Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 16. prosince 2010

| 03.01.2011 |

Usnesení

z II. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 16. prosince 2010 <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

I.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

s

c h v a l u j e <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

prodej

pozemku parc. č. 611/2 – zahrada o výměře <st1:metricconverter w:st="on" productid="48 m&#65458;">48 m²</st1:metricconverter> v k. ú. Vážany u Kroměříže pro manžele

Ing. J. a Ing. O. M. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m², t. j. celkem 16.800 Kč

splatnou před vkladem vlastnického práva do katastru nemovitostí. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

II.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

s

c h v a l u j e<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

zveřejnění

záměru prodeje části pozemku parc. č. 2777 – orná půda o výměře cca <st1:metricconverter w:st="on" productid="95 m&#65458;">95 m²</st1:metricconverter> v k. ú. Kroměříž pro

MUDr. Z. G. a MUDr. M. F.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

III.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

n

e s c h v a l u j e <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

prodej

domu na pozemku parc. st. č. <st1:metricconverter w:st="on" productid="2391 a">2391

a</st1:metricconverter> pozemků parc. st. č. 2391 – zastavěná plocha a nádvoří

o výměře <st1:metricconverter w:st="on" productid="262 m&#65458;">262 m²</st1:metricconverter>

a parc. č. 1484/6 – zahrada o výměře <st1:metricconverter w:st="on" productid="465 m&#65458;">465 m²</st1:metricconverter>, vše v k. ú. Kroměříž na ulici

Rostislavova pro Z. Č. za smluvní kupní cenu 100.000 Kč splatnou jednorázově do

30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru

nemovitostí. Podmínkou prodeje je převzetí veškerých závazků vyplývajících z

nájemních smluv k těmto nemovitostem včetně převzetí dluhů stávajících

nájemníků<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

IV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

s

c h v a l u j e<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

prodej

části pozemku parc. č. 252/1 – ostatní plocha o výměře cca <st1:metricconverter w:st="on" productid="200 m&#65458;">200 m²</st1:metricconverter> v k. ú. Těšnovice pro

manžele B. a MUDr. P. K., za smluvní kupní cenu 200 Kč/m² splatnou jednorázově

do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického práva do katastru

nemovitostí. Geometrické zaměření bude provedeno na náklady kupujících.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

V.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

s

c h v a l u j e<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

prodej

<o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

a)

části pozemku parc. č. 2769/88 - ostatní plocha o výměře cca <st1:metricconverter w:st="on" productid="28 m&#65458;">28 m²</st1:metricconverter> v k. ú. Kroměříž na

ulici Kazimíra Rudého pro manžele M. a J. Z.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

b)

části pozemku parc. č. 2769/88 - ostatní plocha o výměře cca <st1:metricconverter w:st="on" productid="28 m&#65458;">28 m²</st1:metricconverter> v k. ú. Kroměříž na

ulici Kazimíra Rudého pro manžele V. a V. D. za smluvní kupní cenu 350 Kč/m²

splatnou jednorázově do 30 dnů od podpisu kupní smlouvy před vkladem vlastnického

práva do katastru nemovitostí. Geometrické zaměření bude uhrazeno rovnoměrně

prodávajícím a kupujícími.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

VI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

s

c h v a l u j e <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

změnu

v bodě II. v usnesení z XII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže ze dne 15.

11. 2007 takto: místo „....části pozemku parc. č. 1539/23 – ostatní plocha o

výměře cca <st1:metricconverter w:st="on" productid="20 m&#65458;">20 m²</st1:metricconverter>

..." bude „.. části pozemku parc. č. 3296/6 – ostatní plocha o výměře cca <st1:metricconverter w:st="on" productid="20 m&#65458;">20 m²</st1:metricconverter>.."<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

VII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

n

e s c h v a l u j e<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

zveřejnění

záměru prodeje části pozemku parc. č. 1003/21 – ostatní plocha o výměře cca <st1:metricconverter w:st="on" productid="4 m&#65458;">4 m²</st1:metricconverter> v k. ú. Kroměříž na ulici

Gorkého pro manžele K. a T. P. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

VIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

n

e s c h v a l u j e<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

zveřejnění

záměru prodeje části pozemku parc. č. 17/1 – trvalý travní porost o výměře cca <st1:metricconverter w:st="on" productid="1.400 m&#65458;">1.400 m²</st1:metricconverter> v k. ú. Trávník

pro Ing. K. O.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

IX.

