Usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 24. března 2011

| 04.04.2011 |

Usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 24. března 2011

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 2747/169 – zahrada o výměře cca 22 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele M. a RSDr. J. J. za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujícího i prodávajícího, a to každý ½.

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 1143 - orná půda o výměře 871 m² v k. ú. Postoupky pro pana R. D. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², t. j. celkem 304.850 Kč splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 2747/136 - ostatní plocha o výměře cca 164 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele Z. a R. H. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření pozemku bude provedeno na náklady kupujících.

 

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 545 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže pro paní J. G. za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², t. j. celkem 10.000 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 1400/4 - orná půda o výměře cca 2.510 m² v k. ú. Kroměříž pro manžele H. a K. H. za jimi navrhovanou celkovou smluvní kupní cenu 100.000 Kč splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

nabytí části pozemku parc. č. 205/1 – zahrada v k. ú. Kroměříž, podle nového geometrického plánu č. 5784-255/2010 ze dne 9. prosince 2010, označené jako parc. č. 205/4 – ostatní plocha o výměře 4 m² z vlastnictví společnosti Pharmix, s. r. o., se sídlem Na Sádkách 2798, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže za celkovou smluvní kupní cenu 1.000 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Výše kupní ceny je stanovena z důvodu majetkoprávního vypořádání.

 

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

nabytí pozemku parc. č. 693/86 – orná půda o výměře 46 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví manželů M. a JUDr. I. B. do vlastnictví města Kroměříže.

 

VIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 619/2 – zahrada o výměře cca 1.100 m² v k. ú. Vážany u Kroměříže pro manžele M. a Ing. J. H.

 

IX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje pozemku, případně jeho části, parc. č. 215/1 – ostatní plocha o výměře 56 m² v k. ú. Drahlov u Jarohněvic pro paní L. A.

 

X. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 414/2 - ostatní plocha o výměře cca 200 m² v k. ú. Kroměříž pro pana J. H.

 

XI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemku parc. č. 121/2 – ostatní plocha o výměře 139 m² v k. ú. Postoupky z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

XII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí id. 1/3 pozemků parc. č. 468/3 o výměře 14 m² a parc. č. 468/5 o výměře 28 m², oba ostatní plocha – ostatní komunikace v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

XIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/BKM/3439/2010- BKMM mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se pozemku parc. č. 264/2 – ostatní plocha o výměře 36 m2 v k. ú. Postoupky.

 

XIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/BKM/1819/2010- BKMM mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž, týkající se id. 3/45 pozemků parc. č. 3186/2 a parc. č. 4898, oba ostatní plocha v k. ú. Kroměříž.

 

XV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e u d ě l u j e s o u h l a s

společnosti Vodní eldorádo s. r. o., se sídlem Wolkerova 619/6, 683 23 Ivanovice na Hané s provozováním vodních skútrů na řece Moravě v úseku nad jezem Strž v ř. km 183,3 – 184,5 ve stávající plavební dráze pro vodní lyžování, a to na jednu zkušební sezónu do konce roku 2011.

 

XVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí, vjezdů a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím, že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.

Vyhotovení geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady.

Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.800 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Osvoboditelů – kabel VN, PMS Reality

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN, VN

2. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Gen. Svobody – kabel. NN, DEVELOP

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabel. vedení VN, přípojkový pilíř se skříní SS300

3. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4507-313, Kroměříž, Chropyňská – příp.do 50m, Fišer

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

4. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4509-252, Kroměříž, Na Sladovnách – kabel.smyčka NN, NPÚ

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

5. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4509-089, Kroměříž, J.Homoly – příp.do 50m, Slámka

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

6. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4508-640, Kroměříž, Třešňová – kabel. smyčka NN, Třasoň

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení VN

7. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4509-129, Kroměříž, Havlíčkova – příp.do 50m, Juráň

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

8. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4509-346, Kroměříž, Obvodová – příp. do 50m, Jüptnerová

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

9. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.480 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4509-377, Kroměříž, Nitranská – 20 b. j., Mirbau

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

10. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SB-4509-086, Trávnické Zahrady – úprava NN, Procházka

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

11. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 2.900 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Albertova – kabel VN, Centrum

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení VN

12. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Kaplanova – kabel VN, Alutex

