Usnesení ze III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 27. ledna 2011

| 18.02.2011 |

Usnesení ze III. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 27. ledna 2011

I. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

prodej domu na pozemku parc. st. č. 2391 a pozemků parc. st č. 2391 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 262 m² a parc. č. 1484/6 – zahrada o výměře 465 m², vše v k. ú. Kroměříž na ulici Rostislavova.

r u š í

v bodě IX. v usnesení z XXXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného dne 2. září 2010 část „schvaluje".

 

II. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemku parc. č. 307/1 – orná půda o výměře 58 m² v k. ú. Bílany pro pana L. S. za smluvní kupní cenu 200 Kč/m², tj.za celkovou smluvní kupní cenu 11.600 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

III. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 2777 – orná půda o výměře cca 95 m² v k. ú. Kroměříž, a to id. 3/5 pro MUDr. Z. G. a id. 2/5 pro MUDr. M. F. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.

 

IV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej pozemků

a) parc. č. 1111 – ostatní plocha o výměře 7.571 m² v k. ú. Postoupky pro společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž za cenu podle znaleckého posudku č. 5477/109-10, vypracovaném znalcem v oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí Ing. Ladislavem Frgalem, celkem 644. 930 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí

b) parc. č. 1093 – ostatní plocha o výměře 2.023 m² v k. ú. Hradisko pro společnost Vodovody a kanalizace Kroměříž, a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 01 Kroměříž za cenu podle znaleckého posudku č. 5476/108-10, vypracovaném znalcem v oboru ekonomika – ceny a odhady nemovitostí Ing. Ladislavem Frgalem, celkem 92.750 Kč, splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí.

 

V. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

prodej části pozemku parc. č. 625/26 – ostatní plocha o výměře cca 140 m² v k. ú. Kroměříž pro společnost MVDr. Šotola s. r. o. se sídlem Havlíčkova 3041/127, 767 01 Kroměříž za smluvní kupní cenu 500 Kč/m², splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujícího.

 

VI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

nabytí komunikace vozové a pěší a veřejného osvětlení na pozemcích nebo jejich částech parc. č. 704/4, 695, 693/107 a 693/96 v k. ú. Vážany u Kroměříže, podle nového geometrického plánu č. 567-259/2010 ze dne 12. července 2010 na pozemku označeném jako pozemek parc. č. 716 a dále na pozemcích parc. č. 693/85, 693/86 v k. ú. Vážany u Kroměříže z vlastnictví Realitní společnosti Zvonek, s. r. o., se sídlem Havlíčkova 3935, 767 01 Kroměříž do vlastnictví města Kroměříže.

 

VII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

úplatné nabytí pozemku parc. č. 1363 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m² v k. ú. Bílany, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže, za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

 

VIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

úplatné nabytí části pozemku parc. č. 1020/39 – ostatní plocha o výměře cca 366 m² v k. ú. Kroměříž, z vlastnictví České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, do vlastnictví města Kroměříže za cenu v místě a čase obvyklou stanovenou znaleckým posudkem.

 

IX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 1020/254 o výměře 3 m², parc. č. 1020/258 o výměře 31 m², parc. č. 1020/259 o výměře 10 m², parc. č. 1020/263 o výměře 7 m², parc. č. 1020/269 o výměře 1 m², parc. č. 1020/276 o výměře 3 m², parc. č. 1020/278 o výměře 9 m², parc. č. 1020/282 o výměře 3 m², vše ostatní plocha v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

X. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

v souladu s ustanovením § 41 zákona č. 128/2000 Sb. nabytí pozemků parc. č. 1020/75 o výměře 5 m², parc. č. 1020/270 o výměře 1 m², parc. č. 1020/275 o výměře 15 m², parc. č. 1020/277 o výměře 47 m², parc. č. 1020/281 o výměře 25 m², vše ostatní plocha - zeleň v k. ú. Kroměříž z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Kroměříže formou bezúplatného převodu.

