Usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. prosince 2011

| 06.01.2012 |

Usnesení z XI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 22. prosince 2011

 

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 2714/7 - ostatní plocha o výměře cca 50 m² v k. ú. Kroměříž pro RNDr. M. H. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupující.

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 870/16 - ostatní plocha o výměře cca 242 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele J. a Ing. J. Č. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání a provedeném výběrovém řízení

s c h v a l u j e

prodej budovy vodojemu na pozemku parc. st. č. 269 a pozemků parc. st. č. 269 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m² a parc. č. 491- ostatní plocha o výměře 407 m² v k. ú. Těšnovice pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž za cenu podle znaleckého posudku č. 5603/66-11 ze dne 17. 6. 2011 vypracovaném znalcem v oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí Ing. Ladislavem Frgalem, která činí celkem 1.229.390 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě XIV. v usnesení XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 29. dubna 2010 ve věci prodeje bytové jednotky číslo 3346/2 a jednotky č. 3346/14 - garáže z M. M. na manžele J. Z. a E. Z.

 

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

bod VI. v usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. září 2011, v plném znění

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 3381/4 - ostatní plocha o výměře 119 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje budovy č. pop. 476/1 na pozemku parc. stav. č. 7268 včetně pozemku parc. stav. č. 7268 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.486 m2 v k. ú. Kroměříž za cenu, která nebude nižší než 7.000.000 Kč.

 

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podmínky výběrového řízení č.j. VŘ/Hl/2011/1:

1. Předmětem výběrového řízení je koupě budovy č. p. 476 na pozemku parc. stav. č. 7268 včetně pozemku parc. stav. č. 7268 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.486 m2 v k. ú. Kroměříž na Hanáckém náměstí za cenu, která nebude nižší než 7.000.000 Kč.

2. Výběrové řízení proběhne v budově Městského úřadu v Kroměříži, na adrese Velké náměstí 115, Kroměříž v zasedací místnosti č. 300 na zasedání Zastupitelstva města Kroměříže.

3. Jednotliví zájemci o koupi výše uvedené nemovitosti budou písemně informováni o termínu a hodině konání výběrového řízení.

4. Výběr kupujícího je stanoven formou nabídnutí kupní ceny obálkovou metodou a termínu splatnosti. Kupní cena nesmí být nižší než je zveřejněná cena tj. 7.000.000 Kč (slovy: sedmmilionůkorunčeských). Touto metodou bude určeno pořadí nejlepší nabídky a nabídky na druhém místě.

5. V případě totožné nejvyšší nabídky více zájemci bude pro výběr rozhodující dřívější termín splatnosti. Pokud budou tyto dva údaje totožné u více zájemců, bude výběrové řízení pokračovat dál stejnou obálkovou metodou jen s těmito zájemci, s uvedením nabídkové ceny, která nebude nižší než v prvním podání. Takto se bude pokračovat až do okamžiku vybrání nejlepší nabídky a druhé v pořadí. V případě, že uchazeči se stejnou nabídkou již na další podání nebudou reflektovat bude o kupujícím rozhodnuto losem, za přítomnosti státního notáře.

6. Nejzazší termín splatnosti kupní ceny na účet města Kroměříže je stanoven do konce následujícího měsíce po termínu konání výběrového řízení. Pokud vítěz nezaplatí nabídnutou cenu v daném termínu je stanoven termín pro zaplacení druhému v pořadí a to do konce následujícího měsíce po termínu splatnosti kupní ceny vítěze. Pokud nedojde k zaplacení nabídnuté kupní ceny ani účastníkem na prvním ani účastníkem na druhém místě, je výběrové řízení ukončeno.

7. Uchazeči, kteří se přihlásí do výběrového řízení obdrží před jednáním zastupitelstva pozvánku včetně návrhu kupní smlouvy. Doručení bude provedeno elektronickou poštou na adresu e-mailu, kterou zástupce společnosti v písemné přihlášce určí jako doručovací. Písemnou přihlášku je možno směřovat na odbor finanční, oddělení majetkoprávní MěÚ Kroměříž, Velké náměstí 115 nebo faxem na číslo 573 331 481, případně na e-mailovou adresu vera.skrebska@mesto-kromeriz.cz. V písemné přihlášce zájemce uvede i souhlas s podmínkami výběrového řízení č.j. VŘ/Hl/2011/1.

8. Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení zálohy na minimální kupní cenu ve výši 2.000.000 Kč na depozitní účet města Kroměříže č. 86-2989220257 kód banky 0100, a to 15 dnů před termínem konání výběrového řízení. Druhému a dalším v pořadí budou deponované finanční prostředky vráceny nejpozději do deseti dnů po proběhlém výběrovém řízení. Pokud kupující neuhradí, řádně a v termínu kupní cenu, budou mu deponované finanční prostředky vráceny se skontem 500.000 Kč tedy ve výši 1.500.000 Kč.

9. Výběrového řízení se za uchazeče mohou účastnit jen statutární zástupci, případně zplnomocněné osoby, které podepíší prezenční listinu spolu s prohlášením o finančním zajištění předmětné koupě městem Kroměříž nabízené nemovitosti a závazku podpisu kupní smlouvy v případě vítězství ve výběrovém řízení včetně převodu finančních prostředků v dohodnutém termínu na účet města Kroměříž a souhlasem se zaplacením smluvní pokuty ve výši 500.000 Kč v případě nezaplacení kupní ceny v daném termínu.

 

VIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí, vjezdů a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady. Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, K Terezovu - kabelová smyčka NN, MIRBAU

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

2. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Riegrovo náměstí - přípojka NN - Hofr

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

3. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Ořechová - kabelová NN, garáže

Účel věcného břemene: distribuční soustava - demontáž stávajícího pojistkového pilíře NN, umístění nového rozpojovacího pojistkového pilíře NN a uložení nového kabelového vedení NN - lokalita Kroměříž, ulice Ořechová.