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení VN

13. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Kroměříž, Chropyňská – kabel NN, Home invest

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN

14. Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.900 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Trávnické Zahrady – kabel NN, Foukal

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN a pojistkové skříně NN

15. Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 10.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: SO 51 – STL plynovod a propojovací řad

Účel věcného břemene: plynárenské zařízení – STL plynovod a plynovodní přípojky

16. Pro GAIS, s. r. o., se sídlem Velké náměstí 47, 767 01 Kroměříž jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Bytové domy Z2 – Z6, Kroměříž, Dolní Zahrady

Účel věcného břemene: kabelové vedení NN, přípojka vody, dešťová a splašková kanalizace, VO, sdělovací vedení, obslužné komunikace

17. Pro Aleuta, a. s., se sídlem Na Jarově 2424/2, 130 00 Praha 3 - Žižkov jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Areál Havlíčkova - ENERGOCENTRUM

Účel věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN, VN

18. Pro L. Č. jako oprávněného z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Technická úprava příp. NTL pro RD Gen. Svobody 1212, Kroměříž

Účel věcného břemene: NTL přípojka plynu

19. Pro L. M. jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Rodinný domek

Účel věcného břemene: kabelové vedení NN, přípojka vody, kanalizace, vjezd k RD

20. Pro R. D. jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Rodinný dům

Účel věcného břemene: kabelová přípojka NN, přípojka vody, kanalizace, vjezd k RD

21. Pro Š. O. a O. S. jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Rodinný dům, Trávník

Účel věcného břemene: kabelová přípojka NN, přípojka vody, kanalizace, NTL plynu, vjezd k RD

22. Pro J. a V. P. jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Rodinný dům, ulice Legionářů, Kroměříž

Účel věcného břemene: kabelová přípojka NN, přípojka vody, kanalizace, NTL plynu, vjezd k RD

23. Pro M. a M. Z. jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Výstavba rodinného domu

Účel věcného břemene: přípojka vody, kanalizace, NTL plynu, vjezd k RD

n e s c h v a l u j e

zřízení věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí, vjezdů a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemků.

24. Pro Z. J. jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby

Stavba pod označením: Příjezdová komunikace k rodinnému domu

Účel věcného břemene: příjezdová komunikace

 

XVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje parkoviště realizovaného na parc.č. 967/40 a 967/43 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 150 m² v k. ú. Kroměříž pro Společenství vlastníků jednotek Vrobelova 2499, 2500 Kroměříž.

 

XVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změny v bodě V. v usnesení z III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 27. ledna 2011 takto:

1. místo „....pro společnost MVDr. Šotola s. r. o. , se sídlem Havlíčkova 3041/127, 767 01 Kroměříž ..." bude „.. pro manžele Mgr. B. a MVDr. J. Š..."

2. místo „.....za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí." bude „......za smluvní kupní cenu 400 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí."

 

XIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

přidělení dotací neziskovým organizacím pro rok 2011 v celkovém objemu 5.200.000 Kč, dle předložené zprávy.

 

XX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y h l a š u j e

Výzvu č. 3 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže – zóna Jihovýchod, opatření 2.1 Rekonstrukce bytových domů s platností od 1. dubna 2011, dle předložené zprávy.

 

XXI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

pro potřebu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Revitalizace Oskol, chodníky Slovan, výtahy Nitranská, v rámci předfinancování tohoto projektu pro rozpočet města Kroměříže na rok 2011, překlenovací úvěr ve výši 25.000.000 Kč.

 

XXII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje města Kroměříže za rok 2010, dle předložené zprávy.

 

XXIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 40.000 Kč z rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 panu R. Z. na pojištění zemědělské půdy v sousedství Wolfova splávku.

 

XXIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

návrh Programu regenerace pro rok 2011 včetně jeho spolufinancování ze strany města Kroměříže v celkové výši 377.143 Kč, dle předložené zprávy.

