekt přeshraniční spolupráce

117,0 pol. 513 projekt přeshraniční spolupráce

13,0 pol. 516 projekt přeshraniční spolupráce

300,0 pol. 521 částečná úhrada nákladů – provoz dopravního hřiště

90,0 pol. 521 částečná úhrada nákladů - příprava zelesnění Bařice

7,0 pol. 533 Sociální služby Uherské Hradiště

600,0 pol. 533 SmmK –náklady spojené s ukončením činnosti

2.226,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – regionální funkce

1,0 pol. 542 náhrady úraz na chodníku

4,0 pol. 536 finanční vypořádání 2012

175,0 pol. 516 projekt prevence kriminality

229,0 pol. 612 projekt prevence kriminality

22,0 pol. 612 nákup obrazu

__________________________________________________________________

3.790,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

příjmy celkem: 400.210,-

výdaje celkem: 383.977,-

saldo příjmů a výdajů: 16.233,-

financování: -16.233,-

-7-

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prověření těchto žádostí na změnu Územního plánu města Kroměříže při pořizování nového Územního plánu Kroměříž:

1)

P. D., Kroměříž,

zařazení pozemku parc. č. 1609/1 umístěného v k.ú. Kroměříž, do ploch individuální rekreace (RI návrh)

2)

Realitní společnost ZVONEK, s. r. o., Vejvanovského č.p. 384, 767 01 Kroměříž,

zařazení pozemků parc. č. 2699/1, 2699/2, 2699/6, 2699/7, 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2700/4, 2701/1, 2701/2, 2701/3, 2701/5, 2701/9, 2704/1, 2705/3, 4900, 4902, 4903, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908, 4571, 4572, 4573, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4583, 4817, 4824, 4834, 4835, st. 2897, st. 7867 a st. 8142 umístěných v k. ú. Kroměříž, do smíšených ploch obchodu a služeb (SO návrh) a do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh).

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření partnerství mezi městem Kroměříž a městem Poltava v Ukrajině.

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

statistiku činnosti Městské policie Kroměříž za rok 2012, dle předložené zprávy.

-8-

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zápisy z 16. a 17. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže, dle předložené zprávy

u k l á d á

Radě města Kroměříže zajistit:

a)

novelizaci metodického pokynu č. 1/2011 tak, aby odpovídal platné legislativě a současným trendům

b)

zajistit úpravu systému předávání informací mezi městem a jeho organizacemi, aby se informace o vydaných směrnicích a doporučeních včas a v úplnosti dostaly ředitelům těchto organizací

c)

zajistit vydání vyhlášky města, která by řešila omezení podomního a pochůzkového prodeje.

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý                            MUDr. Jarmila Číhalová
místostarosta města Kroměříže uvolněná členka Rady města Kroměříže

 

Výsledek hlasování