Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. června 2011

| 11.07.2011 |

Usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 30. června 2011

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemků parc. č. 2869/1 – ovocný sad o výměře 2.990 m² , parc. č. 2869/67 – zahrada o výměře 1.470 m² a parc. č. 2869/3 - ostatní plocha o výměře 63 m², vše v k. ú. Kroměříž pro Ing. J. V., CSc. za smluvní kupní cenu 20 Kč/m², t. j. celkem 90.460 Kč, splatnou jednorázově po podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej nebytové jednotky č. 3433/25 o výměře 10,2 m² v domě č. pop. 3433 postaveném na pozemku parc. st. č. 4523 a k jednotce číslo 3433/25 příslušející spoluvlastnický podíl id. 102/15 663 na společných částech domu č. pop. 3433 a příslušející spoluvlastnický podíl id. 102/15 663 na pozemku parc. st. č. 4523 pro MUDr. M. a MUDr. N. Ž. za smluvní kupní cenu 10.000 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí komunikací na pozemcích parc. č. 1539/128 a parc. č. 1539/130 v k. ú. Kroměříž a pozemků parc. č. 1539/128 o výměře 136 m² a parc. č. 1539/130 o výměře 142 m², oba ostatní plocha v k. ú. Kroměříž z vlastnictví společnosti UG-D, a. s., se sídlem Václavské náměstí 815/53, 110 00 Praha 1 do vlastnictví města Kroměříže za celkovou smluvní kupní cenu 100 Kč včetně DPH splatnou po podpisu kupní smlouvy.

 

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

část 1. v bodě XIII. v usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 27. června 2002, v plném znění

s c h v a l u j e

nabytí pozemků parc. č. 4644 – ostatní plocha o výměře 2.277 m² a parc. č. 4645 – orná půda o výměře 8.331 m², oba v k. ú. Kroměříž z vlastnictví:

- H. B, id. 29/5760

- A. B., id. 1/45

- V. C., id. 1/90

- P. Č., id. 1/270

- O. D,, id. 1/720

- P. D., id. 1/270

- J. D., id. 1/90

- M. H., id. 2/45

- A. I., id. 123/5760

- J. I., id. 41/5760

- E. J., id. 1/45

- Jednoty, spotřební družstvo Kroměříž, Nerudova 452, č 767 01 Kroměříž, id. 2/45

- I. K., id. 3/135

- Ing. J. K., CSc., id. 8/45

- V. K., id. 1/720

- J. K., id. 3/135

- J. M., id. 1/720

- M. M. id. 1/90

- I. M., id. 1/180

- J. M., id. 1/180

- V. M., id. 1/90

- H. M., id. 41/5760

- Mgr. T. M., id. 1/45

- Ing. J. R., id. 1/180

- J. R., id. 1/720

- M. R., id. 1/360

- P. R., id. 1/360

- M. Ř., id. 1/90

- J. S., id. 41/5760

- Ing. M. Š., id. 1/90

- Z. Š., id. 1/90

- A. Š., id. 29/5760

- F. Š., id. 10/720

- Tělovýchovné jednoty Slavia , Kroměříž, Kotojedská č. p. 2590, 767 01 Kroměříž, id. 2/45

- Mgr. J. V., id. 2/90

- O. V., id. 1/45

- D. V., id. 3/270

- V. V., id. 1/90

- Zlínského kraje, třída Tomáše Bati č. p. 21, 761 90 Zlín, id. 2/45

- L. Ž., id. 1/45,

do vlastnictví města Kroměříže za smluvní cenu 36,97 Kč/m².

 

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 803/2 – ostatní plocha o výměře cca 79 m² v k. ú. Kroměříž pro pana R. G.

 

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 1173 – trvalý travní porost o výměře 2.532 m² a parc. č. 1178 – ostatní plocha o výměře 8.769 m² v k. ú. Hradisko pro manžele D. a A. O.

 

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků parc. č. 1116/1- orná půda o celkové výměře 28.322 m², parc. č. 1126/2 – ostatní plocha o celkové výměře 1.132 m² a parc. č. 1126/2 – ostatní plocha o celkové výměře 501 m², vše v k. ú. Kroměříž pro majitele přilehlých nemovitostí.

 

VIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí, vjezdů a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady.

Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro A. M. jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Vjezd k pozemku parc. č. 2743/22, Kroměříž

Účel věcného břemene: vstup a vjezd k pozemku

2. Pro K. B. a J. P. jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Garáže a sklad na pozemku parc. č. 604/58, Kroměříž

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

3. Pro Společenství vlastníků bytů Kroměříž, se sídlem Spáčilova 3464-3467, 767 01 Kroměříž, jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Zřízení plynové kotelny pro bytový dům Kroměříž, Spáčilova 3464-3467

Účel věcného břemene: přípojka STL plynu

4. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4507-632, Kroměříž – Vodní-kabelová smyčka NN, Srbová

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

5. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4508-256, Kroměříž, Skopalíkova - přípojka do 50m, Sozaň,

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

6. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4508-257, Vážany, Požárníků - přípojka do 50m, Hrbas,

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

7. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4510-029, Drahlov - přípojka do 50m, Sigmund,

Účel věcného břemene: distribuční soustava – nadzemní vedení NN

8. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 550 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4509-509, Těšnovice - přípojka do 50m, Zichala,

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

9. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A.Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4510-328, Kroměříž, Moravská – kabel NN, Šmerda,

