Usnesení ze XIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 12. dubna 2012

| 24.04.2012 |


Dokumenty ke stažení


Usnesení ze XIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 12. dubna 2012

 

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 359/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m² v k. ú. Postoupky pro manžele E. a J. K. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m², t. j. celkem 1.600 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 604/343 - ostatní plocha o výměře cca 20 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele Mgr. P. a R. B. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 424 - zahrada o výměře 229 m² a části pozemku parc. č. 3780 - ostatní plocha o výměře cca 120 m², vše v k. ú. Kroměříž, pro manžele V. a J. R. za smluvní kupní cenu 450 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

 

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí pozemků parc. č. 1115/59 o výměře 43 m², parc. č. 2540/5 o výměře 10 m², parc. č. 2741/1 o výměře 155 m², parc. č. 3098/2 o výměře 27 m², parc. č. 3202/3 o výměře 413 m², parc. č. 3202/15 o výměře 578 m², parc. č. 3202/16 o výměře 84 m², parc. č. 3202/17 o výměře 53 m², parc. č. 3439/2 o výměře 7 m², parc. č. 3439/3 o výměře 3 m², ostatní plochy a dále parc. č. 2821/101 - zahrada o výměře 1 m², vše v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví Zlínského kraje formou bezúplatného převodu.

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod pozemků parc. č. 5070/2 o výměře 39 m², parc. č. 5070/3 o výměře 3.049 m², parc. č. 5070/4 o výměře 777 m², parc. č. 5070/5 o výměře 660 m², parc. č. 5070/6 o výměře 269 m², parc. č. 5076/1 o výměře 306 m², parc. č. 5076/2 o výměře 328 m², parc. č. 5076/3 o výměře 181 m², parc. č. 5076/4 o výměře 1.563 m², parc. č. 5076/5 o výměře 586 m², parc. č. 5076/6 o výměře 93 m², parc. č. 5076/7 o výměře 37 m², parc. č. 5076/8 o výměře 31 m², parc. č. 5076/10 o výměře 288 m², parc. č. 5076/11 o výměře 1.820 m², parc. č. 5076/12 o výměře 669 m² a parc. č. 5076/13 o výměře 228 m², vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví města Kroměříže do vlastnictví Zlínského kraje.

 

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 1613/4 - ostatní plocha o výměře 157 m² v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 1539/14 - ostatní plocha o výměře 586 m² v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

VIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BKM/4745/2010- BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se id. 5/45 pozemků parc. č. 967/14 o výměře 9 m² a parc. č. 967/21 o výměře 49 m², oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kroměříž.

 

IX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

darování movitých věcí, dle předložené zprávy, Knihovně Kroměřížska, p. o.

 

X. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

darování movitých věcí, dle předložené zprávy, Centru pro seniory Zachar.

 

XI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

darování movitých věcí, dle předložené zprávy, Centru pro neslyšící a nedoslýchavé v Kroměříži.

 

XII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

darování movitých věcí, dle předložené zprávě, Domu kultury v Kroměříži.

 

XIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

darování movitých věcí, dle předložené zprávy, SVČ Šipka Kroměříž.

 

XIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 3287/15 - ostatní plocha o výměře cca 47 m² v k. ú. Kroměříž pro pana S. H. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

XV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

bod II. v usnesení z X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 24. listopadu 2011 v plném znění

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. st. č. 6957 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele Ing. O. a Ing. J. V. za smluvní kupní cenu 700 Kč/m² , t. j. celkem 14.700 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

XVI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí, vjezdů a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady. Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, K Terezovu, přípojka NN, Agility

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN a nový pilíř NN

2. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Obchodní centrum II Kroměříž

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - nová plynová přípojka

3. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Komunikace a IS pro výstavbu RD Těšnovice-Záhumenice, SO 03-Plynovod, SO 06-Přípojky k RD

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - nový plynovod a nové plynovodní přípojky k RD

4. Pro Telefónica Czech Republic a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Velehradská, OC 11, ÚPS

Účel věcného břemene: podzemní telekomunikační vedení veřejné komunikační sítě

 

XVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Program regenerace pro rok 2012 včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže:

Měšťanský dům č. p. 49, Velké náměstí

Částka celkem 430 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50 % 193 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10 % 43 000 Kč

Příspěvek vlastníka 194 000 Kč

Měšťanský dům č.p. 110, Velké náměstí

Částka celkem 960 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50 % 430 000 Kč