 

XXV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

- 189.000,0 pol. 232 návrh dotace na sociální péči a pomoc v nouzi

- 35.455,0 pol. 232 návrh dotace na výkon státní správy

- 9.157,0 pol. 232 návrh dotace na výkon zřizovatelské funkce

- 4.632,0 pol. 232 návrh dotace na školství

- 2.490,0 pol. 232 návrh dotace na výkon stát. správy soc. služeb, SPOD

325,0 pol. 232 návrh dotace finanční vypořádání

120,0 pol. 232 návrh dotace celoživotní učení

400,0 pol. 212 odvody příspěvkových organiz. Dům kultury v Kroměříži

240,0 pol. 212 odvody příspěvkových organiz. Knihovna Kroměřížska

- 300,0 pol. 135 odvod výtěžku z provozování loterií – platby VHP

16,0 pol. 411 dotace okamžitá pomoc (stěhování)

156,0 pol. 411 dotace sčítání lidu

189.000,0 pol. 411 dotace na sociální péči a pomoc v nouzi

35.455,0 pol. 411 dotace na výkon státní správy

4.632,0 pol. 411 dotace na školství

9.157,0 pol. 411 dotace na výkon zřizovatelské funkce

2.490,0 pol. 411 dotace na výkon státní správy soc. služeb, SPOD

2.269,0 pol. 412 dotace na regionální funkci knihoven

- 100,0 pol. 412 neinvestiční náklady na žáky ZŠ

___________________________________________________________________________

3.126,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

10,0 pol. 501-503 refundace mezd hasičů

16,0 pol. 516 okamžitá pomoc (stěhování)

20,0 pol. 516 neuhrazené závazky 2010

156,0 pol. 516 sčítání lidu

180,0 pol. 516 studie aktualizace programu regenerace MPR

20,0 pol. 519 pohřby zesnulých

120,0 pol. 521 OHK celoživotní učení

50,0 pol. 513 projekt prevence kriminality (v případě dotace)

40,0 pol. 521 spoluúčast Wolfův splávek

20,0 pol. 522 otevřené brány – farnosti

10,0 pol. 522 dotace mimo řádné dotační tituly (KVZ VRT Kroměříž)

2.269,0 pol. 533 Knihovna Kroměřížska – regionální funkce knihoven

6,0 pol. 533 Sociální služby Uherské Hradiště, p. o.

1.100,0 pol. 533 SmmK úhrada splátek SFRB

- 300,0 pol. 533 SmmK služby MŠ

- 200,0 pol. 533 SmmK skládky, opravy v místních částech

- 600,0 pol. 533 SmmK provoz sportovních zařízení

1.164,0 pol. 536 finanční vypořádání

50,0 pol. 536 soudní poplatky

640,0 pol. 612 úprava prostoru knihovny

190,0 pol. 612 projekt prevence kriminality (v případě dotace)

380,0 pol. 549 příspěvek na regeneraci (v případě dodržení dotací)

___________________________________________________________________________

5.341,0 výdaje celkem

c) financování

2.215,0 zapojení zůstatku BÚ

d) rekapitulace

příjmy celkem: 628.490,0

výdaje celkem: 595.265,0

saldo příjmů a výdajů: 33.225,0

financování: - 33.225,0

 

XXVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

a) usnesení č. XXVII. z XIX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 4. září 2008

b) usnesení č. XXXI. z XXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 25. června 2009

c) usnesení č. XX. z XXXI. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 17. prosince 2009

d) usnesení č XXV. z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 29. dubna 2010

s c h v a l u j e

pořízení nového územního plánu Kroměříže

u k l á d á

pořizovateli územního plánu prověřit při zpracování návrhu zadání možnost zapracování požadavků vznesených v rámci podaných žádostí na změny územního plánu.

 

XXVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

p o v ě ř u j e

Ing. Blanku Šimůnkovou – předsedkyni výboru Zastupitelstva města Kroměříže pro regeneraci MPR a pro rozvoj města hledáním řešení nových variant vedení jižního obchvatu města Kroměříže a hledám změny trasy, která by vedla ke změnám Zásad územního rozvoje Zlínského kraje s tímto související.

 

XXVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

v y d á v á

obecně závaznou vyhlášku města Kroměříže č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška města Kroměříže č. 2/2008, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem.

 

XXIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu zakládací listiny Pečovatelské služby Kroměříž, o. p. s., dle předložené zprávy.

 

XXX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu zakládací listiny Kroměřížské rozvojové kanceláře o. p. s., dle předložené zprávy.

