Usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 26. ledna 2012

| 10.02.2012 |

Usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 26. ledna 2012

 

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí budov na pozemcích parc. st. 587/4 a parc. st. č. 587/5 včetně pozemků parc. st. č. 587/4 o výměře 235 m² a parc. st. č. 587/5 o výměře 57 m², obě zastavěné plochy a nádvoří v k. ú. Kroměříž a pozemku parc. č. 4979 - ostatní plocha o výměře 319 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě I. v usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 22. prosince 2011 takto: místo „....pro RNDr. M. H....." bude „....pro RNDr. M. H. a M. J.....".

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje nebytových prostor v domě č. pop. 3162 na ulici Tovačovského v Kroměříži o celkové výměře 67,50 m2.

 

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí, vjezdů a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady. Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Trávník - kabel NN, Caha

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN.

2. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kotojedy - přípojka NN, SŽDC

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN.

 

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

k o n s t a t u j e,

že stížnost Mgr. V. C. na činnost Městské policie Kroměříž je:

a) v části, týkající se porušení zákona o svobodném přístupu k informacím dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, oprávněná;

b) v části, týkající se nezákonného postupu strážníků, neoprávněná

u k l á d á

tajemníkovi Městského úřadu Kroměříž:

a) zajistit dodržování zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a Interní směrnice Městského úřadu Kroměříž č. 1/2000;

b) zajistit zaslání odpovědi stěžovateli dle tohoto usnesení.

 

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

s účinností od 27. ledna 2012 změnu jednacího řádu Zastupitelstva města Kroměříže takto:

a) v Článku 4, bod 3.

- v Článku 6, bod 5.

- v Článku 6, bod 8.

- v Článku 6, bod 25.

- v Článku 8, bod 4.

se nahrazují slova "odbor vnitřních věcí" slovy: "oddělení organizace a řízení úřadu"

b) v Článku 6, bod 4. se doplňuje "sčitatel využívá pro sčítání elektronický hlasovací systém"

c) v Článku 6, bod 6. se doplňuje "..... a protokol o elektronickém hlasování"

d) v Článku 6, bod 19. se doplňují slova: "pomocí elektronického hlasovacího systému

nebo"

e) v Článku 7, bod 2. se doplňují slova: "pomocí identifikační karty prostřednictvím tlačítek elektronického hlasovacího systému nebo"

Další text zůstává beze změny.

 

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti Rady města Kroměříže, dle předložené zprávy.

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

Mgr. Miloš Malý                                               Marek Šindler

místostarosta města Kroměříže                 uvolněný člen Rady města Kroměříže