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

10. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4509-043, Trávník - přípojka do 50m, Svoboda,

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

11. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 2.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Hulínská – kabel NN - Marigo,

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

12. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Trávník – přípojka NN, Pavelka,

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelový pilíř NN

13. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením : Kroměříž, Chropyňská – kabel NN, zahrádky,

Účel věcného břemene : distribuční soustava – kabelové vedení NN a umístění uzemnění

14. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Na Kopečku – přípojka NN - ENDERGREEN,

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

15. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve 3.300 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Hradisko, úprava DS, Kolman

Účel věcného břemene: distribuční soustava – nadzemní vedení NN a betonový sloup NN

 

IX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

dotaci mimo řádné dotační tituly pro TJ Vodní motorismus Hradisko na rekonstrukci sociálního zázemí jachetního oddílu.

 

X. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životního prostředí pro projekt Zakládání a rekonstrukce uličních stromořadí ve městě Kroměříži a závazek dofinancovat realizaci tohoto projektu v letech 2012 – 2013 v částce 2.075.000 Kč.

 

XI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o poskytnutí příspěvku za zajištění parkovacích služeb v krytých garážích s firmou WAA invest s. r.o. Kroměříž na dobu určitou do 30. září 2013, dle předložené zprávy.

 

XII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s přijetím úvěru ve výši 25.000.000 Kč (slovy: dvacetpětmilionůkorunčeských) dle předložené nabídky od Československé obchodní banky, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ: 150 57, IČ: 00001350, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B:XXXVI, vložka 46, a to na základě výsledku zadávacího řízení na poskytnutí investičního úvěru pro město Kroměříž na realizaci předfinancování projektu Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod.

 

XIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje č. D/0704/2011/KH ve výši 50.000 Kč určené na nákup 2 kusů přenosných motorových stříkaček pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů města Kroměříže.

 

XIV. Rada města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011, které nepřesáhne 450.000 Kč na výměnu kondenzátoru v objektu zimního stadionu v Kroměříži.

 

XV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

- 3.300,0 pol. 112 daňové příjmy právnické osoby

119,0 pol. 211 úhrady dobývacího prostoru

100,0 pol. 211 administrativní poplatek bytové agendy

77,0 pol. 214 podíl na HV Biopas

1.744,0 pol. 222 finanční vypořádání 2010

- 945,0 pol. 232 návrh dotace finanční vypořádání

8,0 pol. 411 dotace tvůrčí psaní

72,0 pol. 411 činnost odborného lesního hospodáře

70,0 pol. 412 dotace na provoz dopravního hřiště

530,0 pol. 415 dotace přeshraniční spolupráce

121,0 pol. 421 dotace VISK – knihovna

200,0 pol. 214 podíl na HV Biopas

___________________________________________________________

- 1.204,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

290,0 pol. 517 opravy chodníků ul. F. Vančury, Soudní

5,0 pol. 516 přemístění měřiče, kafilerní svoz MP

60,0 pol. 517 leasing MP

11,0 pol. 517 oprava měřiče rychlosti MP

72,0 pol. 521 činnost odborného lesního hospodáře

9,0 pol. 522 Říše loutek Kroměříž, o. s.

70,0 pol. 533 SmmK provoz dětského dopravního hřiště

8,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – projekty

121,0 pol. 635 Knihovna Kroměřížska – VISK

450,0 pol. 533 kondenzátor, zimní stadion

200,0 pol. 533 MŠ s právní subjektivitou

_______________________________________________________________

1.296,0 výdaje celkem

c) financování:

25.000,0 příjem úvěr realizace IPRMK

2.500,0 zapojení zůstatku BÚ

25.000,0 výdej splátka úvěru IPRMK

d) rekapitulace:

příjmy celkem: 638.091,0

výdaje celkem: 607.366,0

saldo příjmů a výdajů: 30.725,0

financování: - 30.725,0

 

XVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

1. zvýšení kapacity Mateřské školy, Kroměříž, Gorkého 2566, příspěvkové organizace, na 170 dětí s platností od 1. září 2011

2. pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, další místo poskytovaného vzdělávání (dříve tzv. „odloučené pracoviště") na adrese Kroměříž, Gorkého 2565/6 pro realizaci předškolního vzdělávání

3. pro příspěvkovou organizaci Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, další jídelnu – výdejnu v místě poskytovaného vzdělávání (dříve tzv. „odloučené pracoviště") na adrese Kroměříž, Gorkého 2565/6

u k l á d á

odboru školství, kultury a státní památkové péče požádat Krajský úřad Zlínského kraje o provedení navrhovaných změn u příspěvkové organizace Mateřská škola, Kroměříž, Gorkého 2566, v rejstříku škol a školských zařízení v mimořádném termínu s účinností od 1. září 2011.

 

XVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

informativní zprávu o zpracování dodatku územní studie obchvatu Kroměříže silnicí II/432.

 

XVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zápis z 5. zasedání kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže, dle předložené zprávy

p o v ě ř u j e

kontrolní výbor Zastupitelstva města Kroměříže provedením kontroly některých výběrových řízení konaných na Městském úřadě v Kroměříži a městem zřízených organizacích od počátku tohoto volebního období do 6. června 2011.

 

XIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření partnerství mezi městy Kroměříž a Partizánske (Slovenská republika).

 

XX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

Mgr. Miloš Malý                                         MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže         uvolněná členka Rady města Kroměříže