Usnesení z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 31. ledna 2013

| 11.02.2013 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž se omlouvá návštěvníkům těchto webových stránek za odklad zveřejnění záznamu z jednání zastupitelstva města. Odklad zveřejnění záznamu je způsoben plněním registrační povinnosti (podáním oznámení o zpracování osobních údajů) dle ust. § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 31. ledna 2013

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. st. č. 79/4 - zastavěná plocha o výměře 2 m² v k. ú. Zlámanka pro manžele J. a L. D., bytem Zlámanka, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², t. j. celkem 1.000 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 256/1- orná půda o výměře 158 m² v k. ú. Kotojedy.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

bod III. v usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 12. července 2007, v plném znění.

 

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30-ti dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady. Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 31.980 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: „Reko STL Kroměříž, ul. Albertova+3"

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - nové STL plynovodní vedení

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: „Kroměříž, Chropyňská - lokalita 14 RD"

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

3.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: „Miňůvky, příp. NN, Klčová"

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

4.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1000 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: „Kroměříž, K Terezovu- 2RD"

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

5.

Pro ČD - Telematika a. s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 3.500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: „Kroměříž, Vrchlického- spojka ČDT"

Účel věcného břemene: veřejná komunikační síť - nové podzemní vedení HDPE trubek + optický kabel

-3-

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku na provoz Sociálních služeb Pačlavice, příspěvkové organizace.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR ČR 2007-13 za účelem realizace projektu „Kroměříž a Ružomberok, města UNESCO, stále spolu", kterého cíle jsou v souladu s platným „Územním plánem města Kroměříže" a platným „Strategickým plánem města Kroměříže, Aktualizace na léta 2010 – 2020"

b)

zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o národní finanční příspěvek

c)

financování projektu ve výši 10 % z celkových oprávněných výdajů na projekt tj. ve výši 3.800 €.

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

předložení žádosti o finanční příspěvek v rámci výzvy OP přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007-13 za účelem realizace projektu „Spolupráca IC lokalít UNESCO, Ružomberok - Kroměříž" , kterého cíle jsou v souladu s platným „Územním plánem města Kroměříže" a platným „Strategickým plánem města Kroměříže, Aktualizace na léta 2010 - 2020"

b)

zabezpečení realizace projektu po schválení žádosti o národní finanční příspěvek

c)

financování projektu ve výši 10 % z celkových oprávněných výdajů na projekt tj. ve výši 3.000 €.

-4-

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

členění finančních prostředků v rámci dotačního systému města Kroměříže pro rok 2013 dle varianty č. 3

b)

pro druhou výzvu dotačních titulů vyčlenit finanční prostředky ve výši 600.000 Kč

VARIANTA 3)

Členění finančních prostředků

2013

Celkem k rozdělení

6 000 000 Kč

Podporované aktivity - sociální oblast

1 672 000 Kč

Podporované aktivity - sport

1 470 000 Kč

2. výzva

600 000 Kč

K rozdělení v 1. výzvě 2013

2 258 000 Kč

Sociální oblast – dofinancování

Azylový dům pro muže

500 000 Kč

Oblastní charita

500 000 Kč

Pečovatelská služba

672 000 Kč

Oblast sport - provoz zařízení

Atletický klub

57 000 Kč

TJ Slavia Kroměříž

550 000 Kč

T. J. Sokol Kroměříž

230 000 Kč

SK Hanácká Slavia

633 000 Kč

Celkem

3 142 000 Kč

Návrh rozdělení finančních prostředků z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2013 na jednotlivé oblasti podpory neziskového sektoru v rámci dotačního systému za předpokladu, že bude na tuto oblast vyčleněna, po odečtu dotací určených pro pravidelně podporovaná sportovní a sociální zařízení, částka ve výši 2 258 000 Kč.

