Usnesení z XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. prosince 2012

| 03.01.2013 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. prosince 2012

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 641/13 - orná půda o celkové výměře 2.054 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost Tridas Technology, s. r. o. , se sídlem Jiráskova 481, 757 01 Valašské Meziříčí za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 1433/1 - ostatní plocha o výměře cca 2 m² v k. ú. Zlámanka pro manžele J. a E. Č., bytem Zlámanka, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 400 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje nebytové jednotky č. 3161/26 v domě č. pop. 3161 postaveném na pozemku parc. st.č. 5053/1 a 5053/3 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 1202/16565 na společných částech domu č. pop. 3161, to vše v k. ú. Kroměříž na ulici Tovačovského.

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

nabytí objektu občanské vybavenosti č. p. 3287 na pozemku parc. st. č. 504/1 a pozemku parc. st. č. 504/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.037 m², vše v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Ministerstva zemědělství do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 893/5 - orná půda o výměře cca 50 m² v k. ú. Kroměříž.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BKM/7379/2012- BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se pozemků parc. č. 3381/4 a parc. č. 3382/9, oba ostatní plocha v k. ú. Kroměříž.

 

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1.

změnu v bodě č. V. v usnesení ze XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 1. 3. 2012 takto :

ve výčtu pozemků bude vynechán pozemek parc. č. 3358/1 o výměře 3 m²

2.

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 3358/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

-3-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady.Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: NTL plynovodní přípojka pro novostavbu RD na pozemku p.st. 8256 v k. ú. Kroměříž

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - NTL plynovodní přípojka

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kroměříž, Ryb. kasárna- kab. smyčka NN, PMS (877/15)

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

3.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kroměříž, Ryb. kasárna- kab. smyčka NN, PMS (619/2)

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

4.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.600 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Drahlov, rozš. DS, Vlček

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

5.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 800 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Trávník, lokalita 36 RD, Strabis

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

-4-

6.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kroměříž, Havlíčkova, příp. NN, Grézl

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

7.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.120 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Trávník, kab. smyčka NN, Minařík

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

8.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením : Kroměříž, Riegrovo náměstí, příp. NN, Hofr

Účel věcného břemene : distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

9.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500,- Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kroměříž, kab. smyčka NN, Majda

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

10.

Pro Telefonica Czech Republic,, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 16.100 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kroměříž, Spáčilova

Účel věcného břemene: optická síť elektronických komunikací - podzemní vedení HDPE trubek s optickými kabely

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě č. III. v usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 15. 11. 2012 takto :

místo „ ...pozemku parc. č. 1020/244 - ostatní plocha o výměře 96 m²..." bude

„....... části pozemku parc. č. 1020/244 - ostatní plocha o výměře cca 27 m²..."

-5-

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

Plánovací smlouvu - Rezidence Čápka Kroměříž, v předloženém znění.

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí obrazu akademického malíře Antonína Marka Machourka od paní RNDr. V. M., Olomouc do majetku města Kroměříže.

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (uvedené údaje v tis.Kč)

a)

na straně příjmů:

- 1.500,0 pol. 111 samostatná výdělečná činnost

3.400,0 pol. 112 právnické osoby

504,0 pol. 111 kapitálové výnosy

100,0 pol. 134 jarmarky

1.769,0 pol. 246 splátky nízkoúročeného úvěru SFRB

- 3.000,0 pol. 212 odvody příspěvkových organizací SSMK

- 1.021,0 pol. 232 návrh dotace zvýšení kvality řízení

- 962,0 pol. 232 návrh dotace Škola hrou

- 100,0 pol. 232 návrh dotace program regenerace – okna radnice

- 55,0 pol. 232 návrh dotace digitalizace kina

55,0 pol. 421 dotace digitalizace kina

260,0 pol. 421 dotace prevence kriminality

50,0 pol. 411 dotace bezpečná komunita

21,0 pol. 411 dotace zvýšení kvality řízení

100,0 pol. 412 dotace program regenerace – okna radnice

17,0 pol. 412 dotace SDH

30,0 pol. 412 dotace kroměřížské hudební léto

69,0 pol. 411 odborný lesní hospodář

-6-

1.601,0 pol. 411 dotace projektu škol

624,0 pol. 412 dotace projekty škol

35,0 pol. 411 dotace centrální registr

15,0 pol. 412 dotace Zpívající básníci

525,0 pol. 415 dotace hry seniorů

- 525,0 pol. 232 návrh dotace hry seniorů

_____________________________________________________________________

2.012,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

10,0 pol. 502 OOV Zdravé město, Bezpečná komunita

100,0 pol. 513 nákup materiálu MP

35,0 pol. 513 centrální registr

25,0 pol. 513 Zdravé město, Bezpečná komunita

15,0 pol. 516 Zdravé město, Bezpečná komunita

10,0 pol. 516 projekty MP

17,0 pol. 517 opravy udržování SDH

100,0 pol. 516 kultura, cestovní ruch, jarmarky

69,0 pol. 521 činnost odborného lesního hospodáře

90,0 pol. 522 SK Hanácká Slavia Kroměříž

- 90,0 pol. 590 rezerva SK Hanácká Slavia Kroměříž

200,0 pol. 522 grantový systém (TJ Slavia Kroměříž – provoz)

