Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. října 2011

| 09.11.2011 |

Usnesení z IX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 20. října 2011

 

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 3139 - ostatní plocha o výměře 458 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost Kružík s. r. o. se sídlem Veleslavínova 2357, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², t. j. celkem 229.000 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej částí pozemku parc. č. 3296/6 - ostatní plocha v k. ú. Kroměříž, podle nového geometrického plánu č. 5897-94/2011 ze dne 16. 5. 2011 označených jako:

a) parc. st. č. 8233 - zastavěná plocha o výměře 20 m² pro manžele L. a J. N.

b) parc. st. č. 8234 - zastavěná plocha o výměře 23 m² pro manžele H. a B. Ch.,

za smluvní kupní cenu 500 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 2414/7 - ostatní plocha o výměře cca 50 m² v k. ú. Kroměříž pro RNDr. M. H.

 

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 870/16 - ostatní plocha o výměře cca 242 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele J. a Ing. J. Č.

 

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2747/158 - ostatní plocha o výměře 170 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a L. H.

 

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 240/1 - ostatní plocha o výměře cca 75 m² v k. ú. Miňůvky pro manžele Z. a D. P.

 

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 813/35 o výměře cca 55 m², parc. č. 813/36 o výměře cca 19 m², parc. č. 813/37 o výměře cca 25 m² a parc. č. 813/59 o výměře cca 21 m², vše ostatní plocha v k. ú. Kroměříž na ulici Francouzská pro pana M. M.

 

VIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u k l á d á

Radě města Kroměříže rozhodnout ve věci prodloužení nájemní smlouvy uzavřené mezi paní V. H. a městem Kroměříž na pronájem nebytových prostor v domě č. pop. 1413 na pozemku parc. st. č. 1260 a pozemků parc. st. č. 1260 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 196 m² a parc. č. 434/5 - zahrada o výměře 114 m², vše v k. ú. Kroměříž na ulici Kojetínská

d o p o r u č u j e

prodloužit tuto nájemní smlouvu o jeden rok.

 

IX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o převodu nemovitosti č. UZSVM/BKM/2379/2011-BKMM mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se pozemku parc. č. 1363 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 v k. ú. Bílany.

 

X. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 234/9 o výměře 457 m², parc. č. 234/10 o výměře 569 m², parc. č. 234/11 o výměře 252 m² a parc. č. 3112/1 o výměře 2.376 m², vše ostatní plocha v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

XI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 268/7 o výměře 371 m², parc. č. 268/11 o výměře 130 m² a parc. č. 268/13 o výměře 285 m², vše ostatní plocha v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

XII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 234/3 - ostatní plocha o výměře 331 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

XIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

bod II. v usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 24. března 2011, v plném znění.

 

XIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí veřejného osvětlení na pozemcích parc. č. 704/4, 695, 693/107 a 693/96, 693/85 a 693/86 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví Realitní společnosti Zvonek, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3935, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže za smluvní kupní cenu 100 Kč včetně DPH, splatnou po podpisu kupní smlouvy. Smlouva bude podepsána po odstranění všech závad na osvětlovacích trubicích.

 

XV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí, vjezdů a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady.

Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 2.100 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Hanácké náměstí - úprava kabelové sítě NN-2

Účel věcného břemene: distribuční soustava - nové kabelové vedení NN, 3 ks rozpojovací skříně a 1 kus přípojkové skříně

2. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, m. č. Trávník - Podbřeží, prodloužení STL plynovodního řadu

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - prodloužení STL plynovodu

3. Pro Vodovody a kanalizace Kroměříž a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kanalizace Kroměříž, ulice Chropyňská - I. etapa

Účel věcného břemene: zřízení a provozování kanalizační stoky, čerpací stanice, přípojky elektro

4. Pro SVORNOST stavební bytové družstvo Kroměříž., se sídlem Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Domovní plynová kotelna, bytový dům Kroměříž, Páleníčkova 2884

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka NTL plynovodu

5. Pro MALCOLOR, s. r. o., se sídlem Kojetínská 1189, 767 01 Kroměříž jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kojetínská 1189, Kroměříž, vnitřní plynovod+STL - přípojka STL

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení - přípojka STL plynovodu

6. Pro P. a J. K. jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Účel věcného břemene: vjezd k RD a vjezd k ostatním pozemkům v dané lokalitě

 

XVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

minimální ceny za prodej a pronájem pozemků v majetku města Kroměříže a to v Kroměříži a v místní části Kroměříže Vážanech (A) a v ostatních místních částech Kroměříže (B):

Lokality:

