Usnesení ze XVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. srpna 2012

| 10.09.2012 |


Dokumenty ke stažení


Usnesení ze XVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. srpna 2012

 

I.Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. st. č. 5534/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele J. a Ing. J. J. za smluvní kupní cenu 700 Kč/m², t. j. celkem 2.100 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 429 - orná půda o výměře cca 5 m² v k. ú. Těšnovice pro paní B. Z. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupující.

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 1138/74 - lesní pozemek o výměře 35 m² v k. ú. Bařice pro společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 5772/100-12, vypracovaném znalcem v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, Ing. L. F., která činí celkem 220 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě XIII. v usnesení XXVIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 10. září 2009 takto: ve výčtu pozemků bude vynechán pozemek parc. č. 1138/74 - lesní pozemek o výměře 35 m².

 

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb., nabytí části pozemku parc. č. 3382/9 - ostatní plocha o výměře cca 5 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady města Kroměříže.

 

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BKM/788/2012/1- BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se pozemků parc. č. 1020/75 o výměře 5 m², parc. č. 1020/270 o výměře 1 m², parc. č. 1020/275 o výměře 15 m², parc. č. 1020/277 o výměře 47 m² a parc. č. 1020/281 o výměře 25 m², vše ostatní plocha - zeleň, v k. ú. Kroměříž.

 

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BKM/788/2012/2- BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se pozemků parc. č. 1020/259 o výměře 10 m², parc. č. 1020/263 o výměře 7 m², parc. č. 1020/269 o výměře 1 m², parc. č. 1020/276 o výměře 3 m², parc. č. 1020/278 o výměře 9 m² a parc. č. 1020/282 o výměře 3 m², vše ostatní plocha v k. ú. Kroměříž.

 

VIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady. Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 3.318 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Novostavba RD- užívání části stavby STL plynovodní přípojka Kroměříž - Kotojedy

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovodní přípojka

2. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.066 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Prodloužení NTL plynovodu a plynovodní přípojky Kroměříž

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - NTL plynovod a přípojka

3. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 433 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Plynovodní řad na parc. č. 188/3,188/2,188/1,190/2,190/1 a 48 Kroměříž - Bílany

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovodní řad

4. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Rodinný dům včetně přípojek na inženýrské sítě Těšnovice

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - STL plynovodní přípojka

5. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou, a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Rodinný dům Trávník

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - plynovodní přípojka

6. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Trávnické zahrádky - úprava NN

Účel věcného břemene: distribuční soustava - sloup NN

7. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kotojedy, kabel NN, lokalita zahrad

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

8. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Šelešovice, spojka VN 778 a VN 30

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení VN

9. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Chropyňská-kabelová smyčka NN, AJA INV

Účel věcného břemene: distribuční soustava - kabelová smyčka

 

IX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1) harmonogram realizace projektu „Starý pivovar - expozice Karla Kryla" na období 2013 - 2015 a jeho dofinancování ve výši vlastního podílu 2.645.000 Kč v roce 2013, 2.403.664 Kč v roce 2014 a 1.338.714 Kč v roce 2015. Dále zařadit do rozpočtu města Kroměříže v letech 2013 až 2015 následovně:

2013 – 6.565.000 Kč

2014 – 5.678. 880 Kč

2015 - 4 462.378 Kč

2) zajištění provozu projektem realizovaných investic po dobu udržitelnosti projektu, tedy 5 let od ukončení finanční realizace projektu.

X. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. předložení žádosti Knihovny Kroměřížska o dotace na projekt „Výběr hostitelských struktur pro informační střediska sítě EUROPE DIRECT pro období 2013 - 2017"

2. dofinancování projektu „Výběr hostitelských struktur pro informační střediska sítě EUROPE DIRECT pro období 2013 - 2017" v roce 2013 ve výši 50 %, tj. maximálně 15.600 eur.

 

XI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotačního systému města Kroměříže ve II. výzvě pro rok 2012, dle předložené zprávy

b) nerozdělené finanční prostředky z kulturní komise ve výši 5.500 Kč převést na odbor školství, soc. péče, kultury a cestovního ruchu za účelem zajištění akce „Koncert pro seniory"

c) nerozdělené finanční prostředky sportovní komise ve výši 100.000 Kč převést do rozpočtu města Kroměříže za účelem poskytnutí možné finanční výpomoci na nezbytné provozní náklady pro TJ Slavia Kroměříž, sportovní halu na Kotojedské ulici

d) nerozdělené finanční prostředky sportovní komise ve výši 81.500 Kč ponechat k dispozici sportovní komisi pro případné žádosti mimo řádné dotační tituly v roce 2012

e) nerozdělené finanční prostředky komise pro cestovní ruch ve výši 28.000 Kč ponechat k dispozici komisi pro cestovní ruch pro případné žádosti mimo řádné dotační tituly v roce 2012.

 

XII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2011, dle předložené zprávy.

