Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. září 2011

| 26.09.2011 |

Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 8. září 2011

 

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 604/285 - zahrada o výměře 296 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele S. a Mgr. M. T. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², tj. 103.600 Kč celkem, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 400/1 – ostatní plocha o výměře cca 45 m² v k. ú. Kroměříž na ulici Havlíčkova pro paní J. B. za smluvní kupní cenu 400 Kč/m² splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupující.

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej částí pozemku parc. č. 2769/97 – ostatní plocha o výměrách 1 m² a 0,41 m², podle nového geometrického plánu č 5890-90/2011 ze dne 14. 6. 2011 označených jako parc. st. č. 8239 – část b a c pro manžele M. a RSDr. J. J. za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí pozemku parc. č. 184/2 – orná půda o výměře 3.094 m² v k. ú. Trávník a komunikace vybudované na tomto pozemku z vlastnictví pana M. S. do vlastnictví města Kroměříže za celkovou smluvní kupní cenu 100 Kč, včetně DPH, splatnou po podpisu kupní smlouvy. Nejdříve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě s tím, že smlouva kupní bude uzavřena do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci výše uvedené stavby komunikace.

 

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí pozemků parc. č. 4817 o výměře 438 m² a parc. č. 4824 o výměře 729 m², oba trvalý travní porost v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu do vlastnictví města Kroměříže za cenu stanovenou podle platného cenového předpisu ke dni převodu.

 

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

úplatné nabytí pozemku parc. č. 3381/4 – ostatní plocha o výměře 119 m² v k. ú. Kroměříž z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

 

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 1573/7 – orná půda o výměře 1.787 m² v k. ú. Kroměříž pro pana T. P.

 

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 379/2 – orná půda o výměře 98.840 m², parc. č. 379/4 – ostatní plocha o výměře 20.213 m², parc. č. 379/5 - orná půda o výměře 27.963 m², parc. č. 379/19 – ostatní plocha o výměře 39.258 m², parc. č. 381/1 – ostatní plocha o výměře 9.876 m² , parc. č. 381/2 – ostatní plocha o výměře 11.402 m², parc. č. 383 – ostatní plocha o výměře 193.687 m², parc. č. 384/1 – ostatní plocha o výměře 60.829 m², parc. č. 451/1 – ostatní plocha o výměře 1.215 m², parc. č. 452 – ostatní plocha o výměře 1.404 m² a parc. č. 462/1 – ostatní plocha o výměře 5.019 m² pro společnost Ovocná školka Litenčice, spol. s r. o. za účelem provozování zemědělské činnosti.

 

IX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 893/5 – orná půda o výměře 2.005 m² a parc. č. 3241 – ostatní plocha o výměře 497 m² v k. ú. Kroměříž a pozemků parc. č. 693/44 - orná půda o výměře 397 m² a parc. č. 3241 – ostatní plocha o výměře 501 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže pro společnost RS Trucks s. r. o., Otrokovice.

 

X. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje, případně pronájmu, pozemků parc. č. 161 o výměře 882 m² a parc. č. 162 o výměře 828 m², oba ostatní plocha v k. ú. Postoupky pro společnost MONSTA Brno, spol. s r. o.

 

XI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 3148/2 - ostatní plocha o výměře cca 108 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost SEALL v. o. s.

 

XII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí, vjezdů a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady.

Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro V. K. jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Účel věcného břemene: přípojka kanalizace

2. Pro R. K. jako oprávněného z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Rodinný domek, Těšnovice, parc. č. 73

Účel věcného břemene: přípojka vody, plynu a vjezd k RD

3. Pro AVONET, s. r. o., se sídlem Kvítková 4323, 760 01 Zlín, jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Optické propojení BD Zborovská, Kroměříž

Účel věcného břemene: veřejná komunikační síť – propojení domů optickým kabelem

4. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4509-602, Kroměříž, Chropyňská-přípojka do 50m, Petr

Účel věcného břemene: distribuční soustava – nové kabelové vedení NN

5. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4508-264, Miňůvky - přípojka do 50m, Šmelko,

Účel věcného břemene: distribuční soustava – nové kabelové vedení NN

6. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4509-442, Vážany u Kroměříže - přípojka do 50m, Plaček,

Účel věcného břemene: distribuční soustava – nové kabelové vedení NN

7. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-2510-069, Kroměříž, Kojetínská, SR

Účel věcného břemene: distribuční soustava – nové kabelové vedení NN a nová přípojková skříň

8. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 5.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-2510-309, Těšnovice – kabel NN, Zahradník,

Účel věcného břemene: distribuční soustava – nové kabelové vedení NN a nová přípojková skříň

9. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-2510-619, Kroměříž, Za Zámeckou zahradou – úprava VN, VAK

Účel věcného břemene: distribuční soustava – nové nadzemní vedení VN a kabelové vedení NN

10. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-2510-099, Kroměříž, Legionářů - přípojka do 50m, Tichý

Účel věcného břemene: distribuční soustava – nové kabelové vedení NN

11. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Chropyňská – přípojka NN, Vaňharová