A - Kroměříž, místní část Kroměříže - Vážany

B - ostatní místní části Kroměříže

Prodej pozemků: A B

- stavební pozemky 700 Kč/m2 400 Kč/m2

- pozemky dle ÚP určené k zástavbě 700 Kč/m2 400 Kč/m2

- předzahrádky 350 Kč/m2 200 Kč/ m2

- ostatní plocha, komunikace 400 Kč/m2 200 Kč/m2

- zahrádky v zástavbě RD, BD 350 Kč/m2 250 Kč/m2

- zahrady 350 Kč/m2 250 Kč/m2

- pozemky pro parkování 500 Kč/m2 350 Kč/m2

- orná půda - malá plocha do 100 m2 350 Kč/m2 200 Kč/m2

- velká ucelená plocha dle znaleckého posudku

- sady - malá plocha do 100 m2 350 Kč/m2 200 Kč/m2

- velká ucelená plocha dle znaleckého posudku

- lesy - velká ucelená plocha dle znaleckého posudku

Pronájem pozemků: A B

- zahrady, předzahrádky 15 Kč/m2/rok 10 Kč/m2/rok

(schváleno na 6. schůzi RMK dne 3. března 2011, usnesení č. 191-04)

- pozemky pro parkování 1.000 Kč/1 stání/rok

- reklamní plochy (plocha reklamy) 2.000 Kč/m2/rok

- pozemky, plochy ve vnitroblocích BD 0 Kč/za údržbu plochy

- pozemky pod prodejními stánky 700 Kč/m2/rok

s platností od 21. října 2011.

 

XVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

poskytnutí finančního příspěvku ve výši do 65.000 Kč, z rozpočtu města Kroměříže na rok 2011, pro Tělovýchovnou jednotu SLAVIA Kroměříž na opravu regulace tlaku plynového kotle.

 

XVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v roce 2012, jak je uvedeno v následující tabulce, včetně jeho financování.

 

Objekty v majetku fyzických nebo právnických osob

Celkové náklady

Státní podpora

Příspěvek města

(vše v tis. Kč):

Velké náměstí č. p. 49

430

215

43

Vodní č. p. 93

1.285

642

129

Velké náměstí č. p. 106

300

150

30

Velké náměstí č. p. 108

430

215

43

Velké náměstí č. p. 110

960

480

96

Objekty v majetku města

 

 

 

Velké náměstí č.p. 115

340

170

170

Objekty v majetku církve

 

 

 

Chrám sv. Mořice

13.169

9.218

2.634

Kostel sv. Jana Křtitele

2.200

1.540

440

Celková suma

19.114

12.630

3.585

 

 

XIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zařadit do návrhu rozpočtů města Kroměříže v roce 2012 částku 200.000 Kč na přípravu projektu „Integrovaného výstražného a varovného systému" a v roce 2013 částku 6.605.700 Kč včetně DPH, na jeho realizaci, dle předložené zprávy, s tím, že skutečné finanční zatížení města Kroměříže bude činit 1.651.425 Kč.

 

XX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/1870/2011/KH ve výši 2.000 Kč určenou na odbornou přípravu velitelů a strojníků jednotky Sboru dobrovolných hasičů Kroměříž k získání odborné způsobilosti, dle předložené zprávy.

 

XXI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y h l a š u j e

dotační tituly města Kroměříže pro rok 2012, dle předložené zprávy.

 

XXII. Zastupitelstvo města Kroměříž po projednání

s c h v a l u j e

změnu způsobu předkládání rozpočtu města Kroměříže a rozpočtových opatření ke schválení zastupitelstvu města tak, aby rozpočet města Kroměříže byl podrobně rozpracován dle účelovosti, tzn. individuálně ve vztahu ke konkrétnímu úkolu a konkrétnímu výdaji podle zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů č. 250/2000 Sb., § 19, odst. 1a.

 

XXIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

750,0 pol. 134 poplatek za provozovaný VHP

120,0 pol. 134 poplatek za užívání veřejného prostranství

-420,0 pol. 135 odvod výtěžku z provozování loterií a VHP

98,0 pol. 214 podíl na HV Biopas

97,0 pol. 214 dividendy VAK

100,0 pol. 214 příjmy z úroků

504,0 pol. 221 sankční platby

15,0 pol. 232 cena ve třídění odpadů

-768,0 pol. 232 návrh dotace na výkon st.správy SPOD

768,0 pol. 411 dotace na výkon st. správy sociální služby, SPOD

170,0 pol. 411 aktivní politika zaměstnanosti

75,0 pol. 411 dotace prevence kriminality

2.401,0 pol. 411 projekty ZŠ Slovan

73,0 pol. 411 činnost odborného lesního hospodáře

60,0 pol. 412 dotace dopravní hřiště

120,0 pol. 415 neinvestiční transfery ze zahraničí

50,0 pol. 422 dotace SDH

_____________________________________

4.378,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

800,0 pol. 515 energie vnitro

-171,0 pol. 501 platy zaměstnanců a OOV

171,0 pol. 542 náhrady mezd v nemoci

15,0 pol. 516 odpadové hospodářství – tříděný odpad

75,0 pol. 516 projekty prevence kriminality

73,0 pol. 521 odborný lesní hospodář

65,0 pol. 522 neinvestiční transfery TJ Slavia regulace kotle

465,0 pol. 533 Správa majetku udržitelnost projektu Hanácké náměstí

340,0 pol. 533 úprava el. rozvodů budovy PDA

60,0 pol. 533 SmmK, provoz dětského dopravního hřiště

2.401,0 pol. 533 projekty ZŠ

84,0 pol. 612 SDH stříkačky

_____________________________________

4.378,0 výdaje celkem

Příjmy celkem: 617.864,0

Výdaje celkem: 577.424,0

Saldo příjmů a výdajů: 40.440,0

Financování: -40.440,0

 

XXIV. Zastupitelstvo města Kroměříže

s c h v a l u j e

pořízení těchto změn územního plánu města Kroměříže:

a) zařazení pozemků umístěných v lokalitě Štěchovice v k. ú. Kroměříž (provozovna Ing. Jiří Korbel. a areál Kromilk, spol. s r. o.) do ploch výroby

b) zařazení části pozemku parc. č. 1476/1 v k. ú. Kroměříž v lokalitě Závodí, do ploch všeobecného bydlení (BO návrh)

c) zařazení pozemku parc. č. 147/47 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch čistého bydlení v rodinných domech (BR návrh)

d) zařazení pozemku parc. č. 592 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch individuální rekreace (RI návrh)

e) zařazení pozemku parc. č. 378/18 umístěného v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

f) zařazení pozemků parc. č. 378/15 a parc. č. 378/16 umístěných v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

g) zapracování samostatné ČOV v místní části Zlámanka v souladu s platným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje

h) zakreslení plochy zahradnictví a městského hřbitova v Kroměříži podle skutečného stavu jako plochy městské zeleně - hřbitovy (Zh stav) a smíšené plochy obchodu a služeb (SO stav) - úprava funkčního využití území,

ch) zařazení plochy zahradnictví umístěného v Podzámecké zahradě do ploch městské zeleně - parky (Zp stav), včetně úpravy regulativů se zahradnictvím jako přípustnou funkcí

i) zakreslení trasy cyklostezky Kroměříž - Postoupky

j) revitalizaci okolí území potoka Korytná ve směru do Chropyně, doplnění textové části regulativů týkajících se regenerace vodního toku a umožnění revitalizace krajiny

k) zařazení pozemku parc. č. 1678/2 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch průmyslové výroby (PP návrh)

l) zařazení pozemků parc. č. 1966/5, 1966/6, 1966/7 a parc. č. 3148/11 umístěných v k. ú. Kroměříž, do smíšených ploch výroby a služeb (SV návrh)

m) zařazení staveb pro bydlení jako přípustné využití území ve smíšených plochách centrálního charakteru (SC stav) do závazných regulativů v textové části územního plánu

n) zařazení pozemků parc. č. 2423/14, 2425/1, 2425/2, 3314/1 a parc. č. 3314/2 umístěných v k. ú. Kroměříž, do ploch rekreace a sportu (RS návrh)

o) zařazení pozemku parc. č. 254/8 umístěného v k. ú. Těšnovice, do ploch všeobecně výrobního charakteru (PV návrh)

p) zařazení lokality umístěné mezi lokalitou Hvězda a místní částí Těšnovice do ploch rekreační zeleně (Zr návrh) umožňující realizaci golfového hřiště

q) zařazení pozemku parc. č. 1104/61 umístěného v k. ú. Kroměříž do smíšených ploch obchodu a služeb (SO návrh)

r) zařazení pozemku parc. č. 588 umístěného v k.ú. Bílany do ploch venkovského bydlení (BV stav)

s) zařazení pozemků parc. č. 237/1, 237/2 a parc. č. 237/3 umístěných v k. ú. Těšnovice do ploch venkovského bydlení (BV návrh).

n e s c h v a l u j e

pořízení těchto změn územního plánu města Kroměříže:

a) zařazení pozemků parc. č. 170, 171, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 175/3, 175/4, 175/5, 175/6, 175/7, 175/8, 175/9, 175/10, 175/11, 175/12, 175/13, 175/14, 175/15, 175/17, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213 a parc. č. 214 umístěných v k. ú. Kotojedy, v lokalitě Hvězda, do ploch venkovského bydlení (BV návrh), do ploch užitkové zeleně - sady, zahrady (Zz návrh) a do ploch městské zeleně - parky (Zp návrh)

b) zařazení pozemku parc. č. 1609/1 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

c) stanovení podmínek pro území s nepříznivými vlivy dopravy například v lokalitě z ulice Havlíčkova směrem na ulici K Terezovu

d) zařazení pozemku parc. č. 655/1 umístěného v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch užitkové zeleně - sady, zahrady (Zz návrh)

e) výjimka pro výstavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 307/2 umístěného v k. ú. Bílany

f) zařazení pozemků parc. č. 678/16 a parc. č. 678/18 umístěných v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

g) zařazení pozemku parc. č. 687 umístěného v k. ú. Miňůvky, do ploch rekreace a sportu (RS návrh)

h) zařazení pozemku parc. č. 84 umístěného v k. ú. Kotojedy, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

ch) zařazení pozemků parc. č. 693/3, 693/6, 693/7, 693/8, 693/9, 693/10, 693/11, 693/12, 693/13, 693/14, 693/15, 693/16, 693/17, 693/18, 693/19, 693/20, 693/21, 693/22, 693/23, 693/24, 693/25, 693/26, 693/27, 693/30, 693/31, 693/32, 693/33, 693/46, 693/47, 693/48 a parc. č. 693/51 umístěných v k. ú. Vážany u Kroměříže, do ploch individuální rekreace (RI stav)

i) zařazení pozemku parc. č. 3744/43 umístěného v k. ú. Kroměříž, do ploch všeobecného bydlení (BO návrh)

j) zařazení pozemků parc. č. 2699/2, 2699/6, 2700/1, 2700/3, 2701/1, 2701/2, 2701/3, 2701/5, 2701/9, st. 2897, 4571, 4572, 4573, 4575, 4576, 4577, 4578, 4579, 4580, 4581, 4582, 4834, 4902, 4904, 4905, 4906, 4907, 4908 a parc. č. st. 7867 umístěných v k.ú. Kroměříž, do ploch všeobecného bydlení (BO návrh) a do smíšených ploch výroby a služeb (SV návrh)

k) zařazení pozemku parc.č. 152/5 umístěného v k. ú. Kotojedy, do ploch individuální rekreace (RI návrh)

l) zařazení pozemku parc.č. 152/4 umístěného v k. ú. Kotojedy, do ploch individuální rekreace (RI návrh)

m) zařazení pozemku parc.č. 152/6 umístěného v k. ú. Kotojedy, do ploch individuální rekreace (RI návrh)

n) zařazení pozemků parc. č. 470/18 a parc. č. 470/22 umístěných v k. ú. Trávník, do ploch venkovského bydlení (BV návrh)

 

XXV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

na základě doporučení Rady města Kroměříže a výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci MPR a rozvoj města Program regenerace městské památkové rezervace Kroměříž - Aktualizace 2008 – 2012, zpracovaný Ing. arch. Radmilou Vraníkovou v roce 2011.

 

XXVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zásady udělování ocenění občanů a skupin občanů a zásady pro udělování čestného občanství, dle předložené zprávy, s úpravou v článku 4., dle předložené zprávy.

 

XXVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

s odvoláním na § 119 odst.3, z. č. 128/2000 Sb. o obcích, že řešení stížnosti paní K. S. není v kompetenci kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže s tím že, dle organizačního řádu čl. 26 a 27, bude věc předána právnímu odboru Městského úřadu Kroměříž. Vzhledem k právní povaze stížnosti nelze řešení stížnosti uložit kontrolnímu výboru ZMK, ani dle § 119 odst.3, pís.c) z. č.128/2000 Sb., o obcích.

u k l á d á

Radě města Kroměříže a vedoucímu odboru rozvoje města, Ing. Josefu Koplíkovi, zohlednit názor občanů, včetně názoru p. L. N., ve všech stupních rozhodování o projektu vybudování parkovacích míst na Francouzské ul.

 

XXVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

závěrečný účet spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí České dědictví UNESCO za rok 2010.

 

XXIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

Mgr. Miloš Malý                                              Marek Šindler

místostarosta města Kroměříže                uvolněný člen Rady města Kroměříže