 

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů

60,0 pol. 134 poplatky – jarmarky

280,0 pol. 134 poplatek za provozovaný VHP

150,0 pol. 134 poplatek za užívání veřejného prostranství

825,0 pol. 135 odvod výtěžku z provozování loterií

2.000,0 pol. 135 odvod z výherních hracích přístrojů

375,0 pol. 214 podíl na HV Biopas

225,0 pol. 214 dividendy VAK

250,0 pol. 221 sankční platby

356,0 pol. 222 finanční vypořádání

50,0 pol. 232 náhrady - pohřebnictví

- 12.000,0 pol. 232 návrh dotace IPRM 2012

- 495,0 pol. 232 návrh dotace Digitalizace kina

- 1.206,0 pol. 232 návrh dotace SPOD

- 356,0 pol. 232 návrh finančního vypořádání

- 4.943,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce kina a podium

570,0 pol. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

100,0 pol. 411 dotace festival filmové hudby

1.320,0 pol. 411 dotace SPOD

190,0 pol. 411 dotace plánování sociálních služeb

135,0 pol. 411 dotace realizace PAP – pomocný analytický přehled

20,0 pol. 411 dotace volba prezidenta

13,0 pol. 411 dotace lesní hospodářské osnovy

50,0 pol. 411 dotace Stoptime

130,0 pol. 412 dotace provoz dětského dopravního hřiště

1.664,0 pol. 421 dotace kulturní infrastruktura Kroměříž

495,0 pol. 421 dotace Digitalizace kina

___________________________________________________________________________

- 9.742,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

60,0 pol. 516 nákup ostatních služeb, jarmarky

20,0 pol. 516 náklady spojené s volbou prezidenta

60,0 pol. 612 dětská hřiště (herní prvek Talichova)

1.750,0 pol. 517 částečná úhrada provozních nákladů hlavní činnosti KTS

70,0 pol. 517 realizace pomocného anal. přehledu PAP

30,0 pol. 517 spoluúčast města na akcích

50,0 pol. 519 pohřby zesnulých

13,0 pol. 521 lesní hospodářské osnovy

65,0 pol. 533 Správa majetku – realizace PAP

130,0 pol. 533 Správa majetku provoz dětského dopravního hřiště

100,0 pol. 533 Dům kultury v Kroměříži – festival filmové hudby

50,0 pol. 533 Dům kultury - Stoptime

200,0 pol. 536 daně z převodu, vč. daně z nemovitosti

10,0 pol. 549 okamžitá pomoc v tíživé situaci

200,0 pol. 612 strojovna zimní stadion

1.000,0 pol. 517 opravy budovy MŠ Mánesova

150,0 pol. 612 čekárna Těšnovice

640,0 pol. 612 oplocení areálu SVČ Šipka

1.900,0 pol. 612 informační centrum

60,0 pol. 612 koupaliště Bajda

- 16.000,0 pol. 612 projekt IPRM – revitalizace sídliště Slovan

700,0 pol. 612 projektové dokumentace

- 1.000,0 pol. 612 rekonstrukce kina a podium

___________________________________________________________________________

- 9.742,0 výdaje celkem

c) rekapitulace

příjmy celkem: 387.841,0

výdaje celkem: 379.807,0

saldo příjmů a výdajů: 8.034,0

financování: - 8.034,0

 

XIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. změnu projektu „Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříži" a to tak, že nebude realizována rekonstrukce stromořadí v ulici Kollárova

2. závazek dofinancování realizace shora uvedeného projektu z rozpočtu města Kroměříže ve výší 1.601.791 Kč v letech 2013-2014.

 

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

navržený záměr realizace změn dotýkající se správy majetku města:

a) vznik nové příspěvkové organizace „Sportovní zařízení města Kroměříže"

b) stávající příspěvkovou organizaci „Správa majetku města Kroměříže" ponechat v činnosti po přechodnou dobu za účelem postupného dořešení právních vztahů

c) přesun správy nemovitého majetku města do Kroměřížských technických služeb, s. r. o.

u k l á d á

1. Radě města Kroměříže zajistit přípravu všech nezbytných a na sebe navazujících a spolu korespondujících právních kroků tak, aby mohly být postupně předkládány ke schvalování příslušným orgánům města.

2. starostce města Kroměříže:

a) zaslat písemný dotaz na Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo vnitra ČR ve věci výpůjčky městského majetku do obchodní společnosti 100% vlastněné městem

b) předložit na zasedání Zastupitelstva města Kroměříže v říjnu 2012 ekonomické hodnocení návrhu na vytvoření příspěvkové organizace Sportovní zařízení města Kroměříže a Správy majetku města Kroměříže, která zůstane na přechodnou dobu za účelem dořešení právních vztahů.

 

XVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodloužení termínu splatnosti poskytnutého úvěru pro Azylový dům pro muže, o. p. s. ve výši 515.000 Kč do 30. září 2012.

 

XVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství při jednotném pořízení a správě Územně analytických podkladů na území Zlínského kraje a společném postupu směřujícím k zadání veřejné zakázky.

 

XVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření partnerství města Kroměříže v projektu „Program poradenství, vzdělávání a získávání pracovních návyků osob se sluchovým postižením II".

 

XIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení stříbrných pamětních medailí města Kroměříže p. Z. G., pplk. v záloze a p. P. S., pplk. v záloze a Ing. J. J., zakladatelům Mezinárodního festivalu vojenských hudeb v Kroměříži.

 

XX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

udělení Ceny města Kroměříže 2012 panu Ing. K. J.

 

XXI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejňování materiálů (důvodová zpráva a návrh na usnesení) určených na jednotlivá zasedání Zastupitelstva města Kroměříže, ve stejném termínu jako členům Zastupitelstva města Kroměříže, za podmínky dodržení zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, s termínem realizace nejpozději na XIX. zasedání ZMK

 

XXII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

 

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

 

 

Mgr. Miloš Malý                                           MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže             uvolněná členka Rady města Kroměříže