Usnesení z XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 31. května 2012

| 11.06.2012 |


Dokumenty ke stažení


Usnesení z XV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 31. května 2012

 

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí pozemku parc. č. 1075/2 - ostatní plocha o výměře 2.896 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí pozemku parc. č. 3249/2 - ostatní plocha o výměře 154 m² v k. ú. Kroměříž, odděleného z původního pozemku parc. č. 3249/1 geometrickým plánem č. 4130-138/2002 ze dne 13. 11. 2002, pozemku parc. č. 246/6- ostatní plocha o výměře 322 m² v k. ú. Kotojedy, odděleného z původního pozemku parc. č. 246 geometrickým plánem č. 327-138/2002 ze dne 13. 11. 2002 a dále pozemky parc. č. 246/8 o výměře 48 m² a parc. č. 296/1 o výměře 417 m², oba ostatní plocha v k. ú. Kotojedy, oddělené z původního pozemku parc. č. 246/3 geometrickým plánem č. 440-12/2012 ze dne 29. 3. 2012, z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků parc. č. 2762/90 - ostatní plocha o výměře 10 m² a parc. st. č. 5923 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 363 m², oba v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje.

 

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1471/7 - orná půda o výměře 102 m² v k. ú. Kroměříž pro paní Z. Z.

 

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 967/31 - ostatní plocha o výměře cca 66 m² v k. ú. Kroměříž pro Společenství vlastníků domu Páleníčkova 2414 a 2415, Kroměříž.

 

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1066/17 - zahrada o výměře 604 m² v k. ú. Kroměříž pro M. M.

 

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Plánovací smlouvu - ZTV pro výstavbu RD Kroměříž, Horní Zahrady, v předloženém znění.

 

VIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí, vjezdů a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady.

Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.360 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Za Zámeckou zahradou, kabel NN, Procházka

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN a nový pilíř NN

2. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Hráza - kabel NN, GAZO

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN a nový pilíř NN

3. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.700 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Za zimním stadionem, kabel NN

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

4. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Koperníkova - úprava NN, Kalinová

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

5. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Vážany KM - přípojka NN, Hora

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

6. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Vážany u KM - přípojka NN, Sigmundová

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové venkovní vedení NN

7. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Domovní plynová kotelna - Kroměříž, Spáčilova 3574

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - nová STL plynovodní přípojka

8. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č.p. 105 v obci Kroměříž, m.č. Hradisko

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - nová STL plynovodní přípojka

9. Pro T-Mobile Czech Republic, a. s., se sídlem Tomíčkova 1, 149 00 Prahy 4 jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 100.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Optická kabelová trasa - napojení Kroměříže na páteřní optickou síť

Účel věcného břemene: veřejná komunikační síť - podzemní komunikační vedení sestávající z ochranných HDPE trubek s optickými kabely

10. Pro LAN servis, s. r. o., se sídlem Interbrigadistů 2, 750 02 Přerov jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Pokládka HDPE chrániček optických kabelů, trasa Chropyně - Kojetín

Účel věcného břemene: veřejná komunikační síť - podzemní komunikační vedení sestávající z ochranných HDPE trubek s optickými kabely

11. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kotojedy, kabelová smyčka NN, Vítková

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

 

IX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Program regenerace pro rok 2012 včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže:

Měšťanský dům č. p. 49, Velké náměstí

Částka celkem 430 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 193 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 43 000 Kč

Příspěvek vlastníka 194 000 Kč

Měšťanský dům č.p. 110, Velké náměstí

Částka celkem 804.968 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 358 333 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 80.497 Kč

Příspěvek vlastníka 366 138 Kč

Měšťanský dům č.p. 110, Velké náměstí

Částka celkem 143 334 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 71 666 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 14 334 Kč

Příspěvek vlastníka 57 334 Kč

Měšťanský dům č.p. 115, Velké náměstí

Částka celkem 201 024 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 100 000 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 101 024 Kč

Chrám sv. Mořice

Částka celkem 1 200 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 70% 752 000 Kč

Příspěvek města minimálně 20% 240 000 Kč

Příspěvek vlastníka 208 000 Kč

 

X. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

vytvoření rezervy v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 ve výši 90.000 Kč pro SK Hanácká Slavia Kroměříž o. s., jako navýšení příspěvku pro přímou podporu fotbalové mládeže, a to na podporu středisek SCM (sportovní centrum mládeže) a SpSM (sportovní středisko mládeže) pro rok 2012 v případě, že obdrží certifikát Fotbalové asociace České republiky.

 

XI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpis pohledávky ve výši 132.128 Kč, dle předložené zprávy.

 

XII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) předložení žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Kultura a umění bez hranic" financovaný z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013, číslo výzvy 08/FMP

b) závazek dofinancovat realizaci projektu „Kultura a umění bez hranic" předloženého v rámci Fondu mikroprojektů, Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 v předpokládané výši max.75.025 Kč (cca 3.001 eur) v roce 2013. Přičemž celkové náklady projektu budou činit maximálně 500.025 Kč (cca 20.001 eur).

