Usnesení z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. listopadu 2012

| 21.11.2012 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. listopadu 2012

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 601/73 - ostatní plocha o výměře cca 95 m² a pozemku parc. č. 601/108 - ostatní plocha o výměře 9 m², oba v k. ú. Kroměříž pro pana L. V. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej částí pozemku parc. č. 1899/1, podle nového geometrického plánu č. 6089-153/2012 ze dne 4. 7. 2012 označených jako parc. č. 1899/33 - ostatní plocha o výměře 16 m² a parc. st. č. 8289/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m2, vše v k. ú. Kroměříž pro společnost Navos, a. s., se sídlem Čelakovského 1858, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 1.000 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření je provedeno na náklady kupujícího.

 

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 1020/244 - ostatní plocha o výměře 96 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 996 na pozemku parc. st. č. 2391 a pozemků parc. st. č. 2391 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m² a parc. č. 1484/6 - zahrada o výměře 465 m², vše v k. ú. Kroměříž na ulici Rostislavova. Podmínkou prodeje je převzetí veškerých závazků vyplývajících z nájemních smluv k těmto nemovitostem včetně převzetí dluhů stávajících nájemníků.

 

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 641/13 - orná půda o celkové výměře 2.054 m² v k. ú. Kroměříž za cenu, která nebude nižší než 1.000 Kč/m2. Z pozemku bude oddělena část o výměře cca 60 m², u pozemku parc. č. 3228/7 a parc. č. 3227/6, za účelem vybudování komunikace a inženýrských sítí.

 

 

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 1441/26- orná půda o výměře 1.296 m² a parc. č. 1441/27- orná půda o výměře 216 m², nově vzniklých vyčleněním z původní parcely č. 1441/5, vše v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví společnosti PMS Reality, a. s. za pozemek parc. č. 641/12 - orná půda o výměře 2.274 m² v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže s tím, že z pozemku bude oddělena část pro vybudování komunikace a inženýrských sítí. Rozdíl ve výměře směňovaných pozemků bude vyrovnán finančně společností PMS Reality, a. s. za cenu v místě obvyklou.

 

-3-

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

 

zveřejnění záměru prodeje domu č. pop. 1413 na pozemku parc. st. č. 1260 a pozemků parc. st. č. 1260 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 196 m² a parc. č. 434/5- zahrada o výměře 114 m², vše v k. ú. Kroměříž na ulici Kojetínská za cenu, která nebude nižší než 1.650.000 Kč.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zrušení předkupního práva založeného kupní smlouvou ze dne 15. června 2001 jako věcné právo na pozemek parc. č. 1794/1 v k. ú. Kroměříž a předkupního práva založeného kupní smlouvou ze dne 3. ledna 2003 jako věcné právo na pozemek parc. č. 1794/2 v k. ú. Kroměříž, oba ve vlastnictví manželů F. a J. S.

 

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/BKM/5452/2012- BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se pozemku parc. st. č. 54 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Zlámanka.

 

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření kupní smlouvy č. UZSVM/BKM/5427/2012- BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se pozemku parc. st. č. 120 - zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Trávník.

 

 

 

 

 

-4-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě III. v usnesení z III. zasedání Zastupitelstvu města Kroměříže ze dne 21. 12. 2006 v části schvaluje takto :

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/1 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 2070/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro P. V.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/2 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 2125/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro manžele D. a A. M.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/3 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 2095/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro V. B.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/4 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 4278/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro K. P.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/5 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 2070/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro P. P.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/6 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 1845/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro L. Ch.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/7 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 2095/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro V. Z.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/8 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 2095/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a R. S.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/9 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 1890/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro V. Š.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/10 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 1860/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro J. M.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/11 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 1860/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro E. J.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/12 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 1830/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro V. Z.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/13 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 1830/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž M. V.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/14 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 1860/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro L. P.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/15 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 1860/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro J. J.