 

XI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

n e s c h v a l u j e

zveřejnění záměru prodeje:

a) části pozemku parc. č. 977/7 – ostatní plocha o výměře cca 20 m² v k. ú. Kroměříž na Slovanském náměstí pro paní V. F.

b) části pozemku parc. č. 977/7 – ostatní plocha o výměře cca 30 m² v k. ú. Kroměříž na Slovanském náměstí pro pana J. S.

 

XII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

zřízení věcného břemene odpovídajícího právu strpění užívání části pozemku pro účely zřízení a provozování vjezdu – umístění napojení na dopravní infrastrukturu a zároveň právu přístupu a příjezdu za účelem oprav a údržby a to v rozsahu stanoveném a vyznačeném v geometrickém plánu. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž jako vlastník pozemku. Nejdříve bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí s tím, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 30 dnů od právní moci kolaudačních rozhodnutí.

Vyhotovení geometrického plánu zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady.

Budoucí oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení věcného břemene do katastru nemovitostí.

1. Pro Ing. P. a Ing. P. T. jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby.

Stavba pod označením: Zpevněný vjezd k parc. č. 1296/10, Kroměříž

Účel věcného břemene: Vjezd k pozemku

 

XIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

bod VI. v usnesení z XXX. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 1. září 2005, v plném znění.

XIV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

r u š í

bod IV. v usnesení ze XVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 15. května 2008, v plném znění.

 

XV. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

změnu v bodě XI. v usnesení z XXXIV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 29. dubna 2010 ve věci převodu bytové jednotky číslo 3269/12 z MUDr. H. M. na Mgr. R. H.

 

XVI. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

realizaci a dofinancování projektu „Infrastruktura pro kulturní akce v Kroměříži", dle předložené zprávy.

 

XVII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

smlouvu o převodu vkladu, práv a povinností ze zakladatelky Pečovatelské služby Kroměříž, o. p. s. – paní Anny Gruberové na město Kroměříž

u k l á d á

starostce města Kroměříže učinit všechny kroky k převodu vkladu, práv a povinností ze zakladatelky Pečovatelské služby Kroměříž, o. p. s. – paní Anny Gruberové na město Kroměříž v nejkratším možném termínu.

 

XVIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

níže uvedená rozpočtová opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 (uvedené údaje v tis. Kč):

a) na straně příjmů:

7.500,0 pol. 232 návrh dotace rekonstrukce kina

7.500,0 příjmy celkem

b) na straně výdajů:

12.500,0 pol. 612 rekonstrukce kina Nadsklepí

12.500,0 výdaje celkem

c) financování

5.000,0 zapojení zůstatku BÚ

d) rekapitulace

příjmy celkem: 625.364,0

výdaje celkem: 589.924,0

saldo příjmů a výdajů: 35.440,0

financování: - 35.440,0

 

XIX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

úhradu nezbytných nákladů na pohřeb paní M. S., nejstarší občanky města Kroměříže a České republiky, dle předložené zprávy a zařazení částky za pohřeb do rozpočtových opatření v rozpočtu města Kroměříže na rok 2011 pro IV. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže.

 

XX. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předložený podklad pro monitorování územních celků zapsaných v seznamu UNESCO.

 

XXI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

u d ě l u j e

Pamětní medaili města Kroměříže:

a) panu M. B. za 50 dárcovství krve

b) panu Z. O. za 50 dárcovství krve.

 

XXII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

s c h v a l u j e

jednací řád kontrolního výboru Zastupitelstva města Kroměříže, s účinností od 27. ledna 2011, dle předložené zprávy.

 

XXIII. Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání

b e r e n a v ě d o m í

předloženou zprávu o činnosti Rady města Kroměříže.

Mgr. Daniela Hebnarová

starostka města Kroměříže

MUDr. Jarmila Číhalová                                      Marek Šindler

uvolněná členka Rady města Kroměříže       uvolněný člen Rady města Kroměříže