Usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 4. října 2012

| 18.10.2012 |


Dokumenty ke stažení


Město Kroměříž

U S N E S E N Í

z XVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 4. října 2012

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

darování:

1.

id. 51/100 bytové jednotky č. 3271/9 v domě č. p. 3271 postaveném na pozemku parc. st. č. 7801/1, k jednotce č. 3271/9 příslušející spoluvlastnický podíl id.4802/98058 na společných částech domu č. p. 3271 a spoluvlastnický podíl id. 4802/98058 na pozemku parc. st. č. 7801/1, to vše v k. ú. Kroměříž

2.

id. 51/100 bytové jednotky č. 3271/10 v domě č. p. 3271 postaveném na pozemku parc. st. č. 7801/1, k jednotce č. 3271/10 příslušející spoluvlastnický podíl id. 7181/98058 na společných částech domu č. p. 3271 a spoluvlastnický podíl id. 7181/98058 na pozemku parc. st. č. 7801/1, to vše v k. ú. Kroměříž,

pro SBD Rybníčky II- družstvo, se sídlem Talichova 3272/33, 767 01 Kroměříž.

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 244/1 - ostatní plocha o výměře cca 28 m² v k. ú. Kotojedy.

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny pozemků parc. č. 752/1 - orná půda o výměře 1.820 m² v k. ú. Velké Těšany ve vlastnictví paní Z. H. za pozemek parc. č. 249/1- orná půda o výměře 3.938 m² v k. ú. Těšnovice ve vlastnictví města Kroměříže.

-2-

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 481/2 - ostatní plocha o výměře cca 20 m² v k. ú. Kroměříž.

 

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 446/1 - zahrada o výměře cca 1.815 m² v k. ú. Kroměříž.

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru směny části pozemku parc. č. 3148/2 - ostatní plocha o výměře cca 110 m² v k. ú. Kroměříž ve vlastnictví města Kroměříže za část pozemku parc. č. 3148/9 - ostatní plocha o výměře cca 20 m² ve vlastnictví společnosti SEALL v. o. s.

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

bod č. V. v usnesení ze XVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 30. srpna 2012, v plném znění

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 3382/9 - ostatní plocha o výměře 47 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

-3-

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady. Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: RD Vážany u Kroměříže- Novákovi

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovodní přípojka

2.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: RD Trávník - Krejčiříkovi

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovodní přípojka

3.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: RD Drahlov u Jarohněvic- Skácelovi

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovodní přípojka

4.

Pro Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4 - Michle jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: OK Kroměříž, Husovo nám. 534, Havlíčkova 660

Účel věcného břemene: komunikační síť - nové kabelové vedení

5.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Těšnovice - lokalita 11 RD Zedník

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

-4-

6.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kotojedy T7 Hvězda, obnova

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

IX.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

úplatné nabytí pozemků parc. st. č. 8037/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 143 m² a parc. st. č. 8037/3 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 15 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2013 jak je uvedeno níže, včetně jeho financování.

celkové náklady státní podpora příspěvek města

Objekty v majetku fyzických nebo právnických osob: (vše v tis. Kč)

Velké náměstí č. p. 46 665 333 67

Velké náměstí č. p. 47 550 275 55

Velké náměstí č. p. 48 480 240 48

Vodní č. p. 93 1.285 640 129

Velké náměstí č. p. 106 400 200 40

Riegrovo náměstí č. p. 124 78 39 8

Tylova ulice č. p. 232 150 75 15

Objekt v majetku města:

Prusinovského ulice č. p. 114 1.280 640 640

Velké náměstí č.p. 115 640 320 320

Objekty v majetku církve:

Chrám sv. Mořice 11.969 8.378 2.394

Kostel sv. Jana Křtitele 2.716 1.901 543

Celková suma 20.213 13.043 4.259

-5-

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání na základě doporučení výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci MPR a rozvoj města

s c h v a l u j e

Program regenerace městské památkové rezervace Kroměříž rok 2013 - 2017 zpracovaný Ing. arch. Radmilou Vraníkovou v roce 2012, dle předložené zprávy.

 

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

rozpočtové opatření ve výši 100.000 Kč, v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012, jako příspěvek pro Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži, Pilařova 3, Kroměříž na dokončení akce „Výměna povrchu hřiště na dvoře v budově Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži".

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí další dotace pro Tělovýchovnou jednotu SLAVIA Kroměříž ve výši 200.000 Kč v roce 2012.

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu týkající se ekonomického hodnocení organizace Sportovní zařízení města Kroměříže, p. o. a Správa majetku města Kroměříže, která zůstane na přechodnou dobu za účelem dořešení právních vztahů, dle předložené zprávy.

 

-6-

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012:

(uvedené údaje v tis. Kč):

a)

na straně příjmů:

1.099,0 pol. 411 projekty škol

___________________________________

1.099,0 příjmy celkem

b)

na straně výdajů:

20,0 pol. 516 deratizace

20,0 pol. 516 údržba čestných hrobů

100,0 pol. 517 světelná signalizace

126,0 pol. 513 dětská hřiště

- 126,0 pol. 612 dětská hřiště

- 100,0 pol. 522 grantový systém

200,0 pol. 522 TJ Slavia Kroměříž - provoz

1.099,0 pol. 533 projekty škol

- 98,0 pol. 533 MŠ s právní subjektivitou

98,0 pol. 533 SmmK rozvoz stravy MŠ

300,0 pol. 533 SmmK zákonné zalesnění

250,0 pol. 533 SmmK skládky – filtr

130,0 pol. 533 SmmK oprav filtru bazén

- 65,0 pol. 533 SmmK realizace PAP

65,0 pol. 533 SmmK realizace PAP

140,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska, zřizovací náklady Info centra

- 200,0 pol. 612 informační centrum

- 900,0 pol. 517 oprava budovy MŠ Mánesova

- 170,0 pol. 612 oplocení areálu SVČ Šipka

210,0 pol. 612 datová síť

___________________________________________________________________________ 1.099,0 výdaje celkem

c)

rekapitulace

příjmy celkem: 387.841,0

výdaje celkem: 379.807,0

saldo příjmů a výdajů: 8.034,0

financování: - 8.034,0

-7-

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

stříbrnou medaili s motivem Karla Mináře

a)

panu J. Š za přínos v oblasti umělecké a dokumentární fotografie

b)

panu J. B. urešovi za přínos v oblasti amatérské fotografie.

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

zlatý Kroměřížský tolar, stříbrný Kroměřížský tolar a bronzový Kroměřížský tolar - hlavní ceny ve 3 kategoriích, vítězům 40. ročníku ARSfilmu amatérů, který se koná ve dnech 5. a 6. října 2012 v Kroměříži.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý                             MUDr. Jarmila Číhalová
místostarosta města Kroměříže  uvolněná členka Rady města Kroměříže

 

Výsledek hlasování