Usnasení z X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 24. listopadu 2011

| 09.12.2011 |

Usnasení z X. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 24. listopadu 2011

 

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

směnu pozemků parc. č. 2089/1 o výměře 7.705 m², parc. č. 2089/54 o výměře 263 m², parc. č. 2089/60 o výměře 114 m², parc. č. 3164/8 o výměře 54 m², parc. č. 3164/17 o výměře 21 m², parc. č. 3164/19 o výměře 38 m², parc. č. 3164/22 o výměře 5 m² a parc. č. 3164/23 o výměře 5 m², vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž a pozemků parc. č. 1367/3 o výměře 325 m² a parc. č. 1368/2 o výměře 14 m², oba ostatní plochy v k. ú. Bílany ve vlastnictví města Kroměříže za tyto pozemky ve vlastnictví ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR:

a) parc. č. 3164/21 o výměře 51 m², parc. č. 4842/5 o výměře 642 m², parc. č. 4847/2 o výměře 84 m², parc. č. 4848 o výměře 118 m², parc. č. 4850/2 o výměře 75 m², parc. č. 4851/2 o výměře 102 m², parc. č. 4823/2 o výměře 56 m², parc. č. 4923/3 o výměře 126 m² a parc. č. 4923/4 o výměře 29 m², vše ostatní plochy v k. ú. Kroměříž

b) parc. č. 1353/2 o výměře 20 m², parc. č. 1354/2 o výměře 136 m², parc. č. 1354/3 o výměře 119 m², parc. č. 1354/4 o výměře 363 m², parc. č. 1354/5 o výměře 84 m², parc. č. 1355/2 o výměře 215 m², parc. č. 1356/2 o výměře 56 m², parc. č. 1359/3 o výměře 186 m², parc. č. 1367/4 o výměře 130 m², parc. č. 1367/5 o výměře 44 m², parc. č. 1368/4 o výměře 14 m² a parc. č. 1369/6 o výměře 852 m², vše ostatní plochy v k. ú. Bílany

c) parc. č. 1272/2 o výměře 68 m², parc. č. 1272/3 o výměře 4 m², parc. č. 1272/4 o výměře 24 m², vše ostatní plochy v k. ú. Hradisko

d) parc. č. 198/5 o výměře 190 m², parc. č. 198/6 o výměře 35 m², parc. č. 198/7 o výměře 772 m², parc. č. 198/8 o výměře 670 m², parc. č. 198/9 o výměře 30 m², parc. č. 1154/2 o výměře 245 m² a parc. č. 1154/3 o výměře 44 m², vše ostatní plochy v k. ú. Postoupky

e) parc. č. 226/2 o výměře 414 m², parc. č. 226/3 o výměře 596 m², parc. č. 226/4 o výměře 68 m², parc. č. 226/5 o výměře 118 m², parc. č. 226/6 o výměře 110 m², parc. č. 793/2 o výměře 84 m², parc. č. 793/3 o výměře 18 m², parc. č. 793/4 o výměře 31 m², parc. č. 793/5 o výměře 47 m², parc. č. 793/6 o výměře 327 m² a parc. č. 793/7 o výměře 80 m² , vše ostatní plochy v k. ú. Miňůvky.

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 3296/6 - ostatní plocha o výměře cca 21 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele Ing. O. a Ing. J. V. za smluvní kupní cenu 700 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí id. ¼ pozemku parc. č. 438/2 - ostatní plocha o výměře 132 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

úplatné nabytí pozemku parc. st. č. 54 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 345 m² v k. ú. Zlámanka pod budovou č. pop. 6 z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

 

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

úplatné nabytí pozemku parc. st. č. 120 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 193 m² v k. ú. Trávník pod budovou č. pop. 132 z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

 

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 1566/8, 1566/12, 1566/13, 1566/20, 1566/21, 1566/22, 1566/29, 1566/31, 1582/115 a 3137/5 v k. ú. Kroměříž z vlastnictví společnosti GAIS s. r. o. se sídlem Velké náměstí 47, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže za smluvní kupní cenu 100 Kč včetně DPH, splatnou po podpisu kupní smlouvy.

 

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje budovy vodojemu na pozemku parc. st. č. 269 a pozemků parc. st. č. 269 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 25 m² a parc. č. 491- ostatní plocha o výměře 407 m² v k. ú. Těšnovice pro Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

 

VIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. Podmínky pro přebírání nově budovaných částí veřejného osvětlení a jejich zapojení do systému Kroměřížských technických služeb, s. r. o. z majetku města Kroměříže

2. Podmínky pro přebírání nově budovaných částí veřejného osvětlení a jejich zapojení do systému Kroměřížských technických služeb, s. r. o. z majetku jiných investorů, dle předložené zprávy.

