Usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. března 2012

| 12.03.2012 |


Dokumenty ke stažení


Usnesení z XIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. března 2012

 

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 530/29 - orná půda o výměře 666 m² v k. ú. Kroměříž pro MUDr. J. K. za smluvní kupní cenu 1.000 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 139/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 27 m² v k. ú. Hradisko pro paní J. S. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m², tj. za celkovou smluvní kupní cenu 10.800 Kč splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 2714/7 - ostatní plocha o výměře 51 m² v k. ú. Kroměříž, a to id. 10/18 pro paní E. D., id. 6/18 pro pana I. P. a id. 2/18 pro pana J. P. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², tj. za celkovou smluvní kupní cenu 17.850 Kč splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 3116/2 o výměře 303 m² a parc. č. 3116/3 o výměře 1.126 m², oba ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže, formou bezúplatného převodu.

 

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 3358/1 o výměře 3 m² a parc. č. 3358/2 o výměře 494 m², oba ostatní plocha, zeleň v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 614 - orná půda o výměře 971 m² v k. ú. Miňůvky pro manžele L. a P. O.

 

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1402/4 - orná půda o výměře 2.069 m² v k. ú. Kroměříž pro paní D. K.

 

VIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí, vjezdů a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady. Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000, Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Miňůvky, přípojka NN, Klčová

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN a nový pojistkový pilíř NN

2. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 6.500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Šlajza-VN, TS, kabel NN - 3.O.M.

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nová jednosloupová trafostanice NN, nadzemní vedení VN a nové kabelové vedení NN

3. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000, Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Chropyňská - přípojka NN, Fink

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN a nový přípojkový pilíř se skříní SS100

4. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000,- Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Chropyňská - kabel NN, Finková

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

5. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 7.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Vážany u KM, rozšíření DS, 4OM

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN, rozpojovací skříň, přípojkové skříně a uzemnění

6. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4510-201, Kroměříž, Stav consult, rozšíření sítě NN

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

7. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Areál zdraví Kroměříž

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - nová plynová přípojka

8. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 792 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Reko NTL/STL Kroměříž, Nerudova ulice + 4

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - rekonstrukce NTL/STL

9. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Novostavba rodinného domu, Kotojedy-Snídal

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - nová plynová přípojka

 

IX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 208 o výměře 40.426 m² a parc. č. 403 o výměře 1.320 m², oba orná půda v k. ú. Těšnovice pro společnost NWT a. s.

 

X. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zrušení bodu VI. v usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. prosince 2011.

 

XI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

termín konání výběrového řízení č. j. VŘ/Hl/2011/1, a to na XIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané dne 12. dubna 2012 v 16.15 hodin.

 

XII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže za rok 2011, dle předložené zprávy.

 

XIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y h l a š u j e

Výzvu č. 4 města Kroměříže k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže - zóna Jihovýchod, opatření 2.1 Rekonstrukce bytových domů s platností od 2. dubna 2012 do 18. května 2012, dle předložené zprávy.

 

XIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení finančních prostředků žadatelům v rámci dotačního systému města Kroměříže pro rok 2012 v celkovém objemu 4.500.000 Kč, dle předložené zprávy.

 

XV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Program regenerace pro rok 2012 včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže:

Měšťanský dům č. p. 49, Velké náměstí

Částka celkem 430.000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 193.000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 43.000 Kč

Příspěvek vlastníka 194.000 Kč

Měšťanský dům č.p. 110, Velké náměstí

Částka celkem 960.000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 430.000 Kč

Příspěvek města minimálně 10% 96.000 Kč

Příspěvek vlastníka 434.000 Kč

Měšťanský dům č.p. 115, Velké náměstí

Částka celkem 200.000 Kč

Příspěvek státu maximálně 50% 100.000 Kč

Příspěvek města minimálně 50% 100.000 Kč

Chrám sv. Mořice

Částka celkem 1.200.000 Kč

Příspěvek státu maximálně 70% 752.000 Kč

Příspěvek města minimálně 20% 240.000 Kč

Příspěvek vlastníka 208.000 Kč

 

XVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Plán prevence kriminality města Kroměříže na období 2012 až 2015, dle předložené zprávy.