Příspěvek města minimálně 10 % 96 000 Kč

Příspěvek vlastníka 434 000 Kč

Měšťanský dům č. p. 115, Velké náměstí

Částka celkem 201 024 Kč

Příspěvek státu maximálně 50 % 100 000 Kč

Příspěvek města minimálně 50 % 101 024 Kč

Chrám sv. Mořice

Částka celkem 1 200 000 Kč

Příspěvek státu maximálně 70 % 752 000 Kč

Příspěvek města minimálně 20 % 240 000 Kč

Příspěvek vlastníka 208 000 Kč

 

XVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

usnesení č. XV. z X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 24. listopadu 2011, v plném znění

s c h v a l u j e

smlouvu o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS Zlínského kraje mezi Zlínským krajem, městem Kroměříž a ostatními partnery, dle předložené zprávy.

 

XIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

700,0 pol. 212 odvody příspěvkových organizací ZŠ

118,0 pol. 212 odvody příspěvkových organizací SmmK

760,0 pol. 212 odvody příspěvkových organizací SVČ Šipka

18,0 pol. 222 finanční vypořádání SsmK a vratky soc. dávek

30,0 pol. 232 Farmářské trhy, doplatek 2011

- 800,0 pol. 232 návrh dotace digitalizace kina

- 602,0 pol. 232 návrh dotace SPOD

- 2.400,0 pol. 232 návrh dotace IPRM 2011

2.409,0 pol. 421 dotace IPRM 2011

602,0 pol. 411 dotace SPOD

2.491,0 pol. 112 daň z příjmů PO za obce

10,0 pol. 411 dotace volby

390,0 pol. 412 úhrada neinvestičních nákladů na žáky od obcí

_________________________________________________________________

3.726,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

120,0 pol. 516 turistický web

170,0 pol. 516 nájemné Bajda, prodejny místní části, knihovna

10,0 pol. 516 volby

90,0 pol. 517 činnost osadních výborů

3.800,0 pol. 517 oprava budovy MŠ Mánesova

40,0 pol. 521 spoluúčast pojištění – Wolfův splávek

140,0 pol. 532 mikroregion Kroměřížsko

- 300,0 pol. 533 ZŠ s právní subjektivitou

2.720,0 pol. 533 úhrada ztráty 2011 SmmK

- 4.500,0 pol. 533 SmmK provoz sportovních zařízení

6,0 pol. 533 Sociální služby Uherské Hradiště

2.491,0 pol. 536 daň z příjmů PO za obce

18,0 pol. 536 finanční vypořádání

1.200,0 pol. 612 rekonstrukce tělocvičny ZŠ Slovan

- 300,0 pol. 612 digitalizace kina

330,0 pol. 612 dopravní prostředky

760,0 pol. 612 oplocení areálu SVČ Šipka

1.900,0 pol. 612 koupaliště Bajda

____________________________________________________________

8.695,0 výdaje celkem

c) financování

- 5.000,0 úvěr

9.969,0 zapojení zůstatku BÚ

d) rekapitulace

příjmy celkem: 387.841,0

výdaje celkem: 379.807,0

saldo příjmů a výdajů. 8.034,0

financování: - 8.034,0

 

XX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z m o c ň u j e

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská 3666, Kroměříž Ing. Věru Knapkovou, BA, členku Rady města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. dne 24. dubna 2012, v plném rozsahu.

V případě, že se Ing. Věra Knapková, BA, z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo města Kroměříže zmocňuje Ing. Jana Žárského, člena Zastupitelstva města Kroměříže, k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 24. dubna 2012, a to také v plném rozsahu

u k l á d á

zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 24. dubna 2012 hlasovat pro:

a) schválení všech bodů Řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., konané 24. dubna 2012

b) v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu než, který je uveden na pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

 

XXI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zadání změny č. 6 územního plánu města Kroměříže v rozsahu přílohy č. 1, dle předložené zprávy

b e r e n a v ě d o m í

vyhodnocení požadavků dotčených orgánů, podnětů sousedních obcí a připomínek uplatněných při projednání návrhu zadání změny č. 6 územního plánu města Kroměříže v rozsahu přílohy č. 2, dle předložené zprávy.

 

XXII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zápisy z 11. a 12. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

u k l á d á

kontrolnímu výboru Zastupitelstva města Kroměříže provedení následujících kontrolních akcí:

- dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení

- plnění usnesení ZMK a RMK

- svoz odpadů a provoz sběrného dvora

- provoz placených stání motorových vozidel

- smlouvy o pronájmu nebytových prostor

- dodržování zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

- pronájem školních hřišť

 

XXIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

Mgr. Miloš Malý                                           MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže        uvolněná členka Rady města Kroměříže