- id. 51/100 nebytové jednotky č. 3338/16 a příslušejícího spoluvlastnického podílu id. 1890/163440 na společných částech domu čp. 3338 na pozemku st. p. č 7728 v k. ú. Kroměříž pro manžele H. a B. K.

za smluvní kupní cenu 79.000 Kč za jednu nebytovou jednotku, výjimku tvoří jednotka č. 3338/4, kde je kupní cena 158.000 Kč.

Smlouva o převodu vlastnictví jednotek bude uzavřena do 1. července 2024 nebo nejblíže následující pracovní den, pokud tento den připadne na víkend nebo státní svátek, nejdříve však 22. června 2024.

-6-

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady.

Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Kovářská - úprava NN

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Postoupky, příp. NN

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

3.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Braunerova, kabelová smyčka

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

4.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Kotojedská, kabelová smyčka

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

5.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Infrastruktura pro RD na p. č. 1550/12, Dolní Zahrady, Kroměříž

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovodní přípojka

-7-

6.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Prodloužení STL plynovodu a přípojky

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovodní přípojka

7.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 11.460 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Prodloužení STL plynovodu - RS Zvonek

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovodní řad

8.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 13.100 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Prodloužení STL plynovodu - GAIS, s. r. o.

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovodní řad

9.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: RD Trávník

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovodní přípojka

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 522/1 o výměře cca 30 m² a parc. č. 527/1 o výměře 50 m², oba ostatní plocha v k. ú. Trávník.

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 3/1 o výměře 307 m², parc. č. 3/2 o výměře 300 m² a parc. č. 3/7 o výměře 17 m², vše ostatní plocha v k. ú. Vážany u Kroměříže.

-8-

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

pořízení nové myčky na nádobí jako vybavení nebytových prostor Restaurace a kavárny Scéna v domě č. p. 2828 na ulici Tovačovského pro společnost RK Scéna, s. r. o., IČO 28292537 se sídlem Resslova 1335/4, 767 01 Kroměříž, která zastupuje na základě plné moci ze dne 19. 9. 2012 společnost PMS Reality, a. s. IČO 47676647 se sídlem Pivovarská 261, 788 33 Hanušovice.

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

modernizaci existujícího audio systému v zasedací místnosti radnice včetně pořízení a archivace záznamu, on-line přenos do Internetu a zveřejnění na webových stránkách města Kroměříže, dle předložené důvodové zprávy.

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Knihovny Kroměřížska - příspěvkové organizace, Slovanské náměstí 3920, 767 01 Kroměříž, dle předložené zprávy,

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Zřizovací listinu příspěvkové organizace Správa majetku města Kroměříže, dle předložené zprávy.

 

 

 

 

 

-9-

 

XIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Zřizovací listinu příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, dle předložené zprávy.

XX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 4/2012, o místních poplatcích, dle předložené zprávy.

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

financování výstavby komunikace k rodinným domům v Těšnovicích v lokalitě Kamenec a Hertlov z rozpočtu města Kroměříže.

 

XXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vyhlášení dotačních titulů města Kroměříže pro rok 2013, dle předložené zprávy.

XXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro Skupinu historického šermu Biskupští manové z Kroměříže, o. s. ve výši 25.000 Kč.

-10-

XXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizaci a dofinancování projektů ve výši 30 %:

A)

Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě s rozpočtem 2.618.800 Kč

(30 % = 785.640 Kč)

B)

Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou s rozpočtem 9.905.985 Kč

(30 % = 2.971.795 Kč)

C)

Informační systém v Kroměříži - městě památek UNESCO s rozpočtem 5.318.200 Kč

(30 % = 1.595.460 Kč)

XXV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje, číslo: D/1823/2012/KH, na výdaje spojené s činností jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kroměříž v roce 2012, dle předložené zprávy.

 

XXVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zajištění provozu projektem realizovaných investic (projekt s názvem „Starý pivovar - expozice Karla Kryla") po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let od ukončení finanční realizace projektu ve výši 600.000 Kč ročně. Výše finančního závazku bude každoročně upravena o skutečné náklady na provoz zařízení.

 

XXVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012, ve výši 2.000.000 Kč, pro Správu majetku města Kroměříže na provoz sportovních zařízení.

-11-

 

XXVIII.