-5-

VARIANTA 3)

Komise

Navrhovaná částka dle zprůměrovaného procentního členění za rok 2008 - 2013 dle požadavků

Komise kulturní, společenská a pro partnerská města

21,2% + 258 000 Kč

682 000 Kč

Komise pro sport a volný čas dětí a mládeže

57,8%

1 156 000 Kč

Komise sociální a zdravotní

16,3%

326 000 Kč

Komise pro cestovní ruch

2,8%

56 000 Kč

Komise pro výchovu a celoživotní vzdělávání

1,2%

24 000 Kč

Komise pro životní prostředí

0,7%

14 000 Kč

Celkem

100 %

2 258 000 Kč

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

předložení žádosti o poskytnutí dotace na mikroprojekt „Československé dny Kroměříž Ružomberok" financovaný z Fondu mikroprojektů, Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013, číslo výzvy 10/FMP

b)

závazek dofinancovat realizaci mikroprojektu „Československé dny Kroměříž Ružomberok" předloženého v rámci Fondu mikroprojektů, Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 v předpokládané výši max. 3.525 eur (cca 88.125 Kč) v letech 2013 - 2014. Přičemž celkové náklady mikroprojektu budou činit maximálně 23.500 eur (cca 587.500 Kč).

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení projektu „Občané Evropy slaví s Kroměříží" do programu Evropa pro občany 2007- 2013.

-6-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

na straně příjmů:

639,0 pol. 151 daň z nemovitostí

730,0 pol. 411 volby

_______________________________________

1.369,0 příjmy celkem

0,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

500,0 pol. 502 osobní výdaje volby

30,0 pol. 503 pojištění volby

50,0 pol. 513 materiál volby

150,0 pol. 516 služby volby

23,0 pol. 513 publikace České numismatické společnosti

90,0 pol. 517 činnost osadních výborů

1,0 pol. 522 oblastní charita Červený Kostelec

125,0 pol. 516 projekt Propagace Kroměřížska

400,0 pol. 517 výměna oken objekt č. p. 520

- 3.905,0 pol. 517 projekt Zvýšení kvality řízení (ZKŘ)

- 152,0 pol. 517 projekt Egovernment

952,0 pol. 501-2 osobní výdaje projekt ZKŘ

340,0 pol. 503 sociální zabezpečení projekt ZKŘ

123,0 pol. 503 zdravotní pojištění projekt ZKŘ

840,0 pol. 513 projekt ZKŘ

1.650,0 pol. 516 projekt ZKŘ

92,0 pol. 513 projekt Egovernment

60,0 pol. 516 projekt Egovernment

_________________________________________________________

1.369,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

396.420,- příjmy celkem

380.187,- výdaje celkem

16.233,- saldo příjmů a výdajů

-16.233,- financování

 

-8-

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a)

změnu názvu Mateřské školy, Kroměříž, Malý Val 1549, příspěvkové organizace na: Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvková organizace

b)

dodatek č. 5 ke zřizovací listině Mateřské školy, Kroměříž, Malý Val 1549, příspěvkové organizace

c)

pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880 místo poskytovaného vzdělávání na adrese Kroměříž, Mánesova 3880 pro realizaci předškolního vzdělávání a školských služeb

 

d)

pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Kroměříž, Mánesova 3880 jídelnu - výdejnu v místě poskytovaného vzdělávání

e)

kapacitu Mateřské školy, Kroměříž, Mánesova 3880, příspěvkové organizace, 48 dětí a kapacitu školní jídelny - výdejny 48 stravovaných

u k l á d á

odboru školství, sociální péče a kultury Městského úřadu požádat Krajský úřad Zlínského kraje o provedení navrhovaných změn u příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Malý Val 1549 v rejstříku škol a školských zařízení.

 

-8-

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města Kroměříže

MUDr. Jarmila Číhalová                            Marek Šindler
uvolněná členka Rady města Kroměříže uvolněný člen Rady města Kroměříže

 

Výsledek hlasování