Zastupitelstvo město Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

n

e s c h v a l u j e<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

zveřejnění

záměru prodeje pozemku parc. č. 530/29 – orná půda o výměře <st1:metricconverter w:st="on" productid="666 m&#65458;">666 m²</st1:metricconverter> v k. ú. Kroměříž pro

MUDr. J. K. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

X.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

n

e s c h v a l u j e<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

zveřejnění

záměru prodeje části pozemku parc. č. 3228/1 – ostatní plocha o výměře cca <st1:metricconverter w:st="on" productid="95 m&#65458;">95 m²</st1:metricconverter> v k. ú. Kroměříž pro

manžele Mgr. L. a J. K.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

XI.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

n

e s c h v a l u j e<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

zveřejnění

záměru prodeje části pozemku parc. č. 813/1 – ostatní plocha o výměře cca <st1:metricconverter w:st="on" productid="550 m&#65458;">550 m²</st1:metricconverter> v k. ú. Kroměříž pro

T. S. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

XII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

s

c h v a l u j e<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

uzavření

smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/BKM/1422/2010- BKMM mezi ČR

– Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a městem Kroměříž,

týkající se id. 5/45 pozemků parc. st. č. 4430/4 – zastavěná plocha a nádvoří o

výměře <st1:metricconverter w:st="on" productid="436 m2">436 m2</st1:metricconverter>

a parc. č. 929/10 – ostatní plocha o výměře <st1:metricconverter w:st="on" productid="29 m&#65458;">29 m²</st1:metricconverter>, oba v k. ú. Kroměříž. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

XIII.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

r

u š í <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

bod

I. v usnesení z XXXVII. zasedání Zastupitelstva města Kroměříže konaného 2.

září 2010, v plném znění. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

XIV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

b

e r e n a v ě d o m í <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

bezúplatné

nabytí veřejného osvětlení k rodinným domům v lokalitě Kotojedy z majetku:<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

1.

Ing. M. a PharmDr. J. K.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

2.

J. B. a MUDr. J. Č.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

3.

J. a J. V.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

4.

Z. H. a E. S.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

do

majetku Kroměřížských technických služeb, s. r. o. a to po kolaudaci a předání

potřebné dokumentace (kolaudačního rozhodnutí, zprávy o výchozí revizi

elektrického zařízení, technické zprávy k zaměření skutečného stavu VO a

geometrického snímku zaměření skutečného provedení) městu Kroměříž. <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

<o:p> </o:p>

XV.

Zastupitelstvo města Kroměříže po projednání <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

s

c h v a l u j e <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

zřízení

věcných břemen odpovídajících právu strpění užívání částí pozemků pro účely

zřízení a provozování přípojek inženýrských sítí a zároveň právu přístupu a

příjezdu za účelem oprav a údržby těchto zařízení a to v rozsahu stanoveném a

vyznačeném v geometrických plánech. Povinným z věcných břemen je město Kroměříž

jako vlastník pozemků. Nejdříve budou uzavřeny smlouvy o smlouvě budoucí s tím,

že smlouvy o zřízení věcných břemen budou uzavřeny do 30 dnů od právní moci

kolaudačních rozhodnutí uvedených staveb.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

Vyhotovení

geometrických plánů zajistí budoucí oprávnění na vlastní náklady. Budoucí

oprávnění se zavazují, že uhradí správní poplatky za vklad smlouvy o zřízení

věcného břemene do katastru nemovitostí.<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