 

IX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

A) zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí, vjezdů a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady.

Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kroměříž, Kovářská - úprava NN

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

2. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kroměříž, Zborovská II, 17 RD, MATVE NN

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN

3. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 1.120 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Trávník - kabelová smyčka NN, Mynařík

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN, nový pojistkový pilíř NN

4. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Kroměříž, Dvořákova - úprava NN, Krybus

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN, nový pojistkový pilíř NN

B) s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene odpovídající právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování veřejného osvětlení a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby tohoto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Oprávněným z věcného břemene je město Kroměříž jako vlastník veřejného osvětlení. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od převzetí veřejného osvětlení.

Věcné břemeno se zřizuje úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí povinný na vlastní náklady.

Budoucí oprávněný se zavazuje, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro Trade Invest Morava, s. r. o., a GAIS, s. r. o., se sídlem Velké náměstí 47, 767 01 Kroměříž jako povinné z věcného břemene.

Stavba pod označením: Kroměříž, Dolní Zahrady - veřejné osvětlení

Účel věcného břemene: veřejné osvětlení

 

X. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

rozpočtové opatření - uvolnění částky 2.154.240 Kč z rozpočtu města Kroměříže na zálohové hrazení nákladů na provedení exekuce náhradním výkonem - sanaci pozemku parc. č. 152, k. ú. Skaštice s tím, že bude vydán exekuční příkaz a rozhodnuto o provedení exekuce ukládáním donucovacích pokut.

 

XI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení žádosti o poskytnutí dotace na projekt Lidové tradice v lokalitách UNESCO „Kroměříž - Ružomberok" financovaný z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR – ČR 2007 - 2013, číslo výzvy 06/FMP.

 

XII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí další dotace pro Tělovýchovnou jednotu SLAVIA Kroměříž ve výši 120.000 Kč v roce 2011 s tím, že výše této dotace bude zohledněna při schvalování dotací pro rok 2012.

 

XIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis.Kč):

a) na straně příjmů:

130,0 pol. 133 poplatky za odnětí půdy a znečišťování ovzduší

- 7.500,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce kina

428,0 pol. 415 neinvestiční transfery ze zahraničí

64,0 pol. 421 dotace solární systémy

7.489,0 pol. 422 dotace kino

_________________________________________________________________

611,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

120,0 pol. 517 turistický webový portál města

96,0 pol. 517 projekt zvýšení kvality řízení – dofinancování hlasovacího zařízení

25,0 pol. 521 Informační kancelář Kroměříž

120,0 pol. 522 TJ Slavia Kroměříž - provoz

250,0 pol. 513-612 interiéry klub seniorů

__________________________________________________________________________

611,0 výdaje celkem

Příjmy celkem: 645.612,0

Výdaje celkem: 614.887,0

Saldo příjmů a výdajů: 30.725,0

Financování: - 30.725,0

 

XIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou analýzu hospodaření města Kroměříže.

 

XV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o partnerství při přípravě a realizaci integrovaného projektu IVVS Zlínského kraje mezi Zlínským krajem, městem Kroměříž a ostatními partnery, dle předložené zprávy.

 

XVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

ocenění města Kroměříže:

a) věcný dar v hodnotě do 5.000 Kč panu Ing. Z. F. za 100 bezpříspěvkových dárcovství krve

b) věcný dar v hodnotě do 5.000 Kč panu M. K. za 100 bezpříspěvkových dárcovství krve

c) stříbrné Pamětní medaile města Kroměříže za 50 bezpříspěvkových dárcovství krve:

1. panu M. G.

2. panu R. N.

3. panu S. B.

4. panu Ing. J. H.

5. panu J. A.

6. panu J. V.

7. panu J. K.

 

XVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pojmenování nové ulice v Kroměříži - Dolních Zahradách „Slovákova", dle předložené situační zprávy.

 

XVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

d o p o r u č u j e

Radě města Kroměříže projednat přijetí deklarace a zřízení řídícího týmu fair trade na schůzi Rady města Kroměříže včetně vyčíslení finančního dopadu do rozpočtu města Kroměříže.

 

XIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu jednacího řádu Zastupitelstva města Kroměříže takto:

V Článku 4, bodě 3. se vypouští "písemných"

V Článku 6, bodě 14. se vypouští slovo "písemnou".

Další text zůstává beze změny.

 

XX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

Mgr. Miloš Malý                                           MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže              uvolněná členka Rady města Kroměříže