Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 28. června 2012

| 20.07.2012 |


Dokumenty ke stažení


Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 28. června 2012

 

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemků podle nového geometrického plánu č. 6009-15/2012 ze dne 31. 1. 2012 označených jako parc. č. 1808/13 - ostatní plocha o výměře 48 m², parc. č. 1794/5- ostatní plocha o výměře 2 m², parc. č. 1794/6- ostatní plocha o výměře 20 m², parc. č. 3121/44 - ostatní plocha o výměře 54 m², parc. č. 1792/2- orná půda o výměře 8 m², parc. č. 1792/4 - ostatní plocha o výměře 3 m², parc. č. 1790/1- orná půda o výměře 111 m² a parc. č. 1790/14 - ostatní plocha o výměře 57 m², vše v k. ú. Kroměříž pro společnost Kružík, s. r. o. se sídlem Veleslavínova 2357, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 400 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Součástí kupní smlouvy bude i zřízení věcného břemene odpovídajícího právu průchodu a průjezdu přes výše uvedené pozemky pro vlastníky pozemků parc. č. 1794/1, 1794/2, 3121/4, 1792/1, 1790/9, 1790/11, 1790/12, 1790/8 a 1790/3 jako oprávněné z věcného břemene, kdy povinným z věcného břemene bude společnost Kružík, s. r. o.

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej:

a) pozemku parc. st. č. 109/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m² v k. ú. Zlámanka pro pana L. D. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m², t. j. celkem 9.600 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

b) části pozemku parc. č. 825/6 - ovocný sad o výměře cca 45 m² v k. ú. Zlámanka pro pana L. D. za smluvní kupní cenu 200 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí pozemku parc. č. 3188/19 - ostatní plocha o výměře 8 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví paní J. K. do majetku města Kroměříže, za smluvní kupní cenu 240 Kč/m², t. j. celkem 1.920 Kč, splatnou po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 1534/2 - ostatní plocha o výměře 2.109 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 604/1 - ostatní plocha o výměře cca 30 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele A. a A. N.

 

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 1701/1 - ostatní plocha o výměře cca 15 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele K. a Z. N.

 

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednán

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady. Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro ČD - Telematika a. s., se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 7.683 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Připojení kolokace O2

Účel věcného břemene: komunikační síť - nové kabelové vedení

2. Pro Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22, Praha 4- Michle jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: 0144/12 PLASTIKA OK 30Mb Kroměříž

Účel věcného břemene: komunikační síť - nové kabelové vedení

3. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 6.740 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Vážany, na Návsi, vedení NN

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové nadzemní vedení NN

4. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kroměříž, Hulínská, kab. NN, Marigo

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

5. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kroměříž, Za zimním stadionem, kabel NN

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

6. Pro Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.430 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: objekt C 313, C 314 Odlučovač ropných látek

Účel věcného břemene: zařízení dálničního systému SOS - odlučovač ropných látek

7. Pro Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.688 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: objekt C 315, C 316 Odlučovač ropných látek

Účel věcného břemene: zařízení dálničního systému SOS - odlučovač ropných látek

 

VIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. st. č. 571/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 149 m² v k. ú. Kroměříž pro paní V. Z.

 

IX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BKM/4013/2012- BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se pozemků parc. č. 3112/3 a parc. č. 3112/16, oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kroměříž.

 

X. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přípravu žádosti o dotaci na Rekultivaci skládky v Lutopecnách v rámci Operačního programu Životní prostředí a dofinancování projektu ve výši 10 % nákladů z rozpočtu města Kroměříže.

 

XI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

A) účast města Kroměříže na specifické výzvě ROP NUTS II Střední Morava s následujícími projekty:

a) Řešení nové veřejné plochy v Podzámecké zahradě za podmínky, že budou na této ploše instalovány herní prvky pro děti

b) Úprava nástupní plochy před Květnou zahradou

c) Informační systém v Kroměříži - městě památek UNESCO

B) předložení žádosti o dotaci v rámci 33. výzvy ROP SM, 3. 2 Veřejná infrastruktura a služby týkající se budovy Starého pivovaru v Kroměříži a její dofinancování ve výši min. 30 %.

 

XII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. předložení žádosti o dotaci na projektový záměr "Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž II" v rámci výzvy pro předkládání GP 4.1 - Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy

2. dofinancování projektu "Zvýšení kvality řízení - Městský úřad Kroměříž II", v letech 2013 - 2015 z rozpočtu města Kroměříže, v celkové výši max. 1.500.000 Kč.

 

XIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

závazek poskytnout z rozpočtu města finanční prostředky nutné pro zajištění udržitelnosti projektu „Integrovaný výstražný a varovný systém - Město Kroměříž" do výše 200.000 Kč za rok, po dobu 5 let od finančního ukončení projektu, tedy pro roky 2013 až 2018.