1.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České

Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou

částku ve výši 2.400 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Stavba

pod označením: Kotojedy – kabel NN, lokalita zahrad <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Účel

věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN a nový kabelový

pilíř NN<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

2.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České

Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou

částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Stavba

pod označením: Kroměříž, Březinova – kabelová smyčka NN, Město <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Účel

věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN a pojistkový pilíř

NN<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

3.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České

Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou

částku ve výši 1.000 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Stavba

pod označením: Trávník, Šebestíková – přípojka NN <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Účel

věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN a pojistkový pilíř

NN<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

4.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České

Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou

částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Stavba

pod označením: Kroměříž, Chropyňská – přípojka do 50m, Petr <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Účel

věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

5.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České

Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou

částku ve výši 2.520 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Stavba

pod označením: SB-4509-520, Kotojedy, kabel NN, bytový dům <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Účel

věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

6.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České

Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou

částku ve výši 1.680 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Stavba

pod označením: SB-4509-058, Kroměříž, Obvodová, smyčka VN, Kaufland <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Účel

věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení VN<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

7.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České

Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou

částku ve výši 1.500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Stavba

pod označením: SB-4508-487, Bílany-rozšíření kab. NN, Křetínský <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Účel

věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

8.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České

Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou

částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Stavba

pod označením: SB-4508-373, Kroměříž, Moravská – příp. do 50m, Bartošek <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Účel

věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

9.

Pro E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151, 370 49 České

Budějovice jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou

částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Stavba

pod označením: SB-4508-258 Kroměříž, Tomečkova – příp. do 50m, Mikš <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Účel

věcného břemene: distribuční soustava – kabelové vedení NN <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

10.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou

z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 30 Kč na dobu

určitou a to po dobu existence stavby <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Stavba

pod označením: Výstaviště Floria Kroměříž <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Účel

věcného břemene: plynárenské zařízení – STL plynovod a plynovodní přípojka <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

11.

Pro JMP Net, s. r. o., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno jako oprávněnou

z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku ve výši 1.500 Kč na

dobu určitou a to po dobu existence stavby <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Stavba

pod označením: Reko NTL/STL, Kroměříž, ulice Jiráskova <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Účel

věcného břemene: plynárenské zařízení – STL a NTL plynovod a plynovodní

přípojky<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

12.

Pro Vodovody a kanalizace Kroměříž a. s., se sídlem Kojetínská 3666, 767 11

Kroměříž jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou

částku ve výši 4.500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Stavba

pod označením: Kroměříž – Riegrovo náměstí – Rekonstrukce vodovodu <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Účel

věcného břemene: vodovodní řad <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

13.

Pro MATVE spol. s r. o., se sídlem Veselská 724, Uherský Ostroh, Ing. D. a Mgr.

L. L. jako oprávněné z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou částku

ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Stavba

pod označením: Inženýrské sítě pro výstavbu RD – Kroměříž, Dolní Zahrady <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

Účel

věcného břemene: kabelové vedení NN, vodovodu, NTL plynovodu, veřejného

osvětlení a sdělovacího vedení <o:p></o:p>

<o:p> </o:p>

14.

Pro J. L. jako oprávněného z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou

částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

Stavba

pod označením: Přípojka NN pro chatu, Vážany parc. č. 681/75<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

Účel

věcného břemene: kabelová přípojka NN<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

15.

Pro PharmDr. H. P. jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově

splatnou částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

Stavba

pod označením: Ústřední vytápění objektů, Moravská 3879, Kroměříž<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

Účel

věcného břemene: NTL přípojka plynu<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

16.

Pro K. R. jako oprávněnou z věcného břemene, úplatně za jednorázově splatnou

částku ve výši 500 Kč na dobu určitou a to po dobu existence stavby<o:p></o:p>

 <o:p></o:p>

Stavba

pod označením: Rekonstrukce RD, Bílany<o:p></o:p>

 <o:p