Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 19. května 2011

| 08.06.2011 |

Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 19. května 2011

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

schválit prodej pozemků parc. č. 665/16 o výměře 577 m² a parc. č. 3030/64 o výměře 1.138 m², oba orná půda v k. ú. Kroměříž pro Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 2787, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 29 Kč/m², tj. celkem 49.735 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemků parc. č. 2089/58 – ostatní plocha o výměře 6 m², parc. č. 2089/59 – ostatní plocha o výměře 46 m², parc. č. 2230/39 – vodní plocha o výměře 198 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost PIERO s. r. o.

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 2377/5 – vodní plocha o výměře 24 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost PIERO s. r. o., se sídlem Kaplanova 3862, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², t. j. celkem 12.000 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 446/1 – zahrada o výměře cca 1.815 m² v k. ú. Kroměříž pro pana F. S.

 

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 107 - zahrada o výměře cca 30 m² v k. ú. Hradisko pro manžele R. a J. K.

 

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí id. ½ pozemku parc. č. 1272 – orná půda o výměře 797 m² a id. 1/14 parc. č. 4679 – ostatní plocha o výměře 967 m², oba v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu do vlastnictví města Kroměříže za cenu stanovenou podle platného cenového předpisu ke dni převodu.

 

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí pozemku parc. č. 400/17 – ostatní plocha o výměře 346 m² v k. ú. Těšnovice z vlastnictví ČR – Pozemkového fondu do vlastnictví města Kroměříže za cenu stanovenou podle platného cenového předpisu ke dni převodu.

 

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 250/2 – ostatní plocha o výměře 703 m² v k. ú. Kotojedy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

VIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě VII. v usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 29. dubna 2010 takto: místo „.....id. 3/45 pozemků ....." bude „.....id. 5/45 pozemků ....."

 

IX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě II. v usnesení z VI. zasedání Zastupitelstvu města Kroměříže, konaného dne 29. března 2007 takto:

místo textu „..... za cenu podle znaleckého posudku." bude „..... formou bezúplatného převodu."

 

X. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

bod I. v usnesení z VI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konané 29. března 2007, v plném znění.

 

XI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě V. v usnesení z XXV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 14. dubna 2005 takto: bude zrušen text „....cca 250 m² pro pana J. S...."

 

XII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí, vjezdů a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady.

Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro Ing. Z. a Z. M. jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Novostavba RD Kroměříž

Účel věcného břemene: přípojka vody, elektro, plynu, vjezd k RD

2. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4508-632, Miňůvky – příp.do 50m, Nedoma

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

3. Pro obec Bezměrov, se sídlem Bezměrov 155, 767 01 Kroměříž jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Dostavba kanalizace a výtlaku OV z Bezměrova na ČOV Postoupky

Účel věcného břemene: kanalizační řad

4. Pro Z. V. jako oprávněného z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Účel věcného břemene: vjezd k RD

5. Pro SVORNOST, stavební bytové družstvo Kroměříž, se sídlem Ztracená 2647, 767 01 Kroměříž jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Plynová kotelna, Spáčilova 3574-75, Kroměříž

Účel věcného břemene: STL plynovod

 

XIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

navýšení základního kapitálu společnosti Kroměřížské technické služby, s. r. o., IČ 262 76 437, se sídlem v Kroměříži, Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41059 a to formou nepeněžitých vkladů městem Kroměříž ve výši 1.067.000 Kč (dle vypracovaného znaleckého posudku znalcem jmenovaným Krajským soudem v Brně) v členění :

- zpevněná plocha sloužící jako parkoviště osobních motorových vozidel na částech pozemku parc. č. 639/5, 870/3 v k. ú. Kroměříž (ulice Albertova)

- zpevněná plocha sloužící jako parkoviště motorových vozidel na částech pozemku parc. č. 406/1, 406/2 v k. ú. Kroměříž (ulice Generála L. Svobody)

- zpevněná plocha sloužící jako parkoviště autobusů na části pozemku parc. č. 3179/1 v k. ú. Kroměříž (ulice Chropyňská)

 

XIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

Program regenerace pro rok 2011 včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže v celkové výši 377.592 Kč, přičemž příspěvek na jednotlivé objekty je následující:

Měšťanský dům č. p. 199, Jánská 15 - příspěvek města 22.635 Kč

Měšťanský dům č. p. 47, Velké náměstí - příspěvek města 70.109 Kč

Měšťanský dům č. p. 108, Velké náměstí - příspěvek města 41.705 Kč

Chrám sv. Mořice - příspěvek města 243.143 Kč

 

XV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u z a v í r á

Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod dne 20. června 2011, dle předložené zprávy.