 

XIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

525,0 pol. 232 návrh dotace sportovní hry seniorů

71,0 pol. 411 dotace projekt MP

29,0 pol. 411 dotace projekt Knihovna Kroměřížska

68,0 pol. 411 dotace centrální reg. vozidel

75,0 pol. 411 dotace odb. lesního hospodáře, meliorační dřeviny

540,0 pol. 412 dotace projekty ZŠ

46,0 pol. 421 zpracování lesních osnov

63,0 pol. 421 veřejný info systém knihoven

- 7.541,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce kina, podium

7.541,0 pol. 421 dotace rekonstrukce kina, podium

_________________________________________________________

1.417,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

60,0 pol. 513 hrací prvky dětské hřiště (revizní nálezy)

133,0 pol. 516 dětská hřiště (revizní nálezy)

126,0 pol. 612 hrací prvky dětská hřiště (revizní nálezy)

525,0 pol. 501-533 sportovní hry seniorů

10,0 pol. 513 sekačka Těšnovice

68,0 pol. 513 centrální registr vozidel

71,0 pol. 516 projekty MP

6,0 pol. 516 zajištění náhradní dopravy

75,0 pol. 521 činnost odb. lesního hospodáře, meliorační dřeviny

29,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – projekty

540,0 pol. 533 ZŠ – projekty

- 335,0 pol. 514 úroky z úvěru

46,0 pol. 631 lesní hospodářské osnovy

63,0 pol. 635 veřejný informačních systém knihoven

___________________________________________________________

1.417,0 příjmy celkem

c) rekapitulace:

příjmy celkem: 387.841,0

výdaje celkem: 379.807,0

saldo příjmů a výdajů: 8.034,0

financování: - 8.034,0

 

XV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

závěrečný účet města Kroměříže za rok 2011 včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011

b e r e n a v ě d o m í

přijatá opatření.

 

XVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

1. Advokátní kancelář Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové- advokátky, Olomoucká 36, 789 85 Mohelnice, vypracovat posudek týkající se správy nemovitého majetku města, v souladu s předloženým materiálem.

Termín: 23. srpen 2012

2. Správu majetku města Kroměříže a Kroměřížské technické služby, s. r. o. Kroměříž vypracovat posudek týkající se správy nemovitého majetku města, v souladu s předloženým materiálem.

Termín: 23. srpen 2012

 

XVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 2/2012 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně, s opravením formálních chyb a nabytím její účinnosti 15 dnů od vyvěšení na úřední desce města.

 

XVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prověření těchto žádostí na změnu územního plánu města Kroměříže při pořizování nového územního plánu Kroměříž:

1. P. Z.

zařazení pozemků parc. č. 6/1 a parc. č. 8 umístěných v k. ú. Kotojedy, do smíšených ploch obchodu a služeb (SO návrh)

2. A. H.

zařazení pozemku parc. č. 1633/2 a parc. č. 6916 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

3. Ing. arch. P. P.

Ing. P. P.

zařazení pozemku parc. č. 129 umístěného v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

 

XIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

příspěvkové organizaci Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268 další místo poskytovaného vzdělávání (dříve tzv. odloučené pracoviště) na adrese Riegrovo náměstí č. pop. 142, Kroměříž

u k l á d á

odboru školství, sociální péče, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kroměříž požádat Krajský úřad Zlínského kraje o provedení navrhované změny u příspěvkové organizace Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268 v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu s platností od 1. září 2012, v souladu s ustanovením § 144 odst. 1 písmene g) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

XX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu Zřizovací listiny příspěvkové organizace Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka, Kroměříž, Úprkova 3268 ze dne 2. 9. 2004, č.j.: 15208/04 takto:

v bodě V. se doplňuje následující text:

„Středisko pro volný čas dětí a mládeže Šipka užívá nebytové prostory v domě č. pop. 142 na Riegrově náměstí v Kroměříži o celkové výměře 597,80 m2 (1. podlaží 178,80 m2, 2. podlaží 216,90 m2, 3. podlaží včetně půdy 202,10 m2), včetně užívání dvora - parcela č. 176 v k. ú. Kroměříž o celkové výměře 765 m2".

Ostatní body zřizovací listiny se nemění.

 

XXI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu usnesení č. XX. z XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 31. května 2012 takto:

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání schvaluje změnu zřizovací listiny Správy majetku města Kroměříže v bodě 4. v tomto znění:

V případě, že funkce ředitele není dlouhodobě vykonávána z důvodu jeho odvolání, nemoci či jiného závažného důvodu, a současně není ustanoven zástupce ředitele, pověří rada města dočasným řízením příspěvkové organizace do doby opětovného nástupu ředitele do funkce po odpadnutí překážek nebo do nástupu nového ředitele do funkce jinou osobu. Na tuto osobu se vztahují přiměřeně práva a povinnosti ředitele příspěvkové organizace dle této zřizovací listiny.

Ostatní ujednání zřizovací listiny se nemění.

 

XXII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

Mgr. Miloš Malý                                              MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže               uvolněná členka Rady města Kroměříže