 

XVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizaci programů prevence kriminality na rok 2012 vč. přidělení potřebných finančních prostředků a záměr se v tomto programu dlouhodobě angažovat v souladu s Plánem prevence kriminality města Kroměříže pro období 2012 až 2015.

1. Bezpečná ulice, spokojený občan - mobilní kamera

Celková cena - cca 330.000 Kč

Požadovaná dotace - 260.000 Kč

Podíl obce - 70.000 Kč

2. Odborná profesní příprava

Celková cena - cca 100.000 Kč

Požadovaná dotace - 83.000 Kč

Podíl obce - 17.000 Kč

 

XVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2012 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně výdajů

- 3.500,0 pol. 133 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

- 1.400,0 pol. 136 správní poplatky

5.300,0 pol. 135 odvod výtěžku z provozování loterií a pod. her

500,0 pol. 151 daň z nemovitostí

356,0 pol. 232 návrh finančního vypořádání 2011

100,0 pol. 232 návrh dotace program regenerace

391,0 pol. 311 příjmy z prodeje dlouhodobého majetku

119,0 pol. 411 dotace na školství

7,0 pol. 411 dotace na výkon zřizovatelských funkcí

1.379,0 pol. 412 dotace projekty škol

25,0 pol. 422 dotace ARSFILM

602,0 pol. 411 dotace na SPOD

- 602,0 pol. 232 návrh dotace SPOD

515,0 pol. 242 splátka půjčky Azylový dům pro muže, o. p. s.

2.226,0 pol. 412 dotace na regionální funkce knihoven

____________________________________________________________________

6.018,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

10,0 pol. 517 poplatek Stavba roku

200,0 pol. 517 program regenerace (Velké nám. 115)

240,0 pol. 522 program regenerace (Chrám sv. Mořice)

139,0 pol. 521 program regenerace (Velké nám. 49, 110)

2.226,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – reg. funkce knihoven

1.379,0 pol. 533 projekty ZŠ

25,0 pol. 533 Dům kultury - ARSFILM

1.234,0 pol. 536 finanční vypořádání 2011

50,0 pol. 536 daně z převodu nemovitostí

515,0 pol. 562 předfinancování projektu Azylový dům pro muže – půjčka

__________________________________________________________________________

6.018,0 výdaje celkem

příjmy celkem: 387.841,0

výdaje celkem: 379.807,0

saldo příjmů a výdajů: 8.034,0

financování - 8.034,0

 

XIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

pana Leeoše Minaříka z funkce předsedy osadního výboru ve Zlámance

j m e n u j e

pana Petra Daňka předsedou osadního výboru ve Zlámance.

 

XX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

k o n s t a t u j e o v ě ř e n í

ve smyslu s ustanovením § 54 odstavce 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že návrh změny č. 5A územního plánu Kroměříže není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, s výsledkem řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů, a stanoviskem krajského úřadu

r o z h o d l o

v souladu s ustanovením § 172 odstavec 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecní povahy

s o u h l a s í

v souladu s ustanovením § 10i odstavec 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posouzení vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, se způsobem zohlednění podmínek vyplývajících ze stanoviska Krajského úřadu Zlínského kraje k vyhodnocení vlivů změny č. 5 územního plánu města Kroměříže na životní prostředí, jak je uvedeno v bodě 6 odůvodnění opatření obecné povahy

v y d á v á

ve smyslu ustanovení § 6 odstavce 5 písmeno c) stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odstavec 4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením §§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou opatření obecné povahy změnu č. 5A územního plánu města Kroměříže.

 

XXI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

Mgr. Miloš Malý                                          MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže           uvolněná členka Rady města Kroměříže