 

XVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přidělení dotací neziskovým organizacím v rámci II. výzvy dotačního systému města Kroměříže pro rok 2011, dle předložené zprávy.

 

XVII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

hospodaření města Kroměříž a závěrečný účet za rok 2010, včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření

b e r e n a v ě d o m í

přijatá opatření, která jsou nedílnou součástí závěrečného účtu.

 

XVIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

- 2.400,0 pol. 111 daňové příjmy z kapitálových výnosů

- 2.100,0 pol. 121 daňové výnosy DPH

8.307,0 pol. 112 daň z příjmu právnických osob za obce

1.385,0 pol. 411 dotace na výkon státní správy

32,0 pol. 411 dotace přeshraniční spolupráce

364,0 pol. 232 návrh dotace na výkon st. správy SPOD II. čtvrtletí

437,0 pol. 411 dotace na výkon st. správy SPOD

- 1.432,0 pol. 232 návrh dotace škola hrou

1.432,0 pol. 412 dotace škola hrou

- 400,0 pol. 212 odvody PO – dům kultury

300,0 pol. 212 odvody PO – školská zařízení

290,0 pol. 232 přijatá pojistná plnění

88,0 pol. 411 činnost odborného lesního hospodáře, meliorační dřeviny

4.502,0 pol. 214 příjem dividendy

___________________________________________________________________________

10.805,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

100,0 pol. 533 SmmK úprava WC na Hanáckém náměstí

250,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – knižní fond

8.307,0 pol. 536 daň z příjmu právnických osob za obce

- 810,0 pol. 516 kultura a cestovní ruch

810,0 pol. 533 Dům kultury Kroměříž – účelové akce

1.000,0 pol. 517 úprava prostor Mánesova

88,0 pol. 521 činnost odborného lesního hospodáře, meliorační dřeviny

60,0 pol. 612 software účetnictví Gordic

370,0 pol. 612 fasáda MŠ Trávník

- 370,0 pol. 533 MŠ s právní subjektivitou

1.000,0 pol. 612 úprava prostor pro informační centrum

65,0 pol. 612 rekonstrukce kina Nadsklepí

- 65,0 pol. 516 studie posudky odbor rozvoje

114,0 pol. 612 interaktivní tabule – projekt

- 114,0 pol. 517 projekt zvýšení kvality řízení

___________________________________________________________________________

10.805,0 výdaje celkem

c) rekapitulace:

příjmy celkem: 639.295,0

výdaje celkem: 606.070,0

saldo příjmů a výdajů: 33.225,0

financování: - 33.225,0

 

XIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zakladatelskou smlouvu a stanovy dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Kroměříž – Kvasice – Střížovice, dle předložené zprávy.

 

XX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zápisy č. 1, 2, 3 a 4 z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže

u k l á d á

1. vedoucímu finančního odboru Ing. Radimu Hlaváčovi zajistit opětovné projednání nerealizovaných majetkoprávních usnesení Zastupitelstva města Kroměříže a navrhnout případné zrušení některých usnesení ZMK

2. tajemníkovi Městského úřadu Kroměříž Ing. Josefu Menčlovi předložit kontrolnímu výboru seznam všech výběrových řízení konaných na Městském úřadě Kroměříž a městem zřízených organizací, v tomto volebním období, v termínu do 14. června 2011

d o p o r u č u j e

všem zpracovatelům zpráv pro Zastupitelstvo města Kroměříže důsledně dodržovat ustanovení Čl. 4., odst. 4. a 5. jednacího řádu Zastupitelstva města Kroměříže o obsahové stránce předkládaných zpráv.

 

XXI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

uzavření partnerství mezi městy Kroměříž a Bachčisaraj (Ukrajina).

 

XXII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

odpověď na petici proti záměru vedení plánovaného silničního obchvatu města Kroměříže v blízkosti Hrubého rybníka (Bagráku), ulicí Na Hrázi, Altýře, volnými plochami „Vážanského rybníka" plánovanými pro výstavbu rodinného bydlení a dále Loukami a plochou Újezd, dle přílohy č. 1, dle předložené zprávy.

 

XXIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u k l á d á

Ing. Blance Šimůnkové – předsedkyni výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci městské památkové rezervace a pro rozvoj města požádat o prověření potřebnosti a účelnosti vedení obchvatu při Aktualizaci Generelu dopravy Zlínského kraje.

 

XXIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

k o n s t a t u j e,

že v plném rozsahu trvá na svém původním usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 14. června 2007, v němž nesouhlasí se záměrem navážet do prostoru bývalé cihelny ve Vážanech materiál OTOSAN 2.

 

XXV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

 

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

Mgr. Miloš Malý                                        MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže        uvolněná členka Rady města Kroměříže