 

IX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y j a d ř u j e

podporu výstavbě plavebních komor u vodních děl jez Bělov a jez Sudoměřice a tím prodloužení splavnosti moravské vodní cesty do Kroměříže a Hodonína. Hlavními důvody podpory záměru jsou rozvoj cestovního ruchu a podpora turismu v našem regionu s možností rozvoje podnikání a stabilizací socioekonomických podmínek. Vodní doprava je považována za ekonomickou a ekologickou a je hodnocena jako vhodná alternativa pozemní dopravě, zejména silniční, která je vůči veřejnému zdraví i životnímu prostředí škodlivější. Rozvoj Baťova kanálu a moravské vodní cesty přináší do našeho regionu i obnovu historických kulturních tradic.

 

X. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 3 ke smlouvě Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu, dle předložené zprávy.

 

XI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříž č. 4/2011, o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her na celém území města, dle předložené zprávy.

 

XII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. deklaraci podpory fair trade, dle předložené zprávy s tím, že výše nákladů na odběr fair trade výrobků z rozpočtu města Kroměříže bude do výše 10.000 Kč ročně

2. vznik řídící skupiny pro fair trade

p o v ě ř u j e

Mgr. Pavla Motyčku zastupováním města Kroměříže v řídící skupině pro fair trade.

 

XIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

závazek dofinancovat realizaci projektu „Lidové tradice v lokalitách UNESCO Kroměříž - Ružomberok", předloženého v rámci Fondu mikroprojektů, Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 v předpokládané výši 2.997 Eur (cca 76.568 Kč) v letech 2012 – 2013.

 

XIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

dodatek č. 7 ke zřizovací listině Sociálních služeb města Kroměříže, příspěvkové organizace, převod majetku do správy k hospodářskému využití, zvýšení hodnoty budovy Purkyňova 2871/23 o částku 23.831.991,59 Kč a solární systém na budově č. p. 4262 v hodnotě 908.942,23 Kč.

 

XV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

bezúplatný převod majetku v celkové pořizovací ceně 4.109.054,60 Kč na Dům kultury v Kroměříži, příspěvkovou organizaci, dle přílohy č. 1, dle předložené zprávy.

 

XVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

- 21.000,0 pol. 232 návrh dotace na sociální péči o pomoc v nouzi

- 23.500,0 pol. 232 návrh dotace IPRMK

- 2.241,0 pol. 232 návrh dotace škola hrou

- 2.578,0 pol. 232 návrh dotace likvidace povodňových škod

5,0 pol. 232 vrakovné, odtahy

438,0 pol. 134 místní poplatek VHP a jiné technické herní zařízení

200,0 pol. 134 poplatek za užívání veřejného prostranství

200,0 pol. 134 poplatek za užívání veřejného prostranství jarmarky

1.000,0 pol. 212 Sociální služby města Kroměříže – odvody přís. organizace

9.000,0 pol. 411 dotace na soc. péči a pomoc v nouzi

313,0 pol. 411 dotace meliorační dřeviny

232,0 pol. 411 dotace aktivní politika zaměstnanosti

58,0 pol. 411 dotace přeshraniční spolupráce

861,0 pol. 411 dotace projekty ZŠ

2,0 pol. 412 dotace na činnost SDH

1.447,0 pol. 412 dotace na sociální služby – projekty

2.041,0 pol. 412 dotace škola hrou

2.572,0 pol. 412 dotace likvidace povodňových škod

636,0 pol. 415 neinvestiční transfery ze zahraničí

410,0 pol. 421 dotace prevence kriminality

21.253,0 pol. 421 dotace IPRMK

______________________________________

- 8.651,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

- 12.000,0 pol. 541 sociální dávky

- 40,0 pol. 501 platy zaměstnanců a OOV

40,0 pol. 542 náhrady mezd v nemoci

2,0 pol. 515 výdaje SDH

5,0 pol. 516 městská policie – odtahy

213,0 pol. 516 kultura a cestovní ruch

98,0 pol. 519 náklady soudního řízení

313,0 pol. 521 odborný lesní hospodář, meliorační dřeviny

861,0 pol. 533 projekty škol

1.447,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže – projekty

1.000,0 pol. 533 Sociální služby města Kroměříže

410,0 pol. 612 prevence kriminality

- 1.000,0 pol. 612 digitalizace kina Nadsklepí

____________________________

- 8.651,0 výdaje celkem

příjmy celkem: 617.864,0

výdaje celkem: 577.424,0

saldo příjmů a výdajů: 40.440,0

financování: - 40.440,0

 

XVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

aktualizovaný rozpočtový výhled města Kroměříže na roky 2013 – 2014, dle předložené zprávy.

 

XVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočet města Kroměříže na rok 2012 v celkové výši (uvedené údaje v tis. Kč):

příjmy: 387.841,-

výdaje: 379.807,-

saldo příjmů a výdajů: 8.034,-

financování: - 8.034,-

 

XIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

stříbrný Kroměřížský tolar paní Mgr. Z. S. při příležitosti významného životního jubilea.

 

XX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

zprávu o činnosti výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města, dle předložené zprávy.

 

XXI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zápisy z 9. a 10. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

d o p o r u č u j e

Radě města Kroměříže přehodnotit systém zadávání veřejných zakázek u příspěvkových organizací města Kroměříže, u obchodních společností založených výhradně městem Kroměříž u obecně prospěšných společností města Kroměříže, včetně Metodického pokynu č. 1/2011.

 

XXII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

Mgr. Miloš Malý                                       MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže        uvolněná členka Rady města Kroměříže