 

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

625,0 pol. 411 dotace na volby do krajských zastupitelstev

68,0 pol. 411 dotace odborný lesní hospodář

1.321,0 pol. 411 dotace sociálně právní ochrana dětí

163,0 pol. 411 dotace meliorační dřeviny

253,0 pol. 411 dotace plánování sociálních služeb

- 1.494,0 pol. 121 daň z přidané hodnoty

1.000,0 pol. 112 daň z příjmů právnických osob

1.000,0 pol. 136 správní poplatky

100,0 pol. 134 jarmarky

84,0 pol. 211 poplatek – strpení kovové chráničky most Miňůvky

1.281,0 pol. 411 projekty škol

____________________________________________________________________

4.401,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů::

625,0 pol. 501-517 volby

55,0 pol. 513 Plánování sociálních služeb

68,0 pol. 521 činnost odborného lesního hospodáře

25,0 pol. 521 Informační kancelář

163.0 pol. 521 meliorační dřeviny

1.281,0 pol. 533 projekty škol

2.000,0 pol. 533 SmmK provoz sportovních zařízení

- 55,0 pol. 501 platy zaměstnanců MěÚ

- 22,0 pol. 501 platy zaměstnanců MP

55,0 pol. 542 náhrady mezd v nemoci MěÚ

22,0 pol. 542 náhrady mezd v nemoci MP

100,0 pol. 516 nákup služeb – jarmarky

84,0 pol. 517 opravy mostů

________________________________________________________________________

4.401,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace:

příjmy celkem: 395.311,0

výdaje celkem: 392.246,0

saldo příjmů a výdajů: 3.065,0

financování: - 3.065,0

-12-

XXIX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení žádosti p. o. Sociální služby města Kroměříže o finanční podporu - projekt „O krok blíže k transformaci", dle předložené zprávy.

XXX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s aktualizací záplavového území a stanovení jejich aktivní zóny toku Kotojedka, Olšinka, Hoštický potok, Zacharka, na území Zlínského kraje, dle předložené zprávy.

 

XXXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prověření těchto žádostí na změnu územního plánu města Kroměříže při pořizování nového územního plánu Kroměříž:

1)

J. Č.

zařazení pozemků parc. č. 870/181 a parc. č. st. 7551 umístěných v k. ú. Kroměříž, do smíšených ploch obchodu a služeb (SO návrh),

2)

J. P.

J. K.

zařazení pozemků parc. č. 693/3, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 693/10, 693/11, 693/12, 693/13, parc. č. 693/14, 693/15, 693/16, 693/17, 693/18, 693/19, 693/20, 693/21, 693/22, 693/23, parc. č. 693/24, 693/25, 693/26, 693/27, 693/30, 693/31, 693/32, 693/33, 693/46, 693/47, parc. č. 693/48 a parc. č. 693/51 umístěných v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch individuální rekreace (RI stav).

3)

Vodní eldorádo, s. r. o., Trávník č.p. 820/7, 683 23 Ivanovice na Hané,

zařazení pozemku parc. č. 687 umístěného v k. ú. Miňůvky, do ploch rekreace a sportu (RS návrh).

-13-

XXXII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

j m e n u j e

Mgr. Libora Kubiše na pozici strážníka Městské policie Kroměříž s výhledem na funkci určeného strážníka pověřeného plněním úkolů při řízení městské policie v souladu s § 3 odst. 2 zákona 553/91 Sb., o obecní policii.

 

XXXIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zápisy ze 13.,14.a 15. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže, dle předložené zprávy

u k l á d á

starostce města Kroměříže:

a)

přijmout opatření k zajištění dodržování lhůt pro předkládání materiálů pro jednání ZMK dle schváleného jednacího řádu (čl. 4, bod 3) a nikoliv kratších

b)

přijmout opatření ke zlepšení popisu lokace pozemků na výpisech z katastrálních map, které jsou součástí materiálů předkládaných na jednání ZMK.

 

XXXIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 
Mgr. Daniela Hebnarová
starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý MUDr. místostarosta města Kroměříže

Jarmila Číhalová uvolněná členka Rady města Kroměříže

Výsledek hlasování