Usnesení ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. září 2011

| 06.09.2011 |

Usnesení ze VII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. září 2011

 

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozdělení pořizování změny č. 5 územního plánu města Kroměříže na samostatné změny č. 5A a č. 5B územního plánu města Kroměříže a problematiku obchvatu řešit samostatně.

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u k l á d á

Ing. Blance Šimůnkové – předsedkyni výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města požádat o prověření změny trasy obchvatu města při veřejném projednání Aktualizace generelu dopravy Zlínského kraje a na základě toho požádat o změnu vedení obchvatu města v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje ve variantě umístěné za kroměřížským sportovním letištěm.

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

přípravu Konceptu rozvoje sportovní zóny Kroměříž, dle předložené zprávy

u k l á d á

Ing. Josefu Koplíkovi – vedoucímu odboru rozvoje města, zahájit neprodleně práce na přípravě Konceptu rozvoje sportovní zóny Kroměříž.

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

Mgr. Miloš Malý                                         MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže          uvolněná členka Rady města Kroměříže