1.769,0 pol. 533 Správa majetku města Kroměříže, splátky půjček SFRB

-3.000,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže

40,0 pol. 533 Sportovní zařízení města Kroměříže

30,0 pol. 533 Dům kultury v Kroměříži, Kroměřížské hudební léto

15,0 pol. 533 Dům kultury v Kroměříži, Zpívající básníci

2.225,0 pol. 533 projekty škol

330,0 pol. 612 projekt prevence kriminality

22,0 pol. 612 zakoupení obrazu

_________________________________________________________________________

2.012,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

příjmy celkem: 397.323,0

výdaje celkem: 394.258,0

saldo příjmů a výdajů: 3.065,0

financování: - 3.065,0

-7-

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet města Kroměříže na rok 2013 v celkové výši (uvedené údaje v tis. Kč):

395.051,- příjmů

378.818,- výdajů

16.233,- salda příjmů a výdajů

- 16.233,- financování

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu jednacího řádu Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 27. ledna 2012 takto:

a)

v Článku 4 - Příprava zasedání ZMK

se v bodě 3. doplňuje věta: "Ve výjimečných případech může být písemný materiál zaslán v týdnu, kdy se zasedání ZMK koná, případně může být předložen nebo přednesen přímo na zasedání ZMK a o jeho zařazení na program zasedání rozhoduje ZMK nadpoloviční většinou všech členů".

b)

v Článku 6 - Zasedání ZMK

se za bod 25. doplňují tyto body:

26.

Ze zasedání zastupitelstva je pořizován audio i video záznam. Tento bude zveřejněn na webových stránkách úřadu a to formou on-line přenosu i archivního záznamu s možností pozdějšího opakovaného přehrání. Nakládání s těmito záznamy se řídí příslušnými právními předpisy

27.

Jednací sál zastupitelstva bude viditelně označen informační cedulí, upozorňující občany na audio i video záznam zasedání. Vstupem do sálu dává občan souhlas s pořízením tohoto záznamu.

Ostatní body jednacího řádu se nemění.

-8-

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 8 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace, v následujícím znění:

II.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti

Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování služeb sociální péče. Předmět činnosti organizace je vymezen zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Pro poskytování sociálních služeb příspěvkovou organizací se podle § 34, § 43, § 44, § 46, § 48, § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb., se zřizují do příspěvkové organizace začleněná zařízení zejména denní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem, odlehčovací služby a podpora samostatného bydlení v členění na organizační jednotky příspěvkové organizace, jak dále v ustanovení o organizační struktuře příspěvkové organizace následuje.

Článek č. III. Organizační struktura se ruší a nahrazuje následujícím textem:

III.

Organizační struktura

Příspěvková organizace se za účelem poskytování sociálních služeb příspěvkovou organizací podle § 34, § 43, § 44, § 46. § 48, § 49 a § 50 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů člení na organizační jednotky - zařízení, v jejichž cele stojí vedoucí, jmenovaný ředitelem organizace, který může činit právní úkony svěřené mu vnitřními normami organizace:

a) Domov pro seniory U Moravy, Kroměříž, Erbenovo nábřeží 4262/2b

b) Domov pro seniory U Kašny, Kroměříž, Riegrovo nám. 159/15

c) Domov pro seniory Vážany, Kroměříž, Lesní 299/54

d) Domov pro osoby se zdravotním postižením Barborka Kroměříž, Karla Čapka

3333/2

pobytová služba, denní stacionář, odlehčovací služby, podpora samostatného bydlení

e) Domov se zvláštním režimem Strom života, Kroměříž, Purkyňova 2781/7

f) Domov se zvláštním režimem Strom života, Kroměříž, Purkyňova 2781/7

místo poskytování: Domov pro seniory U Moravy, Kroměříž, Erbenovo nábřeží

4262/2b

místo poskytování Domov pro seniory Vážany, Kroměříž, Lesní 299/54

-9-

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

k o n s t a t u j e,

že se MUDr. Olga Sehnalová, MBA vzdala funkce dlouhodobě neuvolněné členky Rady města Kroměříže.

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

volební komisi pro volbu dlouhodobě neuvolněného člena Rady města Kroměříže ve složení:

Ing. Jaroslav Adamík – předseda komise

Mgr. Jitka Dvořáková – členka komise

Karel Holík – člen komise

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

způsob volby dlouhodobě neuvolněného člena Rady města Kroměříže veřejným hlasováním.

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z v o l i l o

do funkce dlouhodobě neuvolněné členky Rady města Kroměříže Mgr. Miloslavu Noskovou, nar. 11. června 1949.

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu volební komise o volbě dlouhodobě neuvolněné členky Rady města Kroměříže.

-10-

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti výboru ZMK pro regeneraci MPR a rozvoj města.

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý                            MUDr. Jarmila Číhalová
místostarosta města Kroměříže uvolněná členka Rady města Kroměříže

 

Výsledek hlasování