 

XIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (uvedené údaje v tis. Kč):

s c h v a l u j e

a) na straně příjmů:

20,0 pol. 232 dar – zeleň

443,0 pol. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

16,0 pol. 411 doplatek sociálních dávek rok 2011

72,0 pol. 411 činnost odborného lesního hospodáře

551,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

17,0 pol. 502 projekt přeshraniční spolupráce

- 13,0 pol. 501 platy zaměstnanců MP

- 49,0 pol. 501 platy zaměstnanců

70,0 pol. 513 osobní záznamová technika MP

62,0 pol. 542 náhrady mezd v nemoci

100,0 pol. 513 plakátovací plochy

15,0 pol. 516 turistický web

20,0 pol. 516 výsadba zeleně (dar)

158,0 pol. 516 projekt přeshraniční spolupráce

- 370,0 pol. 516 projekt přeshraniční spolupráce

- 1.700,0 pol. 516 zimní údržba

63,0 pol. 516 montáž původní tribuny

700,0 pol. 516 služby veřejného osvětlení

120,0 pol. 517 dopravní značení parkoviště SPAR

1.100,0 pol. 517 chodník Zborovská

503,0 pol. 517 úprava kotců pro psy městské policie

72,0 pol. 521 činnost odborného lesního hospodáře

12,0 pol. 532 dopravní obslužnost

16,0 pol. 641 doplatek sociálních dávek rok 2011

460,0 pol. 612 projekt přeshraniční spolupráce

90,0 pol. 590 rezerva – SK HS Kroměříž

1.005,0 pol. 620 nákup majetkových podílů – příplatek mimo základní kap. rozšíření veřejného osvětlení

- 1.900,0 pol. 612 koupaliště Bajda

_________________________________

551,0 výdaje celkem

c) rekapitulace:

příjmy celkem: 387.841,0

výdaje celkem: 379.807,0

saldo příjmů a výdajů: 8.034,0

financování: - 8.034,0

 

XIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prověření těchto žádostí na změnu územního plánu města Kroměříže při pořizování nového územního plánu Kroměříž:

1) M. V. a D. V.

zařazení pozemků parc. č. 202, 203 a parc. č. 206 umístěných v k. ú. Kotojedy, v lokalitě Hvězda, do ploch venkovského bydlení (BV návrh) a pozemků parc. č. 191, 194, 195, 198, parc. č. 199, 207, 210, 211 a parc. č. 214 umístěných v k. ú. Kotojedy, v lokalitě Hvězda, do ploch užitkové zeleně - sady, zahrady (Zz návrh)

2) L. S.

zařazení pozemku parc. č. 1035 umístěného v k. ú. Bílany, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

3) L. V.

Z. V.

zařazení pozemku parc. č. 193 umístěného v k. ú. Trávník a pozemku parc. č. 231 umístěného v k .ú. Těšnovice, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

4) V. V.

zařazení pozemků parc. č. 235/3, 235/4, 235/5, 235/6 a parc. č. 235/7 umístěných v k. ú. Těšnovice, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

5) S. Š.

zařazení pozemku parc. č. 233 umístěného v k. ú. Těšnovice, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

6) J. Š.

zařazení pozemku parc. č. 235/1 umístěného v k. ú. Těšnovice, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

7) R. M.

L. C.

J. F.

zařazení pozemku parc. č. 235/9 umístěného v k. ú. Těšnovice, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

8) Zd. V.

zařazení pozemků parc. č. 414/8 a st. parc. č. 8017 umístěných v k. ú. Kroměříž, do smíšených ploch výroby a služeb (SV stav)

9) Ing. K. P.

zařazení pozemků parc. č. 598/2, 598/3 a parc. č. 598/4 umístěných v k. ú. Kroměříž do smíšených ploch výroby a služeb (SV stav)

10) TOMA rezidenční Kroměříž, s. r. o., třída Tomáše Bati č.p. 1566, 765 82 Otrokovice,

zařazení pozemků parc. č. 1474/7, 1476/1, 1476/2, 1476/3, a parc. č. 5270 umístěných v k. ú. Kroměříž, v lokalitě Závodí, do ploch všeobecného bydlení (BO návrh)

11) R. O., Trávník č. p. 4, 767 01 Kroměříž,

zařazení pozemku parc. č. 48 umístěného v k.ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

12) D. Ž.

zařazení pozemku parc. č. 655/1 umístěného v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch užitkové zeleně - sady, zahrady (Zz návrh)

13) L. S.

S. B.

I. K.

zařazení pozemku parc. č. 232 umístěného v k. ú. Těšnovice, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

14)

Ing. arch. M. K.

zařazení pozemků parc. č. 678/18, 678/19 a parc. č. 678/20 umístěných v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch smíšených obytných městských SO.2.

 

XV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

Ing. arch. Radmilu Vraníkovou - členku výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci městské památkové rezervace a rozvoj města

Ing. Jana Slaninu - člena výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci městské památkové rezervace a rozvoj města

j m e n u j e

Ing. Věru Fuksovou - členkou výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci městské památkové rezervace a rozvoj města

Ing. arch. Milana Kroumana – členem výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci městské památkové rezervace a rozvoj města

 

XVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pojmenování nové ulice v Kroměříži: K Výstavišti, dle předložené situační zprávy.

 

XVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

pamětní stříbrnou medaili města Kroměříže panu JUDr. J. Č., předsedovi Klubu dárců krve Kroměřížska, při příležitosti ukončení jeho činnosti.

 

XVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informace o průběhu aktualizace Strategického plánu města Kroměříže, dle předložené zprávy.

 

XIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Blanku Šimůnkovou - zastupitelku pověřenou k projednávání územního plánu, k jednání se Zastupitelstvem obce Jarohněvice ve věci vyústění obchvatu města Kroměříže na katastru obce Jarohněvice.

 

XX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu zřizovací listiny Správy majetku města Kroměříže takto:

v části F. STATUTÁRNÍ ORGÁNY se doplňuje za bod 3. nový bod 4. v tomto znění:

"Pokud ředitel neustanoví svého zástupce po dobu své nepřítomnosti, jmenuje a odvolává tohoto zástupce Rada města Kroměříže".

Stávající bod 4. se označuje jako bod 5.

Ostatní ujednání zřizovací listiny se nemění.

 

XXI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

Mgr. Miloš Malý                                         MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže           uvolněná členka Rady města Kroměříže