 

XXXI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

z m o c ň u j e

v souladu s platným zákonem o obcích a platnými stanovami společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.. Kojetínská 3666, Kroměříž Ing. Věru Knapkovou, BA – členku Rady města Kroměříže k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. dne 20. dubna 2011, v plném rozsahu.

V případě, že se Ing. Věra Knapková, BA z jakéhokoliv důvodu této Řádné valné hromady nebude moci zúčastnit, Zastupitelstvo města Kroměříže zmocňuje PhDr. Šárku Kašpárkovou – členku Rady města Kroměříže k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 20. dubna 2011, a to také v plném rozsahu. V případě, že by se ani PhDr. Šárka Kašpárková nemohla zúčastnit této Řádné valné hromady, Zastupitelstvo města Kroměříže zmocňuje Ing. Jana Žárského – člena Zastupitelstva města Kroměříže k zastupování města Kroměříže na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 20. dubna 2011, a to v plném rozsahu.

u k l á d á

zástupci města Kroměříže, který bude město Kroměříž zastupovat na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. 20. dubna 2011 hlasovat pro:

a) odvolání všech stávajících členů představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.,

b) odvolání těchto členů dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s.

Mgr. Pavel Horák

Ing. Olga Sehnalová

Jaromír Kunc

RSDr. Vladimír Křemeček

c) navržení a volbu členů představenstva společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. v tomto složení:

Ing. Ladislav Lejsal

Mgr. Daniela Hebnarová

MVDr. Karel Chvátal

MUDr. Jarmila Číhalová

Mgr. Pavel Horák

Mgr. Miloš Malý

Marek Šindler

d) navržení a volbu členů dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. v tomto složení:

Ing. Blanka Šimůnková

Karel Holík

Mirek Štěpánek

RSDr. Vladimír Křemeček

e) schválení všech dalších bodů Řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. konané 20. dubna 2011

f) v případě, že některý z akcionářů zúčastněných na Řádné valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s. prosadí hlasování o jakémkoliv jiném bodu než, který je uveden na přiložené pozvánce, hlasovat tak, aby byly ochráněny zájmy města Kroměříže.

 

XXXII. Zastupitelstva města Kroměříže po projednání

o d v o l á v á

všechny stávající předsedy a členy osadních výborů v místních částech Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, Postoupky, Těšnovice, Trávník, Vážany, Zlámanka a současně jim děkuje za práci v těchto příslušných osadních výborech

s c h v a l u j e

složení osadních výborů v místních částech Bílany, Drahlov, Hradisko, Kotojedy, Postoupky, Těšnovice, Trávník, Vážany, Zlámanka

v o l í

předsedy osadních výborů v místních částech s účinností od 25. března 2011

Bílany

Marek Motalík– předseda

Ing. Petr Přecechtěl

Ing. Roman Apolenář

Drahlov

Zdeňka Melichárková – předsedkyně

Jan Zdražil

Stanislav Vraník

Miroslav Melčák

Petr Rozsypálek

Hradisko

Dan Suchomel – předseda

Ivana Šilhánková

Pavel Netušil

Kotojedy

Radomil Lehkoživ - předseda

Zbyněk Zavadil,

Stanislav Holomek

Ing. Jiří Coufal

Zdeněk Dvořák

Postoupky

Martin Krčál - předseda

František Zapletal

Olga Vašáková

Alena Dočkalová

Vlastimil Rybka st.

Těšnovice

Miroslav Svoboda - předseda

Marie Matulová

Eva Kučerová,

Lenka Janoštíková

Simona Schindlerová

Eduard Řezníček

Trávník

Ing. Pavel Kadlčík - předseda

David Zabloudil

Šárka Opršalová

Hana Muchová

Jindřich Novák

Vážany

Emil Sedlařík - předseda

Ing. Tomáš Vávra

Alena Kolářová

Mgr. Veronika Flídrová

Soňa Štebrová

Zlámanka

Leoš Minařík - předseda

Petr Daněk

Josef Daněk

Martin David

Ing. Michaela Procházková

Funkční období všech osadních výborů je čtyřleté.

 

XXXIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

 

Mgr. Miloš Malý                                        MUDr. Jarmila Číhalová

místostarosta města Kroměříže        uvolněná členka Rady města Kroměříže