Účel věcného břemene: distribuční soustava – nové kabelové vedení NN

12. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 800 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Trávník – lokalita 36 RD – STRABIS, 1.etapa

Účel věcného břemene: distribuční soustava – nové kabelové vedení NN

13. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 30.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, T48 LŠU

Účel věcného břemene: distribuční soustava – umístění technologických prvků trafostanice

14. Pro Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: 16010-007900 Kroměříž, Kotojedská 543, HARKO

Účel věcného břemene: veřejná komunikační síť – nový metalický kabel, dvě trubky HDPE

15. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: ZTV pro výstavbu rodinných domů Těšnovice Účel věcného břemene: plynárenské zařízení – STL plynovod a plynovodní přípojky

16. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 5.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením REKO NTL/STL Kroměříž, ul. Nerudova + 4

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení – rekonstrukce NTL/STL plynovodu

17. Pro M. K. jako oprávněného z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označ.: ZTV pro výstavbu RD,Kroměříž lokalita Horní Zahrady,Chropyňská

Účel věcného břemene: kabelová přípojka NN, přípojka vody, plynu, VO, a vjezdy k RD

18. Pro T. a G. J. jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Úprava stávajícího vjezdu Účel věcného břemene: vjezd k RD a zpevněná plocha pro parkování

19. Pro P. M. jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Účel věcného břemene: vjezd k RD

20. Pro Ing. A. F. jako oprávněného z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Účel věcného břemene: vjezd k RD a vjezd k ostatním pozemkům v dané lokalitě

21. Pro M. R. jako oprávněného z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Účel věcného břemene: vjezd k RD a vjezd k ostatním pozemkům v dané lokalitě

22. Pro K. R. jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Účel věcného břemene: vjezd k RD a vjezd k ostatním pozemkům v dané lokalitě

23. Pro P. a Z. S. jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Účel věcného břemene: přípojka vody a zřízení vodoměrné šachty

24. Pro J. Š. jako oprávněného z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Adaptace stávajícího objektu na rodinný dům

Účel věcného břemene: kabel. přípojka NN, přípojka vody, kanalizace, plynu a vjezd k RD

25. Pro KmNet, s.r.o., se sídlem Kaplanova 1780/1D, 767 01 Kroměříž, jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Metropolitní síť KmNet Kroměříž

Účel věcného břemene: veřejná komunikační síť – propojení domů optickým kabelem

26. Pro ALEUTA, a.s, se sídlem Na Jarově 2424/2, 130 00 Praha, Žižkov, jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kanalizační přípojka k objektu č.p. 4489 v k.ú. Kroměříž

Účel věcného břemene: kanalizační přípojka

n e s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí, vjezdů a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků.

27. Pro M. M. jako oprávněného z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Přestavba kotelny na restauraci, ul. Francouzská, Kroměříž

Účel věcného břemene: kabel. přípojka NN, přípojka vody, kanalizace, plynu, sdělovacího kabelu a vjezd k objektu

28. Pro RS Trucks, s. r. o., se sídlem Moravní 1636, 765 02 Otrokovice, jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Inženýrské sítě pro skupinu RD, Kroměříž Vážany – Pekelce 2

Účel věcného břemene: kabel. přípojka NN a VN, přípojka vody, kanalizace, plynu, VO, komunikace a vjezdů k jednotlivým RD

 

XIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě XIII. v usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 1. 9. 2005 ve věci darování podílu id. 51/100 nebytové jednotky 3338/13 a příslušného spoluvlastnického podílu 933,3/163440 na společných částech domu č. pop. 3338 na ulici Havlíčkova v Kroměříži z MUDr. M. Š. na MUDr. M. V.

 

XIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. výměnu oken a realizaci dalších víceprací na stavbě „Rekonstrukce kina Nadsklepí a venkovní pódium", dle předložené zprávy, s tím, že náklady na výměnu oken a vícepráce budou dofinancovány z rozpočtu města Kroměříže pro rok 2012

2. realizaci stavebních úprav a elektroinstalace pro scénické osvětlení a ozvučení v předpokládané částce 150.000 Kč.

 

XV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení projektu „Digitalizace promítání v kině Nadsklepí v Kroměříži" do dotačního programu Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie a jeho dofinancování včetně uhrazení žadatelského poplatku.

 

XVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

záměr přípravy projektů města Kroměříže navazujících na projekt Národního centra zahradní kultury v Kroměříži realizovaný Národním památkovým ústavem.

Tyto navazující projekty budou řešit multimediální centrum na Starém pivovaru, úpravy prostoru před vstupem do Květné zahrady, rozšíření informačního systému a úpravy pobytové louky v Podzámecké zahradě

u k l á d á

Ing. Josefu Koplíkovi. – vedoucímu odboru rozvoje města, zadat zpracování projektové dokumentace multimediálního centra na Starém pivovaru, úpravy prostoru před vstupem do Květné zahrady a rozšíření informačního systému.

 

XVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

a) předložení žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Z Kroměříže do Ružomberku – Z Ružomberku do Kroměříže" financovaný z Fondu mikroprojektů v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013, číslo výzvy 05/FMP

b) závazek dofinancovat realizaci projektu „Z Kroměříže do Ružomberku – Z Ružomberku do Kroměříže" předloženého v rámci Fondu mikroprojektů, Operačního programu Přeshraniční spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 v předpokládané výši 98.165 Kč (cca 4.006,75 euro) v letech 2012 – 2013.

 

XVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení projektu „Rozvoj plánování sociálních služeb v ORP Kroměříž" do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzvy č. 78".

 

XIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

předložení projektu „Sportovní hry seniorů – Kroměříž 2012" do programu Evropa pro občany 2007 – 2013.

 

XX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s o u h l a s í

s vyhlášením výběrového řízení na provozování MHD v Kroměříži.

 

XXI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

- 2.500,0 pol. 111 daňové příjmy samostatná činnost

- 1.945,0 pol. 232 návrh dotace škola hrou

- 106,0 pol. 232 návrh dotace na výkon st. správy soc. služby, SPOD

2.578,0 pol. 232 návrh dotace likvidace povodňových škod

- 120,0 pol. 232 návrh dotace celoživotní učení

- 1.500,0 pol. 232 návrh dotace IPRMK

95,0 pol. 232 dotace celoživotní učení

100,0 pol. 232 nekapitálové příspěvky pohřebnictví

149,0 pol. 232 projekt farmářské trhy

282,0 pol. 311 prodej dlouhodobého majetku

1.049,0 pol. 411 projekty ZŠ Zachar

871,0 pol. 411 projekty ZŠ U Sýpek

651,0 pol. 411 projekty ZŠ Zachar

30,0 pol. 411 přeshraniční spolupráce

768,0 pol. 411 dotace na výkon st. správy soc. služeb, SPOD

1.725,0 pol. 412 škola hrou

185,0 pol. 421 zpracování lesních hosp. osnov

220,0 pol. 422 škola hrou

___________________________________________________________________________

2532,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

239,0 pol. 513 projekt Farmářské trhy

- 2.000,0 pol 514 úroky

295,0 pol. 516 nájem Bajda

18,0 pol. 516 projekt Farmářské trhy

10,0 pol. 516 poplatek administrace digitalizace kina

300,0 pol. 516 náklady udržitelnosti projektu Hanácké náměstí

- 950,0 pol. 517 úprava prostor Mánesova

2.155,0 pol. 590 nespecifikovaná rezerva

- 25,0 pol. 521 Okresní hospodářská komora – celoživotní učení

110,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska - provozní náklady krytu CO

2.571,0 pol. 533 projekty ZŠ

50,0 pol. 533 SmmK energie PDA

9,0 pol. 536 finanční vypořádání

500,0 pol. 620 KTS, s. r. o. – příplatek mimo základní kap. rek. budovy

1.000,0 pol. 612 digitalizace kina Nadsklepí

- 1.000,0 pol. 612 úprava prostor pro informační centrum

- 1.000,0 pol. 612 chodníky IPRMK

- 70,0 pol. 612 fasáda MŠ Trávník

70,0 pol. 533 MŠ s právní subjektivitou

65,0 pol. 612 rekonstrukce kina Nadsklepí

185,0 pol. 631 zpracování lesních hospodářských osnov

___________________________________________________________________________

2.532,0 výdaje celkem

c) rekapitulace:

příjmy celkem: 640.623,0

výdaje celkem: 609.898,0

saldo příjmů a výdajů: 30.725,0

financování: - 30.725,0

u k l á d á

Mgr. Daniele Hebnarové – starostce města Kroměříže, požádat Ministerstvo financí ČR o mimořádnou dotaci na výkon státní správy v souvislosti s náklady na odstranění ekologických škod ve Skašticích.

 

XXII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření bezplatného partnerství města Kroměříže v projektu „Genderový projekt – podpora podnikání pro ženy s dětmi ve Zlínském kraji".

 

XXIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření bezplatného partnerství města Kroměříže v projektu „Program poradenství, vzdělávání a získávání pracovních návyků osob se sluchovým postižením II".

 

XXIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

členům pěveckého sboru Moravští madrigalisté:

a) bronzový Kroměřížský tolar paní PharmDr. H. H., Mgr. M. D. a MUDr. V. D.

b) stříbrný Kroměřížský tolar paní Mgr. N. C. a Mgr. R. D.

c) zlatý Kroměřížský tolar panu M. Š.,

při příležitosti 50. výroční vzniku sboru.

 

XXV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

čestné občanství města Kroměříže rumunskému králi Michalovi I.

 

XXVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

a) Cenu města Kroměříže v roce 2011 panu MUDr. J. K., dlouholetému předsedovi Sdružení přátel Kroměříže v Praze

b) stříbrné Pamětní medaili města Kroměříže MUDr. J. P. a Ing. Z. V.

 

XXVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podepsání smlouvy o sdruženém zadavateli IVVS ZK (Informační vyrozumívací a varovný systém Zlínského kraje).

 

XXVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

Mgr. Miloš Malý                                       MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže          uvolněná